کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
923001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB روز دارو
923002 قرص استامینوفن كدئین 10 / 300 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB روز دارو
923003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو ATENOLOL 100MG TAB روز دارو
923004 قرص آسیكلوویر 200میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 200MG TAB روز دارو
923005 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 400MG TAB روز دارو
923006 قرص آسیكلوویر 800 میلیگرم 28 ع - روزدارو ACICLOVIR 800MG TAB روز دارو
923007 پودر ساشه او.آر.اس 20.5 گرمی 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
923008 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 10 ع- روزدارو ITRACONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923009 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو IBUPROFEN 200MG TAB روز دارو
923010 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو IBUPROFEN 400MG TAB روز دارو
923011 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم20 ع - روزدارو OFLOXACIN 200MG FC TAB روز دارو
923012 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20 ع - روزدارو OFLOXACIN 300MG FC TAB روز دارو
923013 كپسول امپرازول 20 میلی گرم / شیشه 14 ع- روزدارو OMEPRAZOLE 20MG CAP روز دارو
923014 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 10MG TAB روز دارو
923015 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 20MG TAB روز دارو
923016 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30 ع - روزدارو ATORVASTATIN 40MG TAB روز دارو
923017 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB روز دارو
923018 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB روز دارو
923019 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو AMLODIPINE 5MG TAB روز دارو
923020 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - روزدارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB روز دارو
923021 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو OLANZAPINE 5MG TAB روز دارو
923022 قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB روز دارو
923023 قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB روز دارو
923024 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB روز دارو
923025 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB روز دارو
923026 دانه پسیلیوم 70 گرمی 1 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM SEED® POWDER BOTTLE روز دارو
923027 ساشه پسیلیوم 7 گرمی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923028 پودر پسیلیوم پرتقالی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923029 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB روز دارو
923030 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB روز دارو
923031 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB روز دارو
923032 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 20MG TAB روز دارو
923033 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 40MG TAB روز دارو
923034 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع- روزدارو GEMFIBROZIL 300MG CAP روز دارو
923035 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 50MG TAB روز دارو
923036 كپسول ترامادول 50میلی گرم 100 ع- روزدارو TRAMADOL HCL 50MG CAP روز دارو
923037 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 100MG TAB روز دارو
923038 قرص دیكلوفناك سدیم 25 میلی گرم 100 ع- روزدارو DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB روز دارو
923039 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100 ع - روزدارو RANITIDINE 150MG TAB روز دارو
923040 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB روز دارو
923041 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 1MG TAB روز دارو
923042 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923043 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 4MG TAB روز دارو
923044 قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو FERROUS SULFATE TAB روز دارو
923045 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 1MG TAB روز دارو
923046 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 5MG TAB روز دارو
923047 كپسول فروفول 30 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID CAP روز دارو
923048 قرص فولیكوفر 100 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID TAB روز دارو
923049 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10 ع - روزدارو FLUCONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100 ع - روزدارو ADULT COLD TAB روز دارو
923051 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB روز دارو
923052 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB روز دارو
923053 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع- روزدارو SERTRALINE HCL 50MG TAB روز دارو
923054 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB روز دارو
923055 قرص سیپروفلوكساسین 500میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB روز دارو
923056 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو CELECOXIB 100MG CAP روز دارو
923057 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB روز دارو
923058 قرص كوتریموكسازول اطفال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB روز دارو
923059 قرص كتوكونازول 200 میلی گرم 30 ع - روزدارو KETOCONAZOLE 200MG TAB روز دارو
923060 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 50MG TAB روز دارو
923061 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 25MG TAB روز دارو
923062 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو CARBAMAZEPINE 200MG TAB روز دارو
923063 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 250MG TAB روز دارو
923064 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 500MG TAB روز دارو
923065 كپسول گلوكزامین 750 میلی گرم 60 ع - روزدارو GLUCOSAMINE 750MG CAP روز دارو
923066 قرص لوامیزول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LEVAMISOLE 50MG TAB روز دارو
923067 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923068 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923069 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 100MG TAB روز دارو
923070 قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع - روزدارو MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB روز دارو
923071 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو MEFENAMIC ACID 250MG CAP روز دارو
923072 قرص نالیدیكسیك اسید 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB روز دارو
923073 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 250MG TAB روز دارو
923074 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 500MG TAB روز دارو
923075 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB روز دارو
923076 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB روز دارو
923077 قرص وراپامیل 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو VERAPAMIL HCL 40MG TAB روز دارو
923078 قرص والپرات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع - روزدارو VALPROATE SODIUM 200MG TAB روز دارو
923079 ساشه ویتامین ث 10 ع - روزدارو VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG POWDER روز دارو
923080 قرص هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB روز دارو
923081 قرص تادالافیل(تاداركتیل) 10 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 10MG TAB روز دارو
923082 قرص تادالافیل( تاداركتیل) 20 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 20MG TAB روز دارو
923083 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30 ع - روزدارو ADULT COLD PREPARATION-1 TAB روز دارو
923084 كپسول كافی پین 30 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP روز دارو
923085 كپسول اورلیستات(لینوستات) 120 میلی گرم 21 ع - روزدارو ORLISTAT 120MG CAP روز دارو
923087 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع - روزدارو ESOMEPRAZOLE 40MG CAP روز دارو
923091 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB روز دارو
923092 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 14 ع- روزدارو ESOMEPRAZOLE (RUZDAROU) 20MG CAP روز دارو
923097 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100 ع- روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 1MG TAB روز دارو
923098 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923099 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 4MG TAB روز دارو
923100 كپسول مبورین 200 م.گ 30ER ع - روزدارو MEBEVERINE (RUZDAROU) 200MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923101 قرص دی والپروئكس 250 م.گ 50 ع- روزدارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 250MG TAB روز دارو
923088 پودر او . آر . اس (با طعم لیمو) 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
923089 قرص ممانتین (مموكسا ) 5 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 5MG TAB روز دارو
923090 قرص ممانتین (مموكسا ) 10 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 10MG TAB روز دارو
923093 قرص دی والپروئكس سدیم 500 م.گ 50 ع - روز دارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 500MG TAB روز دارو
923094 قرص مبورین 135 م.گ 30 ع - روز دارو !! روز دارو
923095 كپسول ونلافاكسین 37.5 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXIN (RUZDAROU) 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923096 كپسول ونلافاكسین 75 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXINE (ROUZ DAROU) 75MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923102 كپسول ونلافاكسین 150 م.گ 30 ع - روزدارو VENLAFAXINE (RUZ DAROU) 150MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923103 قرص لووفلوكساسین 250 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 250MG TAB روز دارو
923104 قرص لووفلوكساسین 500 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 500MG TAB روز دارو
923105 سوسپانسیون سفکسیم 100 م.گ/ 5 م.ل 1 ع - روزدارو CEFIXIME (RUZDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP روز دارو
923106 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ100 ع - روزدارو VITAMIN B1 (RUZDAROU-SHARGH) 300MG TAB روز دارو
923107 قرص متوپرولول 50 م.گ 30 ع - روزدارو METOPROLOL (ROUZ DAROU) 50MG TAB روز دارو
923108 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - روز دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (RUZDAROU) 300/20MG TAB روز دارو
923109 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923110 كپسول كافی پین 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923111 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923112 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30ع - روزدارو !! روز دارو
923113 كپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع - روزدارو !! روز دارو
923114 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 30ع (OTC) - روزدارو !! روز دارو
923115 قرص بتاهیستین 100ع - روزدارو !! روز دارو
صفحه: 1 / 1