کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
971001 قرص كوتریموكسازول ( دوكوتری ) 800/160 میلی گرم 30ع - رها DUCOTRI® 800/160 MG TAB رها
971002 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - رها !! رها
971003 قرص متفورمین ( رهامت ) 500 میلی گرم 100ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
971004 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 100ع - رها KETOTIFEN (RAHA)1MG TAB رها
971005 قرص لودوپاسی فورت 250 میلی گرم 100ع - رها LEVODOPA-C FORTE (RAHA) 250/25MG TAB رها
971007 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.7 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.7MG TAB رها
971008 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.18 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.18MG TAB رها
971009 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رها AMLODIPINE (RAHA) 5MG TAB رها
971010 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC100ع-رها RAHAMOON® TAB رها
971070 اسپری بینی اكسی متازولین ( اكسی نوز ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها OXYNOSE® 0.05% 15ML NASAL SPRAY رها
971071 اسپری بینی سدیم کلراید ( دكوسالین ) 0.65% 20 میلی لیتر 1ع -رها DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY رها
971034 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 100ع - رها !! رها
971072 اسپري بيني بكلومتازون ( بكلام ) 0.05%20 ميلي ليتر 1ع - رها BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY رها
971073 اسپری بینی فلوتیكازون ( فلازون ) 0.05%20 میلی لیتر 1ع - رها FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY رها
971074 اسپری بینی نوزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها !! رها
971075 اسپری بینی سزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها SESALIN® NASAL SPRAY رها
971076 اسپری بینی كرومولین سدیم ( مولینوز ) 2 % 1ع - رها MOLINOSE® 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY رها
971077 اسپری بینی دسموپرسین استات(دسمورین)(یخچالی) 1ع - رها DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY رها
971078 شربت سرماخوردگي كودكان 1ع (OTC)- رها PEDIATRIC GRIPPE (RAHA) 60ML SYRUP رها
971079 شربت دكسترومتورفان پي ( پزوفان ) 1ع (otc)- رها PSEUPHAN® SYRUP رها
971080 شربت ديفن هيدرامين كامپاند 1ع (otc) - رها DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (RAHA) 60ML SYRUP رها
971081 شربت دكسترومتورفان 1ع - رها DEXTROMETHORPHAN (RAHA) 15MG/5ML 60ML SYRUP رها
971082 شربت جینكوویتون 120میلی لیتر 1ع - رها GINKGOVITON® SYRUP رها
971083 شربت تئوفیلین جی 1ع - رها THEOPHYLLINE G (RAHA) 120ML SYRUP رها
971084 شربت سالبوتامول 1ع - رها SALBUTAMOL (RAHA) 2MG/5ML 120ML SYRUP رها
971085 شربت راسیپ( سیپروهپتادین ) 1ع - رها RACIP® 2MG/5ML ORAL SOLUTION رها
971086 آمپول ویتامین ب 12 1000 1 میلی لیتر 10ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
971035 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 200 میلی گرم 100ع - رها RAHAKIN® 200MG TAB رها
971087 آمپول ویتامین ب12 1000 1 میلی لیتر 100ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
971088 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 5ع - رها RAVIT-B® AMP رها
971036 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 500 میلی گرم 30ع - رها RAHAKIN® 500MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971006 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - رها TIZANIDINE (RAHA) 4MG TAB رها
971037 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 200 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 200MG ER TAB رها
971089 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 10ع - رها RAVIT-B® AMP رها
971090 آمپول متیل پردنیزولون 1 میلی لیتر 10ع - رها METHYLPREDNISOLONE ACETATE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
971038 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 400 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 400MG ER TAB رها
971091 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - رها TRIAMCINOLONE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
971092 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
971039 قرص دیكلوفناك ( ولدیك ) 100 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 100MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971040 قرص سنتوم 60ع - رها SENTUM® TAB 60 رها
971093 آمپول دیفن هیدرامین 1 میلی لیتر 10ع(OTC) - رها DIPHENHYDRAMINE (RAHA) 50MG/1ML AMP رها
971094 آمپول كلرفنیرآمین مالئات 1 میلی لیتر 10ع - رها CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP رها
971095 آمپول كتورولاك ( كتروفال ) 10ع(بيمارستاني)-رها KETROFAL® 30MG/ML AMP رها
971041 قرص سنتوم 120ع - رها !! رها
