کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
906003 کپسول استنشاقي تيوتروپيوم برومايد (کي پي تيوا) 15 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
971110 ***** TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
912187 250mcg/25 - Seretide/Salmetrol+Fluticasone Inhaler - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
910840 dosing pump for 5 lit !! پوراطب
910857 HEALODERM 10*10-0.1 - biopol !! پوراطب
911023 ICE POWER Cold Gel 150ml ICE POWER® 150ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911024 ICE POWER Cold Gel 400ml ICE POWER® 400ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911022 ICE POWER Cold Gel 75ml ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911100 ICE POWER COLD GEL 75ML ROLL ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911026 ICE POWER Hot Gel 75ml ICE POWER® 75ML HOT WARM GEL آرمان فارمد دارو
911027 ICE POWER HOT/COLD Pack ICE POWER HOT/COLD Pack آرمان فارمد دارو
911025 ICE POWER Instant Cold Compress !! آرمان فارمد دارو
911020 ICE POWER Plus Cold Gel 100 ml ICE POWER PLUS® 100ML GEL آرمان فارمد دارو
911021 ICE POWER Plus Cold Gel 200ml ICE POWER PLUS® 200ML GEL آرمان فارمد دارو
911093 ICE POWER SPORT SPRAY 125 ML ICEPOWER® 125ML SPRAY آرمان فارمد دارو
910856 MEDICARE 12*15-0.15 - biopol !! پوراطب
910855 MEDICARE 4*20-0.15 - biopol !! پوراطب
910849 MEDIFOAM AD - 10*10-0.2 - biopol !! پوراطب
910850 MEDIFOAM AD - 10*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910851 MEDIFOAM AD - 20*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910802 MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910803 MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol پوراطب
910805 MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol پوراطب
910806 MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol پوراطب
910804 MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol پوراطب
910854 MEDIFOAM H - 10*10-0.3 - biopol !! پوراطب
910808 MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol پوراطب
910807 MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol پوراطب
910809 MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol پوراطب
910810 MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol پوراطب
910853 MEDIFOAM S - 10*20-0.5 - biopol !! پوراطب
910832 MEDIFOAM S - X - 20*20 - 0.5 - biopol !! پوراطب
910811 MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910813 MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol پوراطب
910812 MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol پوراطب
910208 Micro Visc 10mg/ml 0.55 ml MICROVISC® 1% 0.55ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910209 Micro Visc 10mg/ml 0.85 ml MICROVISC® 1% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910212 Micro Visc Phaco 25mg/ml 0.85 ml MICROVISC PHACO® 2.5% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910213 Micro Visc Plus 14mg/ml 0.85 ml MICROVISC PLUS® 1.4% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910918 Prosept Automatic Dispenser 800 ml !! پوراطب
910919 Prosept Elbow wall Dispenser 1000 ml !! پوراطب
910917 Prosept Elbow wall Dispenser 500 ml !! پوراطب
949028 آب مقطر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 1000ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949027 آب مقطر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 500ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
966005 آب مقطر گروتروپین معمولی 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
931001 اپلیكاتور واژینال كرم و ژل ( وی جی)6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931002 اپلیكاتور وی تی 6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
973008 اتو اینجكتور پگاژن (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)6 م.گ/0.6 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973005 اتو اینجكتور رسیژن (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)44 م.ك.گ/0.5 م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
973016 اتو اینجكتور سینورا (آدالیمومب) (یخچالی)40 م.گ/0.8 م.ل 2ع - سیناژن !! سیناژن
973011 اتو اینجكتور سینومر (گلاتیرامر) (یخچالی)40م.گ/ م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
986001 آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986002 آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986003 آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
955124 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955125 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 50 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955127 ادو توالت حاوی اسانس چای سبز 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955126 ادو توالت مردانه حاوی اسانس سرو كوهی ناتور 75 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
904002 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 125 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
904001 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 250 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
969001 اسپری بینی Ectoin Rhinitis - پارس كورش طب ECTOIN RHINITIS NASAL SPRAY پارس کورش طب
971070 اسپری بینی اكسی متازولین ( اكسی نوز ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها OXYNOSE® 0.05% 15ML NASAL SPRAY رها
971072 اسپري بيني بكلومتازون ( بكلام ) 0.05%20 ميلي ليتر 1ع - رها BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY رها
997003 اسپری بینی بكلیت آكوانیز mcg50 ع1 - اهران تجارت !! اهران تجارت
971077 اسپری بینی دسموپرسین استات(دسمورین)(یخچالی) 1ع - رها DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY رها
971131 اسپری بینی دكوسالین(سدیم كلراید0.65% 20 م.ل (OTC) ع1 -رها !! رها
971071 اسپری بینی سدیم کلراید ( دكوسالین ) 0.65% 20 میلی لیتر 1ع -رها DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY رها
971075 اسپری بینی سزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها SESALIN® NASAL SPRAY رها
971073 اسپری بینی فلوتیكازون ( فلازون ) 0.05%20 میلی لیتر 1ع - رها FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY رها
971067 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.25% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY رها
971068 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.5% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY رها
971076 اسپری بینی كرومولین سدیم ( مولینوز ) 2 % 1ع - رها MOLINOSE® 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY رها
901003 اسپری بینی كلداماریس بی بی 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
901002 اسپری بینی كلداماریس پروفیلاكتیك 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
901001 اسپری بینی كلداماریس فلو 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
971069 اسپری بینی نفازولین ( دکوفزول ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY رها
971074 اسپری بینی نوزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها !! رها
961010 اسپری تاخیری با رایحه تافی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961009 اسپری تاخیری با رایحه رز1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961008 اسپری تاخیری با رایحه طالبی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961016 اسپری تاخیری با رایحه لیمو1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961001 اسپری تاخیری با رایحه موز 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961006 اسپری تاخیری با رایحه نارگیل 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961007 اسپری تاخیری با رایحه نسکافه 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961012 اسپری تاخیری با رایحه هندوانه1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961011 اسپری تاخیری با رایحه وانیل1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
917029 اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتری 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917020 اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 میلی لیتری 1 عددی - گیلارانكو !! گيلارانکو
917027 اسپری دافع حشرات البسه درمین 250 م.ل 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
901004 اسپري دهاني كلداماريس تروت 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
991001 اسپری دهانی موكوزامین 1 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
961013 اسپري سرد ( پاوردلتازکس ) 400 ميلي ليتر 1ع- دلتا دارو !! دلتا دارو
906001 اسپری سروفلو 125 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906002 اسپری سروفلو 250 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
910018 اسپری سوختگی ( برنشیلد ) 125 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
955109 اسپری ضد آفتاب ترانسپرنت 50 SPF - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
908001 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 125 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
908002 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 250 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
906009 اسپري فلوتيکازون (فلوميست )1ع - کوشان فارمد !! کوشان فارمد
961014 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- آقایان )5 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 5% AEROSOL FOAM دلتا دارو
961015 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- خانمها )2 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 2% AEROSOL FOAM دلتا دارو
948093 اسپری لیدوكائین 10% 100 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 100ML SPRAY ايران دارو
948094 اسپری لیدوكائین 10% 50 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 50ML SPRAY ايران دارو
808003 اسپری نیترومینت (نیتروگیلیسیرین) 400 میكروگرم 1ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
925088 استریپ دهانی ویتامین د3 ( تینورام ) 10ع - راموفارمین VITAMIN D3 THINORAM® 2000 IU SACHET 10 راموفارمين
800053 اسرین 400 درصد 2كیلویی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
944100 اسكراب پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد لیتری 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 1L SCRUB توليدارو
944102 اسكراب محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد گالنی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 3.8L SCRUB توليدارو
944097 اسكراپ پویدون آیوداین (تولیدین)7.5درصد 250 سی سی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 250ML SCRUB توليدارو
955087 افتر شیور مخصوص پوست حساس آقایان !! بوته سبز مهر آئين
947003 الكل 70% گالن 5 لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947002 الكل 70% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947001 الكل 96% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947004 الكل 99.5% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
800021 الگزیر برم هگزین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
963054 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش BROMHEXINE (DP) 4MG/5ML 60ML ELIXIR داروپخش
963328 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
800022 الگزیر دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
945082 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR داروسازي پورسينا
945105 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
800023 الگزیر دیفن هیدرامین 60 سی سی 1ع- عماد !! عماد درمان پارس
942128 الگزیر دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - حکیم DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR حکيم
942163 الگزیردیفن هیدرامین 60م.ل 1ع(otc)-حكیم !! حکيم
800051 اماكول (رابینگ الكل) موضعی 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985040 آمپول بتامتازون ال آ 100ع - البرز !! البرز دارو
912190 آمپول 100 عددی Papaverin HCL ,40mg/ml(بیمارستانی) - سپاكو دارو PAPAVERINE HCL 40MG/ML سپاکو دارو
912191 آمپول 100 عددی Phenylephrine HCL ,10mg/ml (بیمارستانی) - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912186 آمپول 5 عددی Methotrexat 10mg/1mg ,50 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
963277 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - داروپخش WATER FOR INJECTION (DP) 5ML P-AMP داروپخش
950096 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - دانا WATER FOR INJECTION (DANA) 5ML P-AMP دانا
963161 آمپول اپی نفرین 0.01% 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 0.01% 10ML AMP داروپخش
963065 آمپول اپی نفرین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 1MG/1ML AMP داروپخش
963167 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)25م.گ 2.5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 25MG/2.5ML AMP داروپخش
963168 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 50MG/5ML AMP داروپخش
963063 آمپول آتروپین 0.5% 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش ATROPINE SULFATE (DP) 0.5MG/1ML AMP داروپخش
964057 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)25م.گ/2.5م.ل5ع-ابوریحان ANECUR® 25MG/2.5ML AMP ابوریحان
964058 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - ابوریحان ANECUR® 50MG/5ML AMP ابوریحان
964177 آمپول اتومیدیت 20 م.گ/10 م.ل 5 ع !! ابوریحان
964075 آمپول استرادیول والرات (استراوال) 10 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان ESTRAVAL® 10MG/1ML AMP ابوریحان
964188 آمپول اكسی توسین ( یخچالی ) 10 واحدی 1 م ل 100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964056 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 10 واحد 1 م.ل 10 ع - ابوریحان OXYTOCIN (ABURAIHAN) 10IU AMP ابوریحان
964118 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 5 واحد/م.ل 5 ع - ابوریحان OXYTOCIN 5U/1ML AMP ابوریحان
964117 آمپول آلفنتانیل (آلفیجكت) 5 م.گ/10 م.ل5 ع - ابوریحان ALFIJECT® 5MG/10ML AMP ابوریحان
985022 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)4000م ل 2ع !! البرز دارو
985023 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (انوكسان)6000م ل 2ع !! البرز دارو
972005 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN®100MG/ML(4000U)0.4ML SYRINGE روناک دارو
972014 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 2ع !! روناک دارو
972006 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN® 100MG/ML(6000U)0.6ML SYRINGE روناک دارو
972015 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 2ع !! روناک دارو
963254 آمپول آمیكاسین 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 100MG/2ML AMP داروپخش
963101 آمپول آمیكاسین 500 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 500MG/2ML AMP داروپخش
963003 آمپول آمینوفیلین 250 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش AMINOPHYLLINE (DP) 250MG/10ML AMP داروپخش
912124 آمپول آمیودارون هیدروكلراید (كوردارون) 150 م.گ/2م.ل 6 ع- سپاكودارو cordarone / Amiodarone 150mg/3ml سپاکو دارو
932058 آمپول اندانسترون ( دمیترون ) 4 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP تهران شيمي
985041 آمپول اندانسترون 4م.گ 2م.ل 10ع - البرز !! البرز دارو
912166 آمپول اندانسترون 4م.گ/2م.ل 10 ع - سپاكودارو !! سپاکو دارو
912040 آمپول آنفلوانزا 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
963271 آمپول انوكساپارین سدیم 10000 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (10000U) 1ML AMP داروپخش
963104 آمپول انوکساپارین سدیم 60 میلی گرم 0.6 میلی لیتر 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP داروپخش
964119 آمپول اوكتروتاید 0.05 م.گ/م.ل (یخچالی) 1 ع - ابوریحان OCTREOTIDE (ABURAYHAN) 0.05MG AMP ابوریحان
977098 آمپول ایبوپروفن 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو IBUPROFEN (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
963298 آمپول آیرون سوكروز 20 میلی گرم میلی لیتر 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش IRON SUCROSE (DAROUPAKHSH) 20MG FE++/ML 5ML AMP داروپخش
963204 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963103 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963205 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963206 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML AMP داروپخش
963064 آمپول ب كمپلكس 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX (DAROU PAKHSH) 2ML AMP داروپخش
971097 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 10ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
963021 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP داروپخش
971098 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
964055 آمپول بتامتازون 4میلی گرم در 1 میلی لیتر 10 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 4MG/1ML AMP ابوریحان
963012 آمپول بتامتازون ال آ 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش BETAMETHASONE LA 1ML AMP داروپخش
944077 آمپول برم هگزین ( موكولین) 4میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/2ML AMP توليدارو
964122 آمپول بوپیواكائین(نامبو كائین) 0.5% 10 م.ل 5 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964123 آمپول پامیدرونات(پامیدیا) 90 م.گ 1 ع - ابوریحان PAMIDIA® 90MG AMP ابوریحان
977101 آمپول پامیدرونیت سدیم 90 میلی گرم/10 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو PAMIDRONATE (CHEMIDAROU) 90MG/10ML AMP کیمیدارو
963068 آمپول پانكرونیوم بروماید(یخچالی) 2 م.ل 10ع - داروپخش PANCURONIUM BROMIDE (DP) 4MG/2ML AMP داروپخش
963276 آمپول پرفنازین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش PERPHENAZINE (DAROUPAKHSH) 5MG/1ML AMP داروپخش
944074 آمپول پروپرانولول (پرانول) 1 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PRANOL® 1MG/1ML AMP توليدارو
970001 آمپول پروپوفول(اولترافول)(یخچالی)1%/20م.ل5ع-آرام كیمیای كاسپین ULTRAFOL® 200MG/20ML AMP آرام کیمیای کاسپین
966027 آمپول پروپوفول(پوفول)(یخچالی)20م.ل5ع-گسترش بازرگانی داروپخش POFOL® 200MG/20ML VIAL گسترش بازرگانی داروپخش
964078 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 25میلی گرم/میلی لیتر10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 25MG AMP ابوریحان
964054 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 50 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان PROGESTERONE 50MG/1ML AMP ابوریحان
932064 آمپول پرومتازین ( كموپروزین ) 50 میلی گرم 5ع - تهران شیمی PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP تهران شيمي
985024 آمپول پرومتازین 50 م.گ / 2 م.ل 10ع !! البرز دارو
944071 آمپول پنتازوسین تیدی 30 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PENTAZOCINE (TOLIDDAROU) 30MG/1ML AMP توليدارو
977102 آمپول پیروكسیكام ( پیروكسیكم ) 20 میلی گرم/1 میلی گرم 10ع - كیمیدارو PIROXICHEM® 20MG/1ML AMP کیمیدارو
932065 آمپول پیروكسیكام ( روماكام ) 10ع - تهران شیمی PIROXICAM 20MG/1ML AMP تهران شيمي
963171 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
932066 آمپول ترامادول 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP تهران شيمي
963172 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
977099 آمپول ترامادول 50 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP کیمیدارو
964124 آمپول تروپیسترون 5 م.گ 5 م.ل 5 ع - ابوریحان NAVOTRON® 5MG/5ML AMP ابوریحان
977100 آمپول تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP کیمیدارو
963033 آمپول تری كورتال 2 میلی لیتر 5ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963291 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
971091 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - رها TRIAMCINOLONE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
963062 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
964053 آمپول تستسترون انانتات 250 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان TESTOSTERON ENANTATE (ROTEXMEDICA) 250MG/ML AMP ابوریحان
964132 آمپول تستوسترون انانتات 100 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان TESTOSTRONE ENANTATE (ABURAHAN) 100MG/1ML AMP ابوریحان
963273 آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 20MG/2ML AMP داروپخش
963274 آمپول جنتامایسین 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش GEMYCIN® 40MG AMP داروپخش
963253 آمپول جنتامایسین 80 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 80MG/2ML AMP داروپخش
980035 آمپول جوینت لوب 1 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
964052 آمپول دگزامتازون (آكوازون) 8 م.گ 2 م.ل 100 ع - ابوریحان AQUASON® 8MG/2ML AMP ابوریحان
932091 آمپول دگزامتازون 10 ع - تهران شیمی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP تهران شيمي
971111 آمپول دگزامتازون 10ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
963023 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
971092 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
963315 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
910367 آمپول دوبین 12.5م.گ در م.ل 20م.ل 1ع (كلاریس) - پوراطب !! پوراطب
944073 آمپول دی سیكلومین (سیكلومین)20 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو CYCLOMIN® 20MG/2ML AMP توليدارو
977103 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977104 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
971093 آمپول دیفن هیدرامین 1 میلی لیتر 10ع(OTC) - رها DIPHENHYDRAMINE (RAHA) 50MG/1ML AMP رها
963270 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش DICLEN® 75MG/3ML AMP داروپخش
963022 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 75 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP داروپخش
964048 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژن) 75 م.گ 10 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964051 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژین) 75 م.گ 3 م.ل 5 ع- ابوریحان DICLOGIN® 75MG/3ML AMP ابوریحان
977114 آمپول دیكلوفناك سدیم (كیمی فناك) 75 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 75MG/3ML AMP کیمیدارو
912037 آمپول دیگوكسین 0.5 میلی‌گرمی 5ع- سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
985009 آمپول رانیتیدین 10ع - البرز !! البرز دارو
963058 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش RANITIDINE 50MG/2ML AMP داروپخش
977105 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHIMIDAROU) 50MG/2ML AMP کیمیدارو
912168 آمپول ریفالدین 600م.گ/10م.ل 1 ع- سپاکودارو !! سپاکو دارو
977106 آمپول سایمتیدین 200 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CIMETIDINIE (CHIMIDAROU) 200MG/2ML AMP کیمیدارو
966001 آمپول سدیم بیكربنات كوهلر 8.4 درصد 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
964133 آمپول سوكسینیل كولین كلراید(سوكسیل) 100 م.گ 5 ع - ابوریحان SUCCYL® 20MG/ML AMP ابوریحان
944072 آمپول سیتی كولین ( تیدی كولین)250 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو TIDICHOLIN® 250MG/2ML AMP توليدارو
964134 آمپول سیس آتراكوریوم(آنسیس) 20 م.گ/10م.ل 5 ع - ابوریحان ANECIS® 2MG/ML 10ML AMP ابوریحان
977107 آمپول فلوفنازین دكانوات 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP کیمیدارو
977108 آمپول فنوباربیتال 200 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو PHENOBARBITAL (CD) 200MG/1ML AMP کیمیدارو
964076 آمپول فورزماید 40 م.گ/4 م.ل 10 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ABURAIHAN) 40MG AMP ابوریحان
964050 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ALBORZDAROU) 20MG/2ML AMP ابوریحان
977109 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 20MG/2ML AMP کیمیدارو
973001 آمپول فولیتروپین (سینال اف) (یخچالی)75واحد 1 ع - سیناژن CINNAL-F® 75IU VIAL سیناژن
977110 آمپول كافئین سیترات 30 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CAFFEINE (AS CITRATE) (CEMIDAROU) 30MG/3ML AMP کیمیدارو
971095 آمپول كتورولاك ( كتروفال ) 10ع(بيمارستاني)-رها KETROFAL® 30MG/ML AMP رها
964079 آمپول كتورولاك ترومتامین 30 میلی گرم/1 میلی لیتر 5 ع (بیمارستانی) - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 30MG/ML INJ ابوریحان
985031 آمپول كتورولاك30 م.گ 10ع (بیمارستانی) - البرز !! البرز دارو
932063 آمپول كلرپرومازین ( نورمازین ) 50 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP تهران شيمي
963032 آمپول كلرفنیرامین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP داروپخش
971094 آمپول كلرفنیرآمین مالئات 1 میلی لیتر 10ع - رها CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP رها
964080 آمپول كلسی تونین(میانین)(یخچالی)50واحد/م.ل 1ع - ابوریحان MIANIN® 50 IU/ML AMP ابوریحان
963170 آمپول كلیندامایسین 150 میلی گرم 10ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 300MG/2ML AMP داروپخش
932056 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ 5ع- تهران شیمی CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP تهران شيمي
964071 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ/2 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 300MG/2ML AMP ابوریحان
977111 آمپول كلیندامایسین 300 ملی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 300MG/2ML AMP کیمیدارو
977112 آمپول كلیندامایسین 600 ملی گرم/4 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 600MG/4ML AMP کیمیدارو
964135 آمپول كلیندامایسین 600-4 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 600MG/4ML AMP ابوریحان
977113 آمپول كوتریماكسازول 400/80 میلی گرم/5 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 400/80 MG/5ML AMP کیمیدارو
912181 آمپول كوتریموكسازول ( كوتریم ) 400/80 م .گ/ 5 م.ل 5 ع - سپاكو دارو Cotrim-ratiopharm 400/80 MG/5ML Amp سپاکو دارو
963091 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)1500واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL داروپخش
963169 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)500 واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 500U VIAL داروپخش
963066 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)5000 واحد5ع -داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 5000U VIAL داروپخش
932119 آمپول کموپروزین 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی CHEMOPROZIN® 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932059 آمپول گرانی سترون 5ع - تهران شیمی GRANISETRON 1MG/1ML AMP تهران شيمي
964081 آمپول گرانیسترون (گراتریل) 1م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG/1ML AMP ابوریحان
963265 آمپول گرانیسترون 1 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 1MG/ML 1ML AMP داروپخش
963120 آمپول گرانیسترون 3 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963314 آمپول گرانیسترون 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
964082 آمپول گرانیسترون(گراتریل)3م.گ/3م.ل 5 ع - ابوریحان GRATRIL® 3MG/ML 3ML AMP ابوریحان
964178 آمپول لابتانول 5 م.گ/20 م.ل 5 ع !! ابوریحان
912051 آمپول لانیكور دیگوكسین 0.25میلیگرم 5ع - سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
977115 آمپول لورازپام 2 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG/ML AMP کیمیدارو
977116 آمپول لورازپام 4 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 4MG/ML AMP کیمیدارو
963319 آمپول لیدوكائین 2 درصد 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963121 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
964049 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
966024 آمپول لیدوكائین 5% با دكستروز 7.5% -25 ع (داخل نخاعی)- گسترش بازرگانی داروپخش LIDOCAINE 5%+DEXTROSE 7.5% (ORION) 2ML AMP گسترش بازرگانی داروپخش
963036 آمپول متوكاربامول 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP داروپخش
932057 آمپول متوكلوپرامید ( دمتیك ) 10 میلی گرم /میلی لیتر 100ع - تهران شیمی METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP تهران شيمي
963057 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DAROUPAKHSH) 10MG/2ML AMP داروپخش
977117 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو METOCLOPRAMIDE (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
971090 آمپول متیل پردنیزولون 1 میلی لیتر 10ع - رها METHYLPREDNISOLONE ACETATE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
985042 آمپول متیل پردنیزولون 10ع - البرز !! البرز دارو
963267 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش METHYLPREDNISOLONE ACETATE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
964047 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر1 ع - ابوریحان METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP ابوریحان
963047 آمپول مگلومین 60% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP داروپخش
963048 آمپول مگلومین 76% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP داروپخش
963102 آمپول منوتروپین (HMG) (یخچالی)75واحد 5ع - داروپخش MENOTROPINS (DAROUPAKHSH) AMP داروپخش
903001 آمپول منوگان 75 واحد 10ع -كی بی سی !! کی بی سی
932062 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 15 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP تهران شيمي
932061 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 5 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP تهران شيمي
964046 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان MIDAZOLAM (ABURAIHAN) 5MG/1ML AMP ابوریحان
963123 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963275 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963122 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 5MG/1ML AMP داروپخش
977118 آمپول میدازولام 5 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو MIDAZOLAM (CD) 5MG/1ML AMP کیمیدارو
944076 آمپول نالوكسان (نالوكسان تیدی) 0.4 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو NALOXAN-T.D® 0.4MG/1ML AMP توليدارو
964045 آمپول ناندرولون دكانوات (دكابولكس)25 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان DECABOLEX® 25MG/1ML AMP ابوریحان
912127 آمپول نیمودپین (نیموتوپ) 10 م.گ / 50 م.ل 1 ع- سپاكو دارو NIMOTOP® 10MG/50ML VIAL سپاکو دارو
963124 آمپول هپارین 10000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 10000U/1ML AMP داروپخش
912029 آمپول هپارین 2500واحدی 10ع - سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912038 آمپول هپارین 2500واحدی 5ع- سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
963089 آمپول هپارین 5000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 5000U/1ML AMP داروپخش
977122 آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - كیمیدارو HEPARIN SODIUM (CHEMIE DAROU) 5000U/1ML AMP کیمیدارو
964044 آمپول هپارین سدیم (كلوتین) 5000 واحد 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان CLOTIN® 5000IU/1ML AMP ابوریحان
912063 آمپول هیدرالازین( آپرسولین)25‌میلیگرم 5ع -سپاکو دارو APROSOLINE سپاکو دارو
912024 آمپول هیدرالازین(هیدروپرس)20میلی‌گرمی5ع - سپاکو دارو HYDRALAZINE سپاکو دارو
964068 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 250 میلی گرم 10 ع -ابوریحان FEMOLIFE® 250MG/ML AMP ابوریحان
964181 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 500 م.گ 10 ع !! ابوریحان
963269 آمپول هیدروكورتیزون ( هیدروكورتال ) 100 میلی گرم 5ع -داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963272 آمپول هیدروكورتیزون (هیدروكورتال)100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
932060 آمپول هیوسین ( هیوتكس ) 20 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP تهران شيمي
944108 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
944075 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20میلی گرم/ میلی لیتر 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
971096 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 1 10ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 20MG/ML AMP رها
977123 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (CHEMIE DAROU) 20MG/ML AMP کیمیدارو
912545 آمپول ویتامین K1 (كناكیون) 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
963311 آمپول ویتامین ب 1 ب 6 ب 12 5ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 (D.P) AMP داروپخش
963059 آمپول ویتامین ب 1 ب6 ب 12(یخچالی) 10ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 AMP داروپخش
963042 آمپول ویتامین ب 12 1000 میكرو گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP داروپخش
963268 آمپول ویتامین ب 12 100 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 (DP) 100MCG/1ML AMP داروپخش
971086 آمپول ویتامین ب 12 1000 1 میلی لیتر 10ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
963255 آمپول ویتامین ب 6 300 میلی گرم 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (DP) 300MG/3ML AMP داروپخش
963067 آمپول ویتامین ب 6 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (D.P) 100MG/2ML AMP داروپخش
971089 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 10ع - رها RAVIT-B® AMP رها
971088 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 5ع - رها RAVIT-B® AMP رها
977119 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( نوروبیت ) 5ع (یخچالی) - كیمیدارو NOROBIT® AMP کیمیدارو
971087 آمپول ویتامین ب12 1000 1 میلی لیتر 100ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
963069 آمپول ویتامین ث (یخچالی) 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN C (DP) 500MG/5ML AMP داروپخش
963040 آمپول ویتامین د 3 300.000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP داروپخش
956007 آنژیوكت آبی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
958007 آنژیوكت آبی 2 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958009 آنژیوكت زرد 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
956008 آنژیوكت سبز (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
958008 آنژیوكت سبز 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
956006 آنژیوكت صورتی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
958006 آنژیوكت صورتی 20 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
955027 اوسرین درمانی اوره ژل پاك كننده 5% !! بوته سبز مهر آئين
802003 آی پد آرگوسول 14ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
912546 اینهالر ایپراتروپیوم ( آترونت ) 250/2 م.ل 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
955016 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق اسطوخودوس !! بوته سبز مهر آئين
955015 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق گل پنبه !! بوته سبز مهر آئين
955020 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم تغذیه كننده دست !! بوته سبز مهر آئين
955022 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم مرطوب كننده دست با تاثیر پایدار !! بوته سبز مهر آئين
955023 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال آنتی پلیكور شامپو ضد شوره !! بوته سبز مهر آئين
955025 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال كاپیلر شامپو هاماملیس300ml !! بوته سبز مهر آئين
955030 ایوروشه بهداشتی مو نوتری ریپیر شامپو ترمیم كننده مو 300 م.ل !! بوته سبز مهر آئين
955029 ایوروشه عطریات دئودورانت رول آن بادام كالیفرنیا 50 م.ل زنانه !! بوته سبز مهر آئين
983026 بادی واش ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
910936 برن وست 24-36 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910937 برن وست 4-5 سال - برونشیلد !! پوراطب
910935 برن وست 6-14 ماه - برونشیلد !! پوراطب
966030 پاستیل اكیناسه ویتامین ث و زینك (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE ECHINACEA PLUS VITAMIN C&ZINC® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966035 پاستیل دی اچ آ امگا-3 (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE DHA OMEGA-3® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966028 پاستیل فیبر(مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE FIBER® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966029 پاستیل كلسیم پلاس ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE CALCIUM PLUS VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
910975 پاستیل مولتی Zoo friends (سنتری) 30 ع - پوراطب ZOO FRIENDS MULTIVITAMINS® GUMMY 30 پوراطب
966036 پاستیل مولتی ویتامین بزرگسالان (تی آركیو) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش T.RQ ADULT MULTIVITAMINS® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966037 پاستیل مولتی ویتامین پری ناتال (تی آركیو) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش T.RQ PRENATAL® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966034 پاستیل مولتی ویتامین شوگرفری (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE SUGAR FREE MULTIVITAMIN® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966033 پاستیل مولتی ویتامین+مینرال فروت سبزیجات+فیبر (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE MULTIVITAMIN&MINERAL®GUMMY 60 FRUITS,VEGETABLES,FIBER گسترش بازرگانی داروپخش
966031 پاستیل ویتامین ث (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN C® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966032 پاستیل ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
955128 پاك كننده پوست چرب 200 م.ل (CL) - نویدرم !! بوته سبز مهر آئين
955129 پاك كننده چشم اكسپرس - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955130 پاك كننده چشم اكسپرس كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
910000 پاكت دارویی !! پوراطب
910016 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 10*10 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910017 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 20*20 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910927 پانسمان سوختگی 40*60 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910923 پانسمان سوختگی 45*20 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910933 پانسمان سوختگی 50*1 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910934 پانسمان سوختگی 50*2.5 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
801005 پچ كانتراكتیوبكس 21ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
918004 پرل امگا 9-6-3 ( وبر نچرالز) 1200م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3-6-9 <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918021 پرل امگا3 (وبرنچرالز) 1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3 SUPER CONCENTRATE <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918025 پرل روغن كبد ماهی ( وبرنچرالز) 180 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SUPER COD LIVER OIL® PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918005 پرل روماتیدین (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ROMATIDIN® <WEBBER NATURALS> 350MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918018 پرل كوآنزیم كیوتن ( وبرنچرالز) 100میلیگرم 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 100MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918011 پرل ویتامین ای (وبرنچرالز)400میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN E <WEBBER NATURALS> 400IU PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
911088 پرل ویسكودرم (آی بی اس ای) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
921048 پسیلیوم پرتقالی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921049 پسیلیوم توت فرنگی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921004 پسیلیوم گرانول 70 گرمی 1 ع- ایران داروك PSYLLIUM <IRAN DAROUK> POWDER ايران داروک
921047 پسیلیوم موزی 7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
803001 پكیج اسوالین(محلول و ساشه) آلنافارم - شفاتاب دارو !! شفاتاب دارو
912058 پماد تریامسینولون(آدكورتیل) 10گرمی 1ع - سپاکو دارو Adcortyl سپاکو دارو
948118 پماد آنتی هموروئید 15 گر می 1 ع - ایران دارو !! ايران دارو
964041 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID (ABURAYHAN) OINT ابوریحان
920070 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ایران ناژو ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT ايران ناژو
800001 پماد آنتی هموروئید 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800002 پماد باكتروماد 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
964040 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
946030 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G OINT پارس دارو
922124 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع- لقمان BETAMETHASONE (LOGHMAN) 0.1% 15G OINT لقمان
942082 پماد بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G OINT حکيم
946070 پماد بتامتازون 0/1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
986050 پماد بتامتازون 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
963010 پماد بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G OINT داروپخش
800003 پماد بتامتازون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
957001 پماد تالنتین 30 گرمی 1ع - رازك TALENTIN® OINT رازک
986088 پماد تتراتاپیك 3 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
942083 پماد تتراسایكلین 3درصد 15 گرمی 1ع - حکیم TETRACYCLINE-HAKIM® 3% OINT حکيم
944014 پماد ترموراب 19 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 19G OINT توليدارو
944092 پماد ترموراب 38 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 38G OINT توليدارو
800004 پماد تریامسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
948081 پماد تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRANDAROU) 0.1% 15G OINT ايران دارو
971058 پماد تریامسینولون ان ان 15 گرم 1ع - رها TRIAMCINOLONE N N (RAHA) 15G OINT رها
920098 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
800005 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
948082 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE N N (IRANDAROU) OINT ايران دارو
946031 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - پارس دارو TRIAMCINOLONE N N (PARSDAROU) 1% 15G OINT پارس دارو
948080 پماد جلدی تتراسایكلین 3% 1ع - ایران دارو TETRACYCLINE 3% OINT ايران دارو
957104 پماد جلدی تتراسایكلین هیدروكلراید 3درصد 1ع - رازك TETRACYCLINE 3% OINT رازک
920072 پماد چشمی ویتامین آ 5گرمی 1ع - ایران ناژو VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT ايران ناژو
948108 پماد چشمی اریترومایسین 0.5% 1ع - ایران دارو ERYTHROMYCIN (OSVEH) 0.5% 3G OPH OINT ايران دارو
920051 پماد چشمی اریترومایسین 0.5درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT ايران ناژو
920050 پماد چشمی بتامتازون 0.1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920071 پماد چشمی تتراساكلین 1% 3گرمی 1ع - ایران ناژو TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920090 پماد چشمی جنتامایسین 0.3% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920095 پماد چشمی هیدروكورتیزون 1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
948109 پماد چشمی ویتامین آ 1ع - ایران دارو VITAMIN A (IRANDAROU) 250U/G 3G OPH OINT ايران دارو
963061 پماد زینك اكساید 25% 1ع - داروپخش ZINC OXIDE (DAROUPAKHSH) 25% 30G OINT داروپخش
963332 پماد زینك اكساید 25% 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
948123 پماد زینك اكساید 25درصد 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
920076 پماد سوختگی 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
971108 پماد سوختگی الئا 1ع - رها !! رها
944013 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع - تولیدارو BURN OINTMENT (TOLIDARU) 30G OINT توليدارو
944164 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع OTC- تولیدارو !! توليدارو
920031 پماد شقاق و ترك سینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
964039 پماد فلوسینولون 0.025% 15 گرمی1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE (ABURAIHAN) 0.025% 15G OINT ابوریحان
932084 پماد فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT تهران شيمي
800006 پماد فلوئوسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
948106 پماد فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% TOP OINT ايران دارو
963203 پماد فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (DP) 0.025% 15G OINT داروپخش
944015 پماد كالاندولا (كالاندوتیدی) 15 گرمی 1ع - تولیدارو CALANDO T.D.® OINT توليدارو
957062 پماد كامودرما 15 گرمی 1ع - رازك KAMODERMA® OINTMENT رازک
964159 پماد كلسی پوتریول 5% - بتامتازون دی پروپیونات 64% (پسوریابت) 1 ع -ابوریحان PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT ابوریحان
964162 پماد كلسی پوتریول 50میكروگرم/گرم-30گرمی (پسوریامنت) 1 ع -ابوریحان PSORIAMENT® 50MCG/G 30G OINT ابوریحان
932080 پماد كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT تهران شيمي
948091 پماد كلوبتازول 0/5% 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRANDARU) 0.05% OINT ايران دارو
963034 پماد كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT داروپخش
800007 پماد كلوبتازول 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
986087 پماد كلوبیتان 0.05 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986086 پماد كورتیسوب 1 درصد 15 گرمی 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
963227 پماد کلسی پوتریول 50گرم 1ع - داروپخش CALCIPOTRIOL (DAROUPAKHSH) 50MCG/G 30 G OINT داروپخش
800008 پماد لیدوكائین اچ 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
964038 پماد لیدوكائین اچ 5% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان LIDOCAINE H 5% 15GR OINT ابوریحان
957061 پماد مارینتول فورت (رزماری) 1ع- رازك ROSEMARY® 30G OINT رازک
963038 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع - داروپخش METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT داروپخش
963330 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
986036 پماد متیل سالیسیلات 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
963226 پماد مکوئینول 1ع - داروپخش MEQUINOL-T (DAROUPAKHSH) 2/0.01% 60ML SOL داروپخش
963146 پماد موپیروسین 15 گرم 1ع - داروپخش MUPIROCIN (D.P) 2% 15GR OINT داروپخش
946032 پماد موپیروسین 15 گرمی 1ع - پارس دارو MUPIROCIN (PARS DAROU) 2% 15G OINT پارس دارو
917031 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو BETAMETHASONE-GILARANCO® 0.1% 15G OINT گيلارانکو
931025 پماد موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G OINT کيش مديفارم
920103 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گ - ایران ناژو !! ايران ناژو
931030 پماد موضعی رز ماری 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم ROSEMARRY MEDIPHARM® (KISH MEDIPHARM) OINTMENT کيش مديفارم
921035 پماد موضعی ركتوس 30 گرمی1 ع - ایران داروك RECTUS® OINT ايران داروک
931033 پماد موضعی زینك اكساید 25 درصد 1ع - كیش مدیفارم ZINC OXIDE 25% 30G OINT کيش مديفارم
971055 پماد موضعی غضروف ساز، مسكن و ضد التهاب ( رهامین ) 30 گرم 1ع - رها RAHAMIN® OINT رها
986089 پماد موضعی فوزیتان 2 درصد 15 گ 1 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
931007 پماد موضعی كالاندولا 1ع- كیش مدیفارم CALENDULA TOP OINT کيش مديفارم
931013 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع- كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کيش مديفارم
920067 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT ايران ناژو
917024 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT گيلارانکو
931026 پماد موضعی موپیروسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MUPIROCIN 2% OINT کيش مديفارم
917028 پماد موضعی موپیروسین 2% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT گيلارانکو
