کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
912016 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2میلی‌گرمی) 50ع- سپاکو دارو LEUKERAN سپاکو دارو
912022 ویال داكاربازین 100میلی‌گرمی 10ع - سپاکو دارو DACARBAZINE سپاکو دارو
912024 آمپول هیدرالازین(هیدروپرس)20میلی‌گرمی5ع - سپاکو دارو HYDRALAZINE سپاکو دارو
912029 آمپول هپارین 2500واحدی 10ع - سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912030 كپسول پارومومایسین 250میلی‌گرمی 8ع - سپاکو دارو PAROMOMYCINE سپاکو دارو
912037 آمپول دیگوكسین 0.5 میلی‌گرمی 5ع- سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912038 آمپول هپارین 2500واحدی 5ع- سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912040 آمپول آنفلوانزا 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912043 قرص فلكائینید (آپوكارد) 100میلیگرم60ع- سپاکو دارو APOCARD سپاکو دارو
912051 آمپول لانیكور دیگوكسین 0.25میلیگرم 5ع - سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912058 پماد تریامسینولون(آدكورتیل) 10گرمی 1ع - سپاکو دارو Adcortyl سپاکو دارو
912059 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم30ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912060 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم40ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912061 قطره سایمتیكون(اسپومیسان) 30میلیگرم1ع - سپاکو دارو Espumisan سپاکو دارو
912062 قرص روامایسین 500میلیگرم24ع - سپاکو دارو Rovamycin سپاکو دارو
912063 آمپول هیدرالازین( آپرسولین)25‌میلیگرم 5ع -سپاکو دارو APROSOLINE سپاکو دارو
912068 قرص هیدروكلروتیازید50میلیگرم100ع - سپاکو دارو Hydrochlorothiazide سپاکو دارو
912069 پودر كی اگزالات 455میلیگرم1ع - سپاکو دارو Kayexalate سپاکو دارو
912070 قرص لابتالول (تراندیت ) 100 میلیگرم 30 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912072 كپسول هیدروكسی اوره 500میلیگرم100 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912013 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2 میلی گرمی) (یخچالی)25ع - سپاكو دارو Leukeran 2mg سپاکو دارو
912018 ویال ملفالان (آلكران) تزریقی 50 میلیگرم 1 ع - سپاکو دارو Inj Alkeran 50mg سپاکو دارو
912046 كپسول مگزیلتین 100میلیگرم 100ع - سپاکو دارو Cap Mexiletine 100mg سپاکو دارو
912048 قرص آلكران 2 میلیگرم 25ع - سپاکو دارو Alkeran 2mg سپاکو دارو
912075 ویال گنادورولین 0.1 میلی گرمی 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912079 قطره نیستاتین( بلتافارم ) 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912080 قرص آنتی سیانوزید 60 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912085 شربت پریمیدون( لیسكانتین )250 میلی لیتر 1 ع- سپاكو دارو LISKANTIN® 125MG/5ML 250ML SYRUP سپاکو دارو
912089 قرص میدودرین(گوترون) 5 میلیگرم 50 ع - سپاکو دارو Gutron 5 mg سپاکو دارو
912110 قرص سدیم فلوراید (زیمافلور) 0.25 م.گ 400 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912131 قرص بوپروپیون هیدروكلراید (زیبان) 150 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912128 قرص ویگاباترین (سابریل) 500 م.گ100 ع- سپاكو دارو SABRIL® 500MG TAB سپاکو دارو
912112 قرص لوپرامید 2 م.گ 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912124 آمپول آمیودارون هیدروكلراید (كوردارون) 150 م.گ/2م.ل 6 ع- سپاكودارو cordarone / Amiodarone 150mg/3ml سپاکو دارو
912127 آمپول نیمودپین (نیموتوپ) 10 م.گ / 50 م.ل 1 ع- سپاكو دارو NIMOTOP® 10MG/50ML VIAL سپاکو دارو
912130 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ /50 م.ل 1 ع - سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 50ML VIAL سپاکو دارو
912129 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ / 100 م.ل 1 ع- سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 100ML VIAL سپاکو دارو
912133 ویال مگلومین كامپاند (یوروگرافین) 76% 1 ع - سپاكودارو UROGRAFIN® 76% 100ML VIAL سپاکو دارو
912134 قرص مزالازین (پنتاسا ) 500 م.گ 100 ع- سپاكو دارو PENTASA® 500MG TAB سپاکو دارو
