کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
964001 کپسول ارلیستات( ونوستات ) 120 م.گ 84 ع - ابوریحان VENUSTATE® 120MG CAP ابوریحان
964002 كپسول ارلیستات ( ونوستات ) 60 م.گ 84 ع - ابوریحان VENUSTATE® 60MG CAP ابوریحان
964003 كپسول فنوفیبرات( تریرول ) 100 م.گ 100 ع - ابوریحان TRIROLE® 100MG CAP ابوریحان
964004 قرص نیترازپام (زیپكس) 5 م.گ30 ع - ابوریحان ZIPEX® 5MG TAB ابوریحان
964005 قرص لوونورژسترل (اووسیز) 1.5 م.گ 1 ع - ابوریحان OVOCEASE® 1.5MG TAB ابوریحان
964006 قرص لوزارتان (كاردیوسان ) 25 م.گ 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 25MG TAB ابوریحان
964007 قرص لتروزول (لتراكس ) 2.5 م.گ 30 ع - ابوریحان LETRAX® 2.5MG TAB ابوریحان
964008 قرص استروژن كونژوگه (استرومارین) 0.625 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB ابوریحان
964009 قرص كنتراسپتیو ال دی(اوسپت-ال دی) 210 ع- ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964010 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 210 ع _ ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964011 قرص فیناستراید (فیناید ) 1 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 1MG TAB ابوریحان
964012 قرص فیناستراید (فیناید ) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 5MG TAB ابوریحان
964013 قرص فکسوفنادین 60 میلی گرم 100 ع - ابوریحان FEXOFENADINE (ABURAIHAN) 60MG TAB ابوریحان
964014 قرص سیپروترون كمپاند 21 ع - ابوریحان CYPROTERONE COMPOUND TAB ابوریحان
964015 قرص سیپروترون استات 50 میلی گرم 50 ع - ابوریحان CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB ابوریحان
964016 قرص دمپریدون مالئات (دومپریدون) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان DOMPERIDONE (ABU) 10MG TAB ابوریحان
964017 كپسول فینگولیمود 0.5 م.گ 28 ع - ابوریحان FINGOLIMOD (ABURAIHAN) 0.5MG CAP ابوریحان
964018 قرص دگزامتازون 0.5 میلی گرم100 ع - ابوریحان DEXAMETHASONE (ABURAYHAN) 0.5MG TAB ابوریحان
964019 قرص پرِدنیزولون 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE (ABURAIHAN) 5MG TAB ابوریحان
964020 قرص بتامتازون 0.5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.5MG TAB ابوریحان
964021 قرص اسپیرونولاکتون 25 میلی گرم100 ع - ابوریحان SPIRONOLACTONE 25MG TAB ابوریحان
964022 قرص مدروكسی پروژسترون استات 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان MEDROXYPROGESTERONE (ABURAYHAN) 5MG TAB ابوریحان
964023 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع- ابوریحان NAPROXEN (ABURAIHAN) 500MG SUPP ابوریحان
964024 شیاف گلیسیرین اطفال (لاکساتور)1 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 1G SUPP ابوریحان
964025 شیاف گلیسیرین(لاکساتور) 2 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 2G SUPP ابوریحان
964026 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
964027 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP ابوریحان
964028 شیاف پروژسترون 200 میلی گرم 10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 200MG SUPP ابوریحان
964029 شیاف پروژسترون(فرتیژست) 400 میلی گرم10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 400MG SUPP ابوریحان
964030 شیاف بیزاكودیل (لاكسادیل )5 میلی گرم 10 ع - ابوریحان LAXADYL® 5MG SUPP ابوریحان
964031 شیاف بیزاكودیل(لاكسادیل ) 10 میلی گرم10 ع - ابوریحان LAXADYL® 10MG SUPP ابوریحان
964032 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
964033 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN 100MG SUPP ابوریحان
964034 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP ابوریحان
964035 شیاف استامینوفن 325 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN (ABURAYHAN) 325MG SUPP ابوریحان
964036 شیاف آنتی هموروئید 10 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID SUPP ابوریحان
964037 پماد هیدروکورتیزون استات 1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان HYDROCORTISONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
964038 پماد لیدوكائین اچ 5% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان LIDOCAINE H 5% 15GR OINT ابوریحان