920045 پماد موضعی موپیروسین 2درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو MUPIROCIN 2% 15G OINT ايران ناژو
920065 پماد موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT ايران ناژو
920068 پماد موضعی هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT ايران ناژو
944129 پماد مومتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو MOMETASONE (TOLID DAROU) 0.1% 15G TOP OINT توليدارو
946075 پماد مومتازون 1% 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G TOP OINT پارس دارو
964065 پماد مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G OINT ابوریحان
963147 پماد میرتوپلكس 5 گرم 1ع - داروپخش MYRTOPLEX® 10% 5GR OINT داروپخش
957130 پماد هربال برن 3% 30 گرمی - رازك !! رازک
800009 پماد هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
948088 پماد هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% 15G TOPICAL OINT ايران دارو
963053 پماد هیدروکورتیزون 1% 15 گرم 1ع - داروپخش HYDROCORTISONE (DP) 1% 15G OINT داروپخش
964037 پماد هیدروکورتیزون استات 1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان HYDROCORTISONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
944091 پماد ویتامین آ + د 30 گرمی 1ع - تولیدارو VITAMIN A+D (TOLIDDAROU) 30G OINT توليدارو
971054 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع (otc)- رها P.A.D® 30G OINT رها
971122 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع دوبعدی - رها !! رها
963041 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
963324 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع (OTC) - داروپخش !! داروپخش
920094 پماد ویتامین آ+د 30 گرم 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
986040 پماد ویتامین آ+د 30 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
916007 پن اسكراب 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916005 پن بی باكتر 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
973024 پن سیناتروپین(سوماتروپین) 10 م.گ در 1.5 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973023 پن سيناتروپين(سوماتروپين) 5 م.گ در 1.5 م.ل 1ع(يخچالی) - سيناژن !! سیناژن
973022 پن سينال اف (فوليتروپين آلفا) 450 واحدي 1ع(يخچالي)- سيناژن !! سیناژن
973021 پن سينال اف (فوليتروپين آلفا) 900 واحدي 1ع (يخچالي)- سيناژن !! سیناژن
973012 پن سینوپار (تری پاراتاید) (یخچالی)250 م.ك.گ/2.4 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
903002 پن فولیتروپین( گونال اف) 900 واحد 1 ع - كی بی سی !! کی بی سی
955010 پنبه دیسك - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955088 پنكیك بژمات كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
969003 پوار بینی Rhinophar - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
911012 پودر N Large 2 Chocolate 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911011 پودر N Large 2 Chocolate 3.8 Lab (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911010 پودر N Large 2 Strawberry 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911009 پودر N Large 2 Strawberry 3.8 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911007 پودر Pure Whey Vanilla 5 Lb (پرولب )1 ع - آرمان فارمد دارو WHEY PURE <PROLAB> POWDER آرمان فارمد دارو
963060 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
963327 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
963309 پودر ا آر اس 27.9 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
918039 پودر ال گلوتامین (وبر نچرالز) 226 گرم - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
923088 پودر او . آر . اس (با طعم لیمو) 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
945003 پودر او ار اس 10 ع -پورسینا ORS (PURSINA) 27G SACHET داروسازي پورسينا
941036 پودر باریم سولفات 150 گرمی 15ع - فارماشیمی BARIUM SULFATE 135G SACHET فارما شيمي
963228 پودر باریوم سولفات ( بارکس) 135 گرم 1ع - داروپخش BARIUM SULFATE 135G SACHET داروپخش
945005 پودر پسیلیوم پرتقالی 7ع - پورسینا PSYLLIUM ORANGE (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
923028 پودر پسیلیوم پرتقالی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
945006 پودر پسیلیوم موزی 7ع - پورسینا PSYLLIUM BANANA (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
923007 پودر ساشه او.آر.اس 20.5 گرمی 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
922046 پودر ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع- لقمان SORBITOL 5G SACHET لقمان
915034 پودر سدیم پلی استیرن سولفونات ( آیونكس 454 ) 1ع - مداوا SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP مداوا
945001 پودر سوربیتول 20ع - پورسینا SORBITOL (PURSINA) 5G SACHET داروسازي پورسينا
941035 پودر سوربیتول 5 گرمی 20ع - فارماشیمی SORBITOL (PHARMACHIMI) 5G SACHET فارما شيمي
910940 پودر شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 150 گرمی ( ویدر سویت ) 1ع - پوراطب !! پوراطب
910123 پودر فایبر كلیر ( نیچرمید ) 388 گرم 1ع - پوراطب FIBER CLEAR® 13.7OZ POWDER پوراطب
941037 پودر كلسترامین 4 گرمی 10ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
945002 پودر كلستیرامین 10ع - پورسینا CHOLESTIRAMIN (PURSINA) 4G SACHET داروسازي پورسينا
912069 پودر كی اگزالات 455میلیگرم1ع - سپاکو دارو Kayexalate سپاکو دارو
910200 پودر کاکائو 1ع - پوراطب !! پوراطب
945007 پودر متاموسیل 7ع - پورسینا METAMUCIL® SACHET داروسازي پورسينا
806171 پودر ول شكلات 4500 گرمی (فارمامیكس) 1ع - ستارگان نیك !! تچرا دارو
948098 پودر وی ام پروتئین با طعم شكلات 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948125 پودر وی ام پروتئین با طعم قهوه 10 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948097 پودر وی ام پروتئین با طعم موز 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
918023 پودر وی پروتئین (شكلاتی) ( وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918024 پودر وی پروتئین (وانیلی) (وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
945004 پودر ویتامین ث 10ع - پورسینا VITAMIN C-PS® 500MG SACHET داروسازي پورسينا
990002 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز بزرگ 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990001 پوشینه چسبی اسلیپ 6 قطره سایز متوسط 30ع - پلاس - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990005 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز بزرگ 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990003 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز كوچك 30ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990004 پوشینه چسبی اسلیپ 7 قطره سایز متوسط 28ع - سوپر - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990007 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز بزرگ 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
990006 پوشینه شورتی - پنتس - 5.5قطره سایز متوسط 10ع - نرمال - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
956002 چسب ضد حساسیت دولایه 1.25*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956003 چسب ضد حساسیت دولایه 2.5*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956004 چسب ضد حساسیت رنگ پوست 9*1.25 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956005 چسب ضدجوش 3 عددی Benq Miacare day - طب ایده آل !! طب ایده آل
956001 چسب ضدجوش Benq-Miacare day -طب ایده آل !! طب ایده آل
910835 چسب نواری whizzer whitening strips - سیلفار !! پوراطب
955111 خمیر دندان بامبو سالت ضد پوسیدگی20 گ (ال جی) - اشانتیون !! بوته سبز مهر آئين
910986 خمیر دندان ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
971057 خمیر دهانی تریامسینولون ( تریادنت ) 10 گرم 1ع - رها TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE رها
955032 خمیردندان بامبو سالت (Tiger Herb) ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955031 خمیردندان بامبو سالت (Whan Eun Cho) - ال جی - 160gr !! بوته سبز مهر آئين
955033 خمیردندان خوشبو كننده دهان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
910988 خمیردندان كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910984 خمیردندان كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
955035 خمیردندان گیاهی پریو - ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955034 خمیردندان مراقبت از پوسیدگی و جرم دندان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
911125 خوشبو كننده دهان با طعم انبه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911127 خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911126 خوشبو كننده دهان با طعم عسل طالبی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911089 خوشبو كننده دهان با طعم نعنا تازه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
946079 داپوكستین (داكسوپیل) 30 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
946087 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 3ع - پارس دارو !! پارس دارو
946088 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
923026 دانه پسیلیوم 70 گرمی 1 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM SEED® POWDER BOTTLE روز دارو
924058 دراژه ایبوپروفن(بروپین) 400 میلی گرم 100ع - امین IBUPROFEN 400MG TAB امين
924048 دراژه سرترالین(زولامین) 100 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 100MG TAB امين
924047 دراژه سرترالین(زولامین) 50 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 50MG TAB امين
924040 دراژه آ. اس. آ (آسپیرین ) 80 میلی گرم 100ع - امین ASA 80MG EC TAB امين
924054 دراژه آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین ATORVASTATIN 20MG TAB امين
986041 دراژه الانزاپین 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924042 دراژه انار(آنتی اكسیدانت) 60ع - امین ANAR-AMIN® TAB امين
924034 دراژه ایمی پرامین 10 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924035 دراژه ایمی پرامین 25 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924045 دراژه ب كمپلكس (نوترو-بی) 100ع - امین AMI-VITAMIN B COMPLEX® TAB امين
944004 دراژه بیزاكودیل 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو BISACODYL (TOLIDDAROU) 5MG TAB توليدارو
944162 دراژه بيزاكوديل 5 ميلي گرم 100ع OTC - توليدارو !! توليدارو
924139 دراژه پروستاهرب 30ع - امین PROSTAHERB® F.C. TAB 30 امين
924059 دراژه پنتوكسی فیلین 400 میلی گرم 100ع - امین PENTOXIFYLLINE 400MG TAB امين
924049 دراژه ترامادول ( آلاپین ) 50 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 50MG TAB امين
924050 دراژه ترامادول ( آلاپین )100 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 100MG TAB امين
986013 دراژه تری فلوپرازین 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924039 دراژه تیكلوپیدین (تیكلامین) 30ع - امین TICLOPIDINE HCL 250MG TAB امين
924033 دراژه دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - امین DILTIAZEM HCL 60MG TAB امين
986019 دراژه رزوواستاتین ( روسوتین ) 20 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986018 دراژه ریسپریدون 4 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924026 دراژه زولپیدم 10 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 10MG TAB امين
924027 دراژه زولپیدم 5 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 5MG TAB امين
924056 دراژه سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB امين
986085 دراژه سیتالوپرام 40 م.گ 30 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
924055 دراژه سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB امين
986079 دراژه فلووكسامین مالئات 100 م.گ 15ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
986080 دراژه فلووكسامین مالئات 50 م.گ 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
924060 دراژه فیتوون 100ع - امین PHYTOVEN® TAB امين
924114 دراژه فیتوون(درمان نارسایی مزمن وریدی) 30ع - امین PHYTOVEN® TAB 30 امين
986027 دراژه كلردیازپوكساید 5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924031 دراژه كلومیپرامین 10 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924032 دراژه كلومیپرامین 25 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924051 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 50 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB امين
924052 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 75 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB امين
924030 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - امین CLIDINIUM C TAB امين
986029 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924147 دراژه كوئتیاپین 100 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 100MG TAB امين
924146 دراژه كوئتیاپین 25 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 25MG TAB امين
924046 دراژه گارلت 100ع- امین GARLET® X100 TAB امين
924053 دراژه مترونیدازول 100ع - امین METRONIDAZOLE 250MG TAB امين
924168 دراژه متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL ER (AMIN) 47.5MG ER TAB امين
986037 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 10 م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986038 دراژه مونته لوكاست ( ملوكاست ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
924036 دراژه نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB امين
924037 دراژه نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB امين
924044 دراژه هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100ع - امین HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB امين
944036 دراژه هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
924141 دراژه والسارتان 80 میلی گرم 30ع - امین VALSARTAN (AMIN) 80MG TAB امين
924043 دراژه یوری فكت(كران بری) 60ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
904005 دستگاه اسمهالر 1ع -كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
978033 دستگاه تریمر 1ع (veet) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
906007 دستگاه روولایزر 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
978009 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978013 دستگاه سوهان پای الكترونیكی(پدی شول) با لیبل 25% تخفیف - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
920003 دهان شویه كلرهگزیدین 0.2 درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CHLORHEXIDINE 0.2% 250ML MOUTHWASH ايران ناژو
910985 دهانشویه ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910987 دهانشویه كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910983 دهانشویه كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
945088 دهانشویه گیاهی هایزست 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
931053 دوش واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 250ML VAG DOUCHE کيش مديفارم
910899 دیسپنسر اهرمی - پوراطب !! پوراطب
910898 دیسپنسر چشمی - پوراطب !! پوراطب
955014 دئودورانت رول لوتوس فرشور وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
964093 رالوكسیفن (رالوفن)60م.گ 30 ع - ابوریحان RALOFEN® 60MG TAB ابوریحان
955078 رژ لب گرند 42 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955079 رژ لب گرند 43 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955077 رژ لب گرند 73- كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
910839 رول استیك reme scar 10 ml - سیلفار !! پوراطب
910838 رول استیك reme scar 5.4 ml - سیلفار !! پوراطب
955141 ریمل حجم دهنده 360 مشكی كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955083 ریمل حجم دهنده مشكی 01 كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955011 ریمل حجم دهنده و بلند كننده مشكی - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
990008 زیرانداز بد - سایز 90*60 پلاس (آبی) 30ع - دانا تجارت آریا !! دانا تجارت آریا (تنا)
957106 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 0.5% 60G GEL رازک
971064 ژل آداپالن ( آدالن ) 1ع - رها ADALEN® 0.1% TOP GEL رها
964109 ژل آداپالن (آكنالن)0.1 % 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G TOP GEL ابوریحان
963157 ژل آداپالن 0.1% 30 گرم 1ع - داروپخش ADAPALENE (DP) 0.1% 30G GEL داروپخش
957064 ژل آداپالن 0/1درصد، 30 گرمی 1ع - رازك ADAPALENE (RAZAK) 0.1% 30G TOP GEL رازک
942088 ژل اریترومایسین 2درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% GEL حکيم
942089 ژل اریترومایسین 4درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 30G GEL حکيم
971063 ژل ايبوپروفن 1ع (otc)- رها IBUPROFEN (RAHA) 5% TOP GEL رها
971066 ژل ایزوترتینوئین ( ایزوتن ) 0.05% 30 گرم 1ع - رها ISOTEN® 0.05% TOP GEL رها
917023 ژل برطرف كننده ترك پا درمین (حاوی گلیسرین و اوره) 60 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
955018 ژل پاك كننده و شاداب كننده صورت هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955019 ژل پاك كننده و لایه بردار ملایم پیور سیستم (مخصوص پوست چرب) 125 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
932088 ژل پیروكسیكام ( روماكام ) 1ع - تهران شیمی PIROXICAM 0.5% GEL تهران شيمي
986012 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
942090 ژل پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - حكیم PIROXICAM-HAKIM® 0.5% 60G GEL حکيم
963080 ژل پیروكسیكام 60 گرم 1ع - داروپخش PIROXICAM (DP) 0.5% GEL داروپخش
961002 ژل تاخیری Longtime - دلتا دارو !! دلتا دارو
963225 ژل ترتینوئین 0.025% 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN (DAROUPAKHSH) 0.025% TOP GEL داروپخش
963290 ژل ترتینوئین 0.05 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
948085 ژل ترتینوئین 25% 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.025% 15G GEL ايران دارو
910206 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc Smooth 6mg/ml 1.0ml پوراطب
910202 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc smooth 6mg/ml 1.6ml پوراطب
910203 ژل تزریقی درماویسك ایز ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc ease 10mg/ml 1.6ml پوراطب
911081 ژل تزریقی سینوویال فورت ( آی بی اس ای) 1/6% 32 م.گ/2م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو SYNOVIAL®FORTE 1.6% 2ML PREFILLED SYRINGE آرمان فارمد دارو
910204 ژل تزریقی لوبراویسك ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 2 میلی لیتر 1ع - پوراطب LUBRAVISC® 10MG/ML 2ML SYRINGE پوراطب
911097 ژل تزریقی ویسكودرم 0.8% (ای بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911098 ژل تزریقی ویسكودرم 1.6% ( آی بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911099 ژل تزریقی ویسكودرم 2% ( آی بی اس ای) 1 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
961003 ژل جمع كننده Tingle - دلتا دارو POWER DELTA ZEX TINGLE® 65ML GEL دلتا دارو
919121 ژل داخل مفصلی هیالورونات سدیم ( هایورث ) 1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی HYORTH GEL باختر بيوشيمي
948090 ژل دهانی بنزوكائین 1ع - ایران دارو BENZOCAINE (IRAN DARU)7.5% BUCCAL GEL ايران دارو
963079 ژل دیكلوفناك ( دیكلن ) 60 گرم 1ع - داروپخش DICLEN® 60G GEL داروپخش
986052 ژل دیكلوفناك 1% 1ع - سبحان !! سبحان دارو
957105 ژل دیكلوفناك 60 گرمی 1ع - رازك DICLOFENAC (RAZAK) 1% 60G GEL رازک
942087 ژل دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 1درصد 60 گرمی 1ع - حكیم DICLOKIM® 1% 60G GEL حکيم
961005 ژل روان كننده Easier - دلتا دارو POWER DELTA ZEX EASIER® 65ML GEL دلتا دارو
910019 ژل سوختگی ( برنشیلد ) 50 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910929 ژل سوختگی 75 م.ل - بورنشیلد !! پوراطب
948128 ژل سیلدناژل 15 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
955058 ژل شستشوی بدن گریپ فروت 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
916017 ژل ضد عفونی كننده دست 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
917015 ژل ضدعفونی كننده دست درمین بدون نیاز به آب 60 میلی لیتر 1ع -گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
801001 ژل كانتراكتیوبكس 20 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
801002 ژل كانتراكتیوبكس 50 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
957063 ژل كلینداپلاس 30 گرمی 1ع - رازك CLINDAPLUS® 1.2/0.025% 30G GEL رازک
942086 ژل كلیندامایسین 1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم CLINDAMYCIN-HAKIM® 1% 15G GEL حکيم
948086 ژل كلیندامایسین 1ع - ایران دارو CLINDAMYCIN (IRAN DAROU) 1% 15G GEL ايران دارو
961004 ژل گرم كننده Warmer - دلتا دارو POWER DELTAZEX WARMER® 65ML GEL دلتا دارو
944093 ژل لوبریكانت 82 گرمی 1ع - تولیدارو LUBRICANT® 82G GEL توليدارو
969008 ژل لوبریكانت بیوگلاید توت فرنگی 1ع - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
969007 ژل لوبریكانت بیوگلاید قهوه تاخیری 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969005 ژل لوبریكانت بیوگلاید گیلاس 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969006 ژل لوبریكانت بیوگلاید موز 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969004 ژل لوبریكانت بیوگلاید نچرال 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
948119 ژل لیدوكائین هیدروكلراید 2% 15گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
957065 ژل مارینتول (رزماری) 30 گرمی 1ع - رازك MARYNTHOL® GEL رازک
963164 ژل مترونیدازول 0.75% 30 گرم 1ع - داروپخش METRONIDAZOLE (D.P) 0.75% 30G TOP GEL داروپخش
920048 ژل موضعی آداپالن 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو ADAPALENE 0.1% 30G GEL ايران ناژو
944016 ژل موضعی آداپالن 0.1درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو ADAPALENE (TOLIDDAROU) 0.1% GEL توليدارو
931019 ژل موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL کيش مديفارم
931018 ژل موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL کيش مديفارم
931020 ژل موضعی ایبوپروفن ( رابوفن ) 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم IBUPROFEN 5% TOP GEL کيش مديفارم
931028 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5 درصد 1ع - كیش مدیفارم PIROXICAM 0.5% GEL کيش مديفارم
941048 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5% 60 گرمی 1ع - فارماشیمی PIROXICAM-PHARMA® 60G GEL فارما شيمي
920056 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو PIROXICAM 0.5% GEL ايران ناژو
931105 ژل موضعی ترتینوئین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.025% GEL کيش مديفارم
931106 ژل موضعی ترتینوئین 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.05% GEL کيش مديفارم
931017 ژل موضعی دیكلوفناك 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL کيش مديفارم
920055 ژل موضعی دیكلوفناك 1درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL ايران ناژو
986017 ژل موضعی دیلتیازم ( دیلتیژل ) - 2 درصد 30 گرمی (یخچالی) 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
944017 ژل موضعی رزماری (تیدی رز) 30 گرمی 1ع - تولیدارو TIDI ROSE® TOPICAL GEL 30G توليدارو
931010 ژل موضعی كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کيش مديفارم
920075 ژل موضعی كلیندامایسین 1% 15 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
931003 ژل موضعی كلیندامایسین+ترتینوئین ( آكنومیس ) 0.25 + 1.2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE / TERTINOIN 1.2/0.025% GEL کيش مديفارم
931022 ژل موضعی مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL کيش مديفارم
946034 ژل موضعی مترونیدازول 1ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 0.75% 30G GEL پارس دارو
955056 ژل موی حالت دهنده الاستین 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
931029 ژل واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL کيش مديفارم
944159 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944103 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 80G VAG GEL توليدارو
932087 ژل واژینال مترونیدازول ( متروماكس ) 0.75 درصد 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL تهران شيمي
920093 ژل واژینال مترونیدازول (متروژیل) 0.75% 70گرمی (10اپلیكاتور) 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
931023 ژل واژینال مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL کيش مديفارم
946033 ژل واژینال مترونیدازول(مترواژ ) 1 ع - پارس دارو METROVAGE® 0.75% 70G VAG GEL پارس دارو
957129 ژل وایژل 60 گرمی 1ع - رازك !! رازک
918045 ساشه PGX (وبرنچرالز) 2.5 گ مكمل لاغری 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
948105 ساشه ا آر اس 10ع - ایران دارو ORS (IRAN DAROU) SACHET ايران دارو
948099 ساشه استیل سیستئین ویتامین ث 10ع - ایران دارو ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID (I.D) 600/75MG SACH ايران دارو
915028 ساشه او آر اس ( ری هایدرومد ) 20.5 گرم 10ع - مداوا ORS SACHET مداوا
923027 ساشه پسیلیوم 7 گرمی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
915007 ساشه سوربیتول ( مداسوربیت ) 5 گرم 20ع - مداوا SORBITOL 5G SACHET مداوا
948100 ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع - ایران دارو SORBITOL (IRANDAROU) 5G SACHET ايران دارو
910370 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910939 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 40ع - پوراطب !! پوراطب
910371 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت )1000 ع - پوراطب !! پوراطب
987001 ساشه كیدی لاكت (یخچالی) 15ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
993001 ساشه كیدی لاكت (یخچالی) 15ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
987002 ساشه كیدی لاكت زینك (یخچالی) 15ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
993002 ساشه كیدی لاكت زینك (یخچالی) 15ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
915027 ساشه کلستیرامین 4 گرم 10ع - مداوا CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET مداوا
948126 ساشه لاگزاپگ 1 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948127 ساشه لاگزاپگ 2 4ع - ایران دارو !! ايران دارو
915020 ساشه ویتامین ث ( مداویت ) 500 میلی گرم 10ع - مداوا MODAVIT-C00ae SACHET مداوا
923079 ساشه ویتامین ث 10 ع - روزدارو VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG POWDER روز دارو
980036 سافت ژل Cod Liver OIL ع 30-دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
918037 سافت ژل PGX (وبرنچرالز) سوپر فیبر لاغری ع 60 - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
980045 سافت ژل اسپكتروم لوتئین(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
978036 سافت ژل امگا 3 -100 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
980024 سافت ژل امگا ویت د 3 برای بزرگسالان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980025 سافت ژل امگا ویت د 3 برای كودكان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980043 سافت ژل اولترا سویا لسیتین (ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
918042 سافت ژل ایونینگ پرایم رز اویل 1000 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
980053 سافت ژل ایوینینگ پرایم اویل 1000 م.گ 30 ع (ساپورت نوتریشن) - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980051 سافت ژل ایوینینگ پرایم رز(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980032 سافت ژل دیترول برای كودكان 36 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
911114 سافت ژل دیلی ساپلیمنت(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
980050 سافت ژل رویال ژلی(ساپورت نوتریشن) 75 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
978029 سافت ژل سوپر كلسیم + منیزیم 90 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
918041 سافت ژل كلسیم د 400/600 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
963281 سافت ژل لیپكس 50ع - داروپخش !! داروپخش
911133 سافت ژل مگا برین (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911136 سافت ژل مگا تریو (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
980030 سافت ژل مولتی ویتامین برای زنان(MULTIVION FOR WOMEN) ع 30- دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980029 سافت ژل مولتی ویتامین برای مردان (MULTIVION FOR MEN) ع 30 - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980028 سافت ژل مولتی ویتامین برای مردان بالای 50 سال (MULTIVION FOR MEN)ع 30 - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
911131 سافت ژل ویتامین B + Q10 (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
918043 سافت ژل ویتامین د 3 (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
998016 ست سرم الوپكس 1 ع - نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
998027 ست سروم الوتر 1ع - نانوالوند !! نانو فناوران داروئی الوند
949011 سرم 1/3 و 2/3 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949010 سرم 1/3 و 2/3 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
983031 سرم پرفكنیل 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
912163 سرم تزریقی استامینوفن ( پاراستامول ) 1 گرمی 100م.ل 1 ع - سپاكو دارو PARACETAMOL-G.E.S® 1G/100ML P-BAG INJ سپاکو دارو
963189 سرم دكستروز 5% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963195 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963196 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (DP) 1L INF P-BOT داروپخش
963193 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963194 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963190 سرم دکستروز 5% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
949018 سرم رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949016 سرم رینگر 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949017 سرم رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
963197 سرم رینگر نیم لیتری 1ع - داروپخش RINGERS (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963198 سرم رینگر یک لیتری 1ع - داروپخش RINGERS 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963201 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 500ML INF داروپخش
963202 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 1L INF داروپخش
963199 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963200 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963191 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT داروپخش
963192 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT داروپخش
949026 سرم شستشو 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949025 سرم شستشو 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949003 سرم قندی 10% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949001 سرم قندی 10% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 10% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949002 سرم قندی 10% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949006 سرم قندی 5% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949004 سرم قندی 5% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 5% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949005 سرم قندی 5% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949009 سرم قندی نمكی 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949007 سرم قندی نمكی 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949008 سرم قندی نمكی 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949015 سرم لاكتات رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949014 سرم لاكتات رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949012 سرم مانیتول 10% 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 10% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949013 سرم مانیتول 20% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 20% 0.5L INF فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949021 سرم نمكی تزریقی 45% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949019 سرم نمكی تزریقی 45% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949020 سرم نمكی تزریقی 45% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949024 سرم نمكی تزریقی 9% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949022 سرم نمكی تزریقی 9% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949023 سرم نمكی تزریقی 9% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
988001 سرنگ آماده به تزریق آلتبرل (اتانرسپت)(یخچالی)25م.گ/0.5م.ل 4 ع - آریوژن !! آریوژن
988002 سرنگ آماده به تزریق آلتبرل (اتانرسپت)(یخچالی)50م.گ 4ع - آریوژن !! آریوژن
973013 سرنگ آماده به تزریق پگاژن (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)6 م.گ/0.6 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973004 سرنگ آماده به تزریق رسیژن (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)44 م.ك.گ/0.5 م.ل 12 ع - سیناژن !! سیناژن
973020 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)10000 واحدی 1ع - سیناژن !! سیناژن
973018 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)2000 واحدی 6ع - سیناژن !! سیناژن
973019 سرنگ آماده به تزریق سیناپویتین (اریتروپویتین) (یخچالی)4000 واحدی 6ع - سیناژن !! سیناژن
973010 سرنگ آماده به تزریق سینومر (گلاتیرامر) (یخچالی)40م.گ/ م.ل 12ع - سیناژن !! سیناژن
973003 سرنگ آماده به تزریق سینووكس (اینترفرون بتا 1 A) (یخچالی)30 م.ك.گ 4 ع - سیناژن !! سیناژن
973017 سرنگ آماده به تزریق كیدی پگ (پگ فیلگراستیم) (یخچالی)300 م.ك.گ/0.3 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
973025 سرنگ آماده به تزریق كیدی مب 20 م.گ در 0.4 م.ل 1ع - سیناژن !! سیناژن
956013 سرنگ انسولین سرسوزن جدا 10 عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956011 سرنگ انسولین سرسوزن سرخود تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
958005 سرنگ دو تكه 10سی سی1 ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958001 سرنگ دو تكه 2سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958003 سرنگ دو تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
956012 سرنگ سر سوزن جدا تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956009 سرنگ سرپیچ دار 2 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956010 سرنگ سرپیچ دار 5 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
958002 سرنگ سه تكه 2.5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958004 سرنگ سه تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
977129 سوسپانسون كلاریترومایسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN 125MG/5ML 100ML SUSP کیمیدارو
932068 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP تهران شيمي
914001 سوسپانسیون كو-آموكسی كلاو(كلاویسیلین) 228 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP کوثر
914016 سوسپانسیون (كو-آموكسی كلاو)كلاویسیلین457میلیگرم-كوثر CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کوثر
932072 سوسپانسیون اریترومایسین ( اریتروماكس ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
977128 سوسپانسیون اریترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 200MG/5ML 100ML FOR SUSP کیمیدارو
922041 سوسپانسیون اریترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP لقمان
932067 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP تهران شيمي
977127 سوسپانسیون آزیترومایسین ( زیتروكم ) 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 30ML SUSP کیمیدارو
944070 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (T.D) 200MG/5ML 30ML SUSP توليدارو
977126 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 15ML SUSP کیمیدارو
922038 سوسپانسیون آزیترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP لقمان
800037 سوسپانسیون استامینوفن 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
942075 سوسپانسیون استامینوفن 120 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP حکيم
942168 سوسپانسیون استامینوفن 120م.ل 1ع otc - حكیم !! حکيم
928012 سوسپانسيون آفاکسيم ( سفكسيم) 100 م.گ/100 م.ل 1ع - آفاشيمي CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP آفاشيمي
985010 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی (آدی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
985011 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس (آدی ژل اس) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
945084 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 1ع - پورسینا ALUMINIUM MGS (POURSINA) SUSP داروسازي پورسينا
945107 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240 میلی لیتر دوبعدی 1 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
922076 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM MGS SUSP لقمان
944069 سوسپانسیون آلومینیوم ام.جی.اس (گسترال) 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GASTRAL® SUSP توليدارو
922093 سوسپانسیون آلومینیوم هیدروكساید 240 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
950086 سوسپانسیون آمپی سیلین(آمپیرال) 250میلی گرم 1ع - دانا AMPIRAL® 250MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950088 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 200میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 200MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950089 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 400میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 400MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950080 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 125 میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 125MG/5ML 100ML POW SUSP دانا
950079 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 250 میلی گرم /5میلی لیتر 1ع - دانا AMORAX® 250MG/5ML POW SUSP دانا
928009 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
922092 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
914002 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
928010 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
922089 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
914012 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
932075 سوسپانسیون ایبوپروفن (ایبوپین)100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP تهران شيمي
800038 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985014 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
941007 سوسپانسیون ایبوپروفن 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963317 سوسپانسیون باریم سولفات 240 گرم / 240 میلی لیتر - داروپخش BAREX® 240G/240ML SUSP داروپخش
941001 سوسپانسیون خوراكی استامینوفن (ساسفن) 120 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
942077 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن آلبالو (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942076 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن پرتقالی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942078 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن توت فرنگی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
950085 سوسپانسیون سفالكسین (سفال - ایكس)250میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 250MG/5ML SUSP دانا
950087 سوسپانسیون سفالكسین (سفال -ایكس ) 125میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP دانا
946037 سوسپانسیون سفالكسین 125 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
928013 سوسپانسیون سفالكسین 125م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
922036 سوسپانسیون سفالكسین 125میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
928014 سوسپانسیون سفالكسین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
922037 سوسپانسیون سفالكسین 250میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
950084 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100 میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 100ML FOR SUSP دانا
950083 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100میلی گرم/ 50 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 50ML FOR SUSP دانا
928011 سوسپانسیون سفكسیم 100م.گ/50 م.ل 1ع - آفاشیمی CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP آفاشيمي
946036 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم / 50 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP پارس دارو
946035 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP پارس دارو
922039 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP لقمان
922040 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 50میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP لقمان
923105 سوسپانسیون سفکسیم 100 م.گ/ 5 م.ل 1 ع - روزدارو CEFIXIME (RUZDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP روز دارو
945085 سوسپانسیون فورازولیدون 1ع - پورسینا FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP داروسازي پورسينا
932118 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARICIN® 250MG/5ML SUSP تهران شيمي
932069 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP تهران شيمي
922079 سوسپانسیون كلاریترومایسین 125میلی گرم/5میلی لیتر 1ع- لقمان CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP لقمان
950082 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)156میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 156 (125/31) POW SUSP دانا
950081 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)312میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 312 SUSP دانا
928017 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 228 م.گ 1ع - آفاشیمی CO AMOXICLAV (AFA CHEMIE) 228MG/5ML POWDER FOR SUSP آفاشيمي
928018 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 457 م.گ 1ع - آفاشیمی CLAVIMAX ® 457 آفاشيمي
914003 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 156 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کوثر
914005 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 312 میلیگرمی - كوثر CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کوثر
914018 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو (كلاویسیلین) 643م.گ 75م.ل - كوثر !! کوثر
928015 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP آفاشيمي
922042 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP لقمان
928016 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP آفاشيمي
922043 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP لقمان
922117 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو400/57 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV (LOGHMAN) 457 (400/57)/5ML POW SUSP لقمان
932070 سوسپانسیون كوتریموكسازول ( كوتریكسول ) 1ع - تهران شیمی CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
985012 سوسپانسیون كوتریموكسازول 100 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
932076 سوسپانسیون مترونیدازول ( متروماكس ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP تهران شيمي
800039 سوسپانسیون مترونیدازول 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985015 سوسپانسیون مترونیدازول 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
944068 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944152 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع OTC - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
985013 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكسی ژل) 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
800036 سوسپانسیون نیستاتین 12 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
946038 سوسپانیون سفالكسین 250 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
931124 سيتانورم (سيتاگليپتين) فسفات 50 م.گ 28 ع - كيش مديفارم !! کيش مديفارم
986023 سیناكلست 30 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
950098 شارب بگ كلرور سدیم 250 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950097 شارب بگ کلرور سدیم 100 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
802005 شامپو باكتوسید TCC - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
955073 شامپو 3*1 براق كننده موها سوان وژتال كاپیلر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955063 شامپو احیا كننده سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955102 شامپو آنتی شوت مراقبت از مو - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955120 شامپو بازسازی كننده قوی 24 ساعته موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955065 شامپو بدن انار دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955070 شامپو بدن با رایحه انبه و گشنیز 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955068 شامپو بدن با رایحه بادام و شكوفه پرتقال400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955069 شامپو بدن با رایحه زیتون لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955071 شامپو بدن با رایحه لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955072 شامپو بدن با رایحه نعناع تمشك 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955075 شامپو بدن با عصاره وانیل پلزیر ناتور(شاورژل) 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955060 شامپو بدن دانه قهوه برزیلی ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955066 شامپو بدن لوتوس ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
917030 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز حاوی 2بطری 60میلی لیتر دو عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917018 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917007 شامپو پرمترین1درصد 60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
920026 شامپو پریتیون زینك 2درصد 140 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ايران ناژو
916011 شامپو پوویدون آیوداین 7.5 درصد 140 میلی لیتر - ساپونین POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
917012 شامپو پوویدون آیوداین 7/5درصد 140 میلی لیتر - گیلارانكو POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
960030 شامپو پیریتیون زینك 2 درصد 140 م.ل 1ع - شفا !! شفا
955044 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955045 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955114 شامپو ترمیم كننده و درخشان كننده موهای رنگ شده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955048 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955049 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955122 شامپو حجم دهنده قوی 24 ساعته موهای نازك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955062 شامپو درخشان كننده اكولیبل 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955007 شامپو رزماری موهای نرمال - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955118 شامپو رطوبت رسان عمقی 24 ساعته موهای نرمال و خشك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955003 شامپو روزانه دهیدراته و موخوره سیلیسیوم ارگانیك - هگور !! بوته سبز مهر آئين
917016 شامپو روغن درخت چای درمین 150 میلی لیتر1ع -گیلارانكو !! گيلارانکو
916009 شامپو زینك پیریتیون 2 درصد 140 میلی لیتر 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
955006 شامپو سدر (موهای چرب معمولی) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
917008 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 1درصد140 م.ل 1ع-گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO گيلارانکو
917010 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 2/5درصد 150 م.ل 1ع- گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO گيلارانکو
960044 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
802006 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
920023 شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO ايران ناژو
960043 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5 % 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
917025 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5% 140 م.ل تیوپی 1ع - گیلارانكو SELCO® 2.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
