کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
977001 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 10MG TAB کیمیدارو
977002 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 20MG TAB کیمیدارو
977003 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 40MG TAB کیمیدارو
977004 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN(CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977005 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN()CHEMIDAROU)500MG TAB کیمیدارو
977006 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 0.5MG TAB کیمیدارو
977007 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
977008 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو OSTOMAX® 10MG TAB کیمیدارو
977009 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 70 میلی گرم 5ع - كیمیدارو OSTOMAX® 70MG TAB کیمیدارو
977010 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALLOPURINOL (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
977011 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977012 قرص آملودیپین آتورواستاتین ( تنسولیپ ) 5.20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN (CHEMIDAROU) 5/20MG TAB کیمیدارو
977013 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 400MG TAB کیمیدارو
977014 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ACETAMINOPHEN(KIMIDAROU)325MG TAB کیمیدارو
977015 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TYLANOL® 500MG TAB کیمیدارو
977016 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 200MG FC TAB کیمیدارو
977017 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 300MG FC TAB کیمیدارو
977018 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو OLANZAPINE (CHEMIEDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977019 قرص اورباكم ( كلوبازام ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو URBACHEM® 10MG TAB کیمیدارو
977020 قرص باكلوفن 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 10MG TAB کیمیدارو
977021 قرص باكلوفن 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 25MG TAB کیمیدارو
977022 قرص بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم 40ع - كیمیدارو BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB کیمیدارو
977023 قرص پانكراتین 100ع - كیمیدارو PANCREATIN TAB کیمیدارو
977024 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CD) 20MG TAB کیمیدارو
977025 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CHIMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977026 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 10MG TAB کیمیدارو
977027 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 20 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 20MG TAB کیمیدارو
977028 قرص پیوسته رهش ترامادول 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو TRAMADOL (CHEMIE DAROU) 100MG SR TAB کیمیدارو
977029 قرص تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE (CHEMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
977030 قرص تری فلوئوپرازین 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB کیمیدارو
977031 قرص تری فلوئوپرازین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB کیمیدارو
977032 قرص تی لاكتاز 3000 واحد 50ع - كیمیدارو TILACTASE (CHEMIDAROU) TAB کیمیدارو
977033 قرص تینیدازول 500 میلی گرم 20ع - كیمیدارو TINIDAZOLE (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977034 قرص دایجستیو 100ع - كیمیدارو DIGESTIVE (CHEMIDAROU) EC TAB کیمیدارو
977035 قرص دیازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG TAB کیمیدارو
977036 قرص دیازپام 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 5MG TAB کیمیدارو
977037 قرص دیازپام 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 10MG TAB کیمیدارو
977038 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 5MG TAB کیمیدارو
977039 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 10MG TAB کیمیدارو
977040 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 125 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 125MG TAB کیمیدارو
977041 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 250 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 250MG TAB کیمیدارو
977042 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 500 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 500MG TAB کیمیدارو
977043 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو RABEPRAZOLE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977044 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 150MG FC TAB کیمیدارو
977045 قرص رانیتیدین ( فیلم كوت رانیتیدین ) 300 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 300MG TAB کیمیدارو
977046 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 0.5MG TAB کیمیدارو
977047 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINAIDE 1MG TAB کیمیدارو
977048 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 2MG TAB کیمیدارو
977049 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 5 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 5MG TAB کیمیدارو
977050 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 10MG TAB کیمیدارو
977051 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977052 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977053 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CIMETIDINE (CD) 200MG TAB کیمیدارو
977054 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977055 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977056 قرص سوكرالفیت 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو SUCRALFATE (CHIMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977057 قرص سوتالول 80 میلی گرم 30ع - كیمیدارو SOTALOL-CD® 80MG TAB کیمیدارو
