کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
986001 آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986002 آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986003 آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986004 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986005 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986006 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986007 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986008 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986009 قطره بیلی ناستر 15 م.ل 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986010 گپسول پرگابالین 100م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986011 گپسول پرگابالین 50 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986012 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986013 دراژه تری فلوپرازین 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986014 قرص دیازپام 10م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986015 قرص دیكلوفناك 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986016 قرص دیكلوفناك 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986017 ژل موضعی دیلتیازم ( دیلتیژل ) - 2 درصد 30 گرمی (یخچالی) 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986018 دراژه ریسپریدون 4 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986019 دراژه رزوواستاتین ( روسوتین ) 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986020 كرم سرتاكونازول 2 درصد 15 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986021 كپسول لنسوپرازول ( سواسید ) 15 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986022 گپسول لنسوپرازول ( سواسید ) 30 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986023 سیناكلست 30 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986024 قرص سولیفناسین ( سولیفكس ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986025 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986026 كرم كالامین 8 درصد 30گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986027 دراژه كلردیازپوكساید 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986028 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986029 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986030 قرص كوتریموكسازول 400/80 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986031 كپسول گاباپنتین ( گاباكس ) 300 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986032 كپسول گاباپنتین ( گاباكس ) 100 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986033 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986034 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 50 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986035 قرص اس سیتالوپرام ( لگزاتال ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986036 پماد متیل سالیسیلات 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986037 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 10 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986038 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986039 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 20ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986040 پماد ویتامین آ+د 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986041 دراژه الانزاپین 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986042 قرص كلسیم دی 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986043 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986044 قرص ریسپریدون 1 م.گ 100ع !! سبحان دارو
986045 قرص ریسپریدون 2 م.گ 100ع !! سبحان دارو
986046 قرص لاموتریژین (لاموژین) 100 م.گ 50ع !! سبحان دارو
986047 قرص دایمتیكون 40 م.گ 100ع !! سبحان دارو
986048 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید (اورسوبیل) 250 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986049 قرص كوئتیاپین (سروتیاپین) 100م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986050 پماد بتامتازون 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986051 كرم كالامین 8% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986052 ژل دیكلوفناك 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986053 قطره هالوپریدول 15 م.ل 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986054 قرص اكس كاربامازپین (اكس كارپین) 300 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986055 كرم كروتامیتون 30گ 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986056 كرم سیلور سولفادیازین 50گ 1ع - سبحان !! سبحان دارو
986057 قرص سرترالین 50 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986058 قرص سرترالین 100 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986059 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986061 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986062 قرص والسارتان 80 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986060 قرص تریامترن اچ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986063 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 50 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
986064 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 100 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986065 قرص وارنكس 1 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986066 قرص ابیلیزول 10 م.گ 30 ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986067 قرص نورترپتیلین 10 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986068 قرص والسارتان 160 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986069 قرص پریمیدون 250م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986070 قرص سیتاگلیپتین( ژانوپتین) 25 م.گ 50 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986071 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986072 قرص كارودیلول 12.5(سوكاردیل) 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986073 قرص هالوپریدول 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986074 قرص دایمكت 40م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986075 قرص ایمی پرامین 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986076 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986077 كپسول پرگابالین 150 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986080 دراژه فلووكسامین مالئات 50 م.گ 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986079 دراژه فلووكسامین مالئات 100 م.گ 15ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986081 كپسول فنوفیبرات200 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986082 قرص كلوزاپین25 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
986083 قرص هالوپریدول 5 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
986084 كرم هیدروكینون 4% 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986085 دراژه سیتالوپرام 40 م.گ 30 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
986086 پماد كورتیسوب 1 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986087 پماد كلوبیتان 0.05 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986088 پماد تتراتاپیك 3 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986089 پماد موضعی فوزیتان 2 درصد 15 گ 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
صفحه: 1 / 1