971011 قرص سرماخوردگی روز ( رها كلدروز ) 100ع - رها RAHA COLD DAY® TAB رها
971096 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 1 10ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 20MG/ML AMP رها
971097 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 10ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
971042 قرص كلسیم منیزیم زینك (كلسی فان) 90ع - رها !! رها
971098 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
971012 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 5 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 5MG TAB رها
971013 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 15 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 15MG TAB رها
971099 قطره چشمی نفازولین 0.1% 1ع - رها NAPHAZOLINE (RAHA) 0.1% 10ML OPH DROP رها
971043 قرص پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - رها SUREL® 5MG TAB رها
971044 قرص پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - رها SUREL®10MG TAB رها
971014 قرص تاینی فن 80 میلی گرم 30ع - رها TINYPHEN® 80MG DISPERSIBLE TAB رها
971100 قطره چشمی بتامتازون (رابت) 0.1% 5 میلی لیتر 1ع - رها RABET® 0.1% OPH DROP رها
971045 كپسول گاباپنتین ( سیرنتین ) 100 میلی گرم 100ع - رها GABAPENTIN (RAHA) 100MG CAP رها
971101 قطره چشمی سولفاستامید 10% 1ع - رها SULFACETAMIDE (RAHA) 10% 10ML OPH DROP رها
971046 كپسول گاباپنتین ( سیرنتین ) 300 میلی گرم 100ع - رها SIRENTIN® 300MG CAP رها
971102 قطره چشمي رافيکول0/5درصد(کلرامفنيکل)(يخچالی)1ع-رها RAPHICOL®0.5% OPH DROP رها
971103 قطره چشمی تیمولول (تیمولین) 1ع - رها TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
971015 قرص تاینی فن 125 میلی گرم 25ع - رها TINYPHEN® 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB رها
971104 قطره چشمی اشك مصنوعی(آیاوت) 1ع - رها EYEAWET® 10ML OPH DROP رها
971047 كپسول مفنامیك اسید 100ع - رها MEFENAMIC ACID (RAHA) 250MG CAP رها
971105 قطره كتورولاك ( كتروفال ) 1ع - رها KETROFAL® 0.5% OPH DROP رها
971048 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - رها OMEPRAZOLE (RAHA) 20MG CAP رها
971049 كپسول استامینوفن ایبوپروفن كافئین ( رهافن ) 50ع - رها RAHAFEN® CAP رها
971050 كپسول لنسوپرازول ( رهازل ) 30 میلی گرم 30ع - رها RAHAZOL® 30MG CAP رها
971051 كپسول پیوسته رهش مبورین ( کولومب ) 200 میلی گرم 50ع - رها COLOMEB® 200MG ER CAP رها
971052 كپسول فولیك اسید فروسولفات ( رهافول ) 30ع - رها RAHAFOL® E.R. CAP رها
971053 كپسول آمانتادین ( ویرالس ) 100ع - رها VIRALESS® 100MG CAP رها
971054 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع (otc)- رها P.A.D® 30G OINT رها
971055 پماد موضعی غضروف ساز، مسكن و ضد التهاب ( رهامین ) 30 گرم 1ع - رها RAHAMIN® OINT رها
971057 خمیر دهانی تریامسینولون ( تریادنت ) 10 گرم 1ع - رها TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE رها
971058 پماد تریامسینولون ان ان 15 گرم 1ع - رها TRIAMCINOLONE N N (RAHA) 15G OINT رها
971059 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 50 گرم (با 7 اپلیكاتور) 1ع - رها !! رها
971016 قرص تاینی فن 160 میلی گرم 20ع - رها TINYPHEN® 160MG DISPERSIBLE TAB رها
971060 كرم كلوتریمازول بتامتازون دی پروپیونات ( دیپروكل ) 1ع - رها DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM رها
971017 قرص متفورمین ( رهامت ) 1000 میلی گرم 90ع - رها RAHAMET® 1000MG TAB رها
971061 كرم دكسپانتنول ( درموپان ) 30 گرم 1ع (otc)- رها DERMOPAN® 5% CREAM رها
971062 كرم سرتاكونازول ( سرتول ) 2% 1ع - رها SERTOL® 2% TOP CREAM رها
971018 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 50MG TAB رها
971019 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 100MG TAB رها
971063 ژل ايبوپروفن 1ع (otc)- رها IBUPROFEN (RAHA) 5% TOP GEL رها
971064 ژل آداپالن ( آدالن ) 1ع - رها ADALEN® 0.1% TOP GEL رها
971020 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 10MG TAB رها
971065 كرم كلیندامایسین 1ع - رها CLINDAMYCIN (RAHA) 2% VAG CREAM رها
971021 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 20MG TAB رها
971066 ژل ایزوترتینوئین ( ایزوتن ) 0.05% 30 گرم 1ع - رها ISOTEN® 0.05% TOP GEL رها
971022 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 50MG TAB رها
971023 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 10MG TAB رها
971024 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع -رها RANITIDINE (RAHA) 150MG TAB رها
971067 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.25% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY رها
971068 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.5% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY رها
