کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
985001 قرص آ.ث.آ 100ع - البرز !! البرز دارو
985002 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین) 2/6 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985003 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین)6/4 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985004 قرص دیكلوفناك سدیم (آلفن ایكس ال) 100 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985005 قرص پیراستام 800 م گ 40ع - البرز !! البرز دارو
985006 قرص متوپرولول (متورال)50 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985007 قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز !! البرز دارو
985008 قرص آلندرونیت سدیم (استئوفوس) 70 م گ 4ع - البرز !! البرز دارو
985009 آمپول رانیتیدین 10ع - البرز !! البرز دارو
985010 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985011 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985012 سوسپانسیون كوتریموكسازول 100 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985013 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكسی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985014 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985015 سوسپانسیون مترونیدازول 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985016 شربت دكسترومتورفان پی 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985017 شربت پدی كلد(سرماخوردگی كودكان) 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985018 شربت اكسپكتورانت 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985019 شربت زینك سولفات 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985020 شربت لاكتولوز 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985021 شربت اندانسترون 4 م گ / 5 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985022 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)4000م ل 2ع !! البرز دارو
985023 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)6000م ل 2ع !! البرز دارو
985024 آمپول پرومتازین 50 م.گ / 2 م.ل 10ع !! البرز دارو
985025 شربت تئوفیلین جی (تئوكال جی) 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
985026 شربت زینكوویت بی 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
985027 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
985028 شربت دكسترومتورفان 60 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985029 شربت رانیتیدین 200 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985030 شربت سالبوتامول 120 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985031 آمپول كتورولاك30 م.گ 10ع (بیمارستانی) - البرز !! البرز دارو
985032 كپسول فرس سولفات + اسید فولیك (ففول) 30ع - البرز !! البرز دارو
985033 قرص فلووكسامین50 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985034 قرص كارویدال 6/25 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985035 قرص متوپرولول سوكسینات47/5 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985036 قرص متوپرولول سوكسینات23/75 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985037 قرص گلی بن كلامید (میلكس) 5 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
985038 كپسول اورسودوكسی كولیك اسید 300 م.گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985039 كپسول مبورین200 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985040 آمپول بتامتازون ال آ 100ع - البرز !! البرز دارو
985041 آمپول اندانسترون 4م.گ 2م.ل 10ع - البرز !! البرز دارو
985042 آمپول متیل پردنیزولون 10ع - البرز !! البرز دارو
985043 قرص پانكراتین 100ع - البرز !! البرز دارو
985044 قرص وراپامیل 40 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
صفحه: 1 / 1