کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
991001 اسپری دهانی موكوزامین 1 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991002 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 10 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991003 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 20 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991004 قرص ریواروكسابان(آكسابین)15 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991005 قرص روكشدار سیتاگلیپتین 50 م.گ (دیاپتین 50 ) 30ع - آرناحیات دانش !! آرنا حیات دانش
صفحه: 1 / 1