کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
800001 پماد آنتی هموروئید 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800002 پماد باكتروماد 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800003 پماد بتامتازون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800004 پماد تریامسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800005 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800006 پماد فلوئوسینولون 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800007 پماد كلوبتازول 15گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800008 پماد لیدوكائین اچ 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800009 پماد هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800010 كرم بتامتازون 15 گ 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800011 كرم تریامسینولون 15 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800012 كرم فلوئوسینولون 15 گ 1 ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800013 كرم كلوبتازول 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800014 كرم كلوتریمازول جلدی 1% 15 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800015 كرم هیدروكورتیزون 15 گ 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800016 كرم كالامین 30 گ 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800017 كرم كلوتریمازول واژینال 1% 50 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800018 كرم تریپل سولفا واژینال 78 گ 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800019 كرم سیلورسولفادیازین 50گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800020 كرم سیلورسولفادیازین 500 گ 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800021 الگزیر برم هگزین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800022 الگزیر دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800023 الگزیر دیفن هیدرامین 60 سی سی 1ع- عماد !! عماد درمان پارس
800024 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 سی سی 1ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800025 شربت اكسپكتورانت 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800026 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 سی سی 1 ع-عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800027 شربت پرومتازین 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800028 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800029 شربت سودوافدرین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800030 شربت گایافنزین 60 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800031 شربت سالبوتامول 120 سی سی 1ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800032 شربت كتوتیفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800033 شربت هیدروكسی زین 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800034 محلول خوراكی تئوفیلین جی120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800035 شربت لاكتولوز 240 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800036 سوسپانسیون نیستاتین 12 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800037 سوسپانسیون استامینوفن 120 سی سی 1 ع- عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800038 سوسپانسیون ایبوپروفن 120 سی سی 1ع -عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800039 سوسپانسیون مترونیدازول 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800040 قطره متوكلوپرامید 15 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800041 شیاف آنتی هموروئید - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800043 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10 ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800044 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800045 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800046 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800047 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 10ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800049 شیاف مزالازین 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800050 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800051 اماكول (رابینگ الكل) موضعی 120 سی سی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800053 اسرین 400 درصد 2كیلویی 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800055 محلول همودیالیز استات نوع دو 5لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
800056 محلول همودیالیز اسیدی غلیظ نوع دو 5 لیتری 1ع - عماد درمان پارس !! عماد درمان پارس
801001 ژل كانتراكتیوبكس 20 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
801002 ژل كانتراكتیوبكس 50 گرمی 1 ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
801003 ویال زئومین 100 1ع - خسرو مدیسا طب !! خسرو مدیسا طب
801004 ویال زئومین 50 1ع - خسرو مدیسا طب !! خسرو مدیسا طب
801005 پچ كانتراكتیوبكس 21ع -خسرو مدیساطب !! خسرو مدیسا طب
802001 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 140 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802002 شامپو شستشوی چشم آرگوسول 60 م.ل 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802003 آی پد آرگوسول 14ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802004 شامپو سولفودرم (ضد قارچ) 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802005 شامپو باكتوسید TCC - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802006 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802007 شامپو كلیمبازول 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
