کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
996001 كپسول امنیك(تامسولوسین) 0.4 م.گ 30 ع !! بهستان تولید
996002 قرص سرترالین هگزال 100 م.گ 20 ع-بهستان تولید !! بهستان تولید
996003 قرص سرترالین هگزال 50 م.گ 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
996004 قرص سولی فناسین 10 م.گ(وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
996006 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20 ع- بهستان تولید !! بهستان تولید
996005 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
996007 قرص دیكلوفناك 75 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
996008 قرص سیتریزین هگزال 10 م.گ 20 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
996009 قرص متفورمین هگزال 500 م.گ 120 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
996010 قرص سولی فناسین 5 م.گ (وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
صفحه: 1 / 1