کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
946043 قرص آمی تریپتیلین 25 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB پارس دارو
946044 قرص اسپیرونولاكتون 100 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946045 قرص اسپیرونولاكتون 25 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946046 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946047 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946048 قرص پریماكین فسفات 15 م.گ 100ع - پارس دارو PRIMAQUINE (PARS DAROU) 15MG TAB پارس دارو
946049 قرص پیوگلیتازون 15 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946050 قرص پیوگلیتازون 30 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARS DAROU) 30MG TAB پارس دارو
946051 قرص واژینال تریپل سولفا 20ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) VAG TAB پارس دارو
946052 قرص تینیدازول 500 م.گ 20ع - پارس دارو TINIDAZOLE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946053 قرص دزیپرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو DESIPRAMINE (PARS DAROU) 25MG TAB پارس دارو
946054 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - پارس دارو CEFIXIME (PARS DAROU) 200MG TAB پارس دارو
946055 قرص سفكسیم 400 م.گ 10ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 400MG TAB پارس دارو
946056 قرص فنوباربیتال 100 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946057 قرص فنوباربیتال 15 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946058 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - پارس دارو CARBAMAZEPINE (PARSDAROU) 200MG TAB پارس دارو
946059 قرص واژینال كلوتریمازول (كانازول) 500م.گ 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 500MG VAG TAB پارس دارو
946060 قرص كتوتیفن 100ع - پارس دارو KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB پارس دارو
946036 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم / 50 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP پارس دارو
946061 قرص متوپرولول 50 م.گ 100ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946001 قرص كلروكین 100ع - پارس دارو CHLOROQUINE (PARSDAROU) 150MG TAB پارس دارو
946002 قرص واژینال كلوتریمازول 100 م.گ 6ع - پارس دارو CANAZOLE® 100MG VAG TAB پارس دارو
946003 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - پارس دارو METRONIDAZOLE 250MG TAB پارس دارو
946004 قرص واژینال مترونیدازول 500 م.گ 10ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 500MG VAG TAB پارس دارو
946005 قرص متوپرولول 50 م.گ 30ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946006 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 250MG TAB پارس دارو
946007 قرص ناپروكسن ای سی 500 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 500MG EC TAB پارس دارو
946008 قرص واژینال نیستاتین ( 100 هزار واحد) 14ع - پارس دارو NYSTATIN (PARSDAROU) 100,000 IU VAG TAB پارس دارو
946009 قرص جویدنی نیكلوزاماید 500 م.گ 4ع - پارس دارو NICLOSAMIDE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946010 كپسول جم فیبروزیل 300 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 300MG CAP پارس دارو
946011 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 250MG CAP پارس دارو
946012 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 500MG CAP پارس دارو
946013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - پارس دارو CELECOXIB (PARS DAROU) 100MG CAP پارس دارو
946014 كپسول فلورازپام 15 م.گ 100ع - پارس دارو FLURAZEPAM 15MG CAP پارس دارو
946015 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - پارس دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP پارس دارو
946016 كپسول فلوكونازول 100 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE 100MG CAP پارس دارو
946017 كپسول فلوكونازول 50 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 50 MG CAP پارس دارو
946018 كپسول فلوكونازول 150 م.گ 4ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 150 MG CAP پارس دارو
946019 كرم آسیكلوویر (آلوویر) 5درصد 1ع - پارس دارو ALOVIR® 5% 10G CREAM پارس دارو
946020 كرم بتامتازون 0.1% 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G CREAM پارس دارو
946021 كرم ترتینوئین 0.05% 1ع - پارس دارو TRETINOIN (PARSDAROU) 0.05% CREAM پارس دارو
946022 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) 78G VAG CREAM پارس دارو
946023 كرم واژینال كلیندامایسین (دالاواگ) 2% 1ع - پارس دارو DALAVAG® 2% 40G VAG CREAM پارس دارو
946024 كرم واژینال كلوتریمازول (كانازول) 2 % 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 2% 20G VAG CREAM پارس دارو
946025 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرم 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 15G TOP CREAM پارس دارو
946026 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 50G VAG CREAM پارس دارو
946027 كرم هیدروكینون 4% 1ع - پارس دارو HYDROQUINONE (PARS DAROU) 4% CREAM پارس دارو
946028 محلول موضعی كلوتریمازول (كانازول) 1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 20ML SOLUTION پارس دارو
946029 محلول موضعی بتامتازون 0.1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE 0.1% LOTION پارس دارو
946030 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G OINT پارس دارو
946031 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - پارس دارو TRIAMCINOLONE N N (PARSDAROU) 1% 15G OINT پارس دارو
946032 پماد موپیروسین 15 گرمی 1ع - پارس دارو MUPIROCIN (PARS DAROU) 2% 15G OINT پارس دارو
946033 ژل واژینال مترونیدازول(مترواژ ) 1 ع - پارس دارو METROVAGE® 0.75% 70G VAG GEL پارس دارو
946034 ژل موضعی مترونیدازول 1ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 0.75% 30G GEL پارس دارو
946035 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP پارس دارو
946037 سوسپانسیون سفالكسین 125 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946038 سوسپانیون سفالكسین 250 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946039 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946040 قرص آ اس آ 325 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 325MG TAB پارس دارو
946041 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 100ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946042 قرص آمی تریپتیلین 10 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB پارس دارو
946062 قرص آلوپورینول 300 م.گ 100ع - پارس دارو ALLOPURINOL (PARS DAROU) 300MG TAB پارس دارو
946063 قرص ازتیمایب 10 م.گ 20ع - پارس دارو EZETIMIBE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946064 قرص زولپیدم 10 م.گ 20ع - پارس دارو ZOLPIDEM (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946065 قرص جم فیبروزیل 450 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 450MG TAB پارس دارو
946066 كپسول زیدوویودین 300 م.گ 100ع - پارس دارو ZIDOVUDINE (PARSDAROU) 100MG CAP پارس دارو
946067 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - پارس دارو OMEPRAZOLE (PARSDAROU) 20MG CAP پارس دارو
946068 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 200 م.گ 10ع - پارس دارو !! پارس دارو
946069 محلول مومتازون 0/1 درصد 30 م.ل 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30ML LOTION پارس دارو
946070 پماد بتامتازون 0/1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
946071 محلول كلوتریمازول/بتامتازون 30 م.ل 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 30ML LOTION پارس دارو
946072 كرم كلوتریمازول/بتامتازون(1/0.05) درصد 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 1/0.05% 15G TOP CREAM پارس دارو
946073 كرم تربینافین 1 درصد 15 گرمی 1ع - پارس دارو TERBINAFINE (PARSDAROU) 1% 15G CREAM پارس دارو
946074 كرم مومتازون 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G CREAM پارس دارو
946075 پماد مومتازون 1% 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G TOP OINT پارس دارو
946076 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - پارس دارو !! پارس دارو
946077 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 60ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946078 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 30ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946079 داپوكستین (داكسوپیل) 30 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
946080 قرص خوراكی مترونیدازول 500 میلی گرم 100 ع - پارس دارو !! پارس دارو
946081 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
946082 كرم واژينال كلوتريمازول (كانازول) 20 گرمي 2 % 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
946083 كرم واژینال كلیندامایسین/كلوتریمازول (دالاواگ سی) 2% 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
946084 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 25 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946085 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 50 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946086 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 100 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946087 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 3ع - پارس دارو !! پارس دارو
946088 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
946089 كرم كلوتریمازول واژینال 2%(كانازول) 50 گ 1ع (OTC) - پارس دارو !! پارس دارو
صفحه: 1 / 1