802008 كرم موضعی سولفودرم 1ع - كالا كیمیای رازی !! کیمیا کالای رازی
803001 پكیج اسوالین(محلول و ساشه) آلنافارم - شفاتاب دارو !! شفاتاب دارو
805001 كپسول سركه سیب 500 م.گ 60 ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
805002 كرم كلاسنت 30 گرمی 1ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
805003 كرم رادیان 100 گرمی 1ع - ایده آرای پیشگام !! ایده آرای پیشگام
806171 پودر ول شكلات 4500 گرمی (فارمامیكس) 1ع - ستارگان نیك !! تچرا دارو
807001 شیر خشك آپتامیل 1(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807002 شیر خشك آپتامیل 2 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807003 شیر خشك آپتامیل 3 (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807004 شیر خشك آپتاكید (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807005 شیر خشك آپتامیل 1 HA (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807006 شیر خشك آپتامیل HA 2(قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807007 شیر خشك آپتامیل Pepti (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807008 شیر خشك آپتامیل Peptijunior (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807009 شیر خشك آپتامیل PDF (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807010 شیر خشك پره آپتامیل (قوطی فلزی) 400 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807011 شیر خشك آپتامیل FMS (قوطی فلزی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
807012 شیر خشك آپتامیل پره مایع (بطری پلاستیكی) 200 گرمی 1ع-صنایع پودر شیر مشهد !! صنایع پودر شیر مشهد
808001 قرص دیگوكسین 0.25 م.گ 50ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
808002 قرص بلارا (كلرومادنیون استات/اتینیل استرادیول) 2م.گ/0.03م.گ 21ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
808003 اسپری نیترومینت (نیتروگیلیسیرین) 400 میكروگرم 1ع - مهبان فارمد !! مهبان فارمد
901001 اسپری بینی كلداماریس فلو 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
901002 اسپری بینی كلداماریس پروفیلاكتیك 20 م.ل 1 ع - تچرا دارو !! تچرا دارو
901003 اسپری بینی كلداماریس بی بی 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
901004 اسپري دهاني كلداماريس تروت 20م.ل 1ع -تچرا دارو !! تچرا دارو
902001 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902002 قرص آزاتیوپرین 50 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902003 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902004 قرص آلومینیوم ام جی200/200 ع100 - مهردارو !! مهر دارو
902005 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع- مهردارو !! مهر دارو
902006 قرص آنتوسیانوزاید آ 100 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902007 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902008 قرص استامینوفن كدئین 300/20 ع 100 - مهردارو !! مهر دارو
902010 قرص پابا- كا 500 میلی گرم 100 ع- مهردارو !! مهر دارو
902011 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902012 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902013 قرص سلكوكسیب 100 میلی گرم 60 ع - مهردارو !! مهر دارو
902014 قرص سولفاسالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902015 قرص فلوتامید 250 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902016 قرص فوروزماید 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902017 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902018 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902019 قرص فیناستراید 1 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902020 قرص فیناستراید 5 میلی گرم 30 ع - مهردارو !! مهر دارو
902021 قرص كلردیازپوكساید 5 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902022 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902023 قرص كلسیم پانتوتنات 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902025 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902026 قرص نیتروفورانتوئین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902027 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم - 100ع - مهردارو !! مهر دارو
902028 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 20 ع - مهردارو !! مهر دارو
902029 قرص نوروپنتین 100 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902030 قرص نوروپنتین 300 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902031 قرص نوروپنتین 400 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902032 قرص استیمدیت 10 میلی گرم 100 ع - مهردارو !! مهر دارو
902033 قرص ایزوكسوپرین 10 م.گ 100 ع -مهردارو !! مهر دارو
903001 آمپول منوگان 75 واحد 10ع -كی بی سی !! کی بی سی
903002 پن فولیتروپین( گونال اف) 900 واحد 1 ع - كی بی سی !! کی بی سی
904001 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 250 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
904002 اسپری استنشاقی فلوتیكورت پلاس 125 1 ع - كیمیا آرا هرم !! کیمیا آرا هرم
904003 كپسول دانوژن 100 م.گ 50 ع - كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
904004 كپسول دانوژن 200 م.گ 100 ع - كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
904005 دستگاه اسمهالر 1ع -كیمیا ارا هرم !! کیمیا آرا هرم
904006 قرص مكمل اشتوتزن 20ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
904007 قرص مكمل اشتوتزن 40ع - كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
904008 كپسول استنشاقی كرومال 20 م.گ 100 ع -كیمیا آراهرم !! کیمیا آرا هرم