920024 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO ايران ناژو
917022 شامپو سلنیوم سولفاید(سلكو) 1درصد تیوپی 140 میلی لیتر 1ع- گیلارانكو !! گيلارانکو
955064 شامپو سوپر سافت هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
802004 شامپو سولفودرم (ضد قارچ) 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802001 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 140 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802002 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 60 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
955008 شامپو ضد خارش پوست و كف سر حساس آلوئه ورا - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955024 شامپو ضد ریزش مو آنتی شوت سوان وژتال 200 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955110 شامپو ضد ریزش مو پیكسل 150 م.ل - لسر !! بوته سبز مهر آئين
920033 شامپو ضد ریزش مو هربال 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
955112 شامپو ضد ریزش و تقویت كننده مو 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
920032 شامپو ضد شوره كلوتریمازول (كلیمبازول) 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE ايران ناژو
955101 شامپو ضد شوره پیروكتون اولامین - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955002 شامپو ضد شوره خفیف كلیمبازول 50 - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955052 شامپو ضد شوره كیور ایر 1 (مناسب شوره های ملایم) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955054 شامپو ضد شوره موهای چرب كیور ایر 3 (مناسب شوره های زیاد) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955053 شامپو ضد شوره موهای خشك كیور ایر 2 (مناسب شوره های متوسط) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
920022 شامپو كتوكونازول 2درصد 100 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ايران ناژو
955100 شامپو كراتین (موی نازك و شكننده) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955005 شامپو كراتین موی نازك و شكننده 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955116 شامپو كراتینه و تغذیه كننده موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955076 شامپو كرمی نرم كننده و درخشان كننده مو سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
917009 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلی لیتر 1ع- گیلارانكو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO گيلارانکو
917021 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلیگرم تیوپی 1ع- گیلارانكو DERMIN® 1% SHAMPOO گيلارانکو
920025 شامپو كلتار 1درصد 150 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO ايران ناژو
802007 شامپو كلیمبازول 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
916010 شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 میلی لیتر 1ع - ساپونین KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ساپونين ايران
960028 شامپو کتوکونازول 2% 100 م.گ 1ع - شفا KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO شفا
917019 شامپو لیندان 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917005 شامپو لیندان1درصد60میلی لیتر 1ع- گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
955067 شامپو مخصوص موهای بلوند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955061 شامپو مخصوص موهای چرب سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955001 شامپو مراقبت از مو ضد ریزش آنتی شوت 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955040 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955041 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955074 شامپو مناسب درمان شوره سر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955004 شامپو موهای خیلی چرب سافت كلی ( آرژیل دوس) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955059 شامپو موهای رنگ شده سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955057 شامپو هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
983025 شامپو ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
925005 شربت اكسپكتورانت ( پكتورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT 60ML SYRUP راموفارمين
925006 شربت اكسپكتورانت كدئین ( پكتورامین سی ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP راموفارمين
957025 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - رازك THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP رازک
985028 شربت دكسترومتورفان 60 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
925009 شربت دكسترومتورفان پی ( دكسترورامین پی ) 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP راموفارمين
925014 شربت كتوتیفن ( كترام ) 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP راموفارمين
924084 شربت كتوتیفن (آمیتن ) 60 میلی لیتر 1ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP امين
925015 شربت كلسیم ( كلسی رام ) 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CALCIUM SYRUP راموفارمين
941004 شربت استامینوفن 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
924083 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL امين
944008 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDDAROU) 120MG/5ML 60ML SOL توليدارو
957058 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - رازك ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL رازک
925001 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL راموفارمين
924194 شربت استامینوفن 60م.ل 1ع OTC - امین !! امين
984002 شربت استوكر 1 ع - ویتا آریا !! ویتا آریا
983010 شربت آسماویت 200 م.ل 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
945076 شربت اكسپكتورانت 1ع - پورسینا EXPECTORANT (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
944063 شربت اكسپكتورانت (كوفكس) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو COUFEX® 60ML SYRUP توليدارو
800025 شربت اكسپكتورانت 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985018 شربت اكسپكتورانت 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
963224 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP داروپخش
957108 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - رازك EXPECTORANT (RAZAK) 60ML SYRUP رازک
963325 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
924079 شربت اكسپكتورانت 60میلی لیتر 1ع - امین EXPECTORANT 60ML SYRUP امين
800026 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
963005 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT CODEINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
911002 شربت آكواماین ( وایتابیوتیك ) 250 میلی لیتر 1ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> 250ML SYRUP آرمان فارمد دارو
944168 شربت ال كارنتین+ویتامین ب5وب6 120م.گ 1ع - تولیدارو !! توليدارو
942146 شربت الگزیر دیفن هیدرامین-1 ش 60 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
922077 شربت آلومینیوم هیدروكساید 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
924140 شربت اندانسترون (اندامین) 60 م.ل 1ع - امین ONDANSETRON (AMIN) 4MG/5ML ORAL SOLUTION امين
985021 شربت اندانسترون 4 م گ / 5 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
983015 شربت ایمونیس 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
924151 شربت ایوی توس 1ع - امین IVY TUSS® 120ML SYRUP امين
942095 شربت ب - كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - حكیم VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP حکيم
924171 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 120 سی سی 1ع - امین PENTA VITEN PLUS ZINC® 120 ML SYRUP امين
924189 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 200 سی سی 1ع - امین !! امين
948076 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
925003 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP راموفارمين
925002 شربت برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
944010 شربت برونكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو BRONCHO TD® 120ML SYRUP توليدارو
945087 شربت برونكوسین 1ع - پورسینا BRONCHOSIN® SYRUP داروسازي پورسينا
924181 شربت بیبی كلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
924143 شربت بیبی کلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 میلی لیتر 1ع - امین BABY COLD® SYRUP امين
945086 شربت پاسیفلورین 1ع - پورسینا PASSIFLORIN ® 0.6MG/5ML SOLUTION داروسازي پورسينا
985017 شربت پدی كلد(سرماخوردگی كودكان) 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
957071 شربت پروسپیتان 120 میلی لیتر 1ع - رازك PRUSPITAN® SYRUP رازک
932077 شربت پرومتازین ( كموپروزین ) 60 میلی لیتر 1 ع -تهران شیمی PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
800027 شربت پرومتازین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
924081 شربت پرومتازین 60 میلی لیتر 1ع - امین PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
912085 شربت پریمیدون( لیسكانتین )250 میلی لیتر 1 ع- سپاكو دارو LISKANTIN® 125MG/5ML 250ML SYRUP سپاکو دارو
925004 شربت پزودوافدرین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
941003 شربت پیپرازین سیترات 60 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963013 شربت پیراستام 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP داروپخش
963018 شربت پیروینیوم 50 میلی لیتر 1ع - داروپخش PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP داروپخش
963162 شربت تنتوراپیوم 1% 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش OPIUM (DAROUPAKHSH) 10MG/ML 250ML ORAL TINCTURE داروپخش
932134 شربت تی سی پان 120 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
944143 شربت تیدوسپان 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو Tidospan 120ml توليدارو
921005 شربت تیمكس 120 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® SYRUP ايران داروک
921041 شربت تیمكس پلاس 140 م.ل 1 ع - ایران داروك THYMEX PLUS® 140ML SYRUP ايران داروک
921038 شربت تیمكس كتابی 140 سی سی1 ع - ایران داروك THYMEX® 140ML SYRUP ايران داروک
957068 شربت تیمورانت 120 میلی لیتر 1ع - رازك THYMORANT® 120ML SYRUP رازک
924077 شربت تیمی كلد (آویشن) 120 میلی لیتر 1ع - امین THYMICOLD® SYRUP امين
941002 شربت تئوفیلین 120 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
985025 شربت تئوفیلین جی (تئوكال جی) 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
944156 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1 ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
963020 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش THEOPHYLLINE G (DP) 120ML SYRUP داروپخش
925007 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP راموفارمين
971083 شربت تئوفیلین جی 1ع - رها THEOPHYLLINE G (RAHA) 120ML SYRUP رها
944127 شربت جینكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GINKO TD® 120 ML SYRUP توليدارو
971082 شربت جینكوویتون 120میلی لیتر 1ع - رها GINKGOVITON® SYRUP رها
971117 شربت جینكوویتون 200سی سی 1ع - رها GINKGOVITON® 200ml SYRUP رها
945077 شربت دكسترومتورفان 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945106 شربت دكسترومتورفان 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
925008 شربت دكسترومتورفان ( دكسترورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
971136 شربت دكسترومتورفان (OTC) ع1 - رها !! رها
971081 شربت دكسترومتورفان 1ع - رها DEXTROMETHORPHAN (RAHA) 15MG/5ML 60ML SYRUP رها
924188 شربت دكسترومتورفان 60 سی سی 1ع - امین !! امين
944009 شربت دكسترومتورفان 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTROMETHORPHAN (TOLIDDAROU) 15MG/5ML 60ML SYRUP توليدارو
971079 شربت دكسترومتورفان پي ( پزوفان ) 1ع (otc)- رها PSEUPHAN® SYRUP رها
945078 شربت دكسترومتورفان پی 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945108 شربت دكسترومتورفان پی 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
924093 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - امین DEXTROMETHORPHAN P (AMIN) 60ML SYRUP امين
800028 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985016 شربت دكسترومتورفان پی 60 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
932133 شربت دمیترون 60 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
924117 شربت دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - امین DICYCLOMINE (AMIN) 10MG/5ML ORAL SOLUTION امين
944062 شربت دی سیكلومین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLIDDAROU) 10MG/5ML ELIXIR توليدارو
924179 شربت دیفن هیدرامین 60 م.ل (دو بعدی)1ع - امین !! امين
924085 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR امين
944150 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE (TOLID DAROU) 60ML ORAL SOLUTION توليدارو
963142 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963329 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
925010 شربت دیفن هیدرامین ساده 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
932071 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع - تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP تهران شيمي
957152 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع 60 م.ل- رازك !! رازک
971080 شربت ديفن هيدرامين كامپاند 1ع (otc) - رها DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (RAHA) 60ML SYRUP رها
800024 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 سی سی 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
941005 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963073 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (DP) 60ML SYRUP داروپخش
925011 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP راموفارمين
945081 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
924178 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
925089 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل OTC !! راموفارمين
924078 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP امين
944151 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (TOLID DAROU) 60ML SYRUP توليدارو
971085 شربت راسیپ( سیپروهپتادین ) 1ع - رها RACIP® 2MG/5ML ORAL SOLUTION رها
925090 شربت رانیتیدین 120میلی 1 ع - راموفارمین !! راموفارمين
985029 شربت رانیتیدین 200 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
944067 شربت رانیتیدین 75 میلی گرم / 5 میلی لیتر 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 75MG/5ML SYRUP توليدارو
957028 شربت زوفا 1ع - رازك !! رازک
957029 شربت زوفا عسلی 1ع - رازك !! رازک
985019 شربت زینك سولفات 120 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
925072 شربت زینك سولفات 1ع - راموفارمین ZINC SULFATE SYRUP راموفارمين
957069 شربت زینك سولفات 5 / 5 میلی لیتر 1ع - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 5mg/5ml SYRUP رازک
957070 شربت زینك سولفات بزرگسالان 10/5 میلی لیتر - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 10MG/5ML SYRUP رازک
924100 شربت زینك گلوكونات 1ع - امین ZINC GLUCONATE 50MG SYRUP امين
924177 شربت زینك گلوكونات(زینك كید) 200 م.ل 1ع - امین !! امين
985026 شربت زینكوویت بی 120 م.ل 1ع !! البرز دارو
800031 شربت سالبوتامول 120 سی سی 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985030 شربت سالبوتامول 120 م.ل 1ع - البرز !! البرز دارو
963026 شربت سالبوتامول 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP داروپخش
971084 شربت سالبوتامول 1ع - رها SALBUTAMOL (RAHA) 2MG/5ML 120ML SYRUP رها
944149 شربت سالبوتامول سولفات (5م.ل/2م.گ) 120 میلی لیتر - تولیدارو SALBUTAMOL (TOLID DAROU) 2MG/5ML 120ML SYRUP توليدارو
957107 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG/5ML 60ML SYRUP رازک
942096 شربت ستیریزین (ستریكیم) 60 میلی لیتری 1ع - حكیم CETRIKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP حکيم
963141 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 5MG/5ML 60ML SYRUP داروپخش
925012 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
924076 شربت ستیریزین 60میلی لیتر 1ع - امین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
924075 شربت سرما خوردگی( كیدی كلد) 60 میلی لیتر 1ع - امین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP امين
971078 شربت سرماخوردگي كودكان 1ع (OTC)- رها PEDIATRIC GRIPPE (RAHA) 60ML SYRUP رها
925013 شربت سرماخوردگی كودكان 60میلی لیتر 1ع - راموفارمین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP راموفارمين
971120 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین جی 200سی سی-(استامینوفن -گایافنزین -فنیل افرین)-رها !! رها
971119 شربت سرماخوردگی كودكان ستادین دی 200سی سی-(استامینوفن -دیفن هیدرامین-فنیل افرین) !! رها
971121 شربت سرماخوردگي كودكان ستادين دي سي 200سي سي-(استامينوفن -كلرفنيرامين مالئات-دكسترومتورفان-فنيل اف !! رها
963039 شربت سرماخوردگي کودکان 60 ميلي ليتر 1ع OTC- داروپخش PEDIATRIC GRIPPE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
921010 شربت سناگراف 60سی سی 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921043 شربت سناگراف 60سی سی با ساشه 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
800029 شربت سودوافدرین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
924105 شربت سیپروهپتادین 60 سی سی 1ع - امین TREZ AMIN® 2MG/5ML ORAL SOLUTION امين
911080 شربت سیمبوكل اورجینال ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911078 شربت سیمبوكل ایمیون فورت (فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911079 شربت سیمبوكل كودكان ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
984001 شربت فروگلوبین 1 ع - ویتا آریا !! ویتا آریا
921046 شربت فیتوپان 140 سی سی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
957067 شربت فیژان 120 میلی لیتر 1ع - رازك FIJAN® 120ML SYRUP رازک
921034 شربت فیكولاكس 1 ع - ایران داروك FICOLAX® SYRUP ايران داروک
921042 شربت كاراوی میكسچر كتابی 140 سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® 140ML SYRUP ايران داروک
921011 شربت كاراوی میكسچر120سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® ORAL SOLUTION ايران داروک
932093 شربت كتوتیفن ( زادیكس ) 1ع - تهران شیمی ZADIX® 1MG/5ML 100ML SYRUP تهران شيمي
925083 شربت كتوتیفن ( كترام ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETRAM® 1MG/5ML 120ML SYRUP راموفارمين
800032 شربت كتوتیفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
945080 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتر 1ع - پورسینا KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP داروسازي پورسينا
942097 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتری 1ع - حكیم KETOTIFEN-HAKIM® 1MG/5ML 120ML SYRUP حکيم
944157 شربت كتوتیفن فومارات 120 م ل 1ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
948078 شربت كلرفنیرآمین 1ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP ايران دارو
980008 شربت كلسیكر 200 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر CALCICARE 200ML LIQUID دارو درمان سپهر
971109 شربت كلسیم، منیزیم، روی، ویتامین د (كلسی فان) 1ع - رها !! رها
983009 شربت كیدیكر 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
932073 شربت گایافنزین 1ع - تهران شیمی GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
944064 شربت گایافنزین (گایول) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GAYOL® 60ML SYRUP توليدارو
800030 شربت گایافنزین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
924082 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - امین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP امين
925016 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
980001 شربت گریپ میكسچر 145 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر GRIPE MIXTURE (NURSE HARVEYS) 145ML ORAL SOLUTION دارو درمان سپهر
800035 شربت لاكتولوز 240 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
985020 شربت لاكتولوز 240 م ل 1ع - البرز !! البرز دارو
944065 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LACTULOSE (TOLIDDAROU) 10G/15ML 240ML SYRUP توليدارو
957012 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - رازك LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP رازک
925017 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP راموفارمين
971145 شربت لاكتولوز 240م.ل 1ع - رها !! رها
957109 شربت لاکسیتا 120 سی سی 1ع - رازک !! رازک
945079 شربت لوامیزول 1ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
948079 شربت لوراتادین ( لورادین ) 1ع - ایران دارو LORADINE® 60ML SYRUP ايران دارو
942098 شربت لوراتادین (لوراتكس) 60 میلی لیتر 1ع - حكیم LORATEX® 1MG/ML 60ML SYRUP حکيم
941006 شربت لوراتادین 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
925018 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP راموفارمين
963074 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش LORATADINE (DAROUPAKHSH) 1MG/ML 60ML SYRUP داروپخش
963163 شربت متادون 25 میلی گرم 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش METHADONE (DAROUPAKHSH) 25MG/5ML 250ML SYRUP داروپخش
942135 شربت مولتی ویتامین (مولتی كیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم !! حکيم
948077 شربت مولتی ویتامین 1ع - ایران دارو MULTIVITAMIN® SYRUP 60 ML ايران دارو
924080 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - امین MULTIVITAMIN SYRUP امين
963143 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش MULTIVITAMIN SYRUP داروپخش
983008 شربت میم اورنج 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
924120 شربت هانی توس (آویشن + عسل) 1ع - امین HONEY TUSS- AMIN® SYRUP 120 ML امين
800033 شربت هیدروكسی زین 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
963046 شربت هیدروكسی زین 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP داروپخش
945083 شربت هیدروكسی زین 1ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) SYRUP داروسازي پورسينا
932074 شربت هیدروكسی زین 1ع - تهران شیمی HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP تهران شيمي
957026 شربت والپروات سدیم 120 میلی لیتر 1ع - رازك VALPROATE SODIUM (RAZAK) 200/5ML 120ML SYRUP رازک
911029 شربت ول كید ( وایتابیوتیك) 150 میلی لیتر 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY<VITABIOTICS> SYRUP آرمان فارمد دارو
980007 شربت ویتاگلوبین 200 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر VITAGLOBIN 200ML LIQUID دارو درمان سپهر
957006 شربت ویتامكس 120 میلی لیتر 1ع - رازك !! رازک
980006 شربت ویتان 200 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر VITANE 200ML LIQUID دارو درمان سپهر
944066 شریت برم هگزین (موكولین) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/5ML 60ML ELIXIR توليدارو
912161 شیاف استامینوفن (پارستامول)(CT) 125م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912114 شیاف استامینوفن (پاراستامول) 125 م.گ 6 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912165 شیاف استامینوفن (پارستامول) (brrlin chemie)125 م. گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912164 شیاف استامینوفن (پارستامول) (stada) 125م .گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912162 شیاف استامینوفن (پارستامول)(ratiopharm)125 م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
944153 شیاف استامینوفن 125 م.گ 10ع !! توليدارو
941041 شیاف استامینوفن 125 م.گ 5ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP فارما شيمي
920087 شیاف استامینوفن 125 میلی گرم 10 ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
800043 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10 ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
944154 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10ع !! توليدارو
941042 شیاف استامینوفن 325 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
964035 شیاف استامینوفن 325 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN (ABURAYHAN) 325MG SUPP ابوریحان
963292 شیاف استامینوفن بزرگسالان 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 325MG SUPP داروپخش
964034 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP ابوریحان
963160 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP داروپخش
963334 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
912160 شیاف استامینوفن(پاراستامول) (Aliud) 125م.گ 10 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
800041 شیاف آنتی هموروئید - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
964036 شیاف آنتی هموروئید 10 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID SUPP ابوریحان
920080 شیاف آنتی هموروئید 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
964032 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
912522 شیاف ایندومتاسین (آلویژن)100 م.گ 20ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
944089 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 100MG SUPP توليدارو
944120 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 50میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 50MG SUPP توليدارو
920100 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
800045 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
964033 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN 100MG SUPP ابوریحان
942094 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
963008 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DP) 100MG SUPP داروپخش
920099 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
800044 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
942093 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
963006 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DAROUPAKHSH) 50MG SUPP داروپخش
964030 شیاف بیزاكودیل (لاكسادیل )5 میلی گرم 10 ع - ابوریحان LAXADYL® 5MG SUPP ابوریحان
941039 شیاف بیزاكودیل 10 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
920096 شیاف بیزاكودیل 10 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
941038 شیاف بیزاكودیل 5 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
920097 شیاف بیزاكودیل 5 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
944087 شیاف بیزاكودیل اطفال 5 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 5MG SUPP توليدارو
944088 شیاف بیزاكودیل بالغین 10 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 10MG SUPP توليدارو
964031 شیاف بیزاكودیل(لاكسادیل ) 10 میلی گرم10 ع - ابوریحان LAXADYL® 10MG SUPP ابوریحان
964028 شیاف پروژسترون 200 میلی گرم 10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 200MG SUPP ابوریحان
964029 شیاف پروژسترون(فرتیژست) 400 میلی گرم10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 400MG SUPP ابوریحان
800047 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
941040 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 5ع - فارماشیمی DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP فارما شيمي
800046 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
941043 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
942092 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع- حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
964027 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP ابوریحان
920086 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
944090 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (T.D) 100MG SUPP توليدارو
963140 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP داروپخش
964026 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
920085 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
944110 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (TOLID DAROU) 50MG SUPP توليدارو
942091 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
963081 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 50MG SUPP داروپخش
964024 شیاف گلیسیرین اطفال (لاکساتور)1 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 1G SUPP ابوریحان
964025 شیاف گلیسیرین(لاکساتور) 2 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 2G SUPP ابوریحان
920084 شیاف مزالازین 500 م گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
800049 شیاف مزالازین 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
944140 شیاف مزالازین 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو MESALAZINE(TOLIDDAROU)500MG SUPP توليدارو
948101 شیاف مورفین (استاتكس) 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو STATEX® 10MG SUPP ايران دارو
800050 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
941049 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
944125 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو NAPROXEN (TOLID DAROU) 500MG SUPP توليدارو
964023 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع- ابوریحان NAPROXEN (ABURAIHAN) 500MG SUPP ابوریحان
920082 شیاف واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 100 همراه با اپلیكاتور 7ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920083 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 م گ همراه با اپلیكاتور 3ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
944148 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 میلی گرم 3ع - تولیدارو CLINDAMYCIN (TOLID DATOU) 100MG VAGINAL SUPP توليدارو
920081 شیاف واژینال مترونیدازول 500 م گ همراه با اپلیكاتور 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
989006 شیر ارگانیك 200 م.ل (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
955089 شیر پاك كن هیدرا فرشور - گینو !! بوته سبز مهر آئين
807004 شیر خشك آپتاكید (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807008 شیر خشك آپتامیل Peptijunior (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807005 شیر خشك آپتامیل 1 HA (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807001 شیر خشك آپتامیل 1(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807002 شیر خشك آپتامیل 2 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807003 شیر خشك آپتامیل 3 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807011 شیر خشك آپتامیل FMS (قوطی فلزی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807006 شیر خشك آپتامیل HA 2(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807009 شیر خشك آپتامیل PDF (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807007 شیر خشك آپتامیل Pepti (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807012 شیر خشك آپتامیل پره مایع (بطری پلاستیكی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807010 شیر خشك پره آپتامیل (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
910220 شیر خشك سیمیلاك گین 1ع - پوراطب !! پوراطب
910221 شیرخشك سیمیلاك گین پلاس 1ع - پوراطب !! پوراطب
955009 صابون آنتی باكتریال - نوباكتر !! بوته سبز مهر آئين
917004 صابون بچه درمین 100 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
916008 صابون پریتیون زینک ( پن ضد شوره ) 2 درصد 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC 2% SOAP ساپونين ايران
916004 صابون تری كلرو كربن با رنگ و اسانس 1 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 75G SOAP ساپونين ايران
916003 صابون تری كلرو كربن بدون رنگ و اسانس 1 درصد 100 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP ساپونين ايران
917002 صابون تری كلوكربان 1درصد100گرمی 1ع - گیلارانكو TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP گيلارانکو
917013 صابون روغن بادام درمین - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917017 صابون كل تار 1% 100 گرمی1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917001 صابون كل تار 2درصد100 گرمی 1ع - گیلارانكو COAL TAR 2% SOAP گيلارانکو
916002 صابون گوگرد با رنگ و اسانس 10 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916001 صابون گوگرد بدون رنگ و اسانس 10 درصد100 گرم 1ع - ساپونین SULFUR 10% 100G SOAP ساپونين ايران
917003 صابون گوگرد10درصد 100گرمی 1ع - گیلارانكو SULFUR 10% 100G SOAP گيلارانکو
916006 صابون وازلینه 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
989003 غذای كودك چند غله با خرما (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
989002 غذای كودك حریره بادام (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
989001 غذای كودك فرنی برنج (ماجان) 1 ع !! سولیکو - کاله
989004 غذای كودك گندم (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
989005 غذای كودك گندم عسل (ماجان) 1 ع - كاله !! سولیکو - کاله
978012 غلطك برای پوستهای بسیار آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978010 غلطك برای پوستهای معمولی جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978011 غلطك برای پوستهای نرم و آسیب دیده جهت استفاده در دستگاه (پدی شول) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
960007 فاموتیدین 40 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE-SHAFA® 40MG TAB شفا
977158 فراورده اچ پك 56ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
910404 فرص جوشان مولتی ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <KENDY> EFF TAB پوراطب
983029 فیس اسكراب ول من 1ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
910837 قالب reme sense - سیلفار !! پوراطب
910836 قالب ژلاتینی clever white - سیلفار !! پوراطب
964106 قر ص والسارتان (آدوان ) 40 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 40MG TAB ابوریحان
976028 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 20MG TAB سامی ساز
976029 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 40 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 40MG TAB سامی ساز
919058 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 10.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB باختر بيوشيمي
919059 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 20.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB باختر بيوشيمي
919061 قرص ازتیمایب ( زتروبایول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی EZETIMIBE 10MG TAB باختر بيوشيمي
923040 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB روز دارو
923111 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC - روزدارو !! روز دارو
964008 قرص استروژن كونژوگه (استرومارین) 0.625 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB ابوریحان
957098 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 40ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957039 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957038 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
923081 قرص تادالافیل(تاداركتیل) 10 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 10MG TAB روز دارو
948027 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 100MG TAB ايران دارو
948026 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948009 قرص تری هگزیفنیدیل (تریفن) 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو TRIPHEN® 2MG TAB ايران دارو
912060 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم40ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
963266 قرص دی والپروئكس سدیم 500 میلی گرم 90ع - داروپخش DIVALPROEX (D.P) 500MG TAB داروپخش
925030 قرص دیكلوفناك ( دیكلورامین ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB راموفارمين
932131 قرص روكشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 30ع !! تهران شيمي
932035 قرص روکشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 100ع - تهران شیمی DIGESTIVE EC TAB تهران شيمي
929120 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 10 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 10MG TAB تهران دارو
929119 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 5 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 5MG TAB تهران دارو
957050 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
925069 قرص سرماخوردگی ( كلدیرام ) 100ع - راموفارمین ADULT COLD TAB راموفارمين
912107 قرص سولفاسالازین(سالازوپرینا) 500 م.گ 50 ع- سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
925068 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 50 میلی گرم 4ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925037 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 20ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB راموفارمين
925038 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 40 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB راموفارمين
985033 قرص فلووكسامین50 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
925041 قرص كلسیم د ( كلسی رام د ) 50ع - راموفارمین CALCIUM-D TAB راموفارمين
925026 قرص لو دوپا سی فورت( ال دورام ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C FORTE 250 TAB راموفارمين
925046 قرص لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE 300MG TAB راموفارمين
912089 قرص میدودرین(گوترون) 5 میلیگرم 50 ع - سپاکو دارو Gutron 5 mg سپاکو دارو
957052 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - رازك NAPROXEN 250MG TAB رازک
912146 قرص وراپامیل هیدروكلراید ( ایزوپتین ) 40 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
945042 قرص ویتاگنوس 30ع - پورسینا VITAGNUS® 0.25MG TAB داروسازي پورسينا
932044 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 100MG TAB تهران شيمي
932045 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 300MG TAB تهران شيمي
932141 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
912188 قرص 30 عددی Tarceva/Erlotinib ,100 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
963166 قرص آ اس آ 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA 100MG CHEWABLE TAB داروپخش
963165 قرص آ اس آ 325 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA (DP) 325MG TAB داروپخش
963113 قرص آ اس آ كدئینه 100ع - داروپخش ASA CODEINE (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
951002 قرص آ . اس . آ 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951003 قرص آ . اس . آ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 325 MG TAB جالينوس
946040 قرص آ اس آ 325 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 325MG TAB پارس دارو
946041 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 100ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946077 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 60ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
963293 قرص آ ث آ 100ع - داروپخش ACA (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
951001 قرص آ.اس. آ 80 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 80MG EC TAB جالينوس
929007 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو ASA 80MG EC TAB تهران دارو
949034 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی ASA (IPP) 80MG EC TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
929160 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 40ع - تهران دارو ASA (TEHRANDAROU) 80MG EC TAB تهران دارو
922016 قرص آ.اس.آ 80میلی گرم 100ع- لقمان ASA 80MG EC TAB لقمان
944158 قرص آ.ث.آ (آكسار) (دو بعدی )100ع - تولیدارو !! توليدارو
944031 قرص آ.ث.آ (اكسار) 100ع - تولیدارو AXAR® TAB توليدارو
985001 قرص آ.ث.آ 100ع - البرز !! البرز دارو
916021 قرص اببوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ساپونین IBUPROFEN (SAPONIN) 400MG TAB ساپونين ايران
986066 قرص ابیلیزول 10 م.گ 30 ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
948001 قرص اتامبوتول 400 میلی گرم 100ع - ایران دارو ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ايران دارو
945034 قرص اتنولول 100 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945035 قرص اتنولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
942009 قرص آتنولول (آتنوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 100MG TAB حکيم
942131 قرص آتنولول (آنتوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 50MG TAB حکيم
960052 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 100MG TAB شفا
941013 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی ATENOLOL (PHARMACHEMI) 100MG TAB فارما شيمي
971148 قرص آتنولول 100 م.گ 30 ع- رها !! رها
923003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو ATENOLOL 100MG TAB روز دارو
929020 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 100MG TAB تهران دارو
944003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو ATENOLOL (TOLID DAROU) 100MG TAB توليدارو
951006 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
963098 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 100MG TAB داروپخش
971019 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 100MG TAB رها
976008 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 100MG TAB سامی ساز
935003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 100MG TAB سجاد داروي شرق
960051 قرص آتنولول 50 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 50MG TAB شفا
971018 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 50MG TAB رها
929021 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 50MG TAB تهران دارو
951005 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
963001 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 50MG TAB داروپخش
916020 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - ساپونین ATENOLOL (SAPONIN) 50MG TAB ساپونين ايران
976007 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 50MG TAB سامی ساز
935002 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 50MG TAB سجاد داروي شرق
971151 قرص آتنولول 50 میلی گرم 30ع - رها !! رها
915054 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915053 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
945028 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945029 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 20MG TAB داروسازي پورسينا
954010 قرص آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
932007 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 10MG TAB تهران شيمي
932008 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932009 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 40 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 40MG TAB تهران شيمي
919056 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 10MG TAB باختر بيوشيمي
919057 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 20MG TAB باختر بيوشيمي
960015 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 10 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 10MG TAB شفا
960014 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 20 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 20MG TAB شفا
960016 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 40 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 40MG TAB شفا
915013 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915014 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915052 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915047 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
942010 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 10 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 10MG TAB حکيم
942011 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 20MG TAB حکيم
944005 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 10MG TAB توليدارو
944041 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 20MG TAB توليدارو
957054 قرص آتورواستاتین (رازو آتورواستاتین) 10میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 10MG TAB رازک
954008 قرص آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
951007 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
963247 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 10MG TAB داروپخش
971020 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 10MG TAB رها
923014 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 10MG TAB روز دارو
976010 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 10MG TAB سامی ساز
977001 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 10MG TAB کیمیدارو
954009 قرص آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
963174 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
951008 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 20MG TAB جالينوس
971021 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 20MG TAB رها
902001 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
923015 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 20MG TAB روز دارو
963185 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
957055 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 20MG TAB رازک
976011 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 20MG TAB سامی ساز
977002 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 20MG TAB کیمیدارو
922029 قرص آتورواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان ATORVASTATIN 20MG TAB لقمان
963175 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
923016 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30 ع - روزدارو ATORVASTATIN 40MG TAB روز دارو
945099 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 40MG TAB داروسازي پورسينا
942012 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 40MG TAB حکيم
963186 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
977003 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 40MG TAB کیمیدارو
915048 قرص اتیدرونات 200 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
964083 قرص اتینیل استرادیول0/05میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL (ABURAYHAN) 0.05MG TAB ابوریحان
964084 قرص اتینیل استرادیول0/5میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB ابوریحان
919008 قرص آدوفوویر دیپیووکسیل ( بایوفوویر ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG TAB باختر بيوشيمي
924009 قرص ادولت كلد 100ع - امین ADULT COLD TAB امين
951004 قرص آدولت كلد 100ع - جالینوس GRIP STOP® TAB جالينوس
939010 قرص آدولت کلد ( زكاماكس ) 50ع - تسنیم ZOCAMAX® TAB تسنيم
924028 قرص آرتروهرب 30ع - امین ARTHROHERB® TAB امين
963285 قرص آرتریفلكس سی 30ع - داروپخش !! داروپخش
925073 قرص ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین URSODEOXYCHOLIC ACID راموفارمين
963004 قرص ارگوتامین سی 100ع - داروپخش ERGOTAMINE C (DAROUPAKHSH) 1/100MG TAB داروپخش
954046 قرص آري – تک ( راني تيدين )150 م.گ 100ع - آريا RANITIDINE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
919037 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919038 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 15 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919036 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 5MG TAB باختر بيوشيمي
932098 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 10MG TAB تهران شيمي
932099 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 15MG TAB تهران شيمي
932097 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 5MG TAB تهران شيمي
929121 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 10MG TAB تهران دارو
929122 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 15MG TAB تهران دارو
924135 قرص آریپیپرازول 10 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 10MG TAB امين
924136 قرص آریپیپرازول 15 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 15MG TAB امين
924134 قرص آریپیپرازول 5 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 5MG TAB امين
