کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
925002 شربت برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925003 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP راموفارمين
925004 شربت پزودوافدرین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925005 شربت اكسپكتورانت ( پكتورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT 60ML SYRUP راموفارمين
925007 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP راموفارمين
925008 شربت دكسترومتورفان ( دكسترورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925009 شربت دكسترومتورفان پی ( دكسترورامین پی ) 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP راموفارمين
925010 شربت دیفن هیدرامین ساده 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925011 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP راموفارمين
925012 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925013 شربت سرماخوردگی كودكان 60میلی لیتر 1ع - راموفارمین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP راموفارمين
925015 شربت كلسیم ( كلسی رام ) 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CALCIUM SYRUP راموفارمين
925016 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925017 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP راموفارمين
925018 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP راموفارمين
925019 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 50MG TAB راموفارمين
925020 قرص آلوپورینول 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین ALLOPURINOL 300MG TAB راموفارمين
925021 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 8ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925023 قرص اكس كاربازپین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 150MG TAB راموفارمين
925024 قرص اكس كاربازپین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 300MG TAB راموفارمين
925025 قرص لو دوپا سی ( ال دورام سی ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C 110MG TAB راموفارمين
925026 قرص لو دوپا سی فورت( ال دورام ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C FORTE 250 TAB راموفارمين
925027 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 100MG TAB راموفارمين
925028 قرص ترامادول 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL SR 100MG TAB راموفارمين
925029 قرص ترامادول ( ترامارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 50MG TAB راموفارمين
925030 قرص دیكلوفناك ( دیكلورامین ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB راموفارمين
925032 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 300MG TAB راموفارمين
925033 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 0.5MG TAB راموفارمين
925034 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 1MG TAB راموفارمين
925035 قرص سیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB راموفارمين
925036 قرص سیتریزین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB راموفارمين
925037 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 20ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB راموفارمين
925038 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 40 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB راموفارمين
925039 قرص كاربامازپین ( كاربارام ) 200 میلی گرم 100ع - راموفارمین CARBAMAZEPINE 200MG TAB راموفارمين
925040 قرص كتوتیفن ( كترام ) 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB راموفارمين
925041 قرص كلسیم د ( كلسی رام د ) 50ع - راموفارمین CALCIUM-D TAB راموفارمين
925042 قرص كلسیم كربنات 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین CALCIUM 500MG TAB راموفارمين
925043 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB راموفارمين
925044 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB راموفارمين
925045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین LORATALORATADINE (RAMOPHARMIN) 10MG TABDINE 10MG TAB راموفارمين
925046 قرص لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE 300MG TAB راموفارمين
925047 قرص آهسته رهش لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 400 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB راموفارمين
925048 قرص لیزینوپریل 100ع - راموفارمین LISINOPRIL 5MG TAB راموفارمين
925049 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین NAPROXEN 250MG TAB راموفارمين
925050 قرص ویتامین ب 6 100ع - راموفارمین VITAMIN B6 <RAMOPHARMIN> 40MG TAB راموفارمين
925051 قرص هیوسین ان بوتیل برماید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB راموفارمين
925052 قطره فنیل افرین 0.25 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925053 قطره فنیل افرین 0.5 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925054 قطره سدیم كلراید 20 میلی لیتر 1ع - راموفارمین SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP راموفارمين
925055 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین MEFENAMIC ACID 250MG CAP راموفارمين
925056 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین OMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
925057 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 25MG CAP راموفارمين
925058 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE (RAMIN) 20MG CAP راموفارمين
925059 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE 40MG TAB راموفارمين
925060 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین GABAPENTIN 100MG CAP راموفارمين
925001 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL راموفارمين
925061 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 25MG TAB راموفارمين
925062 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 50ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 100MG EC TAB راموفارمين
925063 كپسول پیوسته رهش مبورین 200 میلی گرم 30ع - راموفارمین MEBEVERINE 200MG ER CAP راموفارمين
925064 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
925075 قرص دنپزیل 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
925076 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 10MG TAB راموفارمين
925065 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 40MG CAP راموفارمين
925066 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 15MG CAP راموفارمين
925067 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 30MG CAP راموفارمين
925073 قرص ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین URSODEOXYCHOLIC ACID راموفارمين
925074 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 10MG CAP راموفارمين
925006 شربت اكسپكتورانت كدئین ( پكتورامین سی ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP راموفارمين
925014 شربت كتوتیفن ( كترام ) 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP راموفارمين
925022 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 500MG TAB راموفارمين
925031 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 150MG TAB راموفارمين
925068 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 50 میلی گرم 4ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925069 قرص سرماخوردگی ( كلدیرام ) 100ع - راموفارمین ADULT COLD TAB راموفارمين
925070 كپسول دولكستین 30 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 30MG CAP راموفارمين
925071 كپسول دولكستین 60 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 60MG CAP راموفارمين
925072 شربت زینك سولفات 1ع - راموفارمین ZINC SULFATE SYRUP راموفارمين
925079 قرص لووسیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین LEVOCETIRIZINE (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
925077 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 250MG TAB راموفارمين
925078 قرص لوتیراستام 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 500MG TAB راموفارمين
925080 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 75MG CAP راموفارمين
925081 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 150MG CAP راموفارمين
925082 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALORAMIN® 20 MG TAB راموفارمين
925083 شربت كتوتیفن ( كترام ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETRAM® 1MG/5ML 120ML SYRUP راموفارمين
925084 کپسول ارلیستات 60 میلی گرم 50ع - راموفارمین FAT-STOP EXIR® 60MG CAP راموفارمين
925085 قرص ملاتونین 3 میلی گرم 30ع - راموفارمین MELATONIN (RAMOPHARMIN) 3MG TAB 100 راموفارمين
925086 قرص دیكلوفناك پتاسیم ( لوفناك ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین LOFENAC® 50MG TAB راموفارمين
925087 قرص كتورولاك ( توراپین ) 10 میلی گرم - راموفارمین TORAPAIN® 10MG TAB راموفارمين
925088 استریپ دهانی ویتامین د3 ( تینورام ) 10ع - راموفارمین VITAMIN D3 THINORAM® 2000 IU SACHET 10 راموفارمين
925089 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل OTC !! راموفارمين
925090 شربت رانیتیدین 120میلی 1 ع - راموفارمین !! راموفارمين
صفحه: 1 / 1