905001 محلول ال كلین سافت 350م.ل با جالنزی 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905002 محلول ال كلین سافت 250م.ل با جالنزی 1ع -خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905003 محلول ال كلین سافت 100م.ل با جالنزی 1ع -خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905004 محلول ال كلین سافت 150 م.ل با جالنزی 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905005 محلول اوركلین هارد 350 م.ل با هیدروژن پروكساید 3% و جالنزی استوانه ای و 45 عدد قرص 1ع - خانه نگاه چ !! خانه نگاه چشم
905006 قطره اشك مصنوعی 15 م.ل با سدیم هیلورانت 1ع - خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
905007 قطره اشك مصنوعی یونی دوز با سدیم هیلورانت 20 ع- خانه نگاه چشم !! خانه نگاه چشم
906001 اسپری سروفلو 125 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906002 اسپری سروفلو 250 م.ل 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906003 کپسول استنشاقي تيوتروپيوم برومايد (کي پي تيوا) 15 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906004 قرص رزوواستاتين 10 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906005 قرص رزوواستاتين 20 م.گ (روزکسل) 30 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906006 قرص اس امپرازول 20م.گ (اسوفلوکس) 28 ع -کوشان فارمد !! کوشان فارمد
906007 دستگاه روولایزر 1 ع - كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906008 قرص بونارژن +D ع 4- كوشان فارمد !! کوشان فارمد
906009 اسپري فلوتيکازون (فلوميست )1ع - کوشان فارمد !! کوشان فارمد
908001 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 125 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
908002 اسپری فلوتیكازون/سالمترول (سروتاید) 250 میكروگرم - شفا طب البرز !! شفا طب البرز
909001 كپسول ژلاتین ایبوپروفن( ژلافان ) 400 م.گ 50 ع - مایسا !! مایسا
909002 كپسول ژلاتین ایبوپروفن( ژلافان ) 200 م.گ 32 ع - مایسا !! مایسا
910000 پاكت دارویی !! پوراطب
910001 قرص كلسیم د ( سنتری ) 500 میلی گرم 90ع- پوراطب CALCIUM-D <21ST CENTURY HEALTH CARE> TAB پوراطب
910002 قرص پریناتال ( سنتری ) 60ع- پوراطب PRENATAL MULTIVITAMIN<21ST CENTURY HEAL CARE>TAB پوراطب
910003 كپسول سلنیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 60ع - پوراطب SELENIUM <21ST CENTURY HEALTHCARE> 200MCG CAP پوراطب
910004 قرص منیزیم ( سنتری ) 250 میلی گرم 110ع - پوراطب MAGNESIUM <21ST CENTURY HEALTH CARE> 250MG TAB پوراطب
910005 قرص مولتی ویتامین ( سنتری ) 130ع- پوراطب MULTIVITAMIN SENTRY<21ST CENTURY HEALTH CARE>TAB پوراطب
910006 قرص كرومیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 100ع - پوراطب CHROMIUM PICOLINATE <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
910007 قرص سوی ایزوفلاون ( سنتری ) 60ع - پوراطب SOY ISOFLAVONES <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
910008 كپسول ژلاتینی امگا 3 ( سنتری ) 1000 میلی گرم 60ع - پوراطب FISH OIL OMEGA 3 <BOSCOGEN> PEARL پوراطب
910009 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( سنتری ) 400 واحدی 110ع - پوراطب VITAMIN E <21ST CENTURY HEALTH CARE> 400IU PEARL پوراطب
910011 قرص گلوكزامین كندرئیتین پلاس(آرتریفلكس) ( سنتری ) 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS <21ST CENTURY>TAB پوراطب
910012 كپسول گلوكزامین كندرئیتین ( سنتری ) 60ع- پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN OS <21ST CENTURY> CAP پوراطب
910013 كپسول گلوكزامین رلیف ( سنتری ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE RELEIF <21ST CENTURY> TAB پوراطب
910014 قرص آهن ( سنتری ) 27 میلی گرم 110ع - پوراطب IRON <21ST CENTURY HEALTH CARE> 27MG TAB پوراطب
910015 قرص كلسیم منیزیم زینك د ( سنتری ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC D <21CENTURYHEALTHCARE>TAB پوراطب
910016 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 10*10 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910017 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 20*20 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910018 اسپری سوختگی ( برنشیلد ) 125 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910019 ژل سوختگی ( برنشیلد ) 50 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910020 كپسول كرن بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910021 كپسول ژلاتینی آكای بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910022 قرص جویدنی پاپایا آنزیم ( سنتری ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910023 قرص كلسیم سیترات د ( سنتری ) 75ع - پوراطب !! پوراطب
910103 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 60ع - پوراطب MELATONIN 3MG TAB پوراطب
910104 قرص تریپل فلكس ( نیچرمید ) 50ع - پوراطب TRIPLEFLEX® TAB پوراطب
910105 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 130ع - پوراطب CALCIUM-D <NATUREMADE> TAB پوراطب
910106 قرص مولتی دیلی ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب MULTI DAILY <NATURE MADE> TAB پوراطب
910107 قرص سوی منوپوز ( نیچرمید ) 30ع - پوراطب SOYMENOPUSE® TAB پوراطب
910108 قرص كلسیم منیزیم زینك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC <NATUREMADE> TAB پوراطب
910109 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 130ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910110 قرص جویدنی ویتامین ث ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب VITAMIN C <NATURE MADE> 500MG CHEWABLE TAB پوراطب
910111 قرص زینك ( نیچرمید ) 30 میلی گرم 100ع - پوراطب ZINC <NATURE MADE> 30MG TAB پوراطب
910112 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 400 میكروگرم 250ع - پوراطب FOLIC ACID <NATUREMADE> TAB پوراطب
910113 قرص مولتی پریناتال ( نیچرمید) 90ع - پوراطب MULTI PRENATAL <NATURE MADE> TAB پوراطب