932022 قرص اریترومایسین (اریترماكس)400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB تهران شيمي
923024 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB روز دارو
932021 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB تهران شيمي
922009 قرص اریترومایسین 200میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB لقمان
923025 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB روز دارو
977013 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 400MG TAB کیمیدارو
922010 قرص اریترومایسین 400میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB لقمان
925061 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 25MG TAB راموفارمين
925019 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 50MG TAB راموفارمين
902002 قرص آزاتیوپرین 50 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
954025 قرص ازتیمایب 10 م.گ 100ع - آریا EZETIMIBE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
946063 قرص ازتیمایب 10 م.گ 20ع - پارس دارو EZETIMIBE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
931065 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم EZETIMIBE 10MG TAB کيش مديفارم
951022 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 100ع - جالینوس EZETIMIBE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
929030 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو EZETIMIBE 10MG TAB تهران دارو
942118 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - حكیم EZETIMIBE 10MG TAB حکيم
963307 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - داروپخش EZETIMIBE (DP) 10MG TAB داروپخش
964140 قرص ازتیمایب(ریبكول) 10میلی گرم 50 ع - ابوریحان REABCHOL® 10MG TAB ابوریحان
939021 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 250 میلی گرم 6ع - تسنیم AZPIN® 250MG TAB تسنيم
939027 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 500 میلی گرم 3ع - تسنیم AZPIN® 500MG TAB تسنيم
932105 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZIROCIN® 500MG TAB تهران شيمي
932010 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB تهران شيمي
932011 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 3ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB تهران شيمي
923017 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB روز دارو
977004 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN(CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
923018 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB روز دارو
977005 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN()CHEMIDAROU)500MG TAB کیمیدارو
922002 قرص آزیترومایسین 500میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB لقمان
941030 قرص ازیتیمایب 10 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
937035 قرص اس امپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
906006 قرص اس امپرازول 20م.گ (اسوفلوکس) 28 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
937037 قرص اس امپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
986035 قرص اس سیتالوپرام ( لگزاتال ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
937039 قرص اس سیتالوپرام 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
919070 قرص آسپارتام ( بایوسویت ) 18 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی ASPARTAM 18MG TAB باختر بيوشيمي
963260 قرص آسپارتام 100ع - داروپخش !! داروپخش
941026 قرص آسپرین (آ.اس.آ 80) 80 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
960079 قرص آسپرین 80 م.گ (باركد دو بعدی) 100ع - شفا !! شفا
960021 قرص آسپرین 80 م.گ 100ع - شفا ASA-SHAFA® 80MG EC TAB شفا
946044 قرص اسپیرونولاكتون 100 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
964171 قرص اسپیرونولاكتون 100 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
946045 قرص اسپیرونولاكتون 25 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
964021 قرص اسپیرونولاکتون 25 میلی گرم100 ع - ابوریحان SPIRONOLACTONE 25MG TAB ابوریحان
942008 قرص آسپیرین (آ.اس.آ ) 80 میلی گرم 100ع - حکیم ASA-HAKIM® 80MG EC TAB حکيم
944030 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو TEDASA® 100MG TAB توليدارو
944163 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
935025 قرص آسپیرین 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ASA (SAJAD DAROU) 100MG CHEWABLE TAB سجاد داروي شرق
902007 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
948002 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو ACETAZOLAMIDE (I.D) 250MG TAB ايران دارو
954003 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 325MG TAB داروسازي آريا
954004 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
929001 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 100ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929164 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 30ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929176 قرص استامینوفن ( استامین) 325 م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929177 قرص استامینوفن ( استامین) 500م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
919001 قرص استامینوفن ( بایولنول ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACETAMINOPHEN 500MG TAB باختر بيوشيمي
929031 قرص استامینوفن (استامین)325 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
942001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB حکيم
960002 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 325MG TAB شفا
954074 قرص استامینوفن 325 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
929163 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 30ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
923001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB روز دارو
977014 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ACETAMINOPHEN(KIMIDAROU)325MG TAB کیمیدارو
915001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN 325MG TAB مداوا
942002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 50ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 500MG TAB حکيم
946076 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - پارس دارو !! پارس دارو
960003 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
954073 قرص استامینوفن 500 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
951013 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN 500MG TAB جالينوس
925022 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 500MG TAB راموفارمين
976002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
977015 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TYLANOL® 500MG TAB کیمیدارو
954077 قرص استامینوفن آریا 325 30ع -آریا !! داروسازي آريا
951011 قرص استامینوفن استریپ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951012 قرص استامینوفن بلیستر 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
948003 قرص استامینوفن كافئین ( لگزانول ) 65/500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEXANOL® 500/65MG TAB ايران دارو
942121 قرص استامینوفن كافئین (تایلوكیم اكسترا) 500/65 میلی گرم 30ع- حكیم TYLOKIM EXTRA® 500/65MG TAB حکيم
960004 قرص استامینوفن كافئین 500 م.گ 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA® 500/65MG TAB شفا
924129 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 100ع - امین ACETAMINOPHEN/CAFEINE (AMIN) 500/65MG TAB امين
951078 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 30ع - جالینوس ACETAMINOPHEN/CAFFEINE (JALINOUS) 500/65MG TAB جالينوس
954066 قرص استامینوفن كدئین (كدامول) 20-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
923002 قرص استامینوفن كدئین 10 / 300 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB روز دارو
922020 قرص استامینوفن كدئین 10/ 300میلی گرم 100ع- لقمان ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB لقمان
960001 قرص استامینوفن كدئین 10+300 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN CODEINE-SHAFA® (300+10)MG TAB شفا
924001 قرص استامینوفن كدئین 100ع - امین ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB امين
941012 قرص استامینوفن كدئین 10-300 م.گ 100ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (PHARMACHEMI) (300+10)MG TAB فارما شيمي
932132 قرص استامینوفن كدِِئین 20/300 ع 100-تهران شیمی !! تهران شيمي
960053 قرص استامینوفن كدئین 20-300 م.گ 100ع - شفا !! شفا
942003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
929032 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران دارو
932003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران شيمي
963100 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - داروپخش ACETAMINOPHEN CODEINE (DP) (300+10)MG TAB داروپخش
976019 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN CODEINE (SAMISAZ) 300/10MG TAB سامی ساز
923108 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - روز دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (RUZDAROU) 300/20MG TAB روز دارو
902008 قرص استامینوفن كدئین 300/20 ع 100 - مهردارو !! مهر دارو
951097 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی (بلیستر) - 100 ع - جالینوس !! جالينوس
942138 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
929158 قرص استامینوفن كدئین 300/20میلی گرم 100ع- تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (TEHRANDAROU) (300+20)MG TAB تهران دارو
951014 قرص استامینوفن كدئین استریپ 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951015 قرص استامینوفن كدئین بلیستر 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
954005 قرص استامینوفن كدئین(كدامول) 10-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
915022 قرص استامینوفن کدئین ( اکسترافن ) 300+10 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB مداوا
957004 قرص استامینوفن/ كافئین (كات پین) 20ع - رازك CUTPAIN RAZAK® 500/65MG TAB رازک
945033 قرص استامینوفین كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - پورسینا ACETAMINOPHEN CODEINE (PORSINA) 300/10MG TAB داروسازي پورسينا
964086 قرص استرادیول والرات1م.گ 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 1MG TAB ابوریحان
964085 قرص استرادیول والرات2 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 2MG TAB ابوریحان
964087 قرص استروژن كانژوگه (استرومارین)1.25 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB ابوریحان
983018 قرص استوكر 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
944116 قرص استیل سیستئین (موكوسولوین) 200 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOSOLVIN® 200MG TAB توليدارو
941029 قرص استیل سیستئین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
902032 قرص استیمدیت 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
921021 قرص آسكورفیت30 ع - ایران داروك ASCORPHYT 100® CHEWABLE TABLET ايران داروک
910135 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب FOLIC ACID (NATUREMADE) TAB 100 پوراطب
910112 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 400 میكروگرم 250ع - پوراطب FOLIC ACID <NATUREMADE> TAB پوراطب
951025 قرص اسید فولیك (دیلی فولیك) 0.4 میلی گرم 60ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
962006 قرص اسید فولیك 1 م.گ 100ع - ماد !! ماد
951016 قرص اسید فولیك 1 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID 1MG TAB جالينوس
951017 قرص اسید فولیك 5 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
918016 قرص اسیدفولیك (وبرنچرالز) 90 ع -كاروان طب آسیا-كاطا FOLIC ACID <WEBBER NATURALS> 1MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
960022 قرص اسیدفولیك 1 م.گ 100ع - شفا !! شفا
922094 قرص آسیكلوویر 200 م .گ 30ع- لقمان ACICLOVIR 200MG TAB لقمان
937002 قرص آسیكلوویر 200 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 200MG TAB آوه سينا
924002 قرص آسیكلوویر 200 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 200MG TAB امين
923004 قرص آسیكلوویر 200میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 200MG TAB روز دارو
922095 قرص آسیكلوویر 400 م .گ 60ع- لقمان ACICLOVIR 400MG TAB لقمان
937045 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
937003 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 400MG TAB آوه سينا
924003 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 20ع - امین ACICLOVIR 400MG TAB امين
923005 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 400MG TAB روز دارو
929022 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو ACICLOVIR 400MG TAB تهران دارو
922096 قرص آسیكلوویر 800 م .گ 40ع- لقمان ACICLOVIR 800MG TAB لقمان
937004 قرص آسیكلوویر 800 م.گ 32ع - آوه سینا !! آوه سينا
929023 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 20ع - تهران دارو ACICLOVIR 800MG TAB تهران دارو
924006 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 800MG TAB امين
923006 قرص آسیكلوویر 800 میلیگرم 28 ع - روزدارو ACICLOVIR 800MG TAB روز دارو
919006 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 200MG TAB باختر بيوشيمي
919007 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 400MG TAB باختر بيوشيمي
963111 قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 200MG TAB داروپخش
963130 قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 400MG TAB داروپخش
919017 قرص افاویرنز ( افابایوویر ) 600 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی EFAVIRENZ 600 MG باختر بيوشيمي
929035 قرص افلوكساسین ( افلوزین ) 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو OFLOXACIN 400MG FC TAB تهران دارو
944050 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 200 میلی گرم 20ع - تولیدارو SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB توليدارو
944053 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 300 میلی گرم 20ع - تولیدارو OFLOQUINOL® 300MG TAB توليدارو
942040 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 200 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 200MG FC TAB حکيم
942041 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 300 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 300MG FC TAB حکيم
924094 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 200MG FC TAB امين
977016 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 200MG FC TAB کیمیدارو
923011 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم20 ع - روزدارو OFLOXACIN 200MG FC TAB روز دارو
923012 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20 ع - روزدارو OFLOXACIN 300MG FC TAB روز دارو
924095 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 300MG FC TAB امين
977017 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 300MG FC TAB کیمیدارو
954001 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954002 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
932001 قرص آكاربوز (آكارماكس) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 100MG TAB تهران شيمي
932002 قرص آكاربوز (آكارماكس) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 50MG TAB تهران شيمي
960056 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 100MG TAB شفا
924005 قرص آكاربوز 100 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 100MG TAB امين
960057 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 50MG TAB شفا
924004 قرص آكاربوز 50 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 50MG TAB امين
911132 قرص اكتیو منو (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
963323 قرص اكس كاربازپین 150 م.گ 100ع - داروپخش OXCARBAZEPINE (DAROUPAKHSH) 150MG TAB داروپخش
925023 قرص اكس كاربازپین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 150MG TAB راموفارمين
925024 قرص اكس كاربازپین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 300MG TAB راموفارمين
986054 قرص اكس كاربامازپین (اكس كارپین) 300 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
963304 قرص اكسكاربازپین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش OXCARBAZEPINE (DAROUPAKHSH) 300MG TAB داروپخش
948008 قرص اكسی بوتینین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو OXYBUTYNIN (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
971013 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 15 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 15MG TAB رها
971012 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 5 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 5MG TAB رها
944048 قرص اگزازپام (سدارین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو SEDARIN® 10MG TAB توليدارو
945010 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - پورسینا OXAZEPAM 10MG TAB داروسازي پورسينا
932036 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی OXAZEPAM 10MG TAB تهران شيمي
951018 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - جالینوس OXAZEPAM 10MG TAB جالينوس
942042 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - حکیم OXAZEPAM-HAKIM® 10MG TAB حکيم
964136 قرص اگزامستان(آنارزین) 25 م.گ 30 ع - ابوریحان ENAROZIN® 25MG TAB ابوریحان
910978 قرص ال آرژنین 1000 (سنتری) 60 ع - پوراطب L-ARGININE-21 CENTURY- 1000 MG TAB 60 پوراطب
964129 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 100ع- ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 1000MG TAB ابوریحان
918047 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
951095 قرص آل آرژنین 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس L-ARGININE - 1000 MG TAB 100 جالينوس
964128 قرص ال آرژنین 500 م.گ90 ع - ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 500MG TAB ابوریحان
951070 قرص ال آرژنین 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
971126 قرص ال آرژنین50 ع-1000mg-رها !! رها
924148 قرص ال كارنتین (امین كارنتین) 250 میلی گرم 100ع - امین L CARNITINE-AMIN® 250MG TAB امين
937027 قرص ال كارنتین 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
964127 قرص ال كارنیتین (برنولیپ) 330 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
944145 قرص ال كارنیتین 250میلی گرم 100ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
980039 قرص ال كارنیتین(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
971127 قرص ال لیزین 60 ع-500 mg !! رها
929141 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو Olanzapine-Tedafarm 5mg تهران دارو
919041 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919042 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 15 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919039 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 2.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919040 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 5MG TAB باختر بيوشيمي
929033 قرص الانزاپین 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو OLANZAPINE 15MG TAB تهران دارو
929034 قرص الانزاپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو OLANZAPINE 2.5MG TAB تهران دارو
941023 قرص الانزاپین 5 م.گ 100ع - فارماشیمی SILDENAFIL-PHARMA® 50MG TAB فارما شيمي
923021 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو OLANZAPINE 5MG TAB روز دارو
977018 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو OLANZAPINE (CHEMIEDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
997002 قرص آلبندازول(بندكس) 400 م.گ ع100 -اهران تجارت !! اهران تجارت
957096 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 0.5MG TAB رازک
942141 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
942006 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 0.5MG TAB حکيم
942142 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
942007 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 1MG TAB حکيم
957133 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - رازك !! رازک
986004 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
977006 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 0.5MG TAB کیمیدارو
971112 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - رها SEDALAM® 0.5MG TAB رها
923020 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - روزدارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB روز دارو
929024 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB تهران دارو
945017 قرص الپرازولام 0.5. میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 0.5MG TAB داروسازي پورسينا
977007 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
945016 قرص الپرازولام 1 میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 1MG TAB داروسازي پورسينا
929025 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 1MG TAB تهران دارو
957097 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
964137 قرص آلپرازولام(سدالام) 0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان SEDALAM® 0.5MG TAB ابوریحان
964138 قرص آلپرازولام(سدالام) 1 م.گ 100 ع- ابوریحان SEDALAM® 1MG TAB ابوریحان
964191 قرص آلدرون (اپلرنون) 25 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
964192 قرص آلدرون (اپلرنون) 50 م.گ 30ع - ابوریحان !! ابوریحان
944057 قرص ال-كارنیتین 250 میلی گرم 50ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
912048 قرص آلكران 2 میلیگرم 25ع - سپاکو دارو Alkeran 2mg سپاکو دارو
977159 قرص آلگوكم 300 میلی گرم 50ع - كیمیدارو ALGOCHEM® 300 MG TABLET کیمیدارو
960029 قرص آلگوویت 300 م.گ 100ع - شفا ALGOVIT® 1000MG TAB شفا
915002 قرص آلندرونیت ( استومد ) 10 میلی گرم 40ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB مداوا
915006 قرص آلندرونیت ( استومد ) 70 میلی گرم 4ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB مداوا
977008 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو OSTOMAX® 10MG TAB کیمیدارو
977009 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 70 میلی گرم 5ع - كیمیدارو OSTOMAX® 70MG TAB کیمیدارو
937005 قرص آلندرونیت 70 م.گ 8ع - آوه سینا !! آوه سينا
985008 قرص آلندرونیت سدیم (استئوفوس) 70 م گ 4ع - البرز !! البرز دارو
960076 قرص آلندرونیت سدیم (آسیماكس) 70 م.گ 8ع - شفا !! شفا
960026 قرص آلندرونیت سدیم 10 م.گ 100ع - شفا OSIMAX® 10MG TAB شفا
924173 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسی فرول (فوزامین دی) 70م.گ/140میكروگرم 4ع - امین ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL (AMIN) 70MG/5600IU TAB امين
957143 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسیفرول 70م.گ 140 میكروگرم 4ع - رازك !! رازک
942004 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 100MG TAB حکيم
942005 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 300 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 300MG TAB حکيم
902003 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
951009 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ALLOPURINOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
977010 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALLOPURINOL (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
946062 قرص آلوپورینول 300 م.گ 100ع - پارس دارو ALLOPURINOL (PARS DAROU) 300MG TAB پارس دارو
925020 قرص آلوپورینول 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین ALLOPURINOL 300MG TAB راموفارمين
944033 قرص آلومینیوم ام جی اس 100ع - تولیدارو ALUMINIUM MGS (TOLIDDAROU) TAB توليدارو
902004 قرص آلومینیوم ام جی200/200 ع100 - مهردارو !! مهر دارو
957087 قرص آلومینیوم ژل 300 میلی گرم 100ع - رازك ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB رازک
944044 قرص آملودپین (آملوتیدی) 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMLOTIDI® 5MG TAB توليدارو
945100 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945101 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945030 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
929026 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 10MG TAB تهران دارو
929027 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 5MG TAB تهران دارو
963183 قرص آملودیپین ( آموپین ) 5 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
915003 قرص آملودیپین ( مداوسک ) 5 میلی گرم 40ع - مداوا AMLODIPINE 5MG TAB مداوا
985007 قرص آملودیپین (آملوپرس) 100ع - البرز !! البرز دارو
924186 قرص آملودیپین (نوروین) 5 م.گ 30ع - امین !! امين
957113 قرص آملودیپین / آتورواستاتین (آموستاتین) 5 / 20 میلی گرم 30ع- رازك AMOSTATINE® (5+20)MG TAB رازک
932092 قرص آملودیپین 10 میلی گرم 100 ع - تهران شیمی AMLODIPINE 10MG TAB تهران شيمي
924020 قرص آملودیپین 100ع - امین AMLODIPINE 5MG TAB امين
932111 قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ANGIOVASC® 2.5MG TAB تهران شيمي
954006 قرص آملودیپین 5 م.گ 100ع - آریا AMLODIPINE-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
923019 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو AMLODIPINE 5MG TAB روز دارو
932004 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی AMLODIPINE 5MG TAB تهران شيمي
963229 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
977164 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
948036 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو AMLODIPINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
971009 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رها AMLODIPINE (RAHA) 5MG TAB رها
977011 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
902005 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع- مهردارو !! مهر دارو
977012 قرص آملودیپین آتورواستاتین ( تنسولیپ ) 5.20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN (CHEMIDAROU) 5/20MG TAB کیمیدارو
937006 قرص آملودیپین آتورواستاتین 20/5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
963188 قرص آملودیپین آتورواستاتین 5میلی گرم 20 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE/ATORVASTATIN (DP) 5/20MG TAB داروپخش
929029 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران دارو
964070 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20/5 م .گ 30 ع - ابوریحان COLIPTEN® 5/20MG TAB ابوریحان
932005 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران شيمي
932006 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران شيمي
929028 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین10 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران دارو
929050 قرص آملوراید هیدروكلروتیازید ( تداراید ) 100ع - تهران دارو AMILORIDE-H 5+50MG TAB تهران دارو
929126 قرص آملوراید-اچ ( تداراید - اچ ) 100ع - تهران دارو TEDARIDE-H® 5/50MG TAB تهران دارو
945052 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945051 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 25MG TAB داروسازي پورسينا
963076 قرص آمی تریپتیلین ( تریپلین ) 100 میلی گرم 100ع - داروپخش TRIPLINE® 100MG TAB داروپخش
946042 قرص آمی تریپتیلین 10 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB پارس دارو
948005 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB ايران دارو
963096 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB داروپخش
946043 قرص آمی تریپتیلین 25 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB پارس دارو
948006 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB ايران دارو
963002 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE 25MG TAB داروپخش
948007 قرص آمی تریپتیلین 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 50MG TAB ايران دارو
924174 قرص آمي لوپرا ( لوپراميد) 30ع – امين LOPERAMIDE (AMIN) 2MG TAB امين
911014 قرص آمینو 2000 (پرولب) 150 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911013 قرص آمینو 2000 (پرولب) 325 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
924010 قرص آمیودارون 100ع - امین AMIODARONE HCL 200MG TAB امين
945059 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
929037 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB تهران دارو
945060 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
929038 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB تهران دارو
923022 قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB روز دارو
945058 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
929036 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB تهران دارو
923023 قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB روز دارو
957102 قرص انالاپریل مالئات 20 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957101 قرص انالاپریل مالئات 5 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB رازک
902006 قرص آنتوسیانوزاید آ 100 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
921001 قرص آنتوم بلیستر 100 ع- ایران داروك ANETHUM® TAB ايران داروک
912182 قرص آنتی سیانوزید (دیفرارل)100 م.گ 60 ع - سپاكو دارو DIFRAREL® 100MG TAB سپاکو دارو
912080 قرص آنتی سیانوزید 60 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
945011 قرص آنتی هیستامین 100ع - پورسینا ANTIHISTAMINE DECONGESTANT (PURSINA) TAB داروسازي پورسينا
945112 قرص آنتی هیستامین 100ع OTC - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945110 قرص آنتی هیستامین 100ع(OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
957095 قرص آنتي هيستامين دكونژستان 100ع - رازك ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB رازک
951010 قرص آنتی هیستامین دكونژستانت 100ع - جالینوس ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB جالينوس
957154 قرص آنتي هيستامين دکونژستانت 100 ع OTC - رازك !! رازک
932018 قرص اندانسترون ( دمیترون )4 میلی گرم 40ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG TAB تهران شيمي
924187 قرص اندانسترون (اندامین) 4 م.گ 30ع - امین !! امين
964184 قرص اندانسترون (اندانیل) 4 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
924176 قرص اندانسترون 4 م.گ 100ع - امین !! امين
957132 قرص آنی هیستامین دكونژستانت 30ع - رازك !! رازک
925047 قرص آهسته رهش لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 400 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB راموفارمين
929056 قرص آهسته رهش ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL SR 100MG TAB تهران دارو
910014 قرص آهن ( سنتری ) 27 میلی گرم 110ع - پوراطب IRON <21ST CENTURY HEALTH CARE> 27MG TAB پوراطب
979005 قرص آهن 20 م.گ (ویتالیا)60 ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
937026 قرص آهن+اسید فولیك 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
963249 قرص او فلوكساسین 200 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 200MG FC TAB داروپخش
963248 قرص او فلوكساسین 300 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 300MG FC TAB داروپخش
977019 قرص اورباكم ( كلوبازام ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو URBACHEM® 10MG TAB کیمیدارو
964059 قرص اورسوداكسی كولیك اسید 250 م.گ 60 ع - ابوریحان URSODEOXYCHOLIC ACID (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
911113 قرص اوستریا(كوالیفار) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
931070 قرص اوكسكاربازپین 150 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 150MG TAB کيش مديفارم
931072 قرص اوكسكاربازپین 600 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 600MG TAB کيش مديفارم
931071 قرص اوكسكاربازپین 300 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 300MG TAB کيش مديفارم
980044 قرص اولترا كرومیوم پیكولینات(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
983003 قرص اولترالیكوپن 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
942032 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 200 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 200MG TAB حکيم
942176 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 م.گ 30ع OTC - حكیم !! حکيم
942033 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 400MG TAB حکيم
960048 قرص ایبوبروفن 200م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 200MG TAB شفا
960047 قرص ایبوبروفن 400 م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 400MG TAB شفا
951020 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - جالینوس IBUPROFEN-JALINOUS® 400MG TAB جالينوس
971029 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - رها IBUPROFEN (RAHA) 400MG TAB رها
954031 قرص ایبوپروفن 200 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 200MG TAB داروسازي آريا
954032 قرص ایبوپروفن 400 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 400MG TAB داروسازي آريا
923009 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو IBUPROFEN 200MG TAB روز دارو
929039 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG TAB تهران دارو
922017 قرص ایبوپروفن 200میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 200MG TAB لقمان
971144 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع100 -رها !! رها
971143 قرص ایبوپروفن 400 (OTC) ع30 - رها !! رها
932026 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی IBUPROFEN 400MG TAB تهران شيمي
923010 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو IBUPROFEN 400MG TAB روز دارو
920015 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ایران ناژو IBUPROFEN 400MG TAB ايران ناژو
929040 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG TAB تهران دارو
963238 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - داروپخش IBUPROFEN (DP) 400MG TAB داروپخش
949036 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی IBUPROFEN (IPP) 400MG TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
916023 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
922018 قرص ایبوپروفن 400میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 400MG TAB لقمان
919119 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919120 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 400MG TAB باختر بيوشيمي
957141 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957142 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
942154 قرص ایبوكیم 200 م.گ (ایبوپروفن) (OTC) ع30 -حكیم !! حکيم
911115 قرص آیرون پلاس(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
930002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث) 60ع - ویتالیا EISEN PLUS <VITALIA> TAB اسپيد شاهد
979002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث)(ویتالیا) 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
954035 قرص ایزوسورباید ( ایزوكور ) 40 م.گ 30ع - آریا ISOCOR® 40MG TAB داروسازي آريا
944026 قرص ایزوسورباید (ایزورباید) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISORBIDE® 10MG TAB توليدارو
954034 قرص ایزوسورباید 10 م.گ 100ع - آریا ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
912102 قرص ایزوسورباید مونو نیترات ایكس ال 60 م.گ 28 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
944046 قرص ایزوكسوپرین (ایزوپرین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISUPRINE® 10MG TAB توليدارو
902033 قرص ایزوكسوپرین 10 م.گ 100 ع -مهردارو !! مهر دارو
984003 قرص ایزومكس 30 ع - ویتاآریا !! ویتا آریا
983001 قرص ایزومكس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
963233 قرص ایزونیازید 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 100MG TAB داروپخش
963234 قرص ایزونیازید 300 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 300MG TAB داروپخش
911121 قرص ایسی تایم رلیز (ناترول) 135ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
983002 قرص ایمونیس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
946046 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
986007 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
946047 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
986008 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986075 قرص ایمی پرامین 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
980027 قرص ایمیوسنس 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
954062 قرص ایندومتاسین (ایندومت ) 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
954033 قرص ایندومتاسین 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
948024 قرص ب كمپلكس 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
963095 قرص ب كمپلكس 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX TAB داروپخش
966017 قرص ب كمپلكس 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
912147 قرص باكلوفن 10 م.گ 84 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
977020 قرص باكلوفن 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 10MG TAB کیمیدارو
977021 قرص باكلوفن 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 25MG TAB کیمیدارو
964020 قرص بتامتازون 0.5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.5MG TAB ابوریحان
924022 قرص بتاهیستین 100ع - امین BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB امين
923115 قرص بتاهیستین 100ع - روزدارو !! روز دارو
966013 قرص بتر فرو 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش BETTER FERRO (BEST FORMULATION) TAB گسترش بازرگانی داروپخش
915018 قرص برم هگزین ( مدالیت ) 8 میلی گرم 100ع - مداوا BROMHEXINE HCL 8MG TAB مداوا
944047 قرص برم هگزین (موكولین) 8 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOLIN® 8MG TAB توليدارو
808002 قرص بلارا (كلرومادنیون استات/اتینیل استرادیول) 2م.گ/0.03م.گ 21ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
924155 قرص بنفوتیامین 100 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924153 قرص بنفوتیامین 50 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924154 قرص بنفوتیامین 80 میلی گرم 100ع - امین !! امين
971116 قرص بو پروپيون 150 م.گ 100 ع - رها BUPROPION (RAHA) 150MG EXTENDED RELEASE TAB رها
931055 قرص بوپرنورفین 0.4 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 0.4MG SL TAB کيش مديفارم
931056 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 2MG SL TAB کيش مديفارم
935019 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق BUPRENORPHINE (SAJAD DAROU) 2MG SL TAB سجاد داروي شرق
931057 قرص بوپرنورفین 8 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 8MG SL TAB کيش مديفارم
919108 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919107 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 75MG TAB باختر بيوشيمي
912131 قرص بوپروپیون هیدروكلراید (زیبان) 150 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
948033 قرص بوسپیرون ( بوسپانكس ) 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BUSPANEX® 5MG TAB ايران دارو
929044 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 10 میلی گرم 50ع - تهران دارو BUSPIRONE 10MG TAB تهران دارو
929043 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو BUSPIRONE 5MG TAB تهران دارو
922001 قرص بوسپیرون 10 میلی گرم 100ع- لقمان BUSPIRONE 10MG TAB لقمان
919114 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 125MG TAB باختر بيوشيمي
919113 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 62.5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 62.5MG TAB باختر بيوشيمي
945070 قرص بولدولاكس 30ع - پورسینا BULDOLAX® TAB داروسازي پورسينا
906008 قرص بونارژن +D ع 4- كوشان فارمد !! کوشان فارمد
932012 قرص بی پریدین ( نیموسكار ) 2 میلی گرم 100ع - تهران شیمی BIPERIDEN HCL 2MG TAB تهران شيمي
942112 قرص بی پریدین 2 میلی گرم 100ع - حکیم BIPERIDEN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
931121 قرص بی پریدین 2م گ -100ع-كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
960008 قرص بیسموت ساب سیترات 120 م.گ 40ع - شفا BISMUTH SUBCITRATE-SHAFA® 120MG TAB شفا
977022 قرص بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم 40ع - كیمیدارو BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB کیمیدارو
954012 قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - آریا BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB داروسازي آريا
999007 قرص بیوتن 100 م.گ (پروجیو) 90 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
911117 قرص بیوتین (ناترول) 1000 میلی گرم 90ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
971123 قرص بیوتین 100ع- mcg 5000 -رها !! رها
971125 قرص بیوتین 100ع- mg 5 -رها !! رها
948046 قرص بیوتین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BIOTIN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
902010 قرص پابا- كا 500 میلی گرم 100 ع- مهردارو !! مهر دارو
912544 قرص پاروكسیتین (پاكسیل) 20 م.گ 56ع - سپاكو دارو PAXIL® 20MG TAB سپاکو دارو
985043 قرص پانكراتین 100ع - البرز !! البرز دارو
977023 قرص پانكراتین 100ع - كیمیدارو PANCREATIN TAB کیمیدارو
948020 قرص پتافناك 30ع - ایران دارو POTAFENAC® 50MG TAB ايران دارو
957099 قرص پرازوسین 1 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN 1MG TAB رازک
957100 قرص پرازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB رازک
919091 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919090 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
951094 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 10 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951093 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 5 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (IJALINOUS) 5MG TAB جالينوس
971044 قرص پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - رها SUREL®10MG TAB رها
971043 قرص پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - رها SUREL® 5MG TAB رها
971008 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.18 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.18MG TAB رها
971007 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.7 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.7MG TAB رها
932129 قرص پرامی پكسول (پراكسول ) 0.18 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.18MG TAB تهران شيمي
932128 قرص پرامی پكسول (پراكسول) 0.7 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.7MG TAB تهران شيمي
944117 قرص پرامی پکسول 0.7 میلی گرم 30ع - تولیدارو SOPEXOL® 0.7MG TAB توليدارو
922104 قرص پرامیپكسول 0.18 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.18MG TAB لقمان
922103 قرص پرامیپكسول 0.35 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.35MG TAB لقمان
922105 قرص پرامیپكسول 0.7 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.7MG TAB لقمان
964019 قرص پرِدنیزولون 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE (ABURAIHAN) 5MG TAB ابوریحان
964088 قرص پردنیزولون(پردنیزولون فورت)50 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE FORT (ABURAIHAN) 50MG TAB ابوریحان
983004 قرص پرفكتیل 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983023 قرص پرفكتیل پلانتینوم 60 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
963014 قرص پرفنازین 2 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 2MG TAB داروپخش
963015 قرص پرفنازین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 4MG TAB داروپخش
963016 قرص پرفنازین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 8MG TAB داروپخش
983006 قرص پرگنكر 30 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983019 قرص پرگنكر كانسپشن 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
980014 قرص پرگویت 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980031 قرص پرگویت پلاس 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
944027 قرص پروپرانول (پرانول) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 10MG TAB توليدارو
944028 قرص پروپرانول (پرانول) 20 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 20MG TAB توليدارو
944029 قرص پروپرانول (پرانول) 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 40MG TAB توليدارو
957149 قرص پروپرانول 10 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957148 قرص پروپرانول 10 م.گ 30ع -رازك !! رازک
929045 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB تهران دارو
929046 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB تهران دارو
929047 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB تهران دارو
923029 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB روز دارو
902011 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
942045 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 10MG TAB حکيم
923031 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB روز دارو
942115 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB حکيم
923030 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB روز دارو
902012 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
942046 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB حکيم
911122 قرص پروستات اكسل (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
966025 قرص پریگناتال 30 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
946048 قرص پریماكین فسفات 15 م.گ 100ع - پارس دارو PRIMAQUINE (PARS DAROU) 15MG TAB پارس دارو
986069 قرص پریمیدون 250م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
910002 قرص پریناتال ( سنتری ) 60ع- پوراطب PRENATAL MULTIVITAMIN<21ST CENTURY HEAL CARE>TAB پوراطب
980047 قرص پریناتال (ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
910979 قرص پریناتال+دی اچ ای (سنتری) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
957066 قرص پلی كوزانول 10 میلی گرم 30ع - رازك POLICOSANOL® (RAZAK) 10MG TAB رازک
919063 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB باختر بيوشيمي
919064 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 40 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB باختر بيوشيمي
954044 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )20 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 20MG TAB داروسازي آريا
954045 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )40 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 40MG TAB داروسازي آريا
932037 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932038 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 40 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB تهران شيمي
976039 قرص پنتوپرازول (پنتوس) 20 میلی گرم 14ع - سامی ساز PANTOSS® 20MG TAB سامی ساز
976040 قرص پنتوپرازول (پنتوس) 40 میلی گرم 14ع- سامی ساز PANTOSS® 40MG TAB سامی ساز
942043 قرص پنتوپرازول (پنتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حکیم PANTOKIM® 20MG TAB حکيم
951057 قرص پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 28 ع - جالینوس PANZOL® 20MG TAB جالينوس
951058 قرص پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 28ع - جالینوس PANZOL® 40MG TAB جالينوس
937018 قرص پنتوپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
923032 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 20MG TAB روز دارو
977024 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CD) 20MG TAB کیمیدارو
914020 قرص پنتوپرازول 20م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
920011 قرص پنتوپرازول 20میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
937019 قرص پنتوپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
923033 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 40MG TAB روز دارو
920012 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 40MG TAB ايران ناژو
