کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
957001 پماد تالنتین 30 گرمی 1ع - رازك TALENTIN® OINT رازک
957002 قرص تالنتال 100ع - رازك TALENTAL® 480MG F.C TABLET رازک
957003 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957004 قرص استامینوفن/ كافئین (كات پین) 20ع - رازك CUTPAIN RAZAK® 500/65MG TAB رازک
957005 قرص لوو ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك LEVOCETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957006 شربت ویتامكس 120 میلی لیتر 1ع - رازك !! رازک
957007 قرص سرترالين 50 ميلي گرم 30ع - رازك SERTRALINE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957008 قرص سرترالین (سرترازین) 100 میلی گرم 30ع- رازك SERTRALINE (RAZAK) 100MG TAB رازک
957009 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 30ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957010 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 100ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957011 قرص لوزارتان (لوزار) 50 میلی گرم 30ع - رازك LOZAR® 50MG TAB رازک
957012 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - رازك LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP رازک
957013 قرص سرماخوردگي (كلداستاپ ) 20ع - رازك COLD STOP RAZAK® TAB رازک
957014 قرص متوكاربامول 500 میلی گرم 100ع - رازك METHOCARBAMOL (RAZAK) 500MG TAB رازک
957015 كپسول پلت ارلیستات (زنیكو) 60 میلی گرم 30ع - رازك XENIKO® 60MG CAP رازک
957016 كپسول دیكلوفناك ( رازوفناك ) 100 میلی گرم 30ع - رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
957017 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957018 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957019 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 5 میلی گرم 100ع - رازك DONEPEZIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957020 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 10 میلی گرم 100ع- رازك DONEPEZIL (RAZAK) 10MG TAB رازک
957021 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 30ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957022 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957023 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - رازك DOXYCYCLINE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957024 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - رازك HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957025 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - رازك THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP رازک
957026 شربت والپروات سدیم 120 میلی لیتر 1ع - رازك VALPROATE SODIUM (RAZAK) 200/5ML 120ML SYRUP رازک
957027 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957028 شربت زوفا 1ع - رازك !! رازک
957029 شربت زوفا عسلی 1ع - رازك !! رازک
957030 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957031 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - رازك MEFENAMIC ACID 250MG CAP رازک
957032 كپسول رلیفن 20ع - رازك RELIEFEN® CAP رازک
957033 كپسول رلیفن 100ع- رازك RELIEFEN® CAP رازک
957034 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN (RAZAK) 250MG TAB رازک
957035 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB رازک
957036 قرص ماپروتیلین 75 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 75MG TAB رازک
957037 قرص جمی فلوكساسین ( جموكس )320 میلی گرم 5ع - رازك GEMOX® 320MG TAB رازک
957038 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957039 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957040 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع- رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957041 كپسول هماتینیك 100ع - رازك HEMATINIC CAP رازک
957042 قرص کارودیلول ( كاردول ) 6.25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 6.25MG TAB رازک
957043 قرص کارودیلول (كاردول ) 12/5 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 12.5MG TAB رازک
957044 قرص کارودیلول (كاردول ) 25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 25MG TAB رازک
957045 قرص تادالافیل 20میلی گرم 2ع - رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957046 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع- رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957047 قرص لیزینوپریل (لیزینوراز) 5 میلی گرم 4ع - رازك LISINOPRIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957048 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957049 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957050 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957051 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957052 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - رازك NAPROXEN 250MG TAB رازک
957053 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 20ع - رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957054 قرص آتورواستاتین (رازو آتورواستاتین) 10میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 10MG TAB رازک
957055 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 20MG TAB رازک
957056 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 5ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 50MG FC TAB رازک
957057 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 4ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 100MG FC TAB رازک
957058 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - رازك ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL رازک
957059 كپسول فولایرون 30ع - رازك FOLIRON® (RAZAK) CAP رازک
957060 كپسول فولایرون / زینك 30ع - رازك FOLIRON+ZINC® CAP رازک
957061 پماد مارینتول فورت (رزماری) 1ع- رازك ROSEMARY® 30G OINT رازک
957062 پماد كامودرما 15 گرمی 1ع - رازك KAMODERMA® OINTMENT رازک
957063 ژل كلینداپلاس 30 گرمی 1ع - رازك CLINDAPLUS® 1.2/0.025% 30G GEL رازک
957064 ژل آداپالن 0/1درصد، 30 گرمی 1ع - رازك ADAPALENE (RAZAK) 0.1% 30G TOP GEL رازک
957065 ژل مارینتول (رزماری) 30 گرمی 1ع - رازك MARYNTHOL® GEL رازک
957066 قرص پلی كوزانول 10 میلی گرم 30ع - رازك POLICOSANOL® (RAZAK) 10MG TAB رازک
957067 شربت فیژان 120 میلی لیتر 1ع - رازك FIJAN® 120ML SYRUP رازک
957068 شربت تیمورانت 120 میلی لیتر 1ع - رازك THYMORANT® 120ML SYRUP رازک
957069 شربت زینك سولفات 5 / 5 میلی لیتر 1ع - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 5mg/5ml SYRUP رازک
957070 شربت زینك سولفات بزرگسالان 10/5 میلی لیتر - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 10MG/5ML SYRUP رازک
957071 شربت پروسپیتان 120 میلی لیتر 1ع - رازك PRUSPITAN® SYRUP رازک
957072 كپسول سلكوكسیب 200 میلی لیتر 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957073 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957074 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957075 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 4ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957076 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 2ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957077 كپسول تامسولوسین (تاموسین) 0/4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