977058 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977059 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977060 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977061 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977062 قرص فلوفنازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB کیمیدارو
977063 قرص فلوفنازین 2.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB کیمیدارو
977064 قرص فوروزماید 40 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977065 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 60MG TAB کیمیدارو
977066 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 120MG TAB کیمیدارو
977067 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 180MG TAB کیمیدارو
977068 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 6.25MG TAB کیمیدارو
977069 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 12.5MG TAB کیمیدارو
977070 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977071 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977072 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 28ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977073 قرص كوتریموكسازول اطفال 100/20 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHEMIEDAROU) 100/20MG TAB کیمیدارو
977074 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 400/80 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHIMIEDAROU) 400/80MG TAB کیمیدارو
977075 قرص كوتریموكسازول 800/160 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 800/160 MG TAB کیمیدارو
977076 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو GLIBENCLAMIDE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977077 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 60ع - كیمیدارو GLICLAZIDE 80MG TAB کیمیدارو
977078 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977079 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
977080 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
977081 قرص لورازپام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 1MG TAB کیمیدارو
977082 قرص لورازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 2MG TAB کیمیدارو
977083 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977084 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 100ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977085 قرص لوزارتان 50 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
977086 قرص لوزارتان هیدروكلروتیازید 12.5/50 میلی گرم 30ع - كیمیدارو HYDROZAAR® 50/12.5MG TAB کیمیدارو
977087 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو LOVASTATIN (CHEMIDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977088 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 500MG TAB کیمیدارو
977089 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 1000MG TAB کیمیدارو
977090 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 7.5MG TAB کیمیدارو
977091 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 15MG TAB کیمیدارو
977092 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMOTIN® 5MG TAB کیمیدارو
977093 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMANTIN 10MG TAB کیمیدارو
977094 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977095 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977096 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 37.5MG TAB کیمیدارو
977097 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 75MG TAB کیمیدارو
977098 آمپول ایبوپروفن 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو IBUPROFEN (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977099 آمپول ترامادول 50 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP کیمیدارو
977100 آمپول تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP کیمیدارو
977101 آمپول پامیدرونیت سدیم 90 میلی گرم/10 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو PAMIDRONATE (CHEMIDAROU) 90MG/10ML AMP کیمیدارو
977102 آمپول پیروكسیكام ( پیروكسیكم ) 20 میلی گرم/1 میلی گرم 10ع - كیمیدارو PIROXICHEM® 20MG/1ML AMP کیمیدارو
977103 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977104 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977105 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHIMIDAROU) 50MG/2ML AMP کیمیدارو
977106 آمپول سایمتیدین 200 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CIMETIDINIE (CHIMIDAROU) 200MG/2ML AMP کیمیدارو
977107 آمپول فلوفنازین دكانوات 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP کیمیدارو
977108 آمپول فنوباربیتال 200 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو PHENOBARBITAL (CD) 200MG/1ML AMP کیمیدارو
977109 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 20MG/2ML AMP کیمیدارو
977110 آمپول كافئین سیترات 30 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CAFFEINE (AS CITRATE) (CEMIDAROU) 30MG/3ML AMP کیمیدارو
977111 آمپول كلیندامایسین 300 ملی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 300MG/2ML AMP کیمیدارو
977112 آمپول كلیندامایسین 600 ملی گرم/4 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 600MG/4ML AMP کیمیدارو
977113 آمپول كوتریماكسازول 400/80 میلی گرم/5 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 400/80 MG/5ML AMP کیمیدارو
977114 آمپول دیكلوفناك سدیم (كیمی فناك) 75 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 75MG/3ML AMP کیمیدارو
977115 آمپول لورازپام 2 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG/ML AMP کیمیدارو
