کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
975001 قطره ویتامین D3 (قطره كید 3 بی اس كی)400 واحد/ میلی لیتر 1ع- بنیان سلامت كسری VITAMIN D3 - 400 IU/15 ML DROP بنیان سلامت کسری
975002 قرص قهوه سبز (گرین كافی بی اس كی) 60ع - بنیان سلامت كسری GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 بنیان سلامت کسری
975003 گپسول كوآنزیم كیوتن (كیوتن بی اس كی) 100 میلی گرم 60ع - بنیان سلامت كسری Q10 BSK®CAP 60 بنیان سلامت کسری
975004 قطره ویتامین د3 (قطره كید 3 فورت) 12000IU/ml - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975005 قطره كولیف بی اس كی 30 میلی گرم 1ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975006 ویال خوراكی ال كارنیتین 1 گرمی 10ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975007 ویال خوراكی ال كارنیتین 2 گرمی 10ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975008 قرص گارسینیا كامبوجیا بی اس كی 90ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975009 كپسول ویتامین د 3 - 4000 واحد(سان د3) 30 ع-بنیان سلامت کسری !! بنیان سلامت کسری
975010 كپسول آوسوی بی اس كی (لیكپ) 20 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
975011 قرص گرین سایز 90 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
صفحه: 1 / 1