977025 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CHIMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
914021 قرص پنتوپرازول 40م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
942044 قرص پنتوكسی فیلین (پنتافیل) 400 میلی گرم 100ع - حکیم PENTAFIL® 400MG ER TAB حکيم
914017 قرص پنی سیلین وی 500 م.گ-كوثر PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB کوثر
985005 قرص پیراستام 800 م گ 40ع - البرز !! البرز دارو
963017 قرص پیراستام 800 میلی گرم 50ع - داروپخش PIRACETAM 800MG TAB داروپخش
912142 قرص پیموزاید (اوراپ فورت) 4 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
971028 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 100ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
971027 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 30ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
977028 قرص پیوسته رهش ترامادول 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو TRAMADOL (CHEMIE DAROU) 100MG SR TAB کیمیدارو
971026 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 100ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971025 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 30ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971037 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 200 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 200MG ER TAB رها
971038 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 400 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 400MG ER TAB رها
939002 قرص پیوگلیتازون ( دیاكات ) 15میلی گرم 30ع - تسنیم DIA-CUT® 15MG TAB تسنيم
976055 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 15 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976014 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 15 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 15MG TAB سامی ساز
976056 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 30 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976015 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 30 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 30MG TAB سامی ساز
976057 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 45 میلی گرم 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976016 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 45 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 45MG TAB سامی ساز
946049 قرص پیوگلیتازون 15 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
963181 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 15MG TAB داروپخش
935012 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 15MG TAB سجاد داروي شرق
946050 قرص پیوگلیتازون 30 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARS DAROU) 30MG TAB پارس دارو
963286 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 100ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
935008 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 30MG TAB سجاد داروي شرق
963182 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
957127 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - رازك PIOGLITAZONE (RAZAK) 30MG TAB رازک
935013 قرص پیوگلیتازون 45 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 45MG TAB سجاد داروي شرق
919089 قرص پیوگلیتازون متفورمین ( پیگلوفورمین ) 500/15 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی METFORMIN/PIOGLITAZONE 500/15MG TAB باختر بيوشيمي
977026 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 10MG TAB کیمیدارو
977027 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 20 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 20MG TAB کیمیدارو
942052 قرص تادالافیل (تاداكیم) 20 میلی گرم 4ع - حكیم TADAKIM® 20MG TAB حکيم
976017 قرص تادالافیل (تیافیل) 10 میلی گرم 5ع - سامی ساز TIAFIL® 10MG TAB سامی ساز
976018 قرص تادالافیل (تیافیل) 20 میلی گرم 5ع - سامی ساز TIAFIL® 20MG TAB سامی ساز
951071 قرص تادالافیل (جیالیكسو) 20 میلی گرم 4ع - جالینوس JIALIXO® 20MG TAB جالينوس
941025 قرص تادالافیل 10 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963178 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963177 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
931080 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 10MG TAB کيش مديفارم
941024 قرص تادالافیل 20 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963180 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963179 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
931081 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 20MG TAB کيش مديفارم
957046 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع- رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957045 قرص تادالافیل 20میلی گرم 2ع - رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
922027 قرص تادالافیل 20میلی گرم 4ع- لقمان TADALAFIL 20MG TAB لقمان
923082 قرص تادالافیل( تاداركتیل) 20 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 20MG TAB روز دارو
957002 قرص تالنتال 100ع - رازك TALENTAL® 480MG F.C TABLET رازک
957140 قرص تالنتال 30 ع - رازك !! رازک
939039 قرص تامسولوسين ( پروترال اپاس ) 0.4 ميلي گرم 30ع - تسنيم !! تسنيم
942144 قرص تایلوكیم اكسترا65/500 میلی گرم(استامینوفن500/كافِِیین65)-30 ع-حكیم(OTC) !! حکيم
971015 قرص تاینی فن 125 میلی گرم 25ع - رها TINYPHEN® 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB رها
971016 قرص تاینی فن 160 میلی گرم 20ع - رها TINYPHEN® 160MG DISPERSIBLE TAB رها
971014 قرص تاینی فن 80 میلی گرم 30ع - رها TINYPHEN® 80MG DISPERSIBLE TAB رها
932136 قرص تترابنازین ( آكورا ) 25 م گ 50 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
957093 قرص ترازودن 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAZODONE (RAZAK) 50MG TAB رازک
932048 قرص ترازودون ( ترازولكس ) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAZODONE HCL 50MG TAB تهران شيمي
963128 قرص ترازودون هیدروكلراید 50 میلی گرم 100ع - داروپخش TRAZODONE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
954052 قرص ترازوسین 2 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
954053 قرص ترازوسین 5 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
942053 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
957118 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 2MG TAB-30 رازک
942102 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 30ع- حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942143 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - حكیم TERAZOSIN-HAKIM® 5MG TAB حکيم
957119 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB-100 رازک
942054 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 30ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 5MG TAB حکيم
954058 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
919003 قرص ترامادول ( بایومادول ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BIOMADOL® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919002 قرص ترامادول ( بایومادول ) 50 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
929054 قرص ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران دارو
929055 قرص ترامادول ( تدامول ) 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران دارو
925029 قرص ترامادول ( ترامارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 50MG TAB راموفارمين
941019 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی TRAMADOL (PHARMA) 100MG TAB فارما شيمي
932046 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران شيمي
923037 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 100MG TAB روز دارو
925027 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 100MG TAB راموفارمين
976005 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز TRAMADOL (SAMISAZ) 100MG TAB سامی ساز
925028 قرص ترامادول 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL SR 100MG TAB راموفارمين
954059 قرص ترامادول 50 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
923035 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 50MG TAB روز دارو
932047 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران شيمي
948030 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
976004 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - سامی ساز TRAMADOL (SAMISAZ) 50MG TAB سامی ساز
932043 قرص تربینافین 30ع - تهران شیمی TERBINAFINE HCL 250MG TAB تهران شيمي
977029 قرص تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE (CHEMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
977030 قرص تری فلوئوپرازین 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB کیمیدارو
977031 قرص تری فلوئوپرازین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB کیمیدارو
932049 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB تهران شيمي
932050 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB تهران شيمي
948010 قرص تریامترن اچ 100ع - ایران دارو TRIAMTERENE-H (IRANDAROU) TAB ايران دارو
986060 قرص تریامترن اچ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
929127 قرص تریامترن-اچ (تریامترن / هیدروكلروتیازید ) 25/50میلی گرم 100ع - تهران دارو TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM® TAB تهران دارو
918032 قرص تریپل جوینت ( وبرنچرالز) 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
910104 قرص تریپل فلكس ( نیچرمید ) 50ع - پوراطب TRIPLEFLEX® TAB پوراطب
910363 قرص تریپل فلكس استرنگث ( نیچرمید ) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
921031 قرص تریگ لو 30 ع- ایران داروك TRIG-LOW® TAB ايران داروک
919016 قرص تنوفوویر ( تنوبایوویر ) 300 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی TENOFOVIR 300MG TAB باختر بيوشيمي
954055 قرص توپیرامات 100 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954056 قرص توپیرامات 50 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
963083 قرص توپیرامات 100 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKSH) 100MG TAB داروپخش
954057 قرص توپیرامات 25 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 25MG TAB داروسازي آريا
963244 قرص توپیرامات 25 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963082 قرص توپیرامات 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
964091 قرص توپیرامات(كانوكس) 100میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 100MG TAB ابوریحان
964089 قرص توپیرامات(كانوكس) 25میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 25MG TAB ابوریحان
964090 قرص توپیرامات(كانوكس) 50میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 50MG TAB ابوریحان
929059 قرص تولترودین (تولرین) 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 2MG TAB تهران دارو
929058 قرص تولترودین (تولرین)1 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 1MG TAB تهران دارو
935023 قرص تولترودین 1 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
922032 قرص تولترودین 1میلی گرم 60ع- لقمان TOLTERODINE 1MG TAB لقمان
935024 قرص تولترودین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
915025 قرص تولمتین ( مدکتین ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا TOLMETIN SODIUM 200MG TAB مداوا
977032 قرص تی لاكتاز 3000 واحد 50ع - كیمیدارو TILACTASE (CHEMIDAROU) TAB کیمیدارو
929060 قرص تیزانیدین ( تیزاتد ) 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو TIZANIDINE 4MG TAB تهران دارو
915045 قرص تیزانیدین ( سیردالود ) 4 میلی گرم 30ع - مداوا SIRDALUD® 4MG TAB مداوا
951023 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - جالینوس TIZANIDINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
963129 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش TIZANIDINE (D.P) 4MG TAB داروپخش
971006 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - رها TIZANIDINE (RAHA) 4MG TAB رها
942114 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 30ع - حكیم TIZANIDINE-HAKIM® 4MG TAB حکيم
964143 قرص تیزانیدین(اسپالكس) 4 م.گ 100 ع -ابوریحان SPALEX® 4MG TAB ابوریحان
954054 قرص تیكلوپیدین 250 م.گ 30ع - آریا TICLOPIDINE-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
946052 قرص تینیدازول 500 م.گ 20ع - پارس دارو TINIDAZOLE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
977033 قرص تینیدازول 500 میلی گرم 20ع - كیمیدارو TINIDAZOLE (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
941008 قرص تئوفیلین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
957124 قرص تئوفیلین 200 میلی گرم 100ع - رازك THEOPHYLLINE (RAZAK) 200MG ER TAB رازک
963099 قرص تئوفیلین ای آر 200 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 200MG ER TAB داروپخش
963239 قرص تئوفیلین ای-آر 100 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 100MG SR TAB داروپخش
946065 قرص جم فیبروزیل 450 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 450MG TAB پارس دارو
957037 قرص جمی فلوكساسین ( جموكس )320 میلی گرم 5ع - رازك GEMOX® 320MG TAB رازک
924182 قرص جمی فلوكساسین (برونفكت) 320 م.گ 5ع - امین !! امين
911107 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ (فكتیو) (ال جی) 5 ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
942160 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ 5 ع- حكیم !! حکيم
944121 قرص جمی فلوكساسین 320 میلی گرم 5ع - تولیدارو GEMIFLOXACIN (TOLID DAROU) 320MG TAB توليدارو
937001 قرص جوشان استيل سيستئين 600 م.گ 10ع - آوه سينا !! آوه سينا
910403 قرص جوشان آهن ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب FE VITAMIN <KENDY> EFF TAB پوراطب
910303 قرص جوشان آهن ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ FE+VITAMINS® EFF TAB 20 پوراطب
910409 قرص جوشان ایزو اسپورت ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب ISOSPORT <KENDY> EFF TAB پوراطب
910307 قرص جوشان زینك پلاس ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ ZINC PLUS® EFFER TAB 20 پوراطب
978014 قرص جوشان زینك+ویتامینC+ویتامینNEXX)E) تعداد 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
910301 قرص جوشان كلسیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب CALCIUM <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
942013 قرص جوشان كلسیم 10ع - حكیم CALCIKIM+D® EFF TAB 20 حکيم
910817 قرص جوشان كلسیم د ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب CALCIUM D <KENDY> EFF TAB پوراطب
910302 قرص جوشان كلسیم د ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ CALCIUM + D EFFE پوراطب
942014 قرص جوشان كلسیم د 20ع - حكیم CALCIUM D3-HAKIM® 500MG/200IU EFFERVESCENT TABLET حکيم
910304 قرص جوشان منیزیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MAGNESIUM <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
978016 قرص جوشان منیزیم (NEXX) تعداد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
942153 قرص جوشان مولتی كیم(مولتی ویتامین) 10ع - حكیم !! حکيم
910305 قرص جوشان مولتی ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
942103 قرص جوشان مولتی ویتامین 20ع - حكیم !! حکيم
942107 قرص جوشان مولتی ویتامین اطفال 20ع - حكیم !! حکيم
910306 قرص جوشان ویتامین ث ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITAMIN C <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
939025 قرص جوشان ویتامین ث + عسل مانوكا + رزهیپ + پروپولیس + سالیكسا ( مییل سی ) 20ع - تسنیم MIELE C® EFF TAB 20 تسنيم
942058 قرص جوشان ویتامین ث آلبالویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942104 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 20ع- حكیم !! حکيم
942056 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942057 قرص جوشان ویتامین ث لیمویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
978015 قرص جوشان ویتامینC+آهن (NEXX)تعدد 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
910705 قرص جویدنی Say Yes to Dairy ( نیچرز پلاس ) 50 ع - پوراطب ! پوراطب
946039 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946078 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 30ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
910022 قرص جویدنی پاپایا آنزیم ( سنتری ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
924192 قرص جویدنی دایمتیكون 40 م.گ 30ع OTC - امین !! امين
921027 قرص جویدنی فیتوسپرین 100میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 100MG CHEW TAB ايران داروک
924164 قرص جویدنی كلسی فام-ام.جی 30ع - امین CALCIFAM-MG® CHEWABLE TAB امين
923070 قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع - روزدارو MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB روز دارو
939020 قرص جویدنی مونته لوكاست ( آسمورال ) 5 میلی گرم 30ع - تسنیم ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB تسنيم
942116 قرص جویدنی مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - حکیم MONTELUKAST-HAKIM® 5MG CHEWABLE TAB حکيم
946009 قرص جویدنی نیكلوزاماید 500 م.گ 4ع - پارس دارو NICLOSAMIDE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
911004 قرص جویدنی ول كید ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLKID MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
910982 قرص جویدنی ویتامین D3(نیچرمید) 1000م.گ با طعم انگور 100 ع !! پوراطب
910110 قرص جویدنی ویتامین ث ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب VITAMIN C <NATURE MADE> 500MG CHEWABLE TAB پوراطب
942156 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ آلبالویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942155 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ پرتقالی 30 ع - حكیم !! حکيم
942157 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ لیمویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942099 قرص جویدنی ویتامین ث 250 میلی گرم 30ع - حكیم VITAMIN C-HAKIM® 250MG CHEWABLE TAB (3FLAVOR) 3*10 حکيم
942140 قرص جویدنی ویتامین ث آلبالویی 250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942139 قرص جویدنی ویتامین ث لیمویی250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
980017 قرص جوینت فری تریپل اكشن 80 ع - دارو درمان سپهر VITANES NATURE JOINTFREE TRIPLE ACTION TABLET 80 دارو درمان سپهر
980015 قرص جوینت لوب 30 ع - دارو درمان سپهر JOINT LUBE TAB 30 دارو درمان سپهر
983005 قرص جوینتیس 30 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
944166 قرص جینسینگ تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
944040 قرص جینكوتیدی 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو GINKGO TD® 4MG TAB توليدارو
945104 قرص خط دار سرما خوردگی بزرگسالان ( پورسینا كلد ) 30ع - پورسینا PURSINA COLD® TAB داروسازي پورسينا
946080 قرص خوراكی مترونیدازول 500 میلی گرم 100 ع - پارس دارو !! پارس دارو
910944 قرص خوش بوكننده دهان با طعم انگور فرنگی سیاه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910943 قرص خوش بوكننده دهان با طعم بادرنجبویه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910942 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910941 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع فلفلی ( كامپس ) 50ع- پوراطب !! پوراطب
911090 قرص خوشبو کننده دهان با طعم نعناع خنک 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911091 قرص خوشبوکننده دهان با طعم هلو 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
914019 قرص داپوكستین 30م.گ 6ع - كوثر !! کوثر
999001 قرص دالفیرا(فامپیریدین)10م.گ 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
977034 قرص دایجستیو 100ع - كیمیدارو DIGESTIVE (CHEMIDAROU) EC TAB کیمیدارو
986047 قرص دایمتیكون 40 م.گ 100ع !! سبحان دارو
929008 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو DIMETHICONE 40MG TAB تهران دارو
951024 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB جالينوس
986074 قرص دایمكت 40م.گ 60ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
948034 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 100ع - ایران دارو DIMETHICONE (IRAN DAROU) 40MG TAB ايران دارو
929161 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
921007 قرص د-رگلیس بلیستر 100 ع - ایران داروك D-REGLIS® TAB-BLISTER ايران داروک
964072 قرص دروسپیرنون/اتینیل استرادیول( روكین ) 21 ع - ابوریحان ROKIN® 3/0.03MG TAB ابوریحان
946053 قرص دزیپرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو DESIPRAMINE (PARS DAROU) 25MG TAB پارس دارو
937030 قرص دفراسیروكس 125 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937031 قرص دفراسیروكس 250 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937032 قرص دفراسیروكس 500 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937029 قرص دفریپرون 500 م.گ 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
945009 قرص دكسترو متورفان 30ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB داروسازي پورسينا
945111 قرص دكسترو متورفان 30ع (OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
964186 قرص دگزامتازون 0.4 میلی گرم100 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964018 قرص دگزامتازون 0.5 میلی گرم100 ع - ابوریحان DEXAMETHASONE (ABURAYHAN) 0.5MG TAB ابوریحان
951026 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - جالینوس DOMPERIDONE (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
942110 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - حكیم DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
964016 قرص دمپریدون مالئات (دومپریدون) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان DOMPERIDONE (ABU) 10MG TAB ابوریحان
912059 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم30ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
977039 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 10MG TAB کیمیدارو
977038 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 5MG TAB کیمیدارو
942029 قرص دنپزیل (آلزاكیم) 5 میلی گرم 30ع - حکیم ALZAKIM® 5MG TAB حکيم
929061 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو DONEPEZIL 10MG TAB تهران دارو
925076 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 10MG TAB راموفارمين
922031 قرص دنپزیل 10میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 10MG TAB لقمان
925075 قرص دنپزیل 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
922030 قرص دنپزیل 5میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 5MG TAB لقمان
957020 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 10 میلی گرم 100ع- رازك DONEPEZIL (RAZAK) 10MG TAB رازک
957019 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 5 میلی گرم 100ع - رازك DONEPEZIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
919074 قرص دومپریدون ( دامپركس ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB باختر بيوشيمي
923091 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB روز دارو
957022 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957021 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 30ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
976013 قرص دونپزیل (دونپت) 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 10MG TAB سامی ساز
976012 قرص دونپزیل (دونپت) 5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 5MG TAB سامی ساز
932124 قرص دی والپروئكس (دیواپوكس) 500 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 500MG TAB تهران شيمي
923101 قرص دی والپروئكس 250 م.گ 50 ع- روزدارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 250MG TAB روز دارو
923093 قرص دی والپروئكس سدیم 500 م.گ 50 ع - روز دارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 500MG TAB روز دارو
919033 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 125MG TAB باختر بيوشيمي
919034 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 250 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB باختر بيوشيمي
919035 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 500 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB باختر بيوشيمي
983017 قرص دیابتون 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
980026 قرص دیابشور 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
977037 قرص دیازپام 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 10MG TAB کیمیدارو
986014 قرص دیازپام 10م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
922004 قرص دیازپام 10میلی گرم100ع- لقمان DIAZEPAM 10MG TAB لقمان
977035 قرص دیازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG TAB کیمیدارو
922005 قرص دیازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 2MG TAB لقمان
977036 قرص دیازپام 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 5MG TAB کیمیدارو
922006 قرص دیازپام 5میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 5MG TAB لقمان
944037 قرص دیپریدامول 25 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 25MG TAB توليدارو
944038 قرص دیپریدامول 75 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 75MG TAB توليدارو
912101 قرص دیدروژسترون( دوفاستون) 10 م.گ 84 ع - سپاكو دارو DYDROGESTERONE 10MG TAB سپاکو دارو
944035 قرص دیسیكلومین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
942027 قرص دیفنوكسیلات (دیفنوكیم) 2.5 میلی گرم 100ع - حکیم DIPHNOKIM® 2.5MG TAB حکيم
932020 قرص دیفنوكسیلات 100ع - تهران شیمی DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB تهران شيمي
924014 قرص دیفنوكسیلات 100ع - امین DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB امين
941011 قرص دیفنوكسیلات 2.5 م.گ 100ع - فارماشیمی DIPHENOXYLATE (PHARMACHEMIE) 2.5MG TAB فارما شيمي
963235 قرص دیفنوكسیلات 2.5 میلی گرم 100ع - داروپخش DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB داروپخش
971039 قرص دیكلوفناك ( ولدیك ) 100 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 100MG EXTENDED RELEASE TAB رها
920063 قرص دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - ایران ناژو DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB ايران ناژو
986015 قرص دیكلوفناك 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
951028 قرص دیكلوفناك 25 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 25MG TAB جالينوس
986016 قرص دیكلوفناك 50 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
932019 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB تهران شيمي
951029 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
996007 قرص دیكلوفناك 75 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
925086 قرص دیكلوفناك پتاسیم ( لوفناك ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین LOFENAC® 50MG TAB راموفارمين
937008 قرص دیكلوفناك پتاسیم (آویفناك) 50 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
924097 قرص دیكلوفناك پتاسیم 50 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC POTASSIUM 50MG EC TAB امين
929171 قرص دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
915046 قرص دیكلوفناك سدیم ( ولتارن ) 75 میلی گرم 30ع - مداوا VOLTAREN FCT 75MG TABLET - BULK BLISTER مداوا
985004 قرص دیكلوفناك سدیم (آلفن ایكس ال) 100 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
942028 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 100 میلی گرم 30ع - حكیم DICLOKIM® 100MG SR TAB حکيم
942025 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 25MG EC TAB حکيم
942026 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 50MG EC TAB حکيم
923038 قرص دیكلوفناك سدیم 25 میلی گرم 100 ع- روزدارو DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB روز دارو
971022 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 50MG TAB رها
971149 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم(ولدیك) 30ع - رها !! رها
808001 قرص دیگوكسین 0.25 م.گ 50ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
954067 قرص دیلتیازم 120 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
954024 قرص دیلتیازم 120 م.گ 30ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
986076 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
954023 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB داروسازي آريا
963084 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - داروپخش DILTIAZEM HCL 60MG TAB داروپخش
971030 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - رها DILTIAZEM (RAHA) 60MG TAB رها
971150 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 30ع - رها !! رها
966016 قرص دیلی پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش DAILY PLUS® TAB گسترش بازرگانی داروپخش
929057 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 100ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929166 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929173 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
951027 قرص دیمن هیدرینات 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMENHYDRINATE-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
977040 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 125 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 125MG TAB کیمیدارو
977041 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 250 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 250MG TAB کیمیدارو
977042 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 500 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 500MG TAB کیمیدارو
964069 قرص دیوالپروئكس سدیم 250 م.گ 60 ع - ابوریحان DIVALDIN® 250MG TAB ابوریحان
964144 قرص دیوالپروئكس سدیم(دیوالدین) 500م.گ 30 ع - ابوریحان DIVALDIN® 500MG TAB ابوریحان
935018 قرص رابپرازول ( پروتورابكس ) 20 میلی گرم 28ع - سجاد داروی شرق PROTORABEX® 20MG TAB سجاد داروي شرق
932039 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RABEPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932122 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی RABIMIZOL® 20MG TAB تهران شيمي
964092 قرص رابپرازول (رابزول)20 میلی گرم 30 ع - ابوریحان RABEZOL® 20MG TAB ابوریحان
920078 قرص رابپرازول 20 م گ 28ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
977043 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو RABEPRAZOLE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
920041 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 28ع - ایران ناژو RABEPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
971133 قرص راكوئیت 25(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
971134 قرص راكوئیت100(كوئتیاپین) 30 ع - رها !! رها
932100 قرص رالوكسیفن ( رالوكا ) 60میلی گرم 30ع - تهران شیمی RALOCA® 60MG TAB تهران شيمي
929002 قرص رانیتیدین ( تدافارم ) 150 میلی گرم 100ع - تهران دارو RANITIDINE 150MG TAB تهران دارو
929172 قرص رانیتیدین ( رانیتیكس ) 150 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
945047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - پورسینا RANITIDINE (PURSINA) 150MG TAB داروسازي پورسينا
977045 قرص رانیتیدین ( فیلم كوت رانیتیدین ) 300 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 300MG TAB کیمیدارو
960027 قرص رانیتیدین 150 م.گ 100ع - شفا RANITIDINE-SHAFA® 150MG TAB شفا
963110 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - داروپخش RANITIDINE (RAMOPHARMIN) 150MG TAB داروپخش
923039 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100 ع - روزدارو RANITIDINE 150MG TAB روز دارو
924038 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 150MG TAB امين
948013 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - ایران دارو RANITIDINE (IRANDARU) 150MG TAB ايران دارو
951033 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - جالینوس RANITIDINE-JALINOUS® 150MG TAB جالينوس
942047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - حکیم RANITIDINE-HAKIM® 150MG TAB حکيم
925031 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 150MG TAB راموفارمين
977044 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 150MG FC TAB کیمیدارو
971024 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع -رها RANITIDINE (RAHA) 150MG TAB رها
924041 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 300MG TAB امين
925032 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 300MG TAB راموفارمين
944055 قرص رانیتیدین 300میلی گرم 100ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 300MG TAB توليدارو
954076 قرص رانیتیدین آری تك 150 ع30 -آریا !! داروسازي آريا
939022 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 1 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 1MG TAB تسنيم
939023 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 2 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 2MG TAB تسنيم
976036 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 2 میلی گرم 100ع - سامی ساز PRAGLINIDE® 2MG TAB سامی ساز
976034 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 0.5 میلی گرم 100ع- سامی ساز PRAGLINIDE® 0.5MG TAB سامی ساز
976035 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 1 میلی گرم 100ع - سامی ساز PRAGLINIDE® 1MG TAB سامی ساز
964060 قرص رپاگلیناید (نیوبت)0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 0.5MG TAB ابوریحان
925033 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 0.5MG TAB راموفارمين
977046 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 0.5MG TAB کیمیدارو
963242 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 0.5MG TAB داروپخش
935026 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 0.5MG TAB سجاد داروي شرق
922106 قرص رپاگلیناید 0/5 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
925034 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 1MG TAB راموفارمين
977047 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINAIDE 1MG TAB کیمیدارو
922107 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
963230 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 1MG TAB داروپخش
935027 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
977048 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 2MG TAB کیمیدارو
922108 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 2MG TAB لقمان
963243 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 2MG TAB داروپخش
935028 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
964061 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 1 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 1MG TAB ابوریحان
964062 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 2 م.گ 100 ع - ابوریحان PRAGLINIDE® 2MG TAB ابوریحان
906004 قرص رزوواستاتين 10 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906005 قرص رزوواستاتين 20 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
919111 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919112 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 20MG TAB باختر بيوشيمي
948112 قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
964175 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 30 ع !! ابوریحان
937010 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
944131 قرص رزوواستاتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
948113 قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
964176 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 30 ع !! ابوریحان
937011 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
929150 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 28ع - تهران دارو ROSUVASTATIN (TEHRAN DAROU) 20MG TAB تهران دارو
944132 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 20MG TAB توليدارو
948114 قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
937012 قرص رزوواستاتین 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
944133 قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
948111 قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
944130 قرص رزوواستاتین 5 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 5MG TAB توليدارو
931128 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 10 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931129 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 20 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931127 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 5 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
939031 قرص رزوواستاتین(مینكور) 10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939032 قرص رزوواستاتین(مینكور) 20م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
971010 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC100ع-رها RAHAMOON® TAB رها
971141 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC30ع-رها !! رها
912062 قرص روامایسین 500میلیگرم24ع - سپاکو دارو Rovamycin سپاکو دارو
932114 قرص روپینیرول 0.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.5MG TAB تهران شيمي
932115 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 1MG TAB تهران شيمي
932116 قرص روپینیرول 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 5MG TAB تهران شيمي
932103 قرص روپینیرول 0.25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.25MG TAB تهران شيمي
922122 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
922120 قرص روپینیرول0.25 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.25MG TAB لقمان
922121 قرص روپینیرول0.5 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
945057 قرص روكشدار پانكراتین 100ع- پورسینا PANCREATIN (PURSINA) EC TAB داروسازي پورسينا
962001 قرص روكشدار فروس سولفات (آهن)100ع - ماد !! ماد
921024 قرص روكشدار اپی یون 30 ع - ایران داروك EPIONE® EC TAB ايران داروک
921022 قرص روكشدار آی دی ویت 30 ع - ایران داروك ID-VIT® TAB ايران داروک
944146 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 200MG TAB توليدارو
944147 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 400 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 400MG TAB توليدارو
921025 قرص روكشدار ایزی فلو30 ع - ایران داروك EASY FLOW® F.C. TAB ايران داروک
948044 قرص روكشدار پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو PROGAN® 10MG TAB ايران دارو
948043 قرص روكشدار پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو PRASUGREL (IRAN DARU) 5MG TAB ايران دارو
986005 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 10 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986006 قرص روكشدار خط دار ممانتین ( آلزانتین ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
942137 قرص روكشدار د3 - 1000 واحد 100ع - حكیم VITAMIN D3 HAKIM 1000® F.C TAB 100 حکيم
945008 قرص روكشدار دایجستیو 100ع - پورسینا DIGESTIVE EC TAB داروسازي پورسينا
991005 قرص روكشدار سیتاگلیپتین 50 م.گ (دیاپتین 50 ) 30ع - آرناحیات دانش !! آرنا حیات دانش
924170 قرص روكشدار فروس سولفات + فولیك اسید(آمی فر پلاس) 100ع - امین !! امين
924169 قرص روكشدار فروس سولفات(آمی فر-اس) 100ع - امین !! امين
921023 قرص روكشدار فیتوریلكس 30 ع - ایران داروك PHYTORELAX® F.C. TAB ايران داروک
921028 قرص روكشدار فیتوسپرین 81 میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 81MG F.C. TAB ايران داروک
921026 قرص روكشدار لیبیدوكس 30 ع - ایران داروك LIBIDOX® F.C. TAB ايران داروک
971124 قرص روكشدار متوپرولول سوكسینات 47/5-100 ع-رها !! رها
944054 قرص روكشدار ممانتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MEMANTINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
971035 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 200 میلی گرم 100ع - رها RAHAKIN® 200MG TAB رها
971036 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 500 میلی گرم 30ع - رها RAHAKIN® 500MG EXTENDED RELEASE TAB رها
921020 قرص روكشدارو هراكلس 30 ع - ایران داروك HERACLES® F.C. TAB ايران داروک
963299 قرص ریتودرین هیدروكلراید 10 میلی گرم 100ع - داروپخش RITODRINE-DAROUPAKHSH® 10MG TAB داروپخش
977050 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 10MG TAB کیمیدارو
977049 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 5 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 5MG TAB کیمیدارو
919093 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 10 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919092 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 5 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
932109 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 10 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 10MG TAB تهران شيمي
932108 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 5 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 5MG TAB تهران شيمي
963296 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 15ع - داروپخش RIZATRIPTAN (DP) 10MG TAB داروپخش
931077 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB کيش مديفارم
924138 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 10MG TAB امين
948039 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 10MG TAB ايران دارو
942164 قرص ریزاتریپتان 10م.گ 4ع-حكیم !! حکيم
931076 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB کيش مديفارم
924137 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 5MG TAB امين
948038 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
963236 قرص ریزدرونیت 35 میلی گرم 10ع - داروپخش RISEDRONATE (DAROU PAKHSH) 35MG TAB داروپخش
954047 قرص ریزدرونیت سدیم 35 م.گ 4ع - آریا RISONEX® 35MG TAB داروسازي آريا
945031 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 1MG TAB داروسازي پورسينا
919099 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 1 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 1MG TAB باختر بيوشيمي
919100 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 2 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 2MG TAB باختر بيوشيمي
919101 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 3 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISBIODAL® 3MG TAB باختر بيوشيمي
919102 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 4 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 4MG TAB باختر بيوشيمي
986044 قرص ریسپریدون 1 م.گ 100ع !! سبحان دارو
923097 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100 ع- روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 1MG TAB روز دارو
923041 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 1MG TAB روز دارو
945032 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 2MG TAB داروسازي پورسينا
986045 قرص ریسپریدون 2 م.گ 100ع !! سبحان دارو
923098 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923042 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923099 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 4MG TAB روز دارو
923043 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 4MG TAB روز دارو
932127 قرص ریلوزول (ریلومكس ) 50 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RILUMAX® 50MG TAB تهران شيمي
951056 قرص ریلوزول (ریلونورم ) 50 میلی گرم 28ع - جالینوس RILONORM® 50MG TAB جالينوس
942159 قرص ریلوزول 50 م.گ 60 ع - حكیم !! حکيم
932137 قرص ریلوماكس 28 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
991002 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 10 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991003 قرص ریواروكسابان(آكسابین) 20 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
991004 قرص ریواروكسابان(آكسابین)15 م.گ 30 ع - آرنا حیات دانش !! آرنا حیات دانش
998025 قرص زتابین (كپسیتابین) 500 م.گ 60 ع- نانو الوند !! نانو فناوران داروئی الوند
939012 قرص زكاماكس پلاس 50ع - تسنیم ZOCAMAX PLUS® TAB تسنيم
919072 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 10MG TAB باختر بيوشيمي
919071 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 5MG TAB باختر بيوشيمي
946064 قرص زولپیدم 10 م.گ 20ع - پارس دارو ZOLPIDEM (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
931083 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 10MG TAB کيش مديفارم
977052 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 10MG TAB کیمیدارو
931082 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 5MG TAB کيش مديفارم
977051 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
964145 قرص زولپیدم(ریپدم) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 10MG TAB ابوریحان
964146 قرص زولپیدم(ریپدم) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 5MG TAB ابوریحان
919103 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 2.5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی ZOLMIGRAN® 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919104 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی Zolmigran® باختر بيوشيمي
945065 قرص زونیساماید 100 میلی گرم 30ع - پورسینا ZONISAMIDE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
919123 قرص زیدوودین/لامیوودین ( كوبایوویر ) 300/150 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی CO-BIOVIR® 300/150MG TAB باختر بيوشيمي
918036 قرص زیر زبانی ویتامین ب 12 ( وبر نچرالز)1000 میكروگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
921030 قرص زین تیگو 30 ع- ایران داروك ZINTIGO® TABLET ايران داروک
916013 قرص زینك ( آمینو جلات ) 60ع - ساپونین ZINC (SAPONIN IRAN) 20MG TAB ساپونين ايران
910111 قرص زینك ( نیچرمید ) 30 میلی گرم 100ع - پوراطب ZINC <NATURE MADE> 30MG TAB پوراطب
979004 قرص زینك پلاس 10 م.گ (ویتالیا)60 ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
916012 قرص زینك سولفات 22 میلی گرم 60ع - ساپونین ZINC SULFATE (SAPONIN IRAN) 22MG TAB ساپونين ايران
951062 قرص زینك گلوكونات 15 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 15MG TABLET جالينوس
951063 قرص زینك گلوكونات 30 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 30MG TABLET جالينوس
918028 قرص زینك( وبر نچرالز) 25 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
962005 قرص زینكوفر(آهن+روی+ویتامینC) 30ع - ماد !! ماد
963025 قرص سالبوتامول 100ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB داروپخش
976001 قرص سامی لاكس 30ع - سامی ساز SAMILAX® TAB سامی ساز
948011 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - ایران دارو CIMETIDINE (IRANDAROU) 200MG TAB ايران دارو
977053 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CIMETIDINE (CD) 200MG TAB کیمیدارو
945071 قرص ساینار 30ع - پورسینا CYNAR® TAB داروسازي پورسينا
945063 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
929003 قرص ستیریزین ( آلرآف ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB تهران دارو
942017 قرص ستیریزین (ستریكیم) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CETRIKIM® 10MG TAB حکيم
954014 قرص ستیریزین 10 م.گ 100ع - آریا CETIRIZINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
937009 قرص ستیریزین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
944058 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو CETIRIZINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
963250 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
957003 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
977055 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
920016 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - ایران ناژو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ايران ناژو