964039 پماد فلوسینولون 0.025% 15 گرمی1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE (ABURAIHAN) 0.025% 15G OINT ابوریحان
964040 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
964041 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID (ABURAYHAN) OINT ابوریحان
964042 کرم فلوسینولون 0.025% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM ابوریحان
964043 كرم اوره (اوركس)10% 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964044 آمپول هپارین سدیم (كلوتین) 5000 واحد 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان CLOTIN® 5000IU/1ML AMP ابوریحان
964045 آمپول ناندرولون دكانوات (دكابولكس)25 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان DECABOLEX® 25MG/1ML AMP ابوریحان
964046 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان MIDAZOLAM (ABURAIHAN) 5MG/1ML AMP ابوریحان
964047 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر1 ع - ابوریحان METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP ابوریحان
964048 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژن) 75 م.گ 10 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964049 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964050 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ALBORZDAROU) 20MG/2ML AMP ابوریحان
964052 آمپول دگزامتازون (آكوازون) 8 م.گ 2 م.ل 100 ع - ابوریحان AQUASON® 8MG/2ML AMP ابوریحان
964053 آمپول تستسترون انانتات 250 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان TESTOSTERON ENANTATE (ROTEXMEDICA) 250MG/ML AMP ابوریحان
964054 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 50 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان PROGESTERONE 50MG/1ML AMP ابوریحان
964055 آمپول بتامتازون 4میلی گرم در 1 میلی لیتر 10 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 4MG/1ML AMP ابوریحان
964056 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 10 واحد 1 م.ل 10 ع - ابوریحان OXYTOCIN (ABURAIHAN) 10IU AMP ابوریحان
964057 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)25م.گ/2.5م.ل5ع-ابوریحان ANECUR® 25MG/2.5ML AMP ابوریحان
964058 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - ابوریحان ANECUR® 50MG/5ML AMP ابوریحان
964051 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژین) 75 م.گ 3 م.ل 5 ع- ابوریحان DICLOGIN® 75MG/3ML AMP ابوریحان
964059 قرص اورسوداكسی كولیك اسید 250 م.گ 60 ع - ابوریحان URSODEOXYCHOLIC ACID (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
964060 قرص رپاگلیناید (نیوبت)0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 0.5MG TAB ابوریحان
964061 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 1 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 1MG TAB ابوریحان
964062 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 2 م.گ 100 ع - ابوریحان PRAGLINIDE® 2MG TAB ابوریحان
964063 قرص لیزینوپیل (لیزونكس) 20 م.گ 100 ع - ابوریحان LISONEX® 20MG TAB ابوریحان
964064 كرم مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964065 پماد مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G OINT ابوریحان
964066 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان MONTEX® 5MG CHEWABLE TAB ابوریحان
964067 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 10 م.گ 10 ع - ابوریحان MONTEX® 10MG TAB ابوریحان
964068 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 250 میلی گرم 10 ع -ابوریحان FEMOLIFE® 250MG/ML AMP ابوریحان
964069 قرص دیوالپروئكس سدیم 250 م.گ 60 ع - ابوریحان DIVALDIN® 250MG TAB ابوریحان
964070 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20/5 م .گ 30 ع - ابوریحان COLIPTEN® 5/20MG TAB ابوریحان
964071 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ/2 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 300MG/2ML AMP ابوریحان
964072 قرص دروسپیرنون/اتینیل استرادیول( روكین ) 21 ع - ابوریحان ROKIN® 3/0.03MG TAB ابوریحان
964073 كپسول پرگابالین (ژینكس) 100 م.گ 30 ع - ابوریحان GEANEX® 75MG CAP ابوریحان
964074 كرم كپسایسین(پپرسین) 25% 1 ع - ابوریحان PEPERCIN® 0.025 CREAM ابوریحان
