کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
992004 ویال تریپتورلین(دیفرلین)11.25 م.گ 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992003 ویال تریپتورلین(دیفرلین)3.75 م.گ 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992001 ویال بوتولونیوم توكسین(دیسپورت)300 واحد (یخچالی)1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992002 ویال بوتولونیوم توكسین(دیسپورت)500 واحد (یخچالی) 1 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
992005 ویال تریپتورلین(دیفرلین)0.1 م.گ 7 ع - داریان سلامت !! داریان سلامت
صفحه: 1 / 1