910114 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 90ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910115 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 90ع - پوراطب CALCIUM WITH VIT D (NATUREMADE) TAB 90 پوراطب
910123 پودر فایبر كلیر ( نیچرمید ) 388 گرم 1ع - پوراطب FIBER CLEAR® 13.7OZ POWDER پوراطب
910130 قرص سلنیوم ( نیچرمید ) 200 میكروگرم 100ع - پوراطب SELENIUM <NATURE MADE> 200MCG TAB پوراطب
910131 قرص گارلیك ( نیچرمید ) 1250 میلی گرم 100ع - پوراطب GARLIC ODORLESS <NATURE MADE> TAB پوراطب
910132 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( نیچرمید ) 400 واحد 100ع - پوراطب VITAMIN E <NATURE MADE> 400IU PEARL پوراطب
910133 قرص گلوكزامین ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <NATURE MADE> 500MG CAP پوراطب
910134 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 80ع - پوراطب NATURE MADE MELATONIN® 3 MG TAB 80 پوراطب
910135 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب FOLIC ACID (NATUREMADE) TAB 100 پوراطب
910200 پودر کاکائو 1ع - پوراطب !! پوراطب
910201 كپسول پیاسكلیدین 15ع - پوراطب PIASCLIDIN -LABORATORIES EXPANSCIENCE- 300MG CAP 15 پوراطب
910202 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc smooth 6mg/ml 1.6ml پوراطب
910203 ژل تزریقی درماویسك ایز ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc ease 10mg/ml 1.6ml پوراطب
910204 ژل تزریقی لوبراویسك ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 2 میلی لیتر 1ع - پوراطب LUBRAVISC® 10MG/ML 2ML SYRINGE پوراطب
910205 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/ 0.4 میلی لیتر 15ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4ml پوراطب
910206 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc Smooth 6mg/ml 1.0ml پوراطب
910207 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/0.4 میلی لیتر 30ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4 ml پوراطب
910208 Micro Visc 10mg/ml 0.55 ml MICROVISC® 1% 0.55ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910209 Micro Visc 10mg/ml 0.85 ml MICROVISC® 1% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910212 Micro Visc Phaco 25mg/ml 0.85 ml MICROVISC PHACO® 2.5% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910213 Micro Visc Plus 14mg/ml 0.85 ml MICROVISC PLUS® 1.4% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910220 شیر خشك سیمیلاك گین 1ع - پوراطب !! پوراطب
910221 شیرخشك سیمیلاك گین پلاس 1ع - پوراطب !! پوراطب
910301 قرص جوشان كلسیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب CALCIUM <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
910302 قرص جوشان كلسیم د ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ CALCIUM + D EFFE پوراطب
910303 قرص جوشان آهن ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ FE+VITAMINS® EFF TAB 20 پوراطب
910304 قرص جوشان منیزیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MAGNESIUM <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
910305 قرص جوشان مولتی ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
910306 قرص جوشان ویتامین ث ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITAMIN C <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
910307 قرص جوشان زینك پلاس ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ ZINC PLUS® EFFER TAB 20 پوراطب
910362 كپسول ژلاتینی امگا-3 وجترین ( نیچرمید ) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910363 قرص تریپل فلكس استرنگث ( نیچرمید ) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910367 آمپول دوبین 12.5م.گ در م.ل 20م.ل 1ع (كلاریس) - پوراطب !! پوراطب
910370 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910371 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت )1000 ع - پوراطب !! پوراطب
910372 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 300ع - پوراطب !! پوراطب
910403 قرص جوشان آهن ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب FE VITAMIN <KENDY> EFF TAB پوراطب
910404 فرص جوشان مولتی ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <KENDY> EFF TAB پوراطب
910409 قرص جوشان ایزو اسپورت ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب ISOSPORT <KENDY> EFF TAB پوراطب
910501 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 100MG CAP پوراطب
910502 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 30MG CAP پوراطب
910503 كپسول جوینتركس ( استئولكس ) ( هلث برست) 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <JOINTREX> CAP پوراطب
910504 كپسول پرفلكس(هلث برست)900 میلی گرمی60ع-پوراطب PREFLEX <HEALTH BURST> 500/400MG CAP پوراطب
910508 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( هلث برست ) 400 واحد 100ع - پوراطب VITAMIN E(HEALTH BURST) SOFTGEL پوراطب
910509 كپسول ژلاتینی امگا 3 ( امگافلكس) ( هلث برست ) 60ع - پوراطب OMEGAFLEX <HEALTH BURST> PEARL پوراطب
910510 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 500MG CAP پوراطب
910511 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 750 میلی گرم 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 750MG CAP پوراطب
910512 قرص كلتركس ( هلث برست ) 100ع - پوراطب CALCIUM-D <HEALTH BURST> TAB پوراطب
910600 ویال آلبومین انسانی(اوكتافارما)(یخچالی)20% 50م.ل1ع-پوراطب OCTALBIN® (HUMAN) 20% 50ML VIAL پوراطب