912135 قرص هیدرالازین (هیدراپرس) 25 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912136 قرص هیدرالازین (هیدراپرس)50 م.گ 30 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912163 سرم تزریقی استامینوفن ( پاراستامول ) 1 گرمی 100م.ل 1 ع - سپاكو دارو PARACETAMOL-G.E.S® 1G/100ML P-BAG INJ سپاکو دارو
912099 قرص فوروزماید 28 ع - سپاكو دارو FUROSEMIDE 40MG TAB سپاکو دارو
912108 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 112 ع - سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
912102 قرص ایزوسورباید مونو نیترات ایكس ال 60 م.گ 28 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912142 قرص پیموزاید (اوراپ فورت) 4 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912114 شیاف استامینوفن (پاراستامول) 125 م.گ 6 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912147 قرص باكلوفن 10 م.گ 84 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912148 قرص گلی كلازید 80 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912151 ویال گادودیامید ( امنی اسكن) 287 م.گ 1 ع- سپاكو دارو OMNISCAN® 0.5MMOL/ML 15ML VIAL سپاکو دارو
912153 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 10 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912154 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 18 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912155 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 25 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912156 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 40 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912144 قرص لودوپابسرازید ( مادوپار )125 م.گ 30 ع - سپاكو دارو MADOPAR 125 MG TAB سپاکو دارو
912157 قرص لودوپابنسرازید ( مادوپار) 250 م.گ 100ع - سپاكو دارو MADOPAR® 250MG TAB سپاکو دارو
912146 قرص وراپامیل هیدروكلراید ( ایزوپتین ) 40 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912145 كپسول گالانتامین ( رمنیل ) 8 م.گ 28ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912101 قرص دیدروژسترون( دوفاستون) 10 م.گ 84 ع - سپاكو دارو DYDROGESTERONE 10MG TAB سپاکو دارو
912107 قرص سولفاسالازین(سالازوپرینا) 500 م.گ 50 ع- سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
912544 قرص پاروكسیتین (پاكسیل) 20 م.گ 56ع - سپاكو دارو PAXIL® 20MG TAB سپاکو دارو
912522 شیاف ایندومتاسین (آلویژن)100 م.گ 20ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912160 شیاف استامینوفن(پاراستامول) (Aliud) 125م.گ 10 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912161 شیاف استامینوفن (پارستامول)(CT) 125م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912162 شیاف استامینوفن (پارستامول)(ratiopharm)125 م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912164 شیاف استامینوفن (پارستامول) (stada) 125م .گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912165 شیاف استامینوفن (پارستامول) (brrlin chemie)125 م. گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912166 آمپول اندانسترون 4م.گ/2م.ل 10 ع - سپاكودارو !! سپاکو دارو
912168 آمپول ریفالدین 600م.گ/10م.ل 1 ع- سپاکودارو !! سپاکو دارو
912181 آمپول كوتریموكسازول ( كوتریم ) 400/80 م .گ/ 5 م.ل 5 ع - سپاكو دارو Cotrim-ratiopharm 400/80 MG/5ML Amp سپاکو دارو
912182 قرص آنتی سیانوزید (دیفرارل)100 م.گ 60 ع - سپاكو دارو DIFRAREL® 100MG TAB سپاکو دارو
912545 آمپول ویتامین K1 (كناكیون) 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912546 اینهالر ایپراتروپیوم ( آترونت ) 250/2 م.ل 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912186 آمپول 5 عددی Methotrexat 10mg/1mg ,50 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912191 آمپول 100 عددی Phenylephrine HCL ,10mg/ml (بیمارستانی) - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912189 كپسول 60 عددی Prdaxa/Dabigatran ,150mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912190 آمپول 100 عددی Papaverin HCL ,40mg/ml(بیمارستانی) - سپاكو دارو PAPAVERINE HCL 40MG/ML سپاکو دارو
912188 قرص 30 عددی Tarceva/Erlotinib ,100 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912187 250mcg/25 - Seretide/Salmetrol+Fluticasone Inhaler - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
صفحه: 1 / 1