رفتن به محتوای اصلی
x

برگزاری کارگاه دو روزه "نظام جامع آموزش

برگزاری کارگاه دو روزه "نظام جامع آموزش"
در جهت پویایی فرهنگ یادگیری و تعالی تیم منابع انسانی، شرکت پورا پخش اقدام به برگزاری کارگاه دو روزه نظام جامع آموزش با حضور جناب آقای دکتر اکبر عیدی ورزید.
در این کارگاه ضمن بررسی عارضه های آموزشی و نگاه سیستمی به مدیریت آموزش، به چگونگی انجام نیازسنجی آموزشی، طراحی محتوا، برنامه ریزی آموزشی و روند سنجش اثربخشی آموزش پرداخته شد.