977054 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
945062 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
957051 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
912110 قرص سدیم فلوراید (زیمافلور) 0.25 م.گ 400 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
922011 قرص سدیم فلوراید 20میلی گرم 100ع- لقمان SODIUM FLUORIDE 20MG TAB لقمان
929041 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 50 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 50MG TAB تهران دارو
945048 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945049 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
929042 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 100 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 100MG TAB تهران دارو
919050 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 100MG TAB باختر بيوشيمي
919049 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 50 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
957008 قرص سرترالین (سرترازین) 100 میلی گرم 30ع- رازك SERTRALINE (RAZAK) 100MG TAB رازک
986058 قرص سرترالین 100 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
942049 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 100MG TAB حکيم
986057 قرص سرترالین 50 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
923053 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع- روزدارو SERTRALINE HCL 50MG TAB روز دارو
944045 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100ع - تولیدارو SERTRALINE (T.D) 50MG TAB توليدارو
942048 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB حکيم
957007 قرص سرترالين 50 ميلي گرم 30ع - رازك SERTRALINE (RAZAK) 50MG TAB رازک
996002 قرص سرترالین هگزال 100 م.گ 20 ع-بهستان تولید !! بهستان تولید
996003 قرص سرترالین هگزال 50 م.گ 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
929069 قرص سرما خوردگی فورت گریفن ( روز، شب ) 100ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929067 قرص سرما خوردگی فلوگریفن ( روز، شب ) 60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
919067 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد روز و شب ) 60ع - باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (325) TAB باختر بيوشيمي
919068 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد فورت ) 60ع- باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (500) TAB باختر بيوشيمي
957013 قرص سرماخوردگي (كلداستاپ ) 20ع - رازك COLD STOP RAZAK® TAB رازک
923083 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30 ع - روزدارو ADULT COLD PREPARATION-1 TAB روز دارو
923109 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
920017 قرص سرماخوردگی (ناژو كلد) 30ع - ایران ناژو ADULT COLD PREPARATION-4 TAB ايران ناژو
941010 قرص سرماخوردگی اطفال 100ع - فارماشیمی CHILDREN COLD (PHARMACHEMIE) TAB فارما شيمي
929174 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (قرص گریفن ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
929085 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )100ع - تهران دارو ADULT COLD TAB تهران دارو
929165 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )30ع - تهران دارو GRIPHEN® ADULT TAB تهران دارو
941050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (ادالت فلو) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
937044 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 20ع OTC- آوه سینا !! آوه سينا
937007 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
944032 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (رلیكول) 100ع - تولیدارو RELICOL® TAB توليدارو
923050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100 ع - روزدارو ADULT COLD TAB روز دارو
963093 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع - داروپخش ADULT COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963326 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
923114 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 30ع (OTC) - روزدارو !! روز دارو
941009 قرص سرماخوردگی بزرگسالان فارما 100ع - فارماشیمی ADULT COLD (PHARMACHEMI) TAB فارما شيمي
960017 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (قرص گریپین 3) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960078 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (گریپین 3)(باركد دو بعدی) 30ع - شفا !! شفا
971142 قرص سرماخوردگي رها كلد روز 30ع (OTC)- رها !! رها
971011 قرص سرماخوردگی روز ( رها كلدروز ) 100ع - رها RAHA COLD DAY® TAB رها
924109 قرص سرماخوردگی روز (دكستاكلد) 100ع - امین DEXTACOLD® TAB امين
924110 قرص سرماخوردگی شب (دكستاكلد سی) 100ع - امین DEXTACOLD-C® TAB امين
963310 قرص سرماخوردگی كودكان ( چیلدرن كلد ) 100ع - داروپخش CHILDREN COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
929086 قرص سرماخوردگی كودكان ( گریفن ) 100ع - تهران دارو CHILDREN COLD TAB تهران دارو
929073 قرص سرماخوردگی(كاف گریفن) (روز، شب)60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
950075 قرص سفكسیم (زاكسیم) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG TAB دانا
950076 قرص سفكسیم (زاكسیم) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG TAB دانا
928001 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 200MG TAB آفاشيمي
946054 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - پارس دارو CEFIXIME (PARS DAROU) 200MG TAB پارس دارو
914006 قرص سفكسیم 200 میلیگرمی -كوثر CEFIXIME 200MG TAB کوثر
922007 قرص سفكسیم 200میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 200MG TAB لقمان
946055 قرص سفكسیم 400 م.گ 10ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 400MG TAB پارس دارو
928002 قرص سفكسیم 400 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 400MG TAB آفاشيمي
922008 قرص سفكسیم 400میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 400MG TAB لقمان
914015 قرص سفكسیم 400میلیگرم-كوثر CEFIXIME 400MG TAB کوثر
982002 قرص سلكوكسیب (كوبیكس) 100 م.گ 30 ع !! فرنوش دارو طب
902013 قرص سلكوكسیب 100 میلی گرم 60 ع - مهردارو !! مهر دارو
910130 قرص سلنیوم ( نیچرمید ) 200 میكروگرم 100ع - پوراطب SELENIUM <NATURE MADE> 200MCG TAB پوراطب
918006 قرص سلنیوم ( وبر نچرالز) 200 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SELENIUM <WEBBER NATURAL> 200MCG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
921008 قرص سِنالاكس بلیستر 30 ع - ایران داروك SENA-LAX® 30 TAB ايران داروک
921009 قرص سِنالاكس قوطی پلاستیكی 25 ع - ایران داروك SENA-LAX® 25 TAB ايران داروک
971041 قرص سنتوم 120ع - رها !! رها
971040 قرص سنتوم 60ع - رها SENTUM® TAB 60 رها
924166 قرص سوپراكلد (قرص روز) 50ع - امین SUPRACOLD-D® TAB امين
924008 قرص سوپراكلد 100ع - امین ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB امين
924180 قرص سوپراكلد دی (دو بعدی) 30ع - امین !! امين
924106 قرص سوپراكلد دی 100ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924007 قرص سوپراكلد دی 30ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
942050 قرص سوتالول (سوتاکیم) 80 میلی گرم 100ع - حکیم SOTAKIM® 80MG TAB حکيم
977057 قرص سوتالول 80 میلی گرم 30ع - كیمیدارو SOTALOL-CD® 80MG TAB کیمیدارو
919115 قرص سوفوسبوویر ( سوبایوویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SOBIOVIR® 400MG TAB باختر بيوشيمي
977056 قرص سوكرالفیت 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو SUCRALFATE (CHIMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
963322 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 100ع - داروپخش SULFASALAZINE (DAROU PAKHSH) 500MG TAB داروپخش
912108 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 112 ع - سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
902014 قرص سولفاسالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
939034 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939033 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)5م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
996004 قرص سولی فناسین 10 م.گ(وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
996010 قرص سولی فناسین 5 م.گ (وزیكر) 30ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
924191 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 10 م گ - امین !! امين
924190 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 5 م گ - امین !! امين
986024 قرص سولیفناسین ( سولیفكس ) 5 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
939041 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )10 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
939040 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )5 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
925021 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 8ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
919066 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 100 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB باختر بيوشيمي
919065 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 50 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB باختر بيوشيمي
932096 قرص سوماتریپتان ( سومیتركس ) 50 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMITREX® 50MG TAB تهران شيمي
931120 قرص سوماتریپتان ( سومیگرال ) 50 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN (MEDIPHARM) 50MG FC TAB کيش مديفارم
915029 قرص سوماتریپتان ( مداگرن ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB مداوا
932041 قرص سوماتریپتان (سومیتركس) 100 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB تهران شيمي
942039 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 100 میلی گرم 6ع - حكیم MIGRAKIM® 100MG TAB حکيم
942038 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 50 میلی گرم 4ع - حكیم MIGRAKIM® 50MG TAB حکيم
945039 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (POURSINA) 100MG FC TAB داروسازي پورسينا
931079 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB کيش مديفارم
963232 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - داروپخش SUMATRIPTAN (DP) 50MG FC TAB داروپخش
957057 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 4ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 100MG FC TAB رازک
945038 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
960011 قرص سوماتریپتان 50 م.گ 10ع - شفا SUMATRIPTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
931078 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB کيش مديفارم
957056 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 5ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 50MG FC TAB رازک
910007 قرص سوی ایزوفلاون ( سنتری ) 60ع - پوراطب SOY ISOFLAVONES <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
910107 قرص سوی منوپوز ( نیچرمید ) 30ع - پوراطب SOYMENOPUSE® TAB پوراطب
963114 قرص سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم 20ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 500MG TAB داروپخش
964015 قرص سیپروترون استات 50 میلی گرم 50 ع - ابوریحان CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB ابوریحان
964014 قرص سیپروترون كمپاند 21 ع - ابوریحان CYPROTERONE COMPOUND TAB ابوریحان
929062 قرص سیپروفلوكساسین ( تدافارم )250 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB تهران دارو
929063 قرص سیپروفلوكساسین ( سیپروتد) 500 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB تهران دارو
942106 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكیم) 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
944024 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 250 میلی گرم 20ع - تولیدارو CIPROQUINOL® 250MG TAB توليدارو
944006 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 500 میلی گرم 20ع -تولیدارو CIPROQUINOL® 500MG TAB توليدارو
957034 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN (RAZAK) 250MG TAB رازک
954015 قرص سیپروفلوكساسین 250 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
923054 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB روز دارو
942020 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 250MG TAB حکيم
954016 قرص سیپروفلوكساسین 500 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
942021 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
957035 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB رازک
923055 قرص سیپروفلوكساسین 500میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB روز دارو
924057 قرص سیپروفلوكساسین(سیپروفكت) 500 م.گ 20ع - امین CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB امين
963184 قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 30ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 250MG TAB داروپخش
963027 قرص سيپروهپتادين (سيپراکتين) 4 م.گ CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB داروپخش
929009 قرص سیپروهپتادین 100ع - تهران دارو CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB تهران دارو
924013 قرص سیپروهپتادین 100ع - امین CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB امين
951036 قرص سیپروهپتادین 4میلی گرم 100ع - جالینوس CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
931126 قرص سیتاپلاس 50+500 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
986064 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 100 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
986063 قرص سیتاگلیپتین (ژانوپتین) 50 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
946086 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 100 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946084 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 25 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946085 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 50 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
944138 قرص سیتاگلیپتین + متفورمین 500/50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN/METFORMIN (TOLID DAROU) 50/500MG TAB توليدارو
957137 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
929178 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
957138 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
944135 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 25MG TAB توليدارو
964172 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
948116 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
957135 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957136 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
944134 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 50MG TAB توليدارو
964173 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
948117 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
929179 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
931125 قرص سیتاگلیپتین فسفات 100 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931123 قرص سیتاگلیپتین فسفات 25 م.گ 28ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
986070 قرص سیتاگلیپتین( ژانوپتین) 25 م.گ 50 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
945040 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
954018 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
919043 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB باختر بيوشيمي
919044 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 40 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB باختر بيوشيمي
929004 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB تهران دارو
929154 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 30ع - تهران دارو CITALOTED® 20MG TAB تهران دارو
929005 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 40 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
925082 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALORAMIN® 20 MG TAB راموفارمين
944043 قرص سیتالوپرام (تیدی پرام) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIPRAM® 20 MG TAB توليدارو
941014 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 20MG TAB فارما شيمي
954017 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
986061 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
996005 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20 ع -بهستان تولید !! بهستان تولید
963116 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 20MG FC TAB داروپخش
948031 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 20MG TAB ايران دارو
977058 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 20MG TAB کیمیدارو
941015 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 40MG TAB فارما شيمي
945041 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 40MG TAB داروسازي پورسينا
996006 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20 ع- بهستان تولید !! بهستان تولید
963308 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 40MG FC TAB داروپخش
977059 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 40MG TAB کیمیدارو
948032 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 40MG TAB ايران دارو
929157 قرص سیتالوپرام(سیتالوتد) 40 م.گ 30ع- تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
977165 قرص سیتریزین 10 م.گ 100 ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
925036 قرص سیتریزین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB راموفارمين
925035 قرص سیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB راموفارمين
996008 قرص سیتریزین هگزال 10 م.گ 20 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
997005 قرص سیستون 60 ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
957128 قرص سیستین ب6 60ع - رازك !! رازک
951082 قرص سیستین ب6 ال-آرژنین/زینك - جالینوس !! جالينوس
945023 قرص سیلدنافیل 25 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB داروسازي پورسينا
945022 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
915033 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا MODAGRA® 50MG TAB مداوا
915005 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 8ع - مداوا SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB مداوا
957076 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 2ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957074 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957075 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 4ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
982001 قرص سیلدنافیل 100 م.گ (اركتو) 4 ع - فرنوش دارو طب !! فرنوش دارو طب
941022 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 4ع - فارماشیمی SILDENAFIL (PHARMACHEMIE) 100MG TAB فارما شيمي
960049 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 100MG TAB شفا
945024 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB داروسازي پورسينا
923052 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB روز دارو
941021 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
960050 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
923051 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB روز دارو
957086 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
924103 قرص سیلدنافیل سیترات (سیلدآپ) 100 م.گ 10ع - امین SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB امين
924029 قرص سیلی مارین (لیورهرب) 140 میلی گرم 100ع - امین LIVERHERB® 140MG TAB امين
924107 قرص سیلی مارین + ب كمپلكس (لیورهرب پلاس ب) 30ع - امین LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB 30 امين
911134 قرص سیلیشز ارث پلاس (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
945050 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
954050 قرص سیمواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا SIMVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
932040 قرص سیمواستاتین ( سیواسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SIMVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
945102 قرص سیمواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (POURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
942051 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم SIMVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
935001 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق SIMVASTATIN 20MG TAB سجاد داروي شرق
922024 قرص سیمواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان SIMVASTATIN 20MG TAB لقمان
951034 قرص سیمواستاتین10 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951035 قرص سیمواستاتین20 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
924024 قرص سیناریزین 75 میلی گرم 100ع - امین CINNARIZINE 75MG TAB امين
924023 قرص سينازين (سيناريزين) 25 ميلي گرم 100ع – امين CINNARIZINE 25MG TAB امين
944128 قرص سیناكلست 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو CINACALCET (TOLID DAROU) 30MG TAB توليدارو
960025 قرص شفا كاپتوپریل 25 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 25MG TAB شفا
910372 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 300ع - پوراطب !! پوراطب
910938 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
919118 قرص فامپریدین ( فامبایوكس) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FAMBIOX® 10MG EXTENDED RELEASE TAB باختر بيوشيمي
945014 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 20MG TAB داروسازي پورسينا
929065 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 20 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 20MG TAB تهران دارو
929064 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 40 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 40MG TAB تهران دارو
948129 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
960006 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE 20MG TAB شفا
977060 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
948130 قرص فاموتیدین 40 م.گ 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
977061 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
945015 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 40MG TAB داروسازي پورسينا
935021 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق FAMOTIDINE (SAJAD DAROU) 40MG TAB سجاد داروي شرق
957162 قرص فبوكسوستات 40 م.گ 30ع - رازك !! رازک
944136 قرص فبوكسوستات 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
957161 قرص فبوكسوستات 80 م.گ 30ع - رازك !! رازک
944137 قرص فبوكسوستات 80 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 80MG TAB توليدارو
962002 قرص فرس سولفات(آهن) + اسید فولیك 100ع - ماد !! ماد
942122 قرص فروس سولفات ( فروشل) 50 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
963028 قرص فروس سولفات ( فریرون ) 100ع - داروپخش FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB داروپخش
962003 قرص فروس سولفات (آهن )+ویتامین ث 60ع - ماد !! ماد
923044 قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو FERROUS SULFATE TAB روز دارو
924157 قرص فروس فومارات(آمی فر-اف) 100ع - امین FERROUS FUMARATE 60MG F.C. TAB 100 امين
964148 قرص فكسوفنادین (رینوفكس)180 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 180MG TAB ابوریحان
932113 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 180MG TAB تهران شيمي
935031 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 120 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 120MG TAB سجاد داروي شرق
935030 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 180 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 180MG TAB سجاد داروي شرق
935029 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 60 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 60MG TAB سجاد داروي شرق
931067 قرص فكسوفنادین ( فكسامین ) 120 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 120MG TAB کيش مديفارم
929151 قرص فكسوفنادین ( فكسوتد ) 180 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 180MG TAB تهران دارو
939018 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 120میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 120MG TAB تسنيم
939017 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 60 میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 60MG TAB تسنيم
976026 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 120 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 120MG TAB سامی ساز
976027 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 180 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 180MG TAB سامی ساز
976025 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 60 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
964147 قرص فكسوفنادین (رینوفكس) 120 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 120MG TAB ابوریحان
951098 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
960065 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 120MG TAB شفا
977066 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 120MG TAB کیمیدارو
932112 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 120MG TAB تهران شيمي
963240 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - داروپخش FEXOFENADINE (DAROUPAKHSH) 120MG TAB داروپخش
960066 قرص فكسوفنادین 180 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 180MG TAB شفا
977067 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 180MG TAB کیمیدارو
951099 قرص فكسوفنادین 180م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
929148 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 60MG TAB تهران دارو
931066 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 60MG TAB کيش مديفارم
942120 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - حکیم FEXOFENADINE 60MG TAB حکيم
977065 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 60MG TAB کیمیدارو
932023 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE 60MG TAB تهران شيمي
929019 قرص فكسوفنادین( فکسوتد ) 120 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOFENADINE 120MG TAB تهران دارو
964013 قرص فکسوفنادین 60 میلی گرم 100 ع - ابوریحان FEXOFENADINE (ABURAIHAN) 60MG TAB ابوریحان
912043 قرص فلكائینید (آپوكارد) 100میلیگرم60ع- سپاکو دارو APOCARD سپاکو دارو
902015 قرص فلوتامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
977062 قرص فلوفنازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB کیمیدارو
977063 قرص فلوفنازین 2.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB کیمیدارو
929097 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB تهران دارو
929132 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو VOXAM® 100MG TAB تهران دارو
937013 قرص فلوكونازول 100 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937014 قرص فلوكونازول 150 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
937015 قرص فلوكونازول 200 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
919048 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919047 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB باختر بيوشيمي
957164 قرص فلووكسامین 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957163 قرص فلووكسامین 100م.گ 30ع - رازك !! رازک
951084 قرص فلووكسامین مالئات 100 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 100MG TAB جالينوس
951083 قرص فلووكسامین مالئات 50 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 50MG TAB جالينوس
946056 قرص فنوباربیتال 100 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
924019 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 100MG TAB امين
963127 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 100MG TAB داروپخش
946057 قرص فنوباربیتال 15 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
924102 قرص فنوباربیتال 15 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 15MG TAB امين
963126 قرص فنوباربیتال 60 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 60MG TAB داروپخش
922012 قرص فنی توئین ، فنوباربیتال 50 /100 میلی گرم 100ع- لقمان PHENYTOIN COMPOUND TAB لقمان
929068 قرص فورازولیدون ( فورابن ) 100ع - تهران دارو FURAZOLIDONE 100MG TAB تهران دارو
902016 قرص فوروزماید 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
912099 قرص فوروزماید 28 ع - سپاكو دارو FUROSEMIDE 40MG TAB سپاکو دارو
948115 قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع - ایران دارو !! ايران دارو
977064 قرص فوروزماید 40 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
980023 قرص فولویت 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
923045 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 1MG TAB روز دارو
902017 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
948004 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
971002 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - رها !! رها
971107 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 200ع - رها !! رها
923046 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 5MG TAB روز دارو
902018 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
948047 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو FOLIC ACID (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
941051 قرص فولیك اسید(FERRO-IRON) - فارماشیمی !! فارما شيمي
999005 قرص فولیكوژن (مولتی ویتامین ضد ریزش و تقویت كننده مو) 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
923048 قرص فولیكوفر 100 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID TAB روز دارو
921029 قرص فیتوفاژ 30 ع - ایران داروك PHYTOPHAGE® TAB ايران داروک
964011 قرص فیناستراید (فیناید ) 1 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 1MG TAB ابوریحان
964012 قرص فیناستراید (فیناید ) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 5MG TAB ابوریحان
902019 قرص فیناستراید 1 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902020 قرص فیناستراید 5 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
982003 قرص فینپشیا 1م.گ(فیناستراید) 100 ع - فرنوش دارو طب !! فرنوش دارو طب
975002 قرص قهوه سبز (گرین كافی بی اس كی) 60ع - بنیان سلامت كسری GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 بنیان سلامت کسری
964098 قرص كابرگولین(كابولین) 1 میلی گرم 20 ع - ابوریحان CABOLIN® 1MG TAB ابوریحان
964097 قرص كابرگولین(كابولین)0/5 میلی گرم 8 ع - ابوریحان CABOLIN® 0.5MG TAB ابوریحان
929076 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 25MG TAB تهران دارو
923061 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 25MG TAB روز دارو
948014 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 25MG TAB ايران دارو
960024 قرص كاپتوپریل 50 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
929077 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 50MG TAB تهران دارو
923060 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 50MG TAB روز دارو
948019 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
925039 قرص كاربامازپین ( كاربارام ) 200 میلی گرم 100ع - راموفارمین CARBAMAZEPINE 200MG TAB راموفارمين
946058 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - پارس دارو CARBAMAZEPINE (PARSDAROU) 200MG TAB پارس دارو
986059 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
986025 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
923062 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو CARBAMAZEPINE 200MG TAB روز دارو
951040 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100ع - جالینوس CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB جالينوس
922013 قرص كاربامازپین 200میلی گرم 100ع- لقمان CARBAMAZEPINE 200MG TAB لقمان
945061 قرص كارنیتین 250 میلی گرم 100ع - پورسینا CARNITINE (PURSINA) 250MG TAB داروسازي پورسينا
945043 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 12.5MG TAB داروسازي پورسينا
945044 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945045 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 6.25MG TAB داروسازي پورسينا
915039 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 25MG TAB مداوا
915038 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 6.25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 6.25MG TAB مداوا
942016 قرص كارودیلول (كاردیول) 12.5 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 12.5MG TAB حکيم
942015 قرص كارودیلول (كاردیول) 6.25 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 6.25MG TAB حکيم
931059 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 12.5MG TAB کيش مديفارم
977069 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 12.5MG TAB کیمیدارو
929070 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 12.5MG TAB تهران دارو
986072 قرص كارودیلول 12.5(سوكاردیل) 30ع -سبحان دارو !! سبحان دارو
951039 قرص كارودیلول 12/5 میلی گرم 100ع - جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 12.5MG TAB جالينوس
929071 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 25MG TAB تهران دارو
931060 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 25MG TAB کيش مديفارم
977070 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 25MG TAB کیمیدارو
931058 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 6.25MG TAB کيش مديفارم
929072 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 6.25MG TAB تهران دارو
963133 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 6.25MG TAB داروپخش
977068 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 6.25MG TAB کیمیدارو
951038 قرص كارودیلول 6/25 میلی گرم 100ع- جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 6.25MG TAB جالينوس
985034 قرص كارویدال 6/25 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
911124 قرص كافئین (پرولب) 200 میلی گرم 100ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
945046 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 30ع - پورسینا KETOTIFEN (PURSINA) 1MG TAB داروسازي پورسينا
925040 قرص كتوتیفن ( كترام ) 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB راموفارمين
971004 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 100ع - رها KETOTIFEN (RAHA)1MG TAB رها
924021 قرص كتوتیفن 100ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB امين
946060 قرص كتوتیفن 100ع - پارس دارو KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB پارس دارو
922026 قرص كتوتیفن 1میلی گرم 100ع- لقمان KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB لقمان
935014 قرص كتورولاك ( ترادولاك ) 30ع - سجاد داروی شرق KETOROLAC 10MG TAB سجاد داروي شرق
925087 قرص كتورولاك ( توراپین ) 10 میلی گرم - راموفارمین TORAPAIN® 10MG TAB راموفارمين
924167 قرص كتورولاك 10 میلی گرم 100ع - امین KETOROLAC (AMIN) 10MG TAB امين
964094 قرص كتورولاك ترومتامین10میلی گرم 30 ع - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 10MG TAB ابوریحان
923059 قرص كتوكونازول 200 میلی گرم 30 ع - روزدارو KETOCONAZOLE 200MG TAB روز دارو
921019 قرص كراتاگوس 30 ع - ایران داروك CRATAEGUS (IRAN DAROUK) TAB ايران داروک
971033 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 90ع - رها !! رها
971034 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 100ع - رها !! رها
910006 قرص كرومیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 100ع - پوراطب CHROMIUM PICOLINATE <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
932014 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 20ع- تهران شیمی CLARITHROMYCIN 250MG TAB تهران شيمي
932015 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 500 میلی گرم 20ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 500MG TAB تهران شيمي
954019 قرص كلاریترومایسین 250 م.گ 20ع - آریا CLARITHROMYCIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
923063 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 250MG TAB روز دارو
977071 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
923064 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 500MG TAB روز دارو
944056 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20ع - تولیدارو CLARITHROMYCIN (T.D) 500MG TAB توليدارو
977072 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 28ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
922003 قرص كلاریترومایسین 500میلی گرم 14ع- لقمان CLARITHROMYCIN 500MG TAB لقمان
910512 قرص كلتركس ( هلث برست ) 100ع - پوراطب CALCIUM-D <HEALTH BURST> TAB پوراطب
922019 قرص كلد استاپ 555میلی گرم 30ع- لقمان ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB لقمان
912013 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2 میلی گرمی) (یخچالی)25ع - سپاكو دارو Leukeran 2mg سپاکو دارو
912016 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2میلی‌گرمی) 50ع- سپاکو دارو LEUKERAN سپاکو دارو
932033 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB تهران شيمي
932034 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB تهران شيمي
902021 قرص كلردیازپوكساید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
948023 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB ايران دارو
902022 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
945025 قرص كلرفنیرامین مالئات 4 میلی گرم 100ع - پورسینا CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروسازي پورسينا
964150 قرص كلرمادینون استات (دالیا)2 م.گ 21 ع - ابوریحان DAHLIA® 2/0.03MG TAB ابوریحان
942019 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
925044 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB راموفارمين
942018 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
925043 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB راموفارمين
946001 قرص كلروكین 100ع - پارس دارو CHLOROQUINE (PARSDAROU) 150MG TAB پارس دارو
966015 قرص كلسی بالانس 120 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
942172 قرص كلسی كیم پلاس (كلسیم+د3+زینك+منیزیم) 30ع - حكیم !! حکيم
980034 قرص كلسی ویت 90 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
944165 قرص كلسیرادون ( كلسیم - د ) 50 ع (OTC) - تولیدارو !! توليدارو
980003 قرص كلسیكر 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
944107 قرص كلسیم - د (كلسیرادون) 50ع - تولیدارو CALCIRADON® TAB توليدارو
910001 قرص كلسیم د ( سنتری ) 500 میلی گرم 90ع- پوراطب CALCIUM-D <21ST CENTURY HEALTH CARE> TAB پوراطب
941016 قرص كلسیم - د 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
978034 قرص كلسیم - منیزیم - زینك 90 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
951066 قرص كلسیم /منیزیم /زینك +ویتامین د 30ع - جالینوس !! جالينوس
932042 قرص كلسیم +د ( ساپ دی كال ) 50ع - تهران شیمی CALCIUM-D TAB تهران شيمي
942151 قرص كلسیم +د 3 250/300 میلی گرم ع IU) 30 ) -حكیم !! حکيم
951041 قرص كلسیم D3 بلیستر 60ع - جالینوس !! جالينوس
951042 قرص كلسیم D3 قوطی 100ع - جالینوس !! جالينوس
902023 قرص كلسیم پانتوتنات 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
948025 قرص كلسیم د ( استئو دی ) 50ع - ایران دارو OSTEO-D® TAB ايران دارو
916016 قرص كلسیم د ( قوطی ) 100ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
929074 قرص كلسیم د ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CALCIUM-D TAB تهران دارو
910105 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 130ع - پوراطب CALCIUM-D <NATUREMADE> TAB پوراطب
910115 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 90ع - پوراطب CALCIUM WITH VIT D (NATUREMADE) TAB 90 پوراطب
918010 قرص كلسیم د (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM-D <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
915023 قرص كلسیم د 500 میلی گرم 50ع - مداوا CALCIUM-D TAB مداوا
963115 قرص كلسیم د 50ع - داروپخش CALCIUM-D TAB داروپخش
916014 قرص كلسیم د 50ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
963258 قرص كلسیم د فورت 100ع - داروپخش CALCIUM-D.FORT (DP) 500MG TAB داروپخش
929075 قرص كلسیم دی فورت ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CAD-D تهران دارو
960023 قرص كلسیم دی 500 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960045 قرص كلسیم دی 500 م.گ 50ع - شفا !! شفا
986042 قرص كلسیم دی 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
911015 قرص كلسیم سیترات + د (لانواویتا)100ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CITRATE WITH D®TAB 100 آرمان فارمد دارو
951074 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 100ع - جالینوس CALCIUM CITRATE+VITAMIN D - TAB 100 جالينوس
951072 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 50ع- جالینوس !! جالينوس
910704 قرص كلسیم سیترات د ( استیون آرایكس بون ) ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب ! پوراطب
910023 قرص كلسیم سیترات د ( سنتری ) 75ع - پوراطب !! پوراطب
924149 قرص كلسیم سیترات+ویتامین د (كلسیت دی) 50ع - امین !! امين
932095 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500 میلی گرم ( بلیستر ) 100ع - تهران شیمی CALCIMAX® 500MG TAB تهران شيمي
932013 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500میلی گرم قوطی 50ع - تهران شیمی CALCIUM CARBONATE 500MG TAB تهران شيمي
911032 قرص كلسیم كربنات + د (لانواویتا) 600میلیگرم 100 ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CARBONATE & VITAMIN D® TAB 100 آرمان فارمد دارو
925042 قرص كلسیم كربنات 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین CALCIUM 500MG TAB راموفارمين
951043 قرص كلسیم كربنات بلیستر500 میلی گرم 50ع - جالینوس !! جالينوس
951044 قرص كلسیم كربنات قوطی 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
910703 قرص كلسیم منیزیم ( نیچرزپلاس ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM <NATURE PLUS>TAB پوراطب
910108 قرص كلسیم منیزیم زینك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC <NATUREMADE> TAB پوراطب
971042 قرص كلسیم منیزیم زینك (كلسی فان) 90ع - رها !! رها
910015 قرص كلسیم منیزیم زینك د ( سنتری ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC D <21CENTURYHEALTHCARE>TAB پوراطب
918007 قرص كلسیم-منیزیم -زینك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM MAGNESIUM VITAMIN D <WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
924011 قرص كلماستین 100ع - امین CLEMASTINE 1MG TAB امين
924175 قرص كلماستین 30ع - امین !! امين
942024 قرص كلوبازام (كلوزام) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CLOZAM® 10MG TAB حکيم
948035 قرص كلوبازوم 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو SEIZIRAN® 10MG TAB ايران دارو
939001 قرص كلوپیدوگرل ( پلاتومد ) 75 میلی گرم 30ع - تسنیم PLATOMED® 75MG TAB تسنيم
929078 قرص كلوپیدوگرل (تویکس ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو CLOPIDOGREL 75MG TAB تهران دارو
954022 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - آریا CLOPIDOGREL-ARYA® 75MG TAB داروسازي آريا
960075 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - شفا CLOPIDOGREL-SHAFA® 75MG TAB شفا
942023 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - حكیم CLOPIDOGREL-HAKIM® 75MG TAB حکيم
935011 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق CLOPIDOGREL 75MG TAB سجاد داروي شرق
932017 قرص كلوزاپین ( كلوزاپكس ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CLOZAPINE 25MG TAB تهران شيمي
963306 قرص كلوزاپین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 100MG TAB داروپخش
963305 قرص كلوزاپین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 25MG TAB داروپخش
932016 قرص كلوزاپین(كلوزاپكس) 100 م.گ 100ع- تهران شیمی CLOZAPINE 100MG TAB تهران شيمي
986082 قرص كلوزاپین25 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
954020 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB داروسازي آريا
986028 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
929010 قرص كلونازپام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 1MG TAB تهران دارو
954021 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
986043 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
929011 قرص كلونازپام 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 2MG TAB تهران دارو
922025 قرص كلونازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان CLONAZEPAM 2MG TAB لقمان
944025 قرص كلونیدین (وازونیدین) 0.2درصد 100ع - تولیدارو VAZONIDIN® 0.2MG TAB توليدارو
942022 قرص كلیدینیوم سی (لیبراكیم) 100ع - حكیم LIBRAKIM® TAB حکيم
964131 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 21 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964010 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 210 ع _ ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964009 قرص كنتراسپتیو ال دی(اوسپت-ال دی) 210 ع- ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964096 قرص كنتراسپتیو تری فازیك (تری فاربه) 210 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964095 قرص كنتراسپتیوDE(مارولین) 21 ع - ابوریحان MAROLIN® X21 TAB ابوریحان
964165 قرص كنتراسپتیوال دی (اوسپت ال-دی) 21ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
950078 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 375 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 500/125MG TAB دانا
950077 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 625 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 250/125MG TAB دانا
914007 قرص كو آموكسی كلاو 375 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کوثر
914008 قرص كو آموكسی كلاو 625 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کوثر
928003 قرص كوآموكسی كلاو 375م.گ 20ع- آفاشیمی CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB آفاشيمي
922034 قرص كوآموكسی كلاو 375میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB لقمان
928004 قرص كوآموكسی كلاو 625م.گ 20ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB آفاشيمي
922035 قرص كوآموكسی كلاو 625میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB لقمان
929080 قرص كوتریماكسازول بزرگسال ( كوتریكسول ) 400/80 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB تهران دارو
929081 قرص كوتریماكسازول فورت ( كوتریكسول ) 800/160 میلی گرم 50ع- تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB تهران دارو
929079 قرص كوتریماكسازول اطفال ( كوتریكسول ) 100/20 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB تهران دارو
971001 قرص كوتریموكسازول ( دوكوتری ) 800/160 میلی گرم 30ع - رها DUCOTRI® 800/160 MG TAB رها
924012 قرص كوتریموكسازول 100ع - امین CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB امين
986030 قرص كوتریموكسازول 400/80 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
977075 قرص كوتریموكسازول 800/160 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 800/160 MG TAB کیمیدارو
923058 قرص كوتریموكسازول اطفال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB روز دارو
977073 قرص كوتریموكسازول اطفال 100/20 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHEMIEDAROU) 100/20MG TAB کیمیدارو
923057 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB روز دارو
977074 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 400/80 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHIMIEDAROU) 400/80MG TAB کیمیدارو