964075 آمپول استرادیول والرات (استراوال) 10 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان ESTRAVAL® 10MG/1ML AMP ابوریحان
964076 آمپول فورزماید 40 م.گ/4 م.ل 10 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ABURAIHAN) 40MG AMP ابوریحان
964077 قرص لووتیروكسین سدیم (لووتین)0/1 میلی گرم 100 ع - ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB ابوریحان
964079 آمپول كتورولاك ترومتامین 30 میلی گرم/1 میلی لیتر 5 ع (بیمارستانی) - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 30MG/ML INJ ابوریحان
964080 آمپول كلسی تونین(میانین)(یخچالی)50واحد/م.ل 1ع - ابوریحان MIANIN® 50 IU/ML AMP ابوریحان
964081 آمپول گرانیسترون (گراتریل) 1م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG/1ML AMP ابوریحان
964083 قرص اتینیل استرادیول0/05میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL (ABURAYHAN) 0.05MG TAB ابوریحان
964084 قرص اتینیل استرادیول0/5میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB ابوریحان
964085 قرص استرادیول والرات2 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 2MG TAB ابوریحان
964086 قرص استرادیول والرات1م.گ 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 1MG TAB ابوریحان
964103 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 2.6 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 2.6MG TAB ابوریحان
964104 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 6.4 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 6.5MG TAB ابوریحان
964105 قرص نیمودیپین (سروتاپ) 30 میلی گرم 30 ع - ابوریحان CEROTOP® 30MG TAB ابوریحان
964106 قر ص والسارتان (آدوان ) 40 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 40MG TAB ابوریحان
964107 قرص والسارتان (آدوان ) 80 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 80MG TAB ابوریحان
964087 قرص استروژن كانژوگه (استرومارین)1.25 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB ابوریحان
964088 قرص پردنیزولون(پردنیزولون فورت)50 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE FORT (ABURAIHAN) 50MG TAB ابوریحان
964089 قرص توپیرامات(كانوكس) 25میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 25MG TAB ابوریحان
964090 قرص توپیرامات(كانوكس) 50میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 50MG TAB ابوریحان
964091 قرص توپیرامات(كانوكس) 100میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 100MG TAB ابوریحان
964092 قرص رابپرازول (رابزول)20 میلی گرم 30 ع - ابوریحان RABEZOL® 20MG TAB ابوریحان
964093 رالوكسیفن (رالوفن)60م.گ 30 ع - ابوریحان RALOFEN® 60MG TAB ابوریحان
964094 قرص كتورولاك ترومتامین10میلی گرم 30 ع - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 10MG TAB ابوریحان
964095 قرص كنتراسپتیوDE(مارولین) 21 ع - ابوریحان MAROLIN® X21 TAB ابوریحان
964078 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 25میلی گرم/میلی لیتر10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 25MG AMP ابوریحان
964082 آمپول گرانیسترون(گراتریل)3م.گ/3م.ل 5 ع - ابوریحان GRATRIL® 3MG/ML 3ML AMP ابوریحان
964108 قرص والسارتان (آدوان ) 160 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ADOVAN® 160MG TAB ابوریحان
964109 ژل آداپالن (آكنالن)0.1 % 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G TOP GEL ابوریحان
964110 كرم آداپالن(آكنالن) 0.1% 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964111 كرم واژینال استروژن كونژوگه (استرومارین)0.625 میلی گرم 1 ع - ابوریحان ESTROMARIN® 0.625MG VAG CREAM ابوریحان
964112 كرم اوره(اوركس) 20 %30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964113 كرم اوره(اوركس) 5% 30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964096 قرص كنتراسپتیو تری فازیك (تری فاربه) 210 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964097 قرص كابرگولین(كابولین)0/5 میلی گرم 8 ع - ابوریحان CABOLIN® 0.5MG TAB ابوریحان
964098 قرص كابرگولین(كابولین) 1 میلی گرم 20 ع - ابوریحان CABOLIN® 1MG TAB ابوریحان
964099 قرص گرانیسترون (گراتریل) 1میلی گرم 30 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG TAB ابوریحان