977116 آمپول لورازپام 4 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 4MG/ML AMP کیمیدارو
977117 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو METOCLOPRAMIDE (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977118 آمپول میدازولام 5 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو MIDAZOLAM (CD) 5MG/1ML AMP کیمیدارو
977119 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( نوروبیت ) 5ع (یخچالی) - كیمیدارو NOROBIT® AMP کیمیدارو
977120 ویال آزیترومایسین 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 500MG VIAL کیمیدارو
977121 ویال پنتوپرازول 40 میلی گرم 1ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CD) 40MG INJECTION کیمیدارو
977122 آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - كیمیدارو HEPARIN SODIUM (CHEMIE DAROU) 5000U/1ML AMP کیمیدارو
977123 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (CHEMIE DAROU) 20MG/ML AMP کیمیدارو
977124 قطره استامینوفن ( تایلانول ) 1ع - كیمیدارو TYLANOL® 100MG/ML DROP کیمیدارو
977125 قطره سیتالوپرام 40 میلی گرم/میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHIMIDAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
977126 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 15ML SUSP کیمیدارو
977127 سوسپانسیون آزیترومایسین ( زیتروكم ) 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 30ML SUSP کیمیدارو
977128 سوسپانسیون اریترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 200MG/5ML 100ML FOR SUSP کیمیدارو
977129 سوسپانسون كلاریترومایسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN 125MG/5ML 100ML SUSP کیمیدارو
977130 قطره خوراكی سایمتیكون اسانس شوید اسانس رازیانه ( كولیك پد ) 1ع - كیمیدارو COLIC PED® DROP 30 ML کیمیدارو
977131 قطره دایمتیكون 1ع - كیمیدارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (CHEMIE DAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
977132 قطره ویتامین آ+د 1ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977133 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN (CHEMIE DAROU) 250MG CAP کیمیدارو
977134 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیمیدارو OMEPRAZOLE (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
977135 كپسول اورلیستات 60 میلی گرم 42ع - كیمیدارو XENISTAT® 60MG CAP کیمیدارو
977136 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 21ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
977137 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 84ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
977138 كپسول ایر فوزینك 30ع - كیمیدارو IRFOZINC® CAPSULE 30 کیمیدارو
977139 كپسول پرگابالین ( پری گابین ) 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PREGABIN® 75MG CAP کیمیدارو
977140 كپسول پرگابالین ( پری گابین ) 150 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PREGABIN® 150MG CAP کیمیدارو
977141 كپسول تامسولوسین ( پروستام ) 0.4 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PROSTAM® 0.4MG CAP کیمیدارو
977142 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو TRAMADOL (CHIMIDAROU) 50MG CAP کیمیدارو
977143 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 1.5 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 1.5MG CAP کیمیدارو
977144 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 3 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 3MG CAP کیمیدارو
977145 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 4.5 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 4.5MG CAP کیمیدارو
977146 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 6 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 6MG CAP کیمیدارو
977147 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو CELECOXIB 100MG CAP کیمیدارو
977148 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 50MG CAP کیمیدارو
977149 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 100MG CAP کیمیدارو
977150 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 4ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 150MG CAP کیمیدارو
977151 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم ( كیمی فناك ) 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP کیمیدارو
977152 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 15MG CAP کیمیدارو
977153 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 30MG CAP کیمیدارو
977154 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MEFENAMIC ACID (CHIMIDAROU) 250MG CAP کیمیدارو
977155 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( دلتافن ) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - كیمیدارو DELTAFEN® CAP کیمیدارو
977156 كپسول پیوسته رهش ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 75MG EXTENDED RELEASE CAP کیمیدارو
977157 كپسول ایزوترتینوئین ( ردوكار ) 30ع - كیمیدارو ISOTRETINOIN (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
977158 فراورده اچ پك 56ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977159 قرص آلگوكم 300 میلی گرم 50ع - كیمیدارو ALGOCHEM® 300 MG TABLET کیمیدارو
977160 قرص مزالازین 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977161 قرص مزالازین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 400MG TAB کیمیدارو
977162 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 500MG E.C TAB کیمیدارو
977163 قرص مزالازین 800 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 800MG TAB کیمیدارو
977164 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977165 قرص سیتریزین 10 م.گ 100 ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977166 قرص وریكونازول 200 م.گ 14ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
صفحه: 1 / 1