پلاسما و فرآورده های خونی

شرکت های داروسازی (تولیدکننده دارو)

 

 Octapharma Octapharma Octapharma Octaplex Octanine