کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
800001 پماد آنتی هموروئید 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800002 پماد باكتروماد 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800003 پماد بتامتازون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800004 پماد تریامسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800005 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800006 پماد فلوئوسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800007 پماد كلوبتازول 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800008 پماد لیدوكائین اچ 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800009 پماد هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800010 كرم بتامتازون 15 گ 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800011 كرم تریامسینولون 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800012 كرم فلوئوسینولون 15 گ 1 ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800013 كرم كلوبتازول 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800014 كرم كلوتریمازول جلدی 1% 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800015 كرم هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800016 كرم كالامین 30 گ 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800017 كرم كلوتریمازول واژینال 1% 50 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800018 كرم تریپل سولفا واژینال 78 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800019 كرم سیلورسولفادیازین 50گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800020 كرم سیلورسولفادیازین 500 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800021 الگزیر برم هگزین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800022 الگزیر دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800023 الگزیر دیفن هیدرامین 60 سی سی 1ع- عماد !! عماد درمان پارس
800024 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 سی سی 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800025 شربت اكسپكتورانت 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800026 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800027 شربت پرومتازین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800028 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800029 شربت سودوافدرین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800030 شربت گایافنزین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800031 شربت سالبوتامول 120 سی سی 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800032 شربت كتوتیفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800033 شربت هیدروكسی زین 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800034 محلول خوراكی تئوفیلین جی120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800035 شربت لاكتولوز 240 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800036 سوسپانسیون نیستاتین 12 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800037 سوسپانسیون استامینوفن 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800038 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800039 سوسپانسیون مترونیدازول 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800040 قطره متوكلوپرامید 15 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800041 شیاف آنتی هموروئید - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800043 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10 ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800044 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800045 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800046 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800047 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800049 شیاف مزالازین 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800050 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800051 اماكول (رابینگ الكل) موضعی 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800053 اسرین 400 درصد 2كیلویی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800055 محلول همودیالیز استات نوع دو 5لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800056 محلول همودیالیز اسیدی غلیظ نوع دو 5 لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
صفحه: 1 / 1