کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
950001 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 1 گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 1G VIAL دانا
950058 كپسول ژلاتینی سودوافدرین (سودوژل) 90ع - دانا SEUDOGEL® 30MG SOFT GEL CAP دانا
950078 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 375 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 500/125MG TAB دانا
950079 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 250 میلی گرم /5میلی لیتر 1ع - دانا AMORAX® 250MG/5ML POW SUSP دانا
950081 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)312میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 312 SUSP دانا
950082 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)156میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 156 (125/31) POW SUSP دانا
950083 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100میلی گرم/ 50 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 50ML FOR SUSP دانا
950084 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100 میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 100ML FOR SUSP دانا
950085 سوسپانسیون سفالكسین (سفال - ایكس)250میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 250MG/5ML SUSP دانا
950086 سوسپانسیون آمپی سیلین(آمپیرال) 250میلی گرم 1ع - دانا AMPIRAL® 250MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950087 سوسپانسیون سفالكسین (سفال -ایكس ) 125میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP دانا
950088 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 200میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 200MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950089 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 400میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 400MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950026 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 3/375 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 3G/375MG VIAL دانا
950027 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 4/5 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 4G/500MG VIAL دانا
950028 ویـــال پنی سیلین3-3-6 (تری پن) 1ع - دانا PENICILLIN 6-3-3 VIAL دانا
950029 ویـــال پنی سیلین ال آ 1200000 (بنزاپن) 1ع - دانا BENZA-PEN® 1200000IU VIAL دانا
950030 ویـــال پنی سیلین 400000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 400000 IU VIAL دانا
950031 ویـــال پنی سیلین 800000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 800000IU VIAL دانا
950032 ویـــال ایمیپنم +سیلاستاتین(سیلاویل ) 250 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (250+250)MG VIAL دانا
950033 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (500+500)MG VIAL دانا
950034 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل )750 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (750+750)MG VIAL دانا
950035 ویـــال مروپنم (مروكسان ) 1 گرم 1ع - دانا MEROXAN® 1G VIAL دانا
950036 ویـــال مروپنم (مروكسان) 500 میلیگرم 1ع - دانا MEROXAN® 500MG VIAL دانا
950037 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950038 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 200 میلی گرم 90ع - دانا E-VIGEL® 200IU PEARL دانا
950039 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 400 میلی گرم 60ع - دانا E-VIGEL® 400IU PEARL دانا
950040 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 600 میلی گرم 50ع - دانا E-VIGEL® 600MG PEARL دانا
950041 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 60ع - دانا GELOFEN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950042 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 50ع - دانا GELOFEN® 400MG PEARL دانا
950043 كپسول ژلاتینی روغن كرچك (ژلاكس) 1000 میلی گرم 50ع - دانا GELAX® 1000MG SOFT GEL CAP دانا
950044 كپسول ژلاتینی امگا3+ویتامین A,E (كاردیو ركس) 50ع - دانا !! دانا
950045 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950046 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 300 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950047 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 1000 میلی گرم 50ع - دانا !! دانا
950048 كپسول ژلاتینی امگا 3 (امگا ركس) 50ع - دانا !! دانا
950049 كپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 50 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950050 كپسول ژلاتینی ستیریزین (آلراید) 10 میلی گرم 20ع - دانا ALERAGEL® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950002 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950003 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 250 میلی گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 250MG VIAL دانا
950004 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 1.5 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 1G/0.5G VIAL دانا
950005 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 3 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 2G/1G VIAL دانا
950006 ویـــال سفازولین 1 گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 1 GR VIAL دانا
950007 ویـــال سفازولین 250 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 250MG VIAL دانا
950008 ویـــال سفازولین 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 500MG VIAL دانا
950009 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 1 گرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 1 GR VIAL دانا
950010 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 500 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 500MG VIAL دانا
950011 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 250 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 250MG VIAL دانا
950012 ویـــال سفتی زوكسیم 1 گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME (DANA) 1G VIAL دانا
950013 ویـــال سفتی زوكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL دانا
950014 ویـــال كلوگزاسیلین 250 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL دانا
950015 ویـــال كلوگزاسیلین 500 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950016 ویـــال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - دانا !! دانا
950017 ویـــال سفوتاكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFOTAXIME 500MG VIAL دانا
950018 ویـــال وانكومایسین (وانكوماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا VANCOMAX® 500MG VIAL دانا
950019 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 2 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 2G VIAL دانا
950020 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 1 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 1G VIAL دانا