964100 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 280 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964101 قرص لوزارتان(كاردیوسان) 50میلی گرم 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 50MG TAB ابوریحان
964102 قرص لوونورژسترل (اووسیز)0.75میلی گرم 20 ع - ابوریحان OVOCEASE® 0.75MG TAB ابوریحان
964114 قرص گالانتامین(آلزامین)12 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 12MG TAB ابوریحان
964115 قرص گالانتامین(آلزامین) 8 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 8MG TAB ابوریحان
964116 قرص گالانتامین(آلزامین) 4 میلی گرم 30 - ابوریحان ALZAMIN® 4MG TAB ابوریحان
964117 آمپول آلفنتانیل (آلفیجكت) 5 م.گ/10 م.ل5 ع - ابوریحان ALFIJECT® 5MG/10ML AMP ابوریحان
964118 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 5 واحد/م.ل 5 ع - ابوریحان OXYTOCIN 5U/1ML AMP ابوریحان
964119 آمپول اوكتروتاید 0.05 م.گ/م.ل (یخچالی) 1 ع - ابوریحان OCTREOTIDE (ABURAYHAN) 0.05MG AMP ابوریحان
964120 ویال بوپیواكائین 0.5% 10 م.ل 1 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964121 ویال بوپیواكائین 25% 10 م.ل 1ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.25% 10ML VIAL ابوریحان
964122 آمپول بوپیواكائین(نامبو كائین) 0.5% 10 م.ل 5 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964123 آمپول پامیدرونات(پامیدیا) 90 م.گ 1 ع - ابوریحان PAMIDIA® 90MG AMP ابوریحان
964124 آمپول تروپیسترون 5 م.گ 5 م.ل 5 ع - ابوریحان NAVOTRON® 5MG/5ML AMP ابوریحان
964125 ویال تیوپنتال (تیوپن) 1 گرم 1 ع - ابوریحان THIOPEN® 1G VIAL ابوریحان
964126 ویال تیوپنتال (تیوپن) 500 م.گ 1 ع - ابوریحان THIOPEN® 500MG VIAL ابوریحان
964127 قرص ال كارنیتین (برنولیپ) 330 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964128 قرص ال آرژنین 500 م.گ90 ع - ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 500MG TAB ابوریحان
964129 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 100ع- ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 1000MG TAB ابوریحان
964130 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 100 ع - ابوریحان MISOTEC® 100MCG TAB ابوریحان
964131 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 21 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964132 آمپول تستوسترون انانتات 100 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان TESTOSTRONE ENANTATE (ABURAHAN) 100MG/1ML AMP ابوریحان
964133 آمپول سوكسینیل كولین كلراید(سوكسیل) 100 م.گ 5 ع - ابوریحان SUCCYL® 20MG/ML AMP ابوریحان
964134 آمپول سیس آتراكوریوم(آنسیس) 20 م.گ/10م.ل 5 ع - ابوریحان ANECIS® 2MG/ML 10ML AMP ابوریحان
964135 آمپول كلیندامایسین 600-4 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 600MG/4ML AMP ابوریحان
964136 قرص اگزامستان(آنارزین) 25 م.گ 30 ع - ابوریحان ENAROZIN® 25MG TAB ابوریحان
964137 قرص آلپرازولام(سدالام) 0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان SEDALAM® 0.5MG TAB ابوریحان
964138 قرص آلپرازولام(سدالام) 1 م.گ 100 ع- ابوریحان SEDALAM® 1MG TAB ابوریحان
964140 قرص ازتیمایب(ریبكول) 10میلی گرم 50 ع - ابوریحان REABCHOL® 10MG TAB ابوریحان
964143 قرص تیزانیدین(اسپالكس) 4 م.گ 100 ع -ابوریحان SPALEX® 4MG TAB ابوریحان
964144 قرص دیوالپروئكس سدیم(دیوالدین) 500م.گ 30 ع - ابوریحان DIVALDIN® 500MG TAB ابوریحان
964145 قرص زولپیدم(ریپدم) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 10MG TAB ابوریحان
964146 قرص زولپیدم(ریپدم) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 5MG TAB ابوریحان
964147 قرص فكسوفنادین (رینوفكس) 120 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 120MG TAB ابوریحان
964148 قرص فكسوفنادین (رینوفكس)180 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 180MG TAB ابوریحان
964149 كپسول فنوفیبرات (تریرول ) 200 م.گ 100 ع -ابوریحان TRIROLE® 200MG CAP ابوریحان
964150 قرص كلرمادینون استات (دالیا)2 م.گ 21 ع - ابوریحان DAHLIA® 2/0.03MG TAB ابوریحان
964151 قرص لوتیراستام 250 م.گ 60 ع - ابوریحان LEVETIRACETAM (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
964152 قرص مژسترول (برندوكر)20 م.گ 30 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 20MG TAB ابوریحان