919076 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919077 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 150 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
919078 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 200MG TAB باختر بيوشيمي
919075 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 25 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
932107 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 100MG TAB تهران شيمي
932106 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 25MG TAB تهران شيمي
931112 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 150 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 150MG TAB کيش مديفارم
931113 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 200 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 200MG TAB کيش مديفارم
931114 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 25MG TAB کيش مديفارم
986049 قرص كوئتیاپین (سروتیاپین) 100م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
976038 قرص كوئتیاپین (كوئپین) 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز QUEPIN® 100MG TAB سامی ساز
976037 قرص كوئتیاپین (كوئپین) 25 میلی گرم 100ع - سامی ساز QUEPIN® 25MG TAB سامی ساز
931111 قرص كوئتیاپین (کوئمایند) 100 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 100MG TAB کيش مديفارم
945103 قرص كوئتیاپین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا QUETIAPINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
963131 قرص کاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 25MG TAB داروپخش
963132 قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 50MG TAB داروپخش
957042 قرص کارودیلول ( كاردول ) 6.25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 6.25MG TAB رازک
957043 قرص کارودیلول (كاردول ) 12/5 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 12.5MG TAB رازک
957044 قرص کارودیلول (كاردول ) 25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 25MG TAB رازک
963125 قرص کارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 12.5MG TAB داروپخش
957110 قرص کلدیفن 20ع - رازک COLDIFEN® TAB رازک
963031 قرص کلرفنیرامین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروپخش
915031 قرص کلشی سین ( مداسین ) 1 میلی گرم 100ع - مداوا COLCHICINE 1MG TAB مداوا
963187 قرص کلوپیدگرول ( دی پیکس ) 75میلی گرم 30ع - داروپخش DIPIX® 75MG TAB داروپخش
963094 قرص کوتریموکسازول 400/80 میلی گرم 100ع - داروپخش CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB داروپخش
975008 قرص گارسینیا كامبوجیا بی اس كی 90ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
910131 قرص گارلیك ( نیچرمید ) 1250 میلی گرم 100ع - پوراطب GARLIC ODORLESS <NATURE MADE> TAB پوراطب
931075 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 12 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 12MG TAB کيش مديفارم
931073 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 4 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 4MG TAB کيش مديفارم
931074 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 8 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 8MG TAB کيش مديفارم
929082 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 12MG TAB تهران دارو
963313 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 12MG TAB داروپخش
929083 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 4MG TAB تهران دارو
963312 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 4MG TAB داروپخش
963134 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 8MG TAB داروپخش
945064 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - پورسینا GALANTAMINE (PURSINA) 8MG TAB داروسازي پورسينا
929084 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 8MG TAB تهران دارو
964116 قرص گالانتامین(آلزامین) 4 میلی گرم 30 - ابوریحان ALZAMIN® 4MG TAB ابوریحان
964115 قرص گالانتامین(آلزامین) 8 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 8MG TAB ابوریحان
964114 قرص گالانتامین(آلزامین)12 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 12MG TAB ابوریحان
964099 قرص گرانیسترون (گراتریل) 1میلی گرم 30 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG TAB ابوریحان
963087 قرص گریزوفولوین 125 میلی گرم 100ع - داروپخش GRISEOFULVIN 125MG TAB داروپخش
924121 قرص گرین برن ( كنترل كننده وزن) 30ع - امین GREEN BURN® TAB 30 امين
944169 قرص گرین تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
975011 قرص گرین سایز 90 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
921033 قرص گرین مینس 30 ع - ایران داروك GREEN MINCE® TAB ايران داروک
954030 قرص گلوكزامین 500 م.گ 60ع - آریا GLUCOSAMINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
957125 قرص گلوكزامین ( گلوكزارین) 500 میلی گرم 100ع - رازك GLUCORAZIN® 500MG TAB رازک
910133 قرص گلوكزامین ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <NATURE MADE> 500MG CAP پوراطب
978028 قرص گلوكزامین + ام اس ام 150 ع (Schiff) -فاریاب دارو !! فاریاب دارو
911034 قرص گلوكزامین 1500 م.گ + كندروئیتین 1200 م.گ (ناترول) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
937016 قرص گلوكزامین 500 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937017 قرص گلوكزامین 750 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
918009 قرص گلوكزامین ام اس ام (وبرنچرالز)1300میلیگرم 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
941027 قرص گلوكزآمین سولفات 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963259 قرص گلوكزامین سولفات 500 میلی گرم 60ع - داروپخش !! داروپخش
941028 قرص گلوكزآمین سولفات 750 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963246 قرص گلوكزامین كندراتین 500/400میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
980048 قرص گلوكزامین كندرتین ام اس ام(ساپورت نوتریشن) 80 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
942031 قرص گلوكزامین كندروتین 30ع - حكیم GLOCUSAMINE CHONDROITIN- TAB3*10 حکيم
910011 قرص گلوكزامین كندرئیتین پلاس(آرتریفلكس) ( سنتری ) 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS <21ST CENTURY>TAB پوراطب
985037 قرص گلی بن كلامید (میلكس) 5 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
976009 قرص گلی بن كلامید 100ع - سامی ساز GLIBENCLAMIDE (SAMISAZ) 5MG TAB سامی ساز
920038 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GLIBENCLAMIDE 5MG TAB ايران ناژو
977076 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو GLIBENCLAMIDE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
932024 قرص گلی بنكلامید ( گلیبوتكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLIBENCLAMIDE 5MG TAB تهران شيمي
945019 قرص گلی بنگلامید 100ع - پورسینا GLIBENCLAMIDE 5MG TAB داروسازي پورسينا
942030 قرص گلی بنگلامید 5 میلی گرم 100ع - حكیم GLIBENCLAMIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
945037 قرص گلی كلازید 100ع - پورسینا GLICLAZIDE 80MG TAB داروسازي پورسينا
912148 قرص گلی كلازید 80 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
954029 قرص گلی كلازید 80 م.گ 100ع - آریا GLICLAZIDE-ARYA® 80MG TAB داروسازي آريا
929087 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو GLICLAZIDE 80MG TAB تهران دارو
977077 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 60ع - كیمیدارو GLICLAZIDE 80MG TAB کیمیدارو
912070 قرص لابتالول (تراندیت ) 100 میلیگرم 30 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
939044 قرص لاكتوفلورافم 7ع - تسنیم !! تسنيم
919020 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919018 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 25 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
919019 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 50 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 50MG TAB باختر بيوشيمي
986033 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 25 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986034 قرص لاموتریژین ( لاموژین ) 50 م.گ 30ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986046 قرص لاموتریژین (لاموژین) 100 م.گ 50ع !! سبحان دارو
977080 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
923069 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 100MG TAB روز دارو
977078 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
923067 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
977079 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
923068 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
919009 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919010 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 150 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
964160 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 28 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964100 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 280 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964007 قرص لتروزول (لتراكس ) 2.5 م.گ 30 ع - ابوریحان LETRAX® 2.5MG TAB ابوریحان
919126 قرص لدیپسوویر/سوفوسبوویر ( لدی بایوكس ) 90/400 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (BAKHTAR BIOCHEMIE) 90/400MG TAB باختر بيوشيمي
925025 قرص لو دوپا سی ( ال دورام سی ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C 110MG TAB راموفارمين
945013 قرص لوامیزول 100ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945109 قرص لوامیزول 50 م.گ 100 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
923066 قرص لوامیزول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LEVAMISOLE 50MG TAB روز دارو
929170 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 40ع - تهران دارو LOMIDEX® 2MG TAB تهران دارو
929089 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 100ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
924018 قرص لوپرامید 100ع - امین LOPERAMIDE 2MG TAB امين
912112 قرص لوپرامید 2 م.گ 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
942149 قرص لوپرامید 2 م.گ-30 ع-حكیم-(OTC) !! حکيم
942034 قرص لوپرامید 2 میلی گرم 100ع - حکیم LOPERAMIDE-HAKIM® 2MG TAB حکيم
919026 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 250 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 250MG TAB باختر بيوشيمي
919027 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 500 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 500MG TAB باختر بيوشيمي
919081 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 750 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 750MG TAB باختر بيوشيمي
932125 قرص لوتیراستام ( لویستام) 250 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 250MG TAB تهران شيمي
932126 قرص لوتیراستام ( لویستام) 500 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 500MG TAB تهران شيمي
976030 قرص لوتیراستام (اپی استام) 250 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 250MG TAB سامی ساز
976031 قرص لوتیراستام (اپی استام) 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 500MG TAB سامی ساز
942174 قرص لوتیراستام 250 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
964151 قرص لوتیراستام 250 م.گ 60 ع - ابوریحان LEVETIRACETAM (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
924165 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 100ع - امین LEVETIRACETAM (AMIN) 250MG TAB امين
925077 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 250MG TAB راموفارمين
942175 قرص لوتیراستام 500 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
925078 قرص لوتیراستام 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 500MG TAB راموفارمين
951048 قرص لودوپا سی 10+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB جالينوس
951049 قرص لودوپا سی 25+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB جالينوس
951050 قرص لودوپا سی فورت 25+250 میلی گرم 100ع- جالینوس LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB جالينوس
912144 قرص لودوپابسرازید ( مادوپار )125 م.گ 30 ع - سپاكو دارو MADOPAR 125 MG TAB سپاکو دارو
912157 قرص لودوپابنسرازید ( مادوپار) 250 م.گ 100ع - سپاكو دارو MADOPAR® 250MG TAB سپاکو دارو
971005 قرص لودوپاسی فورت 250 میلی گرم 100ع - رها LEVODOPA-C FORTE (RAHA) 250/25MG TAB رها
954037 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - آریا LORATADINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
915043 قرص لوراتادین ( آلرمین ) 10 میلی گرم 30ع - مداوا ALERMIN® 10MG TAB مداوا
942134 قرص لوراتادین (لوراتكس) 10 میلی گرم 100ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
945053 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا LORATADINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
971130 قرص لوراتادین 10 ع 100 OTC -رها !! رها
941020 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - فارماشیمی LORATADINE (PHARMACHEMI) 10MG TAB فارما شيمي
960009 قرص لوراتادین 10 م.گ 30ع - شفا LORATADINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
924133 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - امین LORATADINE (AMIN) 10MG ORODISPERSIBLE TAB امين
920018 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - ایران ناژو LORATADINE 10MG TAB ايران ناژو
963303 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش LORATADINE 10MG TAB داروپخش
925045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین LORATALORATADINE (RAMOPHARMIN) 10MG TABDINE 10MG TAB راموفارمين
971113 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - رها LORATADINE (RAHA) 10MG ORODISPERSIBLE TAB رها
948045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو LORATADINE (IRAN DARU) 10MG ORODISPERSIBLE TAB ايران دارو
942035 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
932027 قرص لوراتادین 10میلی گرم 100ع - تهران شیمی LORATADINE 10MG TAB تهران شيمي
977081 قرص لورازپام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 1MG TAB کیمیدارو
922021 قرص لورازپام 1میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 1MG TAB لقمان
977082 قرص لورازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 2MG TAB کیمیدارو
922022 قرص لورازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 2MG TAB لقمان
945026 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 25 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 25MG TAB داروسازي پورسينا
945027 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 50 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 50MG TAB داروسازي پورسينا
929012 قرص لوزارتان ( تدافارم ) 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB تهران دارو
963052 قرص لوزارتان ( لوزاتن ) 50 میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 50MG TAB داروپخش
963051 قرص لوزارتان ( لوزاتن 25) میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 25 TAB داروپخش
915042 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 25 میلی گرم 100ع - مداوا LOZAMOD® 25MG TAB مداوا
915017 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 50 میلی گرم 30ع - مداوا LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB مداوا
964006 قرص لوزارتان (كاردیوسان ) 25 م.گ 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 25MG TAB ابوریحان
957010 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 100ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957009 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 30ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957011 قرص لوزارتان (لوزار) 50 میلی گرم 30ع - رازك LOZAR® 50MG TAB رازک
941052 قرص لوزارتان (لوزارفام) 25 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
922116 قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید (لوکرازید) 12.5/50 میلی گرم 30ع- لقمان LOCRAZIDE® 50/12.5MG TAB لقمان
963090 قرص لوزارتان /هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 100ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
960061 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 25MG TAB شفا
941017 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 25MG TAB فارما شيمي
977084 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 100ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977083 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
922028 قرص لوزارتان 25میلی گرم 30ع- لقمان LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB لقمان
960062 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
941018 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 50MG TAB فارما شيمي
977085 قرص لوزارتان 50 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
929088 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB تهران دارو
924125 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - امین LOSARTAN (AMIN) 50MG TAB امين
977086 قرص لوزارتان هیدروكلروتیازید 12.5/50 میلی گرم 30ع - كیمیدارو HYDROZAAR® 50/12.5MG TAB کیمیدارو
964101 قرص لوزارتان(كاردیوسان) 50میلی گرم 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 50MG TAB ابوریحان
941053 قرص لوزارتان(لوزارفام) 50 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
963302 قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 30ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
957005 قرص لوو ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك LEVOCETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
945018 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LOVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
954038 قرص لوواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا LOVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
932028 قرص لوواستاتین ( لوواسترول ) 20 میلی گرم 100ع - تهران شیمی LOVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
924098 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 100ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
951047 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - جالینوس LOVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
963262 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - داروپخش LOVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
977087 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو LOVASTATIN (CHEMIDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
924025 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
942036 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم LOVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
948016 قرص لووتیراستام 250 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 250MG TAB ايران دارو
948017 قرص لووتیراستام 500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 500MG TAB ايران دارو
964077 قرص لووتیروكسین سدیم (لووتین)0/1 میلی گرم 100 ع - ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB ابوریحان
980037 قرص لووركل 60 ع - دارودرمان سپهر !! دارو درمان سپهر
954036 قرص لووستیریزین 5 م.گ 100ع - آریا CETIZOX® 5MG TAB داروسازي آريا
929094 قرص لووستیریزین (لوسیزین)5 میلی گرم 30ع - تهران دارو LEVOCETIRIZINE 5MG TAB تهران دارو
948015 قرص لووستیریزین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVOCETIRIZINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
925079 قرص لووسیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین LEVOCETIRIZINE (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
924183 قرص لووفلوكساسین (لووفكت) 500 م.گ 5ع - امین !! امين
939043 قرص لووفلوكساسین (لینوكین) 500 م.گ 7ع - تسنیم !! تسنيم
939029 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)250 م.گ 12 ع - تسنیم LINOQIN® 250MG TAB تسنيم
939030 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)500 م.گ 6 ع - تسنیم LINOQIN® 500MG TAB تسنيم
923103 قرص لووفلوكساسین 250 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 250MG TAB روز دارو
923104 قرص لووفلوكساسین 500 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 500MG TAB روز دارو
922101 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 10ع- لقمان LEVOFLOXACIN (LOGHMAN) 500MG TAB لقمان
929162 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 7ع- تهران دارو LEVOFLOXACIN (TEHRAN DAROU) 500MG TAB تهران دارو
944155 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع !! توليدارو
942167 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع- حكیم !! حکيم
964005 قرص لوونورژسترل (اووسیز) 1.5 م.گ 1 ع - ابوریحان OVOCEASE® 1.5MG TAB ابوریحان
964102 قرص لوونورژسترل (اووسیز)0.75میلی گرم 20 ع - ابوریحان OVOCEASE® 0.75MG TAB ابوریحان
929093 قرص لیتیم كربنات ( لیتمون ) 300 میلی گرم 100ع - تهران دارو LITHIUM CARBONATE 300MG TAB تهران دارو
924150 قرص لیدی ویتن (پرناتال) 50ع - امین !! امين
945055 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 10 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945056 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 20MG TAB داروسازي پورسينا
945054 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 5 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 5MG TAB داروسازي پورسينا
957047 قرص لیزینوپریل (لیزینوراز) 5 میلی گرم 4ع - رازك LISINOPRIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
929090 قرص لیزینوپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 10MG TAB تهران دارو
925048 قرص لیزینوپریل 100ع - راموفارمین LISINOPRIL 5MG TAB راموفارمين
929091 قرص لیزینوپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 20MG TAB تهران دارو
929092 قرص لیزینوپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 5MG TAB تهران دارو
964063 قرص لیزینوپیل (لیزونكس) 20 م.گ 100 ع - ابوریحان LISONEX® 20MG TAB ابوریحان
910974 قرص لیكوپن ( سنتری ) 30ع - پوراطب LYCOPENE® 25 MG TAB 30 پوراطب
997004 قرص لیو 52 دی اس 90 ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
921040 قرص لیوروفیت 60 ع - ایران داروك LIVEROFIT® TAB 60 ايران داروک
911031 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911028 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
957094 قرص ماپروتیلین 25 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 25MG TAB رازک
957036 قرص ماپروتیلین 75 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 75MG TAB رازک
921045 قرص ماریلان 140 م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921044 قرص ماریلان 70م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
963075 قرص مایکوفنولات ( سایتوسپت ) 500 میلی گرم 50ع - داروپخش CYTOCEPT® 500MG TAB داروپخش
902024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 100ع - مهردارو !! مهر دارو
915024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 120ع - مداوا MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB مداوا
971032 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 100ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971031 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 30ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
929095 قرص مبورین ( مورین )135میلی گرم 50ع - تهران دارو MEBEVERINE HCL 135MG TAB تهران دارو
976020 قرص مبورین (كولوفین) 135 میلی گرم 100ع - سامی ساز COLOFINE® 135MG TAB سامی ساز
923094 قرص مبورین 135 م.گ 30 ع - روز دارو !! روز دارو
963176 قرص مبورین 135 میلی گرم 100ع - داروپخش MEBEVERINE (DAROUPAKHSH) 135MG TAB داروپخش
976054 قرص مبورین(كلوفین)135م گ -30ع-سامی ساز !! سامی ساز
932030 قرص مترونیدازول ( متروماكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 250MG TAB تهران شيمي
946003 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - پارس دارو METRONIDAZOLE 250MG TAB پارس دارو
985027 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
932029 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METFORMIN HCL 500MG TAB تهران شيمي
971017 قرص متفورمین ( رهامت ) 1000 میلی گرم 90ع - رها RAHAMET® 1000MG TAB رها
971003 قرص متفورمین ( رهامت ) 500 میلی گرم 100ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
971106 قرص متفورمین ( رهامت ) 500میلی گرم 120ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
919073 قرص متفورمین ( متفوربایوكس ) 1000 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN HCL 1000MG TAB باختر بيوشيمي
932104 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 1000میلی گرم 30ع - تهران شیمی METFORTEX® 1000MG TAB تهران شيمي
971147 قرص متفورمین (رهامت) 1000م.گ 30ع - رها !! رها
976053 قرص متفورمین (متفورسام)500م گ -30ع-سامی ساز !! سامی ساز
922090 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500 /2.5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB لقمان
922091 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500/ 5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB لقمان
932121 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/2.5MG TAB تهران شيمي
932120 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/5MG TAB تهران شيمي
957120 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
924108 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
957121 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
977089 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 1000MG TAB کیمیدارو
924144 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 40ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
954040 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - آریا METFORMIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
960010 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - شفا METFORMIN-SHAFA® 500MG TAB شفا
920014 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو METFORMIN HCL 500MG TAB ايران ناژو
957030 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 500MG TAB رازک
916018 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ساپونین METFORMIN (SAPONIN) 500MG TAB ساپونين ايران
976006 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز METFORMIN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
977088 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 500MG TAB کیمیدارو
996009 قرص متفورمین هگزال 500 م.گ 120 ع - بهستان تولید !! بهستان تولید
919079 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/2.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919080 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB باختر بيوشيمي
945036 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا METOPROLOL (PURSINA) 50 TAB داروسازي پورسينا
929116 قرص متوپرولول ( تداپرول ) 50میلی گرم 30ع - تهران دارو METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB تهران دارو
935007 قرص متوپرولول ( متولوپرس ) 50 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB سجاد داروي شرق
985006 قرص متوپرولول (متورال)50 م گ 30ع - البرز !! البرز دارو
946061 قرص متوپرولول 50 م.گ 100ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
923107 قرص متوپرولول 50 م.گ 30 ع - روزدارو METOPROLOL (ROUZ DAROU) 50MG TAB روز دارو
946005 قرص متوپرولول 50 م.گ 30ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
942109 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - حکیم METOPROLOL-HAKIM® 50MG TAB حکيم
944060 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 30ع - تولیدارو METOPROLOL (TOLIDDAROU) 50MG TAB توليدارو
924116 قرص متوپرولول تارتارات 50 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL (AMIN) 50MG TAB امين
937024 قرص متوپرولول سوكسینات 47.5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
971114 قرص متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع (OTC)- رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 47.5MG EXTENDED RELEASE TAB رها
937025 قرص متوپرولول سوكسینات 95 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
971115 قرص متوپرولول سوكسینات 95 میلی گرم 100ع - رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 95MG EXTENDED RELEASE TAB رها
985036 قرص متوپرولول سوكسینات23/75 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
985035 قرص متوپرولول سوكسینات47/5 م.گ 30ع - البرز !! البرز دارو
929018 قرص متوكاربامول ( رُباكسول ) 500میلی گرم 100ع -تهران دارو METHOCARBAMOL 500MG TAB تهران دارو
924015 قرص متوكاربامول 100ع - امین METHOCARBAMOL 500MG TAB امين
963037 قرص متوكاربامول 100ع - داروپخش METHOCARBAMOL (DP) 500MG TAB داروپخش
957014 قرص متوكاربامول 500 میلی گرم 100ع - رازك METHOCARBAMOL (RAZAK) 500MG TAB رازک
942037 قرص متوكلوپرامید 10 میلی گرم 100ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
924016 قرص متوكلوپرامید 100ع - امین METOCLOPRAMIDE 10MG TAB امين
922023 قرص متی مازول 5میلی گرم 100ع- لقمان METHIMAZOLE 5MG TAB لقمان
964183 قرص متیل تستوسترون 25 م.گ 100ع - ابوریحان !! ابوریحان
963097 قرص متیل دوپا 250 میلی گرم 100ع - داروپخش METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB داروپخش
948040 قرص مدافنیل 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 100MG TAB ايران دارو
948041 قرص مدافنیل 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 200MG TAB ايران دارو
976041 قرص مدافینیل (ناركوفنیل) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز NARCOFINIL® 100MG TAB سامی ساز
957158 قرص مدافینیل 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957157 قرص مدافینیل 100 م.گ 30ع - رازك !! رازک
944105 قرص مدافینیل 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLIDDAROU) 100MG TAB توليدارو
957160 قرص مدافینیل 200 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957159 قرص مدافینیل 200 م.گ 30ع - رازك !! رازک
944124 قرص مدافینیل 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLID DAROU) 200MG TAB توليدارو
964022 قرص مدروكسی پروژسترون استات 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان MEDROXYPROGESTERONE (ABURAYHAN) 5MG TAB ابوریحان
912134 قرص مزالازین (پنتاسا ) 500 م.گ 100 ع- سپاكو دارو PENTASA® 500MG TAB سپاکو دارو
954039 قرص مزالازین 500 م.گ 30ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
919062 قرص مزالازین ( بایوساكول ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی MESALAZINE 400MG TAB باختر بيوشيمي
919110 قرص مزالازین ( بایوساگل ) 800 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی BIOSACOL® 800MG TAB باختر بيوشيمي
977160 قرص مزالازین 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977161 قرص مزالازین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 400MG TAB کیمیدارو
920079 قرص مزالازین 500 م گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
954063 قرص مزالازین 500 م.گ 60ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
902025 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
957123 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
977162 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 500MG E.C TAB کیمیدارو
957122 قرص مزالازین 500 میلی گرم 30ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
964187 قرص مزالازین 500 میلی گرمی (مزالون) 60 ع - ابوریحان !! ابوریحان
977163 قرص مزالازین 800 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 800MG TAB کیمیدارو
964152 قرص مژسترول (برندوكر)20 م.گ 30 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 20MG TAB ابوریحان
964153 قرص مژسترول (برندوكر)40 م.گ 100 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 40MG TAB ابوریحان
954041 قرص مكلوبماید 150 م.گ 30ع - آریا MOCLOBEMIDE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
966002 قرص مكمل اس ایكس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
904007 قرص مكمل اشتوتزن 40ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
904006 قرص مكمل اشتوتزن 20ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
910602 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم آلبالو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910605 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم پرتقال ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910603 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم لیمو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910606 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم منتول ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910604 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم نعنا ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
980018 قرص مگویت 250 م.گ - 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
980052 قرص مگویت 500 م.گ - 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
910103 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 60ع - پوراطب MELATONIN 3MG TAB پوراطب
910134 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 80ع - پوراطب NATURE MADE MELATONIN® 3 MG TAB 80 پوراطب
918022 قرص ملاتونین ( وبرنچرالز) 3 میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MELATONIN <WEBBER NATURALS> 3MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
942161 قرص ملاتونین 3 م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
925085 قرص ملاتونین 3 میلی گرم 30ع - راموفارمین MELATONIN (RAMOPHARMIN) 3MG TAB 100 راموفارمين
980022 قرص ملاتونین 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
963300 قرص ملاتونین 60ع - داروپخش !! داروپخش
978035 قرص ملاتونین پلاس 120 ع (Schiff) - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
980033 قرص ملاتونین(ساپورت نوتریشن) 30 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
932110 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 15MG TAB تهران شيمي
932102 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 7.5میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 7.5MG TAB تهران شيمي
931069 قرص ملوكسیكام ( موبیفارم ) 15 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 15MG TAB کيش مديفارم
976059 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 15 م.گ 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976022 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 15 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 15MG TAB سامی ساز
976058 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 7.5 م.گ 30ع - سامی ساز !! سامی ساز
976021 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 7.5 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 7.5MG TAB سامی ساز
931068 قرص ملوكسیكام (موبیفارم) 7.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 7.5MG TAB کيش مديفارم
964154 قرص ملوكسیكام 15 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 15MG TAB ابوریحان
951065 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 15MG TAB جالينوس
957049 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
948037 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - ایران دارو MELOXICAM (IRANDAROU) 15MG TAB ايران دارو
944052 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 15MG TAB توليدارو
957048 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
977091 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 15MG TAB کیمیدارو
922081 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع- لقمان MELOXICAM 15MG TAB لقمان
964155 قرص ملوكسیكام 7.5 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 7.5MG TAB ابوریحان
957018 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
922080 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع- لقمان MELOXICAM 7.5MG TAB لقمان
944051 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 7.5MG TAB توليدارو
957017 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
977090 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 7.5MG TAB کیمیدارو
951064 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 7.5MG TAB جالينوس
948042 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
939007 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 10میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 10MG TAB تسنيم
939006 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 5میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 5MG TAB تسنيم
923090 قرص ممانتین (مموكسا ) 10 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 10MG TAB روز دارو
923089 قرص ممانتین (مموكسا ) 5 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 5MG TAB روز دارو
960068 قرص ممانتین 10 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
948018 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو MEMANTINE (IRANDAROU) 10MG TAB ايران دارو
977093 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMANTIN 10MG TAB کیمیدارو
922050 قرص ممانتین 10میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 10MG TAB لقمان
922100 قرص ممانتین 20 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 20MG TAB لقمان
960067 قرص ممانتین 5 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 5MG TAB شفا
942113 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - حکیم MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
977092 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMOTIN® 5MG TAB کیمیدارو
922083 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTIN 5MG TAB لقمان
922049 قرص ممانتین 5میلی گرم 120ع- لقمان MEMANTINE 5MG TAB لقمان
963297 قرص ممانتین هیدروكلراید 5 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963231 قرص ممانتین هیدروکلراید 10 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 10MG TAB داروپخش
921013 قرص مموركس بلیستر 30 ع - ایران داروك MEMOREX ® TAB ايران داروک
951101 قرص مموری پاور 250 میلی ( سیتی كولین ) 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951102 قرص مموری پاور 500 م.گ ( سیتی كولین ) 28 ع - جالینوس !! جالينوس
983007 قرص منوپیس 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
910004 قرص منیزیم ( سنتری ) 250 میلی گرم 110ع - پوراطب MAGNESIUM <21ST CENTURY HEALTH CARE> 250MG TAB پوراطب
951073 قرص منیزیم اكساید 250 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
945069 قرص موكسی فلوكساسین 400 میلی گرم 15ع -پورسینا MOXIFLOXACIN (PURSINA) 400MG TAB داروسازي پورسينا
963109 قرص موکسی فلوکساسین 400 میلی گرم 10ع - داروپخش MOXIFLOXACIN (DAROUPAKHSH) 400MG TAB داروپخش
918012 قرص مولتی ویتامین مینرال روزانه ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910113 قرص مولتی پریناتال ( نیچرمید) 90ع - پوراطب MULTI PRENATAL <NATURE MADE> TAB پوراطب
910106 قرص مولتی دیلی ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب MULTI DAILY <NATURE MADE> TAB پوراطب
910109 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 130ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910114 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 90ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910005 قرص مولتی ویتامین ( سنتری ) 130ع- پوراطب MULTIVITAMIN SENTRY<21ST CENTURY HEALTH CARE>TAB پوراطب
918003 قرص مولتی ویتامین پریناتال (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918013 قرص مولتی ویتامین جویدنی اطفال ( وبرنچرالز)100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN+MINERAL FOR KIDS<WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
945066 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - پورسینا MONTELUKAST (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
929013 قرص مونته لوكاست ( لوكاستد) 10میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB تهران دارو
939008 قرص مونته لوكاست (آسمورال ) 10 میلی گرم 30ع- تسنیم ASMORAL® 10MG TAB تسنيم
929014 قرص مونته لوكاست (لوكاستد) 5 میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 5MG CHEWABLE TAB تهران دارو
964067 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 10 م.گ 10 ع - ابوریحان MONTEX® 10MG TAB ابوریحان
964066 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان MONTEX® 5MG CHEWABLE TAB ابوریحان
951100 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
937028 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
944007 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MONTELUKAST (T.D) 10MG TAB توليدارو
942125 قرص مونته لوكاست 10میلی گرم 30ع - حكیم MONTELUKAST-HAKIM® 10MG TAB حکيم
963245 قرص مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - داروپخش MONTELUKAST (DP) 5MG CHEWABLE TAB داروپخش
921039 قرص مونوپوتكس بلیستر 30 ع - ایران داروك MONOPOTEX® TAB ايران داروک
964130 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 100 ع - ابوریحان MISOTEC® 100MCG TAB ابوریحان
964189 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
976023 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز MISOGLANDIN® 100MCG TAB سامی ساز
976024 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 200 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
999004 قرص میلو اید(مولتی ویتامین مینرال+ال كارنیتین+سلنیوم+كوآنزیم كیو) 60 ع - نانو حیات !! نانو حیات دارو
929048 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 250MG TAB تهران دارو
929049 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 500MG TAB تهران دارو
946006 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 250MG TAB پارس دارو
960012 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 250MG TAB شفا
932031 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 250MG TAB تهران شيمي
923073 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 250MG TAB روز دارو
925049 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین NAPROXEN 250MG TAB راموفارمين
977094 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
948028 قرص ناپروكسن 375 میلی گرم 100ع - ایران دارو NAPROXEN (IRAN DAROU) 375MG TAB ايران دارو
960013 قرص ناپروكسن 500 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
923074 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 500MG TAB روز دارو
932032 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 500MG TAB تهران شيمي
920013 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو NAPROXEN 500MG TAB ايران ناژو
977095 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
957040 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع- رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957053 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 20ع - رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
946007 قرص ناپروكسن ای سی 500 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 500MG EC TAB پارس دارو
948029 قرص ناپروكلد 30ع - ایران دارو NAPROCOLD® TAB ايران دارو
915004 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 250MG TAB مداوا
915012 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 500 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 500MG TAB مداوا
929096 قرص نالیدیكسیك اسید ( نالیدكس ) 100ع - تهران دارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB تهران دارو
924017 قرص نالیدیكسیك اسید 100ع - امین NALIDIXIC ACID 500MG TAB امين
923072 قرص نالیدیكسیك اسید 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB روز دارو
919014 قرص نلفیناویر 250 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی NELFINAVIR MESYLATE 250MG TAB باختر بيوشيمي
986067 قرص نورترپتیلین 10 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
923075 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB روز دارو
963049 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 10MG TAB داروپخش
922014 قرص نورتریپتیلین 10میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB لقمان
923076 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB روز دارو
963050 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 25MG TAB داروپخش
922015 قرص نورتریپتیلین 25میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB لقمان
902029 قرص نوروپنتین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902030 قرص نوروپنتین 300 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902031 قرص نوروپنتین 400 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
966026 قرص نوونورم 2 م.گ 90 ع - گسترش بازرگانی داروپخش NOVONORM 2MG TABLET گسترش بازرگانی داروپخش
919122 قرص نویراپین ( بایوویراپین ) 200 م.گ 30ع - باختربیوشیمی BIOVIRAPINE® 200MG TAB باختر بيوشيمي
964004 قرص نیترازپام (زیپكس) 5 م.گ30 ع - ابوریحان ZIPEX® 5MG TAB ابوریحان
902026 قرص نیتروفورانتوئین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
960018 قرص نیتروگلیسرین 2.6 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 2.6MG ER TAB شفا
960019 قرص نیتروگلیسرین 6.4 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 6.4MG ER TAB شفا
929124 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 2.6 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 2.6MG TAB تهران دارو
929125 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 6.4 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 6.4MG TAB تهران دارو
964103 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 2.6 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 2.6MG TAB ابوریحان
964104 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 6.4 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 6.5MG TAB ابوریحان
985002 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین) 2/6 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
985003 قرص نیتروگیلیسیرین (نیتروكاردین)6/4 م گ 50ع - البرز !! البرز دارو
944034 قرص نیفیدیپین 10 میلی گرم 50ع - تولیدارو NIFEDIPINE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
964105 قرص نیمودیپین (سروتاپ) 30 میلی گرم 30 ع - ابوریحان CEROTOP® 30MG TAB ابوریحان
983020 قرص نئوروزان 30 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
986073 قرص هالوپریدول 0.5 م.گ 100ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986083 قرص هالوپریدول 5 م.گ 100 ع- سبحان دارو !! سبحان دارو
912135 قرص هیدرالازین (هیدراپرس) 25 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912136 قرص هیدرالازین (هیدراپرس)50 م.گ 30 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
929052 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 10میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 10MG TAB تهران دارو
929051 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 25میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 25MG TAB تهران دارو
945020 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE HCL 10MG TAB داروسازي پورسينا
963044 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
945021 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
963045 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 25MG TAB داروپخش
915035 قرص هیدروكسی كلروكین ( مداكوئینیل ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB مداوا
923080 قرص هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB روز دارو
929015 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
929175 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع جديد - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
948122 قرص هیدروكسی كلروكین سولفات 200 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