950021 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 500 میلی گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 500MG VIAL دانا
950022 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 1000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 1G VIAL دانا
950023 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 500MG VIAL دانا
950024 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 2000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 2G VIAL دانا
950025 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 2/25 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 2G/250MG VIAL دانا
950051 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950052 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 500MG CAP(SOFT GEL) دانا
950053 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)25000 واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 25000IU PEARL دانا
950054 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)50000واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 50000IU PEARL دانا
950055 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 50000 100ع - دانا D-VIGEL® 50000IU CAP دانا
950056 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 50ع - دانا COLD-GEL® CAP(SOFT GEL) دانا
950057 كپسول ژلاتینی نیفدیپین (نیفی ژل) 100ع - دانا NIFI-GEL® 10MG PEARL دانا
950059 كپسول ژلاتینی دیفن هیدرامین (دی -اچ ژل) 25 میلی گرم 100ع - دانا DH-GEL® 25MG SOFT GEL CAP دانا
950080 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 125 میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 125MG/5ML 100ML POW SUSP دانا
950060 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین( استاژل - سی) 300/10میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950061 كپسول ژلاتینی ناپروكسن (پروكساژل) 200 میلی گرم 40ع - دانا NAPROXEN (DANA) 200MG SOFTGEL CAP دانا
950062 كپسول ژلاتینی آنتی هیستامین دكونژستانت(هیستاژل ) 60ع - دانا HISTAGEL® SOFT GEL CAP دانا
950063 كپسول ژلاتینی نیتروگلیسیرین (نیتروژل) 50ع - دانا NITROGEL® 0.4MG SL PEARL دانا
950064 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 90ع - دانا GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP دانا
950065 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (ژلوفن سینوس) 40ع - دانا GELOFEN-SINUS® SOFT GEL CAP دانا
950066 كپسول ژلاتینی روغن گل مغربی(پریموژل ) 1 گرم 50ع - دانا PRIMOGEL® 1000MG SOFTGEL دانا
950067 كپسول ژلاتینی متوكلوپرامید (ژلوپرامید) 75ع - دانا GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950068 كپسول ژلاتینی روغن گردو (والنوژل) 60ع - دانا WALNUGEL® 500MG SOFTGEL دانا
950069 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 500MG CAP دانا
950070 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس ) 250 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 250MG CAP دانا
950071 كپسول آمپی سیلین ( آمپیرال ) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMPIRAL® 500MG CAP دانا
950072 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG CAP دانا
950073 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG CAP دانا
950074 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950075 قرص سفكسیم (زاكسیم) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG TAB دانا
950076 قرص سفكسیم (زاكسیم) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG TAB دانا
950077 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 625 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 250/125MG TAB دانا
950090 كپسول نرم ژلاتینی لوراتادین (لوراتاژل) 10 میلی گرم 90ع - دانا LORATADINE (DANA) 10MG SOFT GEL CAP دانا
950093 ویال پنی سیلین G پتاسیم 5000000 U - دانا PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL دانا
950091 كپسول نرم سایمیتیكون(فلاتوژل) 125 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 125MG SOFT GEL CAP دانا
950092 كپسول نرم سایمیتیكون (فلاتوژل) 180 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 180MG SOFT GEL CAP دانا
950094 كپسول نرم ژلاتینی امگا 9-6-3 50ع - دانا !! دانا
950095 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 30ع - دانا GELOFEN COMPOUND® SOFT GEL CAP دانا
950096 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - دانا WATER FOR INJECTION (DANA) 5ML P-AMP دانا
950097 شارب بگ کلرور سدیم 100 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950098 شارب بگ كلرور سدیم 250 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950099 کپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 150 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950100 كپسول نرم ژلاتینی CLA (كونژوگیتد لینولئیك اسید) 1 گرمی 50ع - دانا !! دانا
950101 كپسول نرم ژلاتینی كلد ژل فورت(روز و شب) 16ع - دانا COLD-GEL FORT DAY & NIGHT® SOFT GEL CAP دانا
950102 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 200 میلی گرم 50ع - دانا MUCOFENESIN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950103 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 100 میلی گرم 60ع - دانا MUCOFENESIN® 100MG SOFT GEL CAP دانا
950104 كپسول نرم سیتریزین كلراید 10 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950105 كپسول ژلاتینی استامینوفن (استاژل ) 325 میلی گرم 40ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950106 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین (استاژل سی) 20-300 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950107 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 60ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950108 كپسول ژلاتینی زینك پلاس + ب كمپلكس 60ع - دانا ZINC PLUS B-COMPLEX- SOFTGEL 3*20 دانا
950109 كپسول نرم كلسی تریول 0.25 میكروگرم 90ع - دانا CALCITRIOL (DANA) 0.25MCG SOFT GEL CAP دانا
950110 كپسول ژلاتینی كلسیم د3 50ع - دانا !! دانا
950111 كپسول ژلاتینی دیكلوفناك پتاسیم 25 م.گ 90ع - دانا DICLOFENAC POTASSIUM (DANA) 25MG SOFT GEL CAP دانا
950112 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950113 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950114 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950115 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 20ع - دانا !! دانا
950116 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 30ع - دانا !! دانا
950117 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950118 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950119 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 100ع - دانا !! دانا
950120 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 60ع - دانا !! دانا
صفحه: 1 / 1