کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
972001 ویال پنتوپرازول (پپتیكر)40م گ 1ع - روناك دارو PEPTICARE® 40MG FOR INFUSION روناک دارو
972002 ویال سیپروفلوكساسین (سیپروكس) 200م گ / 20م ل 1ع - روناك دارو CIPROX® 200MG/20ML VIAL روناک دارو
972003 ویال زولدرونیك اسید (زولنا) 4م گ / 5م ل 1ع - روناك دارو ZOLENA® 4MG/5ML INJ روناک دارو
972004 ویال متیل پردنیزولون سوسینات (مدرولین) 500 م گ 1ع - روناك دارو MEDROLIN® 500MG VIAL روناک دارو
972005 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN®100MG/ML(4000U)0.4ML SYRINGE روناک دارو
972006 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN® 100MG/ML(6000U)0.6ML SYRINGE روناک دارو
972007 ویال دفروكسامین (دسفوناك) 500 م گ 1ع - روناك دارو DESFONAK® 500MG VIAL روناک دارو
972008 ویال كلسیم فولینات(روفولین)(یخچالی)200 م.گ 1ع - روناك دارو ROFOLIN® 200MG/20ML VIAL روناک دارو
972009 ویال كلسیم فولینات(روفولین)(یخچالی)30م.گ/3م.ل1ع-روناك دارو ROFOLIN® 30MG/3ML VIAL روناک دارو
972010 ویال انسولینNPH(رونولین ان)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972011 ویال انسولین ساده(رونولین آر)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972012 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل3ع-روناك دارو !! روناک دارو
972013 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل5ع-روناك دارو !! روناک دارو
972014 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 2ع !! روناک دارو
972015 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 2ع !! روناک دارو
صفحه: 1 / 1