964153 قرص مژسترول (برندوكر)40 م.گ 100 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 40MG TAB ابوریحان
964154 قرص ملوكسیكام 15 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 15MG TAB ابوریحان
964155 قرص ملوكسیكام 7.5 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 7.5MG TAB ابوریحان
964156 كپسول ونلافاكسین (زلكسور) 37.5 م.گ 30 ع - ابوریحان VENLAFAXINE (ABURAIHAN) 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP ابوریحان
964157 كرم بتامتازون جلدی 15 گ 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM ابوریحان
964158 كرم كپسایسین(پپرسین ) 0.075 % 1 ع - ابوریحان PEPERCIN® 0.075% CREAM ابوریحان
964159 پماد كلسی پوتریول 5% - بتامتازون دی پروپیونات 64% (پسوریابت) 1 ع -ابوریحان PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT ابوریحان
964141 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 20 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 20MG CAP ابوریحان
964142 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 40 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 40MG CAP ابوریحان
964160 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 28 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964161 كپسول ونلافاكسین(زلكسور) 75 م.گ 30 ع - ابوریحان VENLAFAXINE (ABURAIHAN) 75MG EXTENDED RELEASE CAP ابوریحان
964162 پماد كلسی پوتریول 50میكروگرم/گرم-30گرمی (پسوریامنت) 1 ع -ابوریحان PSORIAMENT® 50MCG/G 30G OINT ابوریحان
964163 كپسول كوركومین 250م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 250MG CAP ابوریحان
964164 كپسول كوركومین 500 م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 500MG CAP ابوریحان
964165 قرص كنتراسپتیوال دی (اوسپت ال-دی) 21ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964166 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 60میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964167 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964168 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964169 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964170 كرم لیكادین پی(لیدوكائین 2.5%+پریلوكائین2.5%) 30 گرمی 1 ع - ابوریحان LICADINE-P® 30G TOP CREAM ابوریحان
964171 قرص اسپیرونولاكتون 100 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964172 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964173 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964174 كپسول اپرند 80/80/125 میلی گرم 3 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964175 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 30 ع !! ابوریحان
964176 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 30 ع !! ابوریحان
964177 آمپول اتومیدیت 20 م.گ/10 م.ل 5 ع !! ابوریحان
964178 آمپول لابتانول 5 م.گ/20 م.ل 5 ع !! ابوریحان
964179 كرم واژینال استروژن كونژوكه ( استرومارین ) 0/625 م گ - ابوریحان !! ابوریحان
964180 ویال آیودیكسانول 270 م.گ/ 50 م.ل ( ویزیگراف ) - 1ع !! ابوریحان
964181 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 500 م.گ 10 ع !! ابوریحان
964182 كپسول فینگولیمود 0.5 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
964183 قرص متیل تستوسترون 25 م.گ 100ع - ابوریحان !! ابوریحان
964184 قرص اندانسترون (اندانیل) 4 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964185 ویال آیودیكسانول 270 م.گ / 50 م.ل (ویزیگراف) 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964186 قرص دگزامتازون 0.4 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964187 قرص مزالازین 500 میلی گرمی (مزالون) 60 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964188 آمپول اكسی توسین ( یخچالی ) 10 واحدی 1 م ل 100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964189 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964190 كپسول پرگابالین (ژینكس) 75 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964191 قرص آلدرون (اپلرنون) 25 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
964192 قرص آلدرون (اپلرنون) 50 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
صفحه: 1 / 1