971025 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 30ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971026 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 100ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971069 اسپری بینی نفازولین ( دکوفزول ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY رها
971027 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 30ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
971028 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 100ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
971029 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - رها IBUPROFEN (RAHA) 400MG TAB رها
971030 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - رها DILTIAZEM (RAHA) 60MG TAB رها
971031 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 30ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971032 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 100ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971033 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 90ع - رها !! رها
971056 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم با اپلیكاتور 1ع - رها CLOTRIMAZOLE (RAHA) 1% VAG 50G CREAM رها
971106 قرص متفورمین ( رهامت ) 500میلی گرم 120ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
971107 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 200ع - رها !! رها
971108 پماد سوختگی الئا 1ع - رها !! رها
971109 شربت كلسیم، منیزیم، روی، ویتامین د (كلسی فان) 1ع - رها !! رها
971110 ***** TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
971111 آمپول دگزامتازون 10ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
971112 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - رها SEDALAM® 0.5MG TAB رها
971113 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - رها LORATADINE (RAHA) 10MG ORODISPERSIBLE TAB رها
971114 قرص متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع (OTC)- رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 47.5MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971115 قرص متوپرولول سوكسینات 95 میلی گرم 100ع - رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 95MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971116 قرص بو پروپيون 150 م.گ 100 ع - رها BUPROPION (RAHA) 150MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971117 شربت جینكوویتون 200سی سی 1ع - رها GINKGOVITON® 200ml SYRUP رها
971118 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - رها CLINDAMYCIN (RAHA) 2% VAG CREAM رها
971119 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین دی 200سی سی-(استامینوفن -دیفن هیدرامین-فنیل افرین) !! رها
971120 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین جی 200سی سی-(استامینوفن -گایافنزین -فنیل افرین)-رها !! رها
971121 شربت سرماخوردگي كودكان ستادين دي سي 200سي سي-(استامينوفن -كلرفنيرامين مالئات-دكسترومتورفان-فنيل اف !! رها
971122 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع دوبعدی - رها !! رها
971123 قرص بیوتین 100ع- mcg 5000 -رها !! رها
971124 قرص روكشدار متوپرولول سوكسینات 47/5-100 ع-رها !! رها
971125 قرص بیوتین 100ع- mg 5 -رها !! رها
971126 قرص ال آرژنین50 ع-1000mg-رها !! رها
971127 قرص ال لیزین 60 ع-500 mg !! رها
971128 قرص ویتامین ب 12 ،(2500mcg(OTD-ع250-رها !! رها
971129 كپسول رهافن(استامینوفن/ایبوپروفن/كافِیین) 50 ع OTC- رها !! رها
971130 قرص لوراتادین 10 ع 100 OTC -رها !! رها
971131 اسپری بینی دكوسالین(سدیم كلراید0.65% 20 م.ل (OTC) ع1 -رها !! رها
971133 قرص راكوئیت 25(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
971134 قرص راكوئیت100(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
971135 كرم سرتول 2 درصد (سرتاكونازول) 30 گرمی 1 ع - رها !! رها
971136 شربت دكسترومتورفان (OTC) ع1 - رها !! رها
971139 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 50 گرم 1ع (OTC)- رها !! رها
971138 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم 1ع (OTC)- رها !! رها
971140 قرص هیوسین 10م.گ 20ع - رها !! رها
971141 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC30ع-رها !! رها
971142 قرص سرماخوردگي رها كلد روز 30ع (OTC)- رها !! رها
971143 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع30 - رها !! رها
971144 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع100 -رها !! رها
971145 شربت لاكتولوز 240م.ل 1ع - رها !! رها
971146 قطره چشمی آیاوت (اشك مصنوعی) (OTC) ع1 - رها !! رها
971147 قرص متفورمین (رهامت) 1000م.گ 30ع - رها !! رها
971148 قرص آتنولول 100 م.گ 30 ع- رها !! رها
971149 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم(ولدیك) 30ع - رها !! رها
971150 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 30ع - رها !! رها
971151 قرص آتنولول 50 میلی گرم 30ع - رها !! رها
صفحه: 1 / 1