کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
920001 محلول پویدون آیداین 10درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 250ML ايران ناژو
920002 محلول پویدون آیداین 10درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 60ML ايران ناژو
920003 دهان شویه كلرهگزیدین 0.2 درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CHLORHEXIDINE 0.2% 250ML MOUTHWASH ايران ناژو
920004 محلول اریترومایسین 2درصد 60 میلی گرم 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920005 محلول كلوتریمازول 1درصد 20 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920006 محلول ماینوكسیدیل 2درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920007 محلول ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920008 محلول كلیندامایسین 1درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920009 لوسیون بتامتازون 0.1درصد 20 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% LOTION ايران ناژو
920010 لوسیون كلوتریمازول 1درصد + بتا متازون (كلوتریزون) 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE 30ML LOTION ايران ناژو
920011 قرص پنتوپرازول 20میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
920012 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 40MG TAB ايران ناژو
920013 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو NAPROXEN 500MG TAB ايران ناژو
920014 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو METFORMIN HCL 500MG TAB ايران ناژو
920015 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ایران ناژو IBUPROFEN 400MG TAB ايران ناژو
920016 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - ایران ناژو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ايران ناژو
920017 قرص سرماخوردگی (ناژو كلد) 30ع - ایران ناژو ADULT COLD PREPARATION-4 TAB ايران ناژو
920018 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - ایران ناژو LORATADINE 10MG TAB ايران ناژو
920019 كپسول امپرازول 14ع - ایران ناژو OMEPRAZOLE 20MG CAP ايران ناژو
920020 كپسول گاباپنتین (گابالیت) 300 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GABAPENTIN 300MG CAP ايران ناژو
920021 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - ایران ناژو MEFENAMIC ACID 250MG CAP ايران ناژو
920022 شامپو كتوكونازول 2درصد 100 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ايران ناژو
920023 شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO ايران ناژو
920024 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO ايران ناژو
920025 شامپو كلتار 1درصد 150 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO ايران ناژو
920026 شامپو پریتیون زینك 2درصد 140 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ايران ناژو
920027 كرم ترك پا مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920028 وازلین ویتامینه تیوبی مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920029 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 35 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920030 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920031 پماد شقاق و ترك سینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920032 شامپو ضد شوره كلوتریمازول (كلیمبازول) 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE ايران ناژو
920033 شامپو ضد ریزش مو هربال 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920034 كرم موضعی كلوتریمازول 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM ايران ناژو
920035 كرم واژينال کلوژين( كلوتريمازول) 1درصد 50 گرمي 1ع - ايران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM ايران ناژو
920037 محلول پویدون آیداین 10درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 1L ايران ناژو
920036 كرم واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 2درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 2% 50G VAG CREAM ايران ناژو
920038 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GLIBENCLAMIDE 5MG TAB ايران ناژو
920039 كرم نرم كننده اوسرین اوره 5 درصد 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920040 كرم ویتامینه آ + ای 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920041 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 28ع - ایران ناژو RABEPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
920044 كرم موضعی آسیكلوویر 5درصد 10 گرمی 1ع - ایران ناژو ACICLOVIR 5% 10G CREAM ايران ناژو
920045 پماد موضعی موپیروسین 2درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو MUPIROCIN 2% 15G OINT ايران ناژو
920046 كرم موضعی بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G CREAM ايران ناژو
920047 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT ايران ناژو
920048 ژل موضعی آداپالن 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو ADAPALENE 0.1% 30G GEL ايران ناژو
920049 كرم موضعی كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CALAMINE 8% 30G CREAM ايران ناژو
920050 پماد چشمی بتامتازون 0.1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920051 پماد چشمی اریترومایسین 0.5درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT ايران ناژو
920052 كرم سیلور سولفادیازین 1درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM ايران ناژو
920053 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - ایران ناژو TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM ايران ناژو
920054 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM ايران ناژو
920055 ژل موضعی دیكلوفناك 1درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL ايران ناژو
920056 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو PIROXICAM 0.5% GEL ايران ناژو
920060 وازلین ویتامینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920061 كرم شقاق و ترك سینه مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920062 محلول اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN-NAJO® 4% 60ML SOL ايران ناژو
920057 كرم موضعی كاپسایسین 0.75درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو CAPSAICIN 0.075% CREAM ايران ناژو
920059 كپسول لانسوپرازول 30 م.گ 14ع - ایران ناژو LANSOPRAZOLE 30MG CAP ايران ناژو
920063 قرص دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - ایران ناژو DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB ايران ناژو
920064 كرم موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE (IRAN NAJO) 0.1% 30G CREAM ايران ناژو
920065 پماد موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT ايران ناژو
920066 لوسیون موضعی مومتازون 0.1 درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION ايران ناژو
920067 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT ايران ناژو
920068 پماد موضعی هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT ايران ناژو
920069 كرم موضعی كلوتیمازول/بتامتازون (كلوتریزون) 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRISON® 1/0.05% 30G TOP CREAM ايران ناژو
920070 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ایران ناژو ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT ايران ناژو
920071 پماد چشمی تتراساكلین 1% 3گرمی 1ع - ایران ناژو TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920072 پماد چشمی ویتامین آ 5گرمی 1ع - ایران ناژو VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT ايران ناژو
920073 لوسیون كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOOLE 2% LOTIONCONAZ ايران ناژو
920074 كرم كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM ايران ناژو
920075 ژل موضعی كلیندامایسین 1% 15 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920076 پماد سوختگی 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920077 كرم موضعی نیتروفورازون 0.2% 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920078 قرص رابپرازول 20 م گ 28ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920079 قرص مزالازین 500 م گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920080 شیاف آنتی هموروئید 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920081 شیاف واژینال مترونیدازول 500 م گ همراه با اپلیكاتور 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920082 شیاف واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 100 همراه با اپلیكاتور 7ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920083 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 م گ همراه با اپلیكاتور 3ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920084 شیاف مزالازین 500 م گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920085 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920086 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920087 شیاف استامینوفن 125 میلی گرم 10 ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920088 محلول دهانشويه مس 250 م.ل 1ع - ايران ناژو !! ايران ناژو
920089 كرم واژینال كلیندامایسین 2% كلوتریمازول 2% (كلیندازول) با 7 اپلیكاتور 1ع !! ايران ناژو
920090 پماد چشمی جنتامایسین 0.3% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920091 لوسیون كلوبتازول 0.05% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920092 لوسیون كالامین 8% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920093 ژل واژینال مترونیدازول (متروژیل) 0.75% 70گرمی (10اپلیكاتور) 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920094 پماد ویتامین آ+د 30 گرم 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920095 پماد چشمی هیدروكورتیزون 1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920096 شیاف بیزاكودیل 10 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920097 شیاف بیزاكودیل 5 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920098 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920099 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920100 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920101 قرص والپروات سدیم ( اپی وال ) 200 م.گ 50ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920102 قرص والپروات سدیم / والپروئیك اسید ( اپی وال ) 500 م.گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920103 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گ - ایران ناژو !! ايران ناژو
صفحه: 1 / 1