957078 كپسول تیوتكسین 5 میلی گرم 100ع - رازك THIOTHIXENE 5MG CAP رازک
957079 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 10MG CAP رازک
957080 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 25MG CAP رازک
957081 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAMADOL (RAZAK) 50MG CAP رازک
957082 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - رازك TETRACYCLINE (RAZAK) 250MG CAP رازک
957083 كپسول ریواستیگمین 1.5میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 1.5MG CAP رازک
957084 كپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 3MG CAP رازک
957085 كپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 4.5MG CAP رازک
957086 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957087 قرص آلومینیوم ژل 300 میلی گرم 100ع - رازك ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB رازک
957088 كپسول پیروكسیكام 10 میلی گرم 100ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 10MG CAP رازک
957089 كپسول زونیساماید 100 میلی گرم 100ع - رازك ZONISAMIDE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957090 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 100MG CAP رازک
957091 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 300MG CAP رازک
957092 كپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 400MG CAP رازک
957093 قرص ترازودن 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAZODONE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957094 قرص ماپروتیلین 25 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 25MG TAB رازک
957095 قرص آنتي هيستامين دكونژستان 100ع - رازك ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB رازک
957096 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 0.5MG TAB رازک
957097 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957098 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 40ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957099 قرص پرازوسین 1 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN 1MG TAB رازک
957100 قرص پرازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB رازک
957101 قرص انالاپریل مالئات 5 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB رازک
957102 قرص انالاپریل مالئات 20 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957103 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957104 پماد جلدی تتراسایكلین هیدروكلراید 3درصد 1ع - رازك TETRACYCLINE 3% OINT رازک
957105 ژل دیكلوفناك 60 گرمی 1ع - رازك DICLOFENAC (RAZAK) 1% 60G GEL رازک
957106 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 0.5% 60G GEL رازک
957107 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG/5ML 60ML SYRUP رازک
957108 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - رازك EXPECTORANT (RAZAK) 60ML SYRUP رازک
957109 شربت لاکسیتا 120 سی سی 1ع - رازک !! رازک
957110 قرص کلدیفن 20ع - رازک COLDIFEN® TAB رازک
957111 كپسول زینك + ث 300 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
957112 كپسول پلی كوزانول 20 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
957113 قرص آملودیپین / آتورواستاتین (آموستاتین) 5 / 20 میلی گرم 30ع- رازك AMOSTATINE® (5+20)MG TAB رازک
957114 كپسول نرم كلسیم / ویتامین د 30ع - رازك !! رازک
957115 كپسول نرم مخمر آبجو 60ع - رازك !! رازک
957116 كپسول تامسولوسین 0.4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
957117 كپسول دیكلوفناك (رازوفناك) 100 میلی گرم 100ع- رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
957118 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 2MG TAB-30 رازک
957119 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB-100 رازک
957120 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957121 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957122 قرص مزالازین 500 میلی گرم 30ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957123 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957124 قرص تئوفیلین 200 میلی گرم 100ع - رازك THEOPHYLLINE (RAZAK) 200MG ER TAB رازک
957125 قرص گلوكزامین ( گلوكزارین) 500 میلی گرم 100ع - رازك GLUCORAZIN® 500MG TAB رازک
957126 كپسول پیاسیدن 300 میلی گرم 15ع - رازك !! رازک
957127 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - رازك PIOGLITAZONE (RAZAK) 30MG TAB رازک
957128 قرص سیستین ب6 60ع - رازك !! رازک
957129 ژل وایژل 60 گرمی 1ع - رازك !! رازک
957130 پماد هربال برن 3% 30 گرمی - رازك !! رازک
957131 گپسول كوركومین 30ع - رازك !! رازک
957132 قرص آنی هیستامین دكونژستانت 30ع - رازك !! رازک
957133 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957134 كپسول هماتینیك 60ع - رازك !! رازک
957135 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957136 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957137 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957138 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957139 قرص هیوسین 10 م.گ 20 ع - رازك !! رازک
957140 قرص تالنتال 30 ع - رازك !! رازک
957141 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957142 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957143 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسیفرول 70م.گ 140 میكروگرم 4ع - رازك !! رازک
957144 كپسول امپرازول 20م.گ 14ع -رازك !! رازک
957145 كپسول پرگابالین 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
957146 كپسول پرگابالین 75م.گ 100ع - رازك !! رازک
957147 كپسول آهسته رهش دلوكستین 30م.گ 30ع - رازك !! رازک
957148 قرص پروپرانول 10 م.گ 30ع -رازك !! رازک
957149 قرص پروپرانول 10 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957150 كپسول دابیگاتران 150 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957151 كپسول دابیگاتران 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
957152 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع 60 م.ل- رازك !! رازک
957153 كپسول فربیسین 30 ع - رازك !! رازک
957154 قرص آنتي هيستامين دکونژستانت 100 ع OTC - رازك !! رازک
957155 كپسول فلوكستین 20 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957156 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957157 قرص مدافینیل 100 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957158 قرص مدافینیل 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957159 قرص مدافینیل 200 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957160 قرص مدافینیل 200 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957161 قرص فبوكسوستات 80 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957162 قرص فبوكسوستات 40 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957163 قرص فلووكسامین 100م.گ 30ع - رازك !! رازک
957164 قرص فلووكسامین 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
صفحه: 1 / 1