963088 قرص هیدروكلرتیازید 100ع - داروپخش HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB داروپخش
924104 قرص هیدروكلروتیازید / لوزارتان 12.5 / 50 میلی گرم 30ع - امین LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50/12.5MG TAB امين
924118 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - امین HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50MG TAB امين
948048 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو HYDROCHLOROTHIAZIDE (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
919084 قرص هیدروكلروتیازید لوزارتان ( بایولوزاكس اچ ) 50+12.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی HYDROCHLOROTHIAZIDE/LOSARTAN 12.5/50MG TAB باختر بيوشيمي
924184 قرص هیدروكلروتیازید(دیورزید) 50 م.گ 30ع - امین !! امين
912068 قرص هیدروكلروتیازید50میلیگرم100ع - سپاکو دارو Hydrochlorothiazide سپاکو دارو
929142 قرص هیدروكلوتیازید_لوزارتان 12.5/50 میلی گرم 50ع - تهران دارو LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB تهران دارو
911094 قرص هیر فولیك من (وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC MAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911095 قرص هیر فولیك وومن ( وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC WOMAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
932025 قرص هیوسین ( هیوتكس ) 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB تهران شيمي
960005 قرص هیوسین 10 م.گ 100ع - شفا SHAFA-HYOSCINE® 10MG TAB شفا
957139 قرص هیوسین 10 م.گ 20 ع - رازك !! رازک
951054 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس HYOSCINE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
971023 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 10MG TAB رها
971140 قرص هیوسین 10م.گ 20ع - رها !! رها
925051 قرص هیوسین ان بوتیل برماید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB راموفارمين
957024 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - رازك HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAZAK) 10MG TAB رازک
902028 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
986065 قرص وارنكس 1 م.گ 30ع - سبحان !! سبحان دارو
946051 قرص واژینال تریپل سولفا 20ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) VAG TAB پارس دارو
946059 قرص واژینال كلوتریمازول (كانازول) 500م.گ 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 500MG VAG TAB پارس دارو
946002 قرص واژینال كلوتریمازول 100 م.گ 6ع - پارس دارو CANAZOLE® 100MG VAG TAB پارس دارو
946004 قرص واژینال مترونیدازول 500 م.گ 10ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 500MG VAG TAB پارس دارو
946008 قرص واژینال نیستاتین ( 100 هزار واحد) 14ع - پارس دارو NYSTATIN (PARSDAROU) 100,000 IU VAG TAB پارس دارو
924152 قرص واسكوهرب 50ع - امین VASCOHERB® F.C. TAB 50 امين
919106 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 1000 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 1000MG TAB باختر بيوشيمي
919105 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 500MG TAB باختر بيوشيمي
923078 قرص والپرات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع - روزدارو VALPROATE SODIUM 200MG TAB روز دارو
920101 قرص والپروات سدیم ( اپی وال ) 200 م.گ 50ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
919086 قرص والپروات سدیم ( والبایوات ) 200 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VALPROATE SODIUM 200MG TAB باختر بيوشيمي
946068 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 200 م.گ 10ع - پارس دارو !! پارس دارو
924112 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 250 میلی گرم 100ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 250MG TAB امين
924115 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 500 میلی گرم 50ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 500MG TAB امين
920102 قرص والپروات سدیم / والپروئیك اسید ( اپی وال ) 500 م.گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
935020 قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم 50ع - سجاد داروی شرق VALPROATE SODIUM (SAJADDAROU) 200MG TAB سجاد داروي شرق
932123 قرص والپروات سمی سدیم (دیواپوكس) 250 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 250MG TAB تهران شيمي
919130 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919131 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/25 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919129 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 80/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
929133 قرص والسارتان ( واساران ) 40 میلی گرم 30ع- تهران دارو VASARAN® 40MG TAB تهران دارو
929134 قرص والسارتان (واساران ) 80 میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 80MG TAB تهران دارو
929135 قرص والسارتان ( واساران ) 160میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 160MG TAB تهران دارو
964108 قرص والسارتان (آدوان ) 160 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ADOVAN® 160MG TAB ابوریحان
964107 قرص والسارتان (آدوان ) 80 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 80MG TAB ابوریحان
986068 قرص والسارتان 160 م.گ 100 ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
960064 قرص والسارتان 160 م.گ 30ع - شفا VALSARTAN-SHAFA® 160MG TAB شفا
937023 قرص والسارتان 160 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
963085 قرص والسارتان 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 40MG TAB داروپخش
922033 قرص والسارتان 40میلی گرم 100ع- لقمان VALSARTAN 40MG CAP لقمان
986062 قرص والسارتان 80 م.گ 100ع - سبحان !! سبحان دارو
960063 قرص والسارتان 80 م.گ 30ع - شفا VALSARTAN-SHAFA® 80MG TAB شفا
937022 قرص والسارتان 80 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
963086 قرص والسارتان 80 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 80MG TAB داروپخش
942126 قرص والسارتان 80میلی گرم 30ع - حكیم VALSARTAN-HAKIM® 80MG TAB حکيم
919109 قرص والگانسایكلوویر ( سایتوبایوویر ) 450 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی CYTOBIOVIR® 450MG TAB باختر بيوشيمي
966011 قرص وان دیلی 120 ع - گسترش بازرگانی داروپخش ONE DAILY® TAB گسترش بازرگانی داروپخش
985044 قرص وراپامیل 40 م.گ 100ع - البرز !! البرز دارو
923077 قرص وراپامیل 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو VERAPAMIL HCL 40MG TAB روز دارو
977166 قرص وریكونازول 200 م.گ 14ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
911001 قرص ول من ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911109 قرص ول من اسپرت (وایتابیوتیكس) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN® TAB آرمان فارمد دارو
911138 قرص ول من پروستات ( وایتابیوتیك ) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911096 قرص ول من كانسپشن ( وایتابیوتیك) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN CONCEPTION® TAB 30 آرمان فارمد دارو
911137 قرص ول وومن بالای 50 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911116 قرص ول وومن بالای 70 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
932051 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران شيمي
919045 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 37.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB باختر بيوشيمي
919046 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 75MG TAB باختر بيوشيمي
929115 قرص ونلافاكسین (وكسور ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 75MG TAB تهران دارو
963320 قرص ونلافاكسین 37.5 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
922086 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 37.5MG TAB لقمان
977096 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 37.5MG TAB کیمیدارو
963294 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
945067 قرص ونلافاكسین 37/5 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 37.5MG TAB داروسازي پورسينا
963321 قرص ونلافاكسین 75 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
945068 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 75MG TAB داروسازي پورسينا
942124 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - حكیم VENLAFAXINE-HAKIM® 75MG TAB حکيم
977097 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 75MG TAB کیمیدارو
963295 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
932052 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم م.گ 30ع- تهران شیمی VENLAFAXINE 75MG TAB تهران شيمي
922087 قرص ونلافاكسین 75میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 75MG TAB لقمان
929114 قرص ونلافاكسین( وكسور ) 37.5میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران دارو
976032 قرص ونلافكسین (دپركسین) 37.5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 37.5MG TAB سامی ساز
976033 قرص ونلافكسین (دپركسین) 75 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 75MG TAB سامی ساز
993003 قرص ویتا لاكت (یخچالی) 30ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
987003 قرص ویتا لاكت 30ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
983021 قرص ویتامین د3 ع 96 - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
911118 قرص ویتامین 2000 D3 (ناترول) 90 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
942158 قرص ویتامین 3د 2000 م.گ 100 ع - حكیم !! حکيم
980040 قرص ویتامین C م.گ 500(به همراه رز هیپز) (ساپورت نوتریشن) 100 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
911135 قرص ویتامین D 800 (كوایزر) 45 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
954060 قرص ویتامین آ 25000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 25000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
954061 قرص ویتامین آ 50000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 50000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
963237 قرص ویتامین ایی 100 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963173 قرص ویتامین ب 1 300 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 300MG TAB داروپخش
942101 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
942169 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 30ع OTC- حكیم !! حکيم
963112 قرص ویتامین ب 1 100 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 100MG TAB داروپخش
957156 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
923112 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30ع - روزدارو !! روز دارو
923106 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ100 ع - روزدارو VITAMIN B1 (RUZDAROU-SHARGH) 300MG TAB روز دارو
971128 قرص ویتامین ب 12 ،(2500mcg(OTD-ع250-رها !! رها
963092 قرص ویتامین ب 6 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B6 - 40 MG TAB 10*10 داروپخش
925050 قرص ویتامین ب 6 100ع - راموفارمین VITAMIN B6 <RAMOPHARMIN> 40MG TAB راموفارمين
932135 قرص ویتامین ب1 ( تیامكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
951051 قرص ویتامین ب1 - 100 میلی گرم 100ع- جالینوس VITAMIN B1 100MG TAB جالينوس
924101 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B1 300MG TAB امين
951052 قرص ویتامین ب1 - 300 میلی گرم 100ع - جالینوس VITAMIN B1-JALINOUS® 300MG TAB جالينوس
960058 قرص ویتامین ب1 100 م.گ - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 100MG TAB شفا
962008 قرص ویتامین ب1 100 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 100MG TAB ماد
960059 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 300MG TAB شفا
962009 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 300MG TAB ماد
916022 قرص ویتامین ب1 -300 م.گ 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
962012 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 30ع - ماد !! ماد
942055 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
916019 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - ساپونین !! ساپونين ايران
951104 قرص ویتامین ب1-100 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
951105 قرص ویتامین ب1-300 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
924126 قرص ویتامین ب6 40 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB 10*10 امين
951053 قرص ویتامین ب6- 40 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
915044 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
915021 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 90ع - مداوا MODAVIT-C® 250MG TAB مداوا
918014 قرص ویتامین ث (پرتقالی) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918015 قرص ویتامین ث (هفت میوه) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
902027 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم - 100ع - مهردارو !! مهر دارو
963043 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB داروپخش
937021 قرص ویتامین ث جوشان 500 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937020 قرص ویتامین ث جویدنی 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
951069 قرص ویتامین د3- 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
942171 قرص ویتامین د3 IU 1000 ع100 - حكیم !! حکيم
962004 قرص ویتایرون(آهن+اسیدفولیك+ویتامین C,B12) 60ع - ماد !! ماد
912128 قرص ویگاباترین (سابریل) 500 م.گ100 ع- سپاكو دارو SABRIL® 500MG TAB سپاکو دارو
945012 قرص یدوكینول 100ع - پورسینا IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB داروسازي پورسينا
951055 قرص یدوكینول 210 میلی گرم 100ع - جالینوس IODOQUINOL-JALINOUS® 210MG TAB جالينوس
924163 قرص یوری فكت 50ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
948022 قرص یوهمبین 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو YOHIMBINE HCL 2MG TAB ايران دارو
948021 قرص یوهمبین 5/4 میلی گرم 30ع - ایران دارو YOHIMBINE (IRANDAROU) 5.4MG TAB ايران دارو
912061 قطره سایمتیكون(اسپومیسان) 30میلیگرم1ع - سپاکو دارو Espumisan سپاکو دارو
977125 قطره سیتالوپرام 40 میلی گرم/میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHIMIDAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
924090 قطره مولتی ویتامین(ویتن) 15 میلی لیتر 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
983014 قطره D3 ع 1 - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
983022 قطره D31000 ع 1 -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
924119 قطره آ + د + آهن + زینك (آدیتن پلاس مینرال) 15 سی سی 1ع - امین ADITEN PLUS MINERAL® 15 ML ORAL DROP امين
963301 قطره آ +د+روی+آهن 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
980011 قطره آدزیر 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
942170 قطره آدكیم(ویتامین آ+د) 1 ع - حكیم !! حکيم
924096 قطره آدیتن (آ+د) 15 سی سی 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
924087 قطره آدیتن (آ+د) 30 میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
977124 قطره استامینوفن ( تایلانول ) 1ع - كیمیدارو TYLANOL® 100MG/ML DROP کیمیدارو
924088 قطره استامینوفن (آمیفن) 15میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP امين
942117 قطره استامینوفن توت فرنگی 15 میلی لیتر 1ع- حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
942148 قطره استامینوفن(توت فرنگی)-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942147 قطره استامینوفن-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
944082 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 10درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 10% 10ML OPH DROP توليدارو
944081 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 20درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 20% 10ML OPH DROP توليدارو
919005 قطره استریل دیکلوفناک سدیم ( بایوفناک ) 0.1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP باختر بيوشيمي
919085 قطره اشك مصنوعی ( بایوتیر ) 1.4 درصد 10میلی لیتر 1ع - باختربیوشیمی POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
910205 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/ 0.4 میلی لیتر 15ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4ml پوراطب
910207 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/0.4 میلی لیتر 30ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4 ml پوراطب
905006 قطره اشك مصنوعی 15 م.ل با سدیم هیلورانت 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905007 قطره اشك مصنوعی یونی دوز با سدیم هیلورانت 20 ع- خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
969002 قطره آلرژی چشمی Ectoin Allergy 2% - پارس كورش طب Ectoin Allergy 2% 0.5ML EYES DROP پارس کورش طب
962011 قطره آهن(infer drop) ع1- ماد !! ماد
945095 قطره اورتان 1ع - پورسینا URTAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
980004 قطره آیرویت 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر IROVIT 30ML DROP دارو درمان سپهر
987004 قطره بی بی كر (یخچالی) 1ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
993004 قطره بی بی كر (یخچالی) 1ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
986009 قطره بیلی ناستر 15 م.ل 1ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
944083 قطره بینی نفازولین 0.05درصد 1ع - تولیدارو NAPHAZOLINE (TOLIDDAROU) 0.05% 10ML NASAL DROP توليدارو
963156 قطره بینی نفازولین هیدروکلراید 0.05% 10 میلی لیتر 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.05% 10ML NASAL DROP داروپخش
921003 قطره پاسی پای 30 سی سی1 ع - ایران داروك PASY- PAY® 30 ML DROP ايران داروک
987005 قطره پدی لاكت (یخچالی) 1ع - زیست تخمیر !! زیست تخمیر
993005 قطره پدی لاكت (یخچالی) 1ع - یكتا دژ تابان !! یکتا دژ تابان
945091 قطره پرسیكا 1ع - پورسینا PERSICA® DROP داروسازي پورسينا
945098 قطره پروستاسین 1ع - پورسینا PROSTACIN® DROP داروسازي پورسينا
921006 قطره تیمكس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® ORAL DROP ايران داروک
971104 قطره چشمی اشك مصنوعی(آیاوت) 1ع - رها EYEAWET® 10ML OPH DROP رها
963279 قطره چشمی اولوپاتادین 0.1% 1ع - داروپخش OLOPATADINE (DAROUPAKHSH) 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
971146 قطره چشمی آیاوت (اشك مصنوعی) (OTC) ع1 - رها !! رها
971100 قطره چشمی بتامتازون (رابت) 0.1% 5 میلی لیتر 1ع - رها RABET® 0.1% OPH DROP رها
963009 قطره چشمی بتامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
919088 قطره چشمی بریمونیدین 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی BRIMONIDINE 2% باختر بيوشيمي
963152 قطره چشمی بریمونیدین تارتارات 0.2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BRIMONIDINE (DP) 0.2% OPH DROP داروپخش
919087 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919055 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 4 درصد 1ع - باختربیوشیمی PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
963056 قطره چشمی تتراکائین هیدروکلراید 0.5% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TETRACAINE HCL 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
919051 قطره چشمی تیمولول ( تیموبایول ) 0.5 درصد 1ع - باختربیوشیمی TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP باختر بيوشيمي
971103 قطره چشمی تیمولول (تیمولین) 1ع - رها TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
963011 قطره چشمی تیمولول 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TIMOLOL (DAROU PAKHSH) 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963019 قطره چشمی جنتامایسین 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP داروپخش
963024 قطره چشمی دگزامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP داروپخش
919052 قطره چشمی دورزولامید ( بایوسوپت ) 2 درصد 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP باختر بيوشيمي
963153 قطره چشمی دورزولامید 2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DORZOLAMIDE (DP) 2% OPH DROP داروپخش
919053 قطره چشمی دورزولامید تیمولول ( كو بایوسوپت ) 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP باختر بيوشيمي
971102 قطره چشمي رافيکول0/5درصد(کلرامفنيکل)(يخچالی)1ع-رها RAPHICOL®0.5% OPH DROP رها
971101 قطره چشمی سولفاستامید 10% 1ع - رها SULFACETAMIDE (RAHA) 10% 10ML OPH DROP رها
963030 قطره چشمی كرومولین سدیم 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP داروپخش
963154 قطره چشمی کتوتیفن 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOTIFEN (D.P) 0.025% 5ML OPHT DROP داروپخش
963155 قطره چشمی لاتانو پروست(یخچالی)50 میكرو/2.5م.ل1ع -داروپخش LATANOPROST (DP) 50MCG/ML OPH DROP داروپخش
919054 قطره چشمی لاتانوپروست(زالابایوست)(یخچالی)0.005% 1ع - باختربیوشیمی LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
971099 قطره چشمی نفازولین 0.1% 1ع - رها NAPHAZOLINE (RAHA) 0.1% 10ML OPH DROP رها
963070 قطره چشمی نفازولین هیدروکلرراید 0.1% 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.1% 10ML OPH DROP داروپخش
963151 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش ACETAMINOPHEN (DAROUPAKHSH) 100MG/ML DROP داروپخش
963333 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
944012 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDAROU) DROP توليدارو
942072 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
944011 قطره خوراكی دایمتیكون (دایمتین) 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIN® ORAL DROP توليدارو
944086 قطره خوراكی دایمتیكون + زیره (دایمتیكس)30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIX® (TOLIDDARU) ORALDROPSUSPENSION 15 ML توليدارو
944080 قطره خوراكی دكسترومتورفان ( دكستوفان) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP توليدارو
977130 قطره خوراكی سایمتیكون اسانس شوید اسانس رازیانه ( كولیك پد ) 1ع - كیمیدارو COLIC PED® DROP 30 ML کیمیدارو
963159 قطره خوراكی فروس سولفات ( فریرون ) 1ع - داروپخش FERIRON® ORAL DROP داروپخش
942073 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP حکيم
963257 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DP) 4MG/ML 15ML ORAL DROP داروپخش
942074 قطره خوراكی مولتی ویتامین (مولتی كیم) 15 میلی لیتر 1ع - حكیم MULTIVITAMIN DROP حکيم
944084 قطره خوراكی مولتی ویتامین + آهن (پدیاویت) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MULTIVITAMIN+IRON DROP توليدارو
944126 قطره خوراكی مولتی ویتامین اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944085 قطره خوراكی ویتامین آ+د اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
977131 قطره دایمتیكون 1ع - كیمیدارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (CHEMIE DAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
924123 قطره دایمتیكون فعال شده (سایمتیكن) 30 سی سی 1ع - امین DIMETHICONE (ACTIVATED) (AMIN) 40MG/ML ORAL DROP امين
980013 قطره دیترول 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر D-TROL® 30 ML ORAL DROP دارو درمان سپهر
925054 قطره سدیم كلراید 20 میلی لیتر 1ع - راموفارمین SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP راموفارمين
962007 قطره فروس سولفات (آهن )خوراكی با طعم توت فرنگی 15م.ل 1ع - ماد !! ماد
924086 قطره فروس سولفات 15 میلی لیتر 1ع - امین FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP امين
983016 قطره فروگلوبین 1 ع - ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
925052 قطره فنیل افرین 0.25 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925053 قطره فنیل افرین 0.5 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP راموفارمين
945092 قطره كارمینت 1ع - پورسینا CARMINT® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945097 قطره كامیلاسین 1ع - پورسینا CAMILASIN® DROP داروسازي پورسينا
919069 قطره كتوتیفن ( كتوبایوفن ) 0.25 میلی گرم 1ع - باختربیوشیمی KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP باختر بيوشيمي
924092 قطره كتوتیفن 15 سی سی شیشه 1ع - امین KETOTIFEN 1MG/ML ORAL DROP امين
924145 قطره كتوتیفن 30 میلی لیتر شیشه 1ع - امین KETOTIFEN (AMIN) 1MG/ML 30ML ORAL DROP امين
971105 قطره كتورولاك ( كتروفال ) 1ع - رها KETROFAL® 0.5% OPH DROP رها
945096 قطره كراتاسین 1ع - پورسینا CRATASIN® DROP 30 ML داروسازي پورسينا
921012 قطره كراتاگوس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك CRATAGUS® DROP ايران داروک
975005 قطره كولیف بی اس كی 30 میلی گرم 1ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
983013 قطره كولیكد 1 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
980002 قطره كولیكز 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر COLICEZ® 30 ML ORAL DROP دارو درمان سپهر
980012 قطره كیدز پلاس 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر KIDS PLUS®30 ML DROP دارو درمان سپهر
924122 قطره كیدی كولیك (دایمتیكون + شوید + رازیانه) 1ع - امین AMIN- KIDI COLIC® SUSPENSION 30 ML امين
800040 قطره متوكلوپرامید 15 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
924091 قطره متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - امین METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP امين
945093 قطره منتول 1ع - پورسینا MENTHOL® DROP داروسازي پورسينا
924172 قطره مولتی ویتامین + آهن (ویتن پلاس) 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
983012 قطره میم 1 ع -ویتابیوتكس !! ویتابیوتکس
912079 قطره نیستاتین( بلتافارم ) 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
986053 قطره هالوپریدول 15 م.ل 1ع - سبحان !! سبحان دارو
945090 قطره هایپیران 1ع - پورسینا HYPIRAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
911092 قطره ول بیبی 30 م.ل (وایتابیوتیك) 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY(VITABIOTICS) SYRUP آرمان فارمد دارو
945094 قطره ویتاگنوس 1ع - پورسینا VITAGNUS® 30ML DROP داروسازي پورسينا
975001 قطره ویتامین D3 (قطره كید 3 بی اس كی)400 واحد/ میلی لیتر 1ع- بنیان سلامت كسری VITAMIN D3 - 400 IU/15 ML DROP بنیان سلامت کسری
977132 قطره ویتامین آ+د 1ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
962010 قطره ویتامین آ+د(با طعم توت فرنگی) -1ع-ماد !! ماد
975004 قطره ویتامین د3 (قطره كید 3 فورت) 12000IU/ml - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
924089 قطره ویتامینA+D+C (آدیتن سی ) 30میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D+C ORAL DROP امين
980005 قطره ویتان 30 م.ل 1 ع - دارو درمان سپهر VITANE (HAUPT PHARMA) 30ML DROP دارو درمان سپهر
944104 قلم ضد احتقان بینی 1ع - تولیدارو NULL توليدارو
972012 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل3ع-روناك دارو !! روناک دارو
972013 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل5ع-روناك دارو !! روناک دارو
963251 كارتریج پرزوكائین ائی 50ع - داروپخش PERSOCAINE E® 2% CARTRIGE داروپخش
963252 كارتریج دنتانست 3% - 1.8 میلی لیتر 50ع - داروپخش DENTANEST® 1.8ML CARTRIDGE داروپخش
910901 كارتریج ژل پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910900 كارتریج مد پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
911060 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx3 intensity) (آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911059 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx12 intensity) 12 ع (آنسل)-آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911073 كاندوم با انتهای پستانك شكل برای پوشیدن ساده تر (Ls Bx3 play)3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911071 كاندوم با ژل روان كننده اضافی (Ls Bx3 lube)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911066 كاندوم بسیار نازك (Ls Bx12 ultra thin) 12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911065 كاندوم بسیار نازك 3 (Ls Bx3 ultra thin) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911056 كاندوم تاخیری (Ls Bx12 endurance) (آنسل) 12 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911055 كاندوم تاخیری (Ls Bx3 endurance)( آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
995004 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس توت فرنگی 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995009 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس توت فرنگی 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995005 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس موز و عسل 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995010 كاندوم تاخیری خاردار با اسانس موز و عسل 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995003 كاندوم تاخیری خنك كننده با اسانس نعناع 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995008 كاندوم تاخیری خنك كننده با اسانس نعناع 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
911068 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx12 xtra pleas ribbed) 12 ع(آنسل) -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911067 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx3 xtra pleas ribbed)3 ع ( آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
995002 كاندوم خاردار تنگ كننده با اسانس انار 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995007 كاندوم خاردار تنگ كننده با اسانس انار 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
911070 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx12 original) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911069 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx3 original) 3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911062 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx12 ribbed)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911061 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx3 ribbed) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911063 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx3 ultra safe)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911064 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx12 ultra safe) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911057 كاندوم طعم دار (Ls Bx12 flavours)(آنسل) 12 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911058 كاندوم طعم دار (Ls Bx3 flavours) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
995001 كاندوم كلاسیك ساده 12ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
995006 كاندوم كلاسیك ساده 3ع - رد لایت !! آریان کیمیا آسیا
911072 كاندوم مجموعه متنوع از سایر انواع (Ls Bx12 variety)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911033 كاندوم مخصوص بانوان -(Femexx) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
955093 كانسیلر پوشاننده لك های صورت كاور تاچ - گینو !! بوته سبز مهر آئين
919060 كپسول امپرازول ( امبایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP باختر بيوشيمي
923085 كپسول اورلیستات(لینوستات) 120 میلی گرم 21 ع - روزدارو ORLISTAT 120MG CAP روز دارو
951059 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 20MG CAP جالينوس
951060 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 40MG CAP جالينوس
957023 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - رازك DOXYCYCLINE (RAZAK) 100MG CAP رازک
919025 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919024 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 50MG CAP باختر بيوشيمي
924070 كپسول سلكوكسیب(سلبرین) 100 میلی گرم 100ع - امین CELECOXIB 100MG CAP امين
939035 كپسول مزالازین (مزاتین) 500 میلی گرم 30ع - تسنیم !! تسنيم
957041 كپسول هماتینیك 100ع - رازك HEMATINIC CAP رازک
980042 كپسول 5 HTP (هیدروكسی تریپتوفان)(ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
912189 كپسول 60 عددی Prdaxa/Dabigatran ,150mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
932130 كپسول آپرپیتانت 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران شیمی APREPITANT (TEHRAN CHEMIE) 125/80/80MG CAP تهران شيمي
929156 كپسول آپرپیتانت ( اپریتد ) 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران دارو APRITED® 125/80/80MG CAP تهران دارو
964174 كپسول اپرند 80/80/125 میلی گرم 3 ع - ابوریحان !! ابوریحان
919094 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 10MG CAP باختر بيوشيمي
919095 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 18 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 18MG CAP باختر بيوشيمي
919096 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 25 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 25MG CAP باختر بيوشيمي
919097 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 40 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 40MG CAP باختر بيوشيمي
919098 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 60 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 60MG CAP باختر بيوشيمي
951086 كپسول آتوموكستین (استراتین) 10 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 10MG CAP جالينوس
951087 كپسول آتوموكستین (استراتین) 18 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 18MG CAP جالينوس
951088 كپسول آتوموكستین (استراتین) 25 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 25MG CAP جالينوس
951089 كپسول آتوموكستین (استراتین) 40 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 40MG CAP جالينوس
951090 كپسول آتوموكستین (استراتین) 60 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 60MG CAP جالينوس
912153 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 10 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912155 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 25 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912156 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 40 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912154 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 18 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
911123 كپسول آرتری ساپورت ( پیور ساینس) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
924193 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید (اورسوگارد) 300 م.گ 30ع - امین !! امين
922099 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع- لقمان URSODEOXYCHOLIC ACID لقمان
924124 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 100ع - امین URSODEOXYCHOLIC ACID (AMIN) 300MG CAP امين
942127 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - حكیم URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
963138 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع - داروپخش URSODEOXYCHOLIC ACID (D.P) 250MG CAP داروپخش
964002 كپسول ارلیستات ( ونوستات ) 60 م.گ 84 ع - ابوریحان VENUSTATE® 60MG CAP ابوریحان
960054 كپسول ارلیستات 120 م.گ 60ع - شفا ORLISTAT-SHAFA® 120MG CAP شفا
944020 كپسول ارلیستات 120 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDAROU) 120MG CAP توليدارو
944021 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDDAROU) 60MG CAP توليدارو
948061 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو ORLISTAT (IRANDAROU) 60MG CAP ايران دارو
954007 كپسول آریا فن 20ع - آریا ARYAFEN® CAP داروسازي آريا
954075 كپسول آریافن(استامینوفن 325/ایبوپروفن 200/كافیین 40) 20 ع - آریا !! داروسازي آريا
954011 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - آریا AZITHROMYCIN-ARYA® 250MG CAP داروسازي آريا
932053 كپسول آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP تهران شيمي
960020 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - شفا AZITHROMYCIN-SHAFA® 250MG CAP شفا
944001 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (TOLID DAROU) 250MG CAP توليدارو
935017 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP سجاد داروي شرق
977133 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN (CHEMIE DAROU) 250MG CAP کیمیدارو
922048 كپسول آزیترومایسین 250میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP لقمان
931099 كپسول اس امپرازرول ( نكسیفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم ESOMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
931117 كپسول اس امپرازول (نكسیفارم) 40 م.گ 14ع - كیش مدیفارم NEXIPHARM® 40MG CAP کيش مديفارم
954071 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 20 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
954072 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 40 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
964141 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 20 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 20MG CAP ابوریحان
964142 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 40 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 40MG CAP ابوریحان
923092 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 14 ع- روزدارو ESOMEPRAZOLE (RUZDAROU) 20MG CAP روز دارو
937036 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 25ع - آوه سینا !! آوه سينا
944119 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 20MG CAP توليدارو
925064 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
948067 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
937038 كپسول اس امپرازول 40 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
923087 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع - روزدارو ESOMEPRAZOLE 40MG CAP روز دارو
944118 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 40MG CAP توليدارو
942061 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - حکیم ESOMEPRAZOLE-HAKIM® 20MG CAP حکيم
925065 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 40MG CAP راموفارمين
922115 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 40MG CAP لقمان
948068 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو ESOMEPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
963217 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ESOMEPRAZOLE (DAROUPAKHSH) 40MG CAP داروپخش
963220 كپسول اسپینال زد 300ع - داروپخش SPINAL-Z® CAP داروپخش
977155 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( دلتافن ) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - كیمیدارو DELTAFEN® CAP کیمیدارو
986039 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 20ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
986071 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( نیوفن ) 200/40/325 م.گ 50ع - سبحان دارو !! سبحان دارو
932094 كپسول استامینوفن + ایبوبروفن + كافئین ( تری نوپین )40+200+325 میلی گرم 20ع - تهران شیمی TRINOPAIN® CAP تهران شيمي
971049 كپسول استامینوفن ایبوپروفن كافئین ( رهافن ) 50ع - رها RAHAFEN® CAP رها
963135 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع - داروپخش DIPIFEN® CAP داروپخش
963331 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع (OTC)- داروپخش !! داروپخش
944139 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوبرفن (تیدیفن) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIFEN® CAP توليدارو
942111 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوپروفن (تایلوكیم) 325 / 30 / 200 میلی گرم 30ع - حكیم TYLOKIM® 325/30/200MG CAP حکيم
960055 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960077 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن)(باركد دوبعدی) 30ع - شفا !! شفا
941033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین (فارماپین) 200+40+325 م.گ 20ع -فارماشیمی PHARMAPAIN® CAP فارما شيمي
949033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( پیكفن ) 30ع - فرآورده های تزریقی PICFEN® CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
931093 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 20ع - كیش مدیفارم ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP کيش مديفارم
931110 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MEGAFEN® CAP کيش مديفارم
910815 كپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12 میكروگرم 60 عددی - پوراطب FORMETROL BLUAIR® 12MCG INHALATION POWDER پوراطب
942132 كپسول استنشاقی فورموترول (فرماگال) 12 میكروگرم 60ع - حکیم !! حکيم
904008 كپسول استنشاقی كرومال 20 م.گ 100 ع -كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
918046 كپسول آسیفر (آهن 60 م.گ ، فولیك اسید 800 م.ك.گ) 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
928006 كپسول آفا موکس (آموكسي سيلين )500 م.گ 100ع - آفاشيمي AMOXICILLIN 500MG CAP آفاشيمي
929144 كپسول اكالیپتوس 1500 میلی گرم 5ع - تهران دارو EUCALYPTUS-TEDAGEL® 1.5G SOFTGEL (FOR INH) تهران دارو
966007 كپسول آكوا پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش AQUA PLUS (NATURES GIFTS) PEARL گسترش بازرگانی داروپخش
911005 كپسول آكوامارین ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> SOFT GEL CAP آرمان فارمد دارو
980041 كپسول آلفا لیپوئیك اسید (ساپورت نوتریشن) 60 ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
918044 كپسول آلفا لیپوئیك اسید 400 م. گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
971053 كپسول آمانتادین ( ویرالس ) 100ع - رها VIRALESS® 100MG CAP رها
942133 كپسول آمانتادین 100 میلی گرم 30ع - حکیم AMANTADINE-HAKIM® 100MG CAP حکيم
924068 كپسول آمانتادین( آمورل) 100ع - امین AMANTADINE HCL 100MG CAP امين
954042 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - آریا OMEPRAZOLE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
929006 كپسول امپرازول ( امزول ) 20 میلی گرم 14ع - تهران دارو OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران دارو
931119 كپسول امپرازول ( مپرازون ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم MEPRAZON® 20MG CAP کيش مديفارم
942066 كپسول امپرازول (امپراكیم) 20 میلی گرم 14ع - حکیم OMEPRAKIM® 20MG CAP حکيم
923113 كپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع - روزدارو !! روز دارو
920019 كپسول امپرازول 14ع - ایران ناژو OMEPRAZOLE 20MG CAP ايران ناژو
946067 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - پارس دارو OMEPRAZOLE (PARSDAROU) 20MG CAP پارس دارو
945074 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - پورسینا OMEPRAZOLE (POURSINA) 20MG CAP داروسازي پورسينا
932055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تهران شیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران شيمي
931094 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم OMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
923013 كپسول امپرازول 20 میلی گرم / شیشه 14 ع- روزدارو OMEPRAZOLE 20MG CAP روز دارو
948055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
925056 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین OMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
971048 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - رها OMEPRAZOLE (RAHA) 20MG CAP رها
935004 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - سجاد داروی شرق OMEPRAZOLE 20MG CAP سجاد داروي شرق
960046 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - شفا OMEPRAZOLE (SHAFA) 20MG CAP شفا
977134 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیمیدارو OMEPRAZOLE (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
957144 كپسول امپرازول 20م.گ 14ع -رازك !! رازک
924073 كپسول امپرازول 20میلی گرم 14ع - امین OMEPRAZOLE 20MG CAP امين
951021 كپسول امپرازول20 میلی گرم 14ع - جالینوس OMEPRAZOLE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
950071 كپسول آمپی سیلین ( آمپیرال ) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMPIRAL® 500MG CAP دانا
928040 كپسول آمپی سیلین 500 م.گ 100 ع - آفا شیمی AMPICILLIN (AFA CHEMIE) 500MG CAP آفاشيمي
914013 كپسول آمپی سیلین 500میلیگرمی -كوثر AMPICILLIN 500MG CAP کوثر
929131 كپسول امگا 3 ( تداژل ) 1000میلی گرم 50ع - تهران دارو OMEGA-3 TEDAGEL® 1000MG SOFTGEL تهران دارو
929149 كپسول امگا 9.6.3 ( تداژل ) 1200 میلی گرم 50ع - تهران دارو !! تهران دارو
911085 كپسول امگا3 + ویتامین د (30ع) و قرص كلسیم كربنات (60ع)(كلسیم دوئت) ( لیزی) 90 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911083 كپسول امگا3 روغن ماهی ( لیزی) 500 م.گ 100 ع - آرمان فارمد دارو OMEGA 3 FISH OIL آرمان فارمد دارو
911087 كپسول امگا3 فورت (لیزی) 1000 م.گ 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
996001 كپسول امنیك(تامسولوسین) 0.4 م.گ 30 ع !! بهستان تولید
950070 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس ) 250 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 250MG CAP دانا
950069 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 500MG CAP دانا
914010 كپسول آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG CAP کوثر
928005 كپسول آموكسی سیلین 250م.گ 100ع- آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG CAP آفاشيمي
922051 كپسول آموكسی سیلین 250میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG CAP لقمان
944018 كپسول آموكسی سیلین 500 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMOXICILLIN (TOLID DAROU) 500MG CAP توليدارو
914011 كپسول آموكسی سیلین 500 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 500MG CAP کوثر
922052 كپسول آموكسی سیلین 500میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 500MG CAP لقمان
957147 كپسول آهسته رهش دلوكستین 30م.گ 30ع - رازك !! رازک
980046 كپسول آهن + ویتامین C + ب12+فولیك (ساپورت نوتریشن) 60ع - دارو درمان سپهر !! دارو درمان سپهر
941034 كپسول آهن+اسید فولیك (آیروفول) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
986048 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید (اورسوبیل) 250 م.گ 50ع - سبحان !! سبحان دارو
931103 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP کيش مديفارم
931104 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP کيش مديفارم
997001 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید(اورسوفلور) 300 م.گ 20ع - اهران تجارت !! اهران تجارت
985038 كپسول اورسودوكسی كولیك اسید 300 م.گ 50ع - البرز !! البرز دارو
922082 كپسول اورلیستات (اورلیسلیم) 120 میلی گرم 60ع- لقمان ORLISTAT 120MG CAP لقمان
945075 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - پورسینا ORLISTAT (PURSINA) 120MG CAP داروسازي پورسينا
954043 كپسول اورلیستات 120 م.گ 60ع - آریا ORLISTAT-ARYA® 120MG CAP داروسازي آريا
951068 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - جالینوس ORLISTAT-JALINOUS® 120MG CAP جالينوس
977136 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 21ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
949035 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی ORLISTAT (IPP) 120MG CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
977137 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 84ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
977135 كپسول اورلیستات 60 میلی گرم 42ع - كیمیدارو XENISTAT® 60MG CAP کیمیدارو
975010 كپسول آوسوی بی اس كی (لیكپ) 20 ع - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
910977 كپسول اوكو هلث (سنتری) 30 ع - پوراطب OCUHEALTH® CAP 30 پوراطب
929118 كپسول ایبوپروفن ( تدافن ) 200 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG PEARL تهران دارو
929155 كپسول ایتراكونازول ( ایترانكس ) 100 میلی گرم 10ع - تهران دارو ITRANEX® 100MG CAP تهران دارو
931118 كپسول ایتراكونازول (مایكومیس ) 100 م.گ 10ع - كیش مدیفارم MYCOMISS® 100MG CAP کيش مديفارم
923008 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 10 ع- روزدارو ITRACONAZOLE 100MG CAP روز دارو
929100 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 20ع - تهران دارو ITRACONAZOLE 100MG CAP تهران دارو
977138 كپسول ایر فوزینك 30ع - كیمیدارو IRFOZINC® CAPSULE 30 کیمیدارو
980009 كپسول آیرویت 30 ع - دارو درمان سپهر IROVIT CAPSULE 30 دارو درمان سپهر
977157 كپسول ایزوترتینوئین ( ردوكار ) 30ع - كیمیدارو ISOTRETINOIN (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو