کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
948102 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 100ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948103 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 100ع - ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948001 قرص اتامبوتول 400 میلی گرم 100ع - ایران دارو ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ايران دارو
948002 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو ACETAZOLAMIDE (I.D) 250MG TAB ايران دارو
948003 قرص استامینوفن كافئین ( لگزانول ) 65/500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEXANOL® 500/65MG TAB ايران دارو
948004 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948005 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB ايران دارو
948006 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB ايران دارو
948007 قرص آمی تریپتیلین 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 50MG TAB ايران دارو
948008 قرص اكسی بوتینین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو OXYBUTYNIN (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948009 قرص تری هگزیفنیدیل (تریفن) 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو TRIPHEN® 2MG TAB ايران دارو
948010 قرص تریامترن اچ 100ع - ایران دارو TRIAMTERENE-H (IRANDAROU) TAB ايران دارو
948011 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - ایران دارو CIMETIDINE (IRANDAROU) 200MG TAB ايران دارو
948013 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - ایران دارو RANITIDINE (IRANDARU) 150MG TAB ايران دارو
948014 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 25MG TAB ايران دارو
948015 قرص لووستیریزین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVOCETIRIZINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948016 قرص لووتیراستام 250 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 250MG TAB ايران دارو
948017 قرص لووتیراستام 500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 500MG TAB ايران دارو
948018 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو MEMANTINE (IRANDAROU) 10MG TAB ايران دارو
948019 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
948020 قرص پتافناك 30ع - ایران دارو POTAFENAC® 50MG TAB ايران دارو
948021 قرص یوهمبین 5/4 میلی گرم 30ع - ایران دارو YOHIMBINE (IRANDAROU) 5.4MG TAB ايران دارو
948022 قرص یوهمبین 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو YOHIMBINE HCL 2MG TAB ايران دارو
948023 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB ايران دارو
948024 قرص ب كمپلكس 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948025 قرص كلسیم د ( استئو دی ) 50ع - ایران دارو OSTEO-D® TAB ايران دارو
948026 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948027 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 100MG TAB ايران دارو
948028 قرص ناپروكسن 375 میلی گرم 100ع - ایران دارو NAPROXEN (IRAN DAROU) 375MG TAB ايران دارو
948029 قرص ناپروكلد 30ع - ایران دارو NAPROCOLD® TAB ايران دارو
948030 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948031 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 20MG TAB ايران دارو
948032 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 40MG TAB ايران دارو
948033 قرص بوسپیرون ( بوسپانكس ) 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BUSPANEX® 5MG TAB ايران دارو
948034 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 100ع - ایران دارو DIMETHICONE (IRAN DAROU) 40MG TAB ايران دارو
948035 قرص كلوبازوم 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو SEIZIRAN® 10MG TAB ايران دارو
948086 ژل كلیندامایسین 1ع - ایران دارو CLINDAMYCIN (IRAN DAROU) 1% 15G GEL ايران دارو
948049 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو TETRACYCLINE (IRANDAROU) 250MG CAP ايران دارو
948050 كپسول ویتامین پلاس مینرال 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948051 كپسول هماتینیك 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948052 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو DOXYCYCLINE (IRANDAROU) 100MG CAP ايران دارو
948053 كپسول نالتركسون 25 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 25MG CAP ايران دارو
948054 كپسول نالتركسون 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 50MG CAP ايران دارو
948055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948056 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948057 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948058 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 400 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 400MG CAP ايران دارو
948059 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 20MG CAP ايران دارو
948060 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948061 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو ORLISTAT (IRANDAROU) 60MG CAP ايران دارو
948062 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 50MG CAP ايران دارو
948063 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 75MG CAP ايران دارو
948064 كپسول پرگابالین 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 100MG CAP ايران دارو
948065 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 150MG CAP ايران دارو
948066 كپسول پرگابالین 300 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 300MG CAP ايران دارو
948067 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948068 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو ESOMEPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948069 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 20MG CAP ايران دارو
948070 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 30MG CAP ايران دارو
948071 كپسول دولوكستین 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 60MG CAP ايران دارو
948072 كپسول دابیگاتران 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 75MG CAP ايران دارو
948073 كپسول دابیگاتران 110 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 110MG CAP ايران دارو
948074 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MERELAX® 200MG ER CAP ايران دارو
948075 كپسول دابیگاتران 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 150MG CAP ايران دارو
948076 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948077 شربت مولتی ویتامین 1ع - ایران دارو MULTIVITAMIN® SYRUP 60 ML ايران دارو
948078 شربت كلرفنیرآمین 1ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP ايران دارو
948079 شربت لوراتادین ( لورادین ) 1ع - ایران دارو LORADINE® 60ML SYRUP ايران دارو
948080 پماد جلدی تتراسایكلین 3% 1ع - ایران دارو TETRACYCLINE 3% OINT ايران دارو
948081 پماد تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRANDAROU) 0.1% 15G OINT ايران دارو
948082 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE N N (IRANDAROU) OINT ايران دارو
948083 كرم تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRAN DAROU) 0.1% 15G CREAM ايران دارو
948084 كرم ترتینوئین 0.05% 15 گرم 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.05% 15G CREAM ايران دارو
948085 ژل ترتینوئین 25% 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.025% 15G GEL ايران دارو
948087 كرم آسیكلوویر 5% 10 گرم 1ع - ایران دارو ACICLOVIR (IRAN DAROU) 5% CREAM ايران دارو
948088 پماد هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% 15G TOPICAL OINT ايران دارو
948089 كرم هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% CREAM ايران دارو
948090 ژل دهانی بنزوكائین 1ع - ایران دارو BENZOCAINE (IRAN DARU)7.5% BUCCAL GEL ايران دارو
948091 پماد كلوبتازول 0/5% 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRANDARU) 0.05% OINT ايران دارو
948092 لوسیون ترتینوئین 0.05% 1ع - ایران دارو TRETINOIN 0.05% LOTION ايران دارو
948093 اسپری لیدوكائین 10% 100 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 100ML SPRAY ايران دارو
948094 اسپری لیدوكائین 10% 50 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 50ML SPRAY ايران دارو
948095 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی(زانوكسیل) مخصوص روز 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948096 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی (زانوكسیل) مخصوص شب 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948097 پودر وی ام پروتئین با طعم موز 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948098 پودر وی ام پروتئین با طعم شكلات 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948099 ساشه استیل سیستئین ویتامین ث 10ع - ایران دارو ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID (I.D) 600/75MG SACH ايران دارو
948100 ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع - ایران دارو SORBITOL (IRANDAROU) 5G SACHET ايران دارو
948101 شیاف مورفین (استاتكس) 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو STATEX® 10MG SUPP ايران دارو
948012 كپسول ویتامین تراپوتیك 100ع - ایران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (IRANDAROU) CAP ايران دارو
948036 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو AMLODIPINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948037 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - ایران دارو MELOXICAM (IRANDAROU) 15MG TAB ايران دارو
948038 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948039 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 10MG TAB ايران دارو
948040 قرص مدافنیل 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 100MG TAB ايران دارو
948041 قرص مدافنیل 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 200MG TAB ايران دارو
948042 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
948043 قرص روكشدار پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو PRASUGREL (IRAN DARU) 5MG TAB ايران دارو
948044 قرص روكشدار پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو PROGAN® 10MG TAB ايران دارو
948045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو LORATADINE (IRAN DARU) 10MG ORODISPERSIBLE TAB ايران دارو
948046 قرص بیوتین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BIOTIN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948047 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو FOLIC ACID (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948048 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو HYDROCHLOROTHIAZIDE (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
948104 كرم كلوبتازول 0/05 % 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRAN DARU) 0.05% CREAM ايران دارو
948105 ساشه ا آر اس 10ع - ایران دارو ORS (IRAN DAROU) SACHET ايران دارو
948106 پماد فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% TOP OINT ايران دارو
948107 كرم فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% CREAM ايران دارو
948108 پماد چشمی اریترومایسین 0.5% 1ع - ایران دارو ERYTHROMYCIN (OSVEH) 0.5% 3G OPH OINT ايران دارو
948109 پماد چشمی ویتامین آ 1ع - ایران دارو VITAMIN A (IRANDAROU) 250U/G 3G OPH OINT ايران دارو
948110 كرم لیدوكائین پی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948111 قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948112 قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948113 قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948114 قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948115 قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948116 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948117 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948118 پماد آنتی هموروئید 15 گر می 1 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948119 ژل لیدوكائین هیدروكلراید 2% 15گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948120 كپسول ترانگزامیك اسید 250 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948122 قرص هیدروكسی كلروكین سولفات 200 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948123 پماد زینك اكساید 25درصد 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948124 كرم دكسپانتنول 5% 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948125 پودر وی ام پروتئین با طعم قهوه 10 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948126 ساشه لاگزاپگ 1 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948127 ساشه لاگزاپگ 2 4ع - ایران دارو !! ايران دارو
948128 ژل سیلدناژل 15 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948129 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948130 قرص فاموتیدین 40 م.گ 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
صفحه: 1 / 1