کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
921001 قرص آنتوم بلیستر 100 ع- ایران داروك ANETHUM® TAB ايران داروک
921002 محلول بخور اكالیپتوس60 سی سی1 ع - ایران داروك EUCALYPTUS® INHALER ايران داروک
921003 قطره پاسی پای 30 سی سی1 ع - ایران داروك PASY- PAY® 30 ML DROP ايران داروک
921004 پسیلیوم گرانول 70 گرمی 1 ع- ایران داروك PSYLLIUM <IRAN DAROUK> POWDER ايران داروک
921006 قطره تیمكس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® ORAL DROP ايران داروک
921007 قرص د-رگلیس بلیستر 100 ع - ایران داروك D-REGLIS® TAB-BLISTER ايران داروک
921008 قرص سِنالاكس بلیستر 30 ع - ایران داروك SENA-LAX® 30 TAB ايران داروک
921009 قرص سِنالاكس قوطی پلاستیكی 25 ع - ایران داروك SENA-LAX® 25 TAB ايران داروک
921010 شربت سناگراف 60سی سی 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921011 شربت كاراوی میكسچر120سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® ORAL SOLUTION ايران داروک
921005 شربت تیمكس 120 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® SYRUP ايران داروک
921012 قطره كراتاگوس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك CRATAGUS® DROP ايران داروک
921013 قرص مموركس بلیستر 30 ع - ایران داروك MEMOREX ® TAB ايران داروک
921014 موسیلیوم ساده ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921015 موسیلیوم پرتقالی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921016 موسیلیوم توت فرنگی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921017 موسیلیوم موزی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921018 موسیلیوم بدون قند 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921019 قرص كراتاگوس 30 ع - ایران داروك CRATAEGUS (IRAN DAROUK) TAB ايران داروک
921020 قرص روكشدارو هراكلس 30 ع - ایران داروك HERACLES® F.C. TAB ايران داروک
921021 قرص آسكورفیت30 ع - ایران داروك ASCORPHYT 100® CHEWABLE TABLET ايران داروک
921022 قرص روكشدار آی دی ویت 30 ع - ایران داروك ID-VIT® TAB ايران داروک
921023 قرص روكشدار فیتوریلكس 30 ع - ایران داروك PHYTORELAX® F.C. TAB ايران داروک
921024 قرص روكشدار اپی یون 30 ع - ایران داروك EPIONE® EC TAB ايران داروک
921025 قرص روكشدار ایزی فلو30 ع - ایران داروك EASY FLOW® F.C. TAB ايران داروک
921026 قرص روكشدار لیبیدوكس 30 ع - ایران داروك LIBIDOX® F.C. TAB ايران داروک
921027 قرص جویدنی فیتوسپرین 100میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 100MG CHEW TAB ايران داروک
921028 قرص روكشدار فیتوسپرین 81 میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 81MG F.C. TAB ايران داروک
921029 قرص فیتوفاژ 30 ع - ایران داروك PHYTOPHAGE® TAB ايران داروک
921030 قرص زین تیگو 30 ع- ایران داروك ZINTIGO® TABLET ايران داروک
921031 قرص تریگ لو 30 ع- ایران داروك TRIG-LOW® TAB ايران داروک
921032 كرم دیاپ كر 1 ع - ایران داروك DIAP-CARE® CREAM ايران داروک
921033 قرص گرین مینس 30 ع - ایران داروك GREEN MINCE® TAB ايران داروک
921034 شربت فیكولاكس 1 ع - ایران داروك FICOLAX® SYRUP ايران داروک
921035 پماد موضعی ركتوس 30 گرمی1 ع - ایران داروك RECTUS® OINT ايران داروک
921036 كرم جوینت ایز 1 ع - ایران داروك JOINT-EASE® CREAM ايران داروک
921037 محلول موضعی میرتوهیل 1 ع - ایران داروك MYRTUHEAL® TOPICAL SOLUTION ايران داروک
921038 شربت تیمكس كتابی 140 سی سی1 ع - ایران داروك THYMEX® 140ML SYRUP ايران داروک
921039 قرص مونوپوتكس بلیستر 30 ع - ایران داروك MONOPOTEX® TAB ايران داروک
921040 قرص لیوروفیت 60 ع - ایران داروك LIVEROFIT® TAB 60 ايران داروک
921041 شربت تیمكس پلاس 140 م.ل 1 ع - ایران داروك THYMEX PLUS® 140ML SYRUP ايران داروک
921042 شربت كاراوی میكسچر كتابی 140 سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® 140ML SYRUP ايران داروک
921043 شربت سناگراف 60سی سی با ساشه 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921101 كپسول ویستالكس(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك VISTALEX® CAP 30_PP ايران داروک
921102 كپسول كاردوبست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك CARDOBEST® CAP 30_PP ايران داروک
921103 كپسول گلوكوجاست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك GLUCOJUST® CAP 30_PP ايران داروک
921044 قرص ماریلان 70م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921045 قرص ماریلان 140 م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921046 شربت فیتوپان 140 سی سی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921047 پسیلیوم موزی 7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921048 پسیلیوم پرتقالی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921049 پسیلیوم توت فرنگی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921050 كرم هیلكاتریس 30 گرمی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
صفحه: 1 / 1