کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
902001 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902002 قرص آزاتیوپرین 50 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902003 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902004 قرص آلومینیوم ام جی200/200 ع100 - مهردارو !! مهر دارو
902005 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع- مهردارو !! مهر دارو
902006 قرص آنتوسیانوزاید آ 100 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902007 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902008 قرص استامینوفن كدئین 300/20 ع 100 - مهردارو !! مهر دارو
902010 قرص پابا- كا 500 میلی گرم 100 ع- مهردارو !! مهر دارو
902011 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902012 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902013 قرص سلكوكسیب 100 میلی گرم 60 ع - مهردارو !! مهر دارو
902014 قرص سولفاسالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902015 قرص فلوتامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902016 قرص فوروزماید 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902017 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902018 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902019 قرص فیناستراید 1 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902020 قرص فیناستراید 5 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902021 قرص كلردیازپوكساید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902022 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902023 قرص كلسیم پانتوتنات 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902025 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902026 قرص نیتروفورانتوئین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902027 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم - 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902028 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902029 قرص نوروپنتین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902030 قرص نوروپنتین 300 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902031 قرص نوروپنتین 400 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902032 قرص استیمدیت 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902033 قرص ایزوكسوپرین 10 م.گ 100 ع -مهردارو !! مهر دارو
صفحه: 1 / 1