کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
935006 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 200MG CAP سجاد داروي شرق
935007 قرص متوپرولول ( متولوپرس ) 50 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB سجاد داروي شرق
935008 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 30MG TAB سجاد داروي شرق
935009 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 10MG CAP سجاد داروي شرق
935010 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 20MG CAP سجاد داروي شرق
935011 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق CLOPIDOGREL 75MG TAB سجاد داروي شرق
935012 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 15MG TAB سجاد داروي شرق
935013 قرص پیوگلیتازون 45 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 45MG TAB سجاد داروي شرق
935014 قرص كتورولاك ( ترادولاك ) 30ع - سجاد داروی شرق KETOROLAC 10MG TAB سجاد داروي شرق
935001 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق SIMVASTATIN 20MG TAB سجاد داروي شرق
935002 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 50MG TAB سجاد داروي شرق
935003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 100MG TAB سجاد داروي شرق
935004 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - سجاد داروی شرق OMEPRAZOLE 20MG CAP سجاد داروي شرق
935005 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 100MG CAP سجاد داروي شرق
935015 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 15 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 15MG CAP سجاد داروي شرق
935016 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 30 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 30MG CAP سجاد داروي شرق
935017 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP سجاد داروي شرق
935018 قرص رابپرازول ( پروتورابكس ) 20 میلی گرم 28ع - سجاد داروی شرق PROTORABEX® 20MG TAB سجاد داروي شرق
935019 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق BUPRENORPHINE (SAJAD DAROU) 2MG SL TAB سجاد داروي شرق
935020 قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم 50ع - سجاد داروی شرق VALPROATE SODIUM (SAJADDAROU) 200MG TAB سجاد داروي شرق
935021 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق FAMOTIDINE (SAJAD DAROU) 40MG TAB سجاد داروي شرق
935022 كپسول مبورین رتارد ( كولیبسان ) 200 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق COLIBSAN® 200MG ER CAP سجاد داروي شرق
935023 قرص تولترودین 1 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935024 قرص تولترودین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
935025 قرص آسپیرین 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ASA (SAJAD DAROU) 100MG CHEWABLE TAB سجاد داروي شرق
935026 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 0.5MG TAB سجاد داروي شرق
935027 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935028 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
935029 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 60 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 60MG TAB سجاد داروي شرق
935030 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 180 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 180MG TAB سجاد داروي شرق
935031 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 120 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 120MG TAB سجاد داروي شرق
صفحه: 1 / 1