910602 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم آلبالو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910603 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم لیمو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910604 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم نعنا ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910605 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم پرتقال ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910606 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم منتول ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910700 ویال كلسیم فولینات ( تترافولین ) ( ایستی ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب ! پوراطب
910701 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 30MG CAP پوراطب
910702 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 100MG CAP پوراطب
910703 قرص كلسیم منیزیم ( نیچرزپلاس ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM <NATURE PLUS>TAB پوراطب
910704 قرص كلسیم سیترات د ( استیون آرایكس بون ) ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب ! پوراطب
910705 قرص جویدنی Say Yes to Dairy ( نیچرز پلاس ) 50 ع - پوراطب ! پوراطب
910706 كپسول ویتامین ای ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب VITAMIN E <NATURE PLUS> 400IU PEARL پوراطب
910720 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 30ع - پوراطب !! پوراطب
910721 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910802 MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910803 MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol پوراطب
910804 MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol پوراطب
910805 MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol پوراطب
910806 MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol پوراطب
910807 MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol پوراطب
910808 MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol پوراطب
910809 MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol پوراطب
910810 MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol پوراطب
910811 MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910812 MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol پوراطب
910813 MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol پوراطب
910815 كپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12 میكروگرم 60 عددی - پوراطب FORMETROL BLUAIR® 12MCG INHALATION POWDER پوراطب
910816 کپسول دوکسیوم 30ع - پوراطب CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP پوراطب
910817 قرص جوشان كلسیم د ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب CALCIUM D <KENDY> EFF TAB پوراطب
910818 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 500 میلی لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 500ML SOLUTION پوراطب
910819 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 1L SOLUTION پوراطب
910820 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 2LSOLUTION پوراطب
910821 محلول پروسپت فوم ( اوروكلین ) 200 میلی لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FOAM® 200ML SOLUTION پوراطب
910822 محلول پروسپت فوم ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FOAM® 2L SOLUTION پوراطب
910823 محلول پروسپت فلور ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FLOOR® 2L SOLUTION پوراطب
910824 محلول پروسپت فلور ایكس ال ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FLOOR® 5L SOLUTION پوراطب
910825 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 1L SOLUTION پوراطب
910826 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 2L SOLUTION پوراطب
910827 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 5L SOLUTION پوراطب
910828 محلول پروسپت جت فورت ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT JET FORTE® 2L SOLUTION پوراطب
910829 محلول پروسپت جت فورت ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT JET FORTE® 5L SOLUTION پوراطب
910830 محلول پروسپت سونیك ( اوروكلین ) 1 لیتر 1 ع - پوراطب PROSEPT SONIC® 1L SOLUTION پوراطب
910832 MEDIFOAM S - X - 20*20 - 0.5 - biopol !! پوراطب
910835 چسب نواری whizzer whitening strips - سیلفار !! پوراطب
910836 قالب ژلاتینی clever white - سیلفار !! پوراطب
910837 قالب reme sense - سیلفار !! پوراطب
910838 رول استیك reme scar 5.4 ml - سیلفار !! پوراطب
910839 رول استیك reme scar 10 ml - سیلفار !! پوراطب
910840 dosing pump for 5 lit !! پوراطب
910842 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 200 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 200MG POWDER FOR INJ پوراطب
910843 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 1000 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 1G POWDER FOR INJ پوراطب
910844 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 40 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 40MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910845 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 100MG/5ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910846 ویال متیل پردنیزولون سدیم سوكسینات ( لیزامتیل ) 500 میلی گرم 1ع - پوراطب LISAMETHYLE® 500MG VIAL پوراطب
910847 محلول پروسپت ایمپرژن ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT IMPERSSION® 1L SOLUTION پوراطب
910849 MEDIFOAM AD - 10*10-0.2 - biopol !! پوراطب
910850 MEDIFOAM AD - 10*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910851 MEDIFOAM AD - 20*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910853 MEDIFOAM S - 10*20-0.5 - biopol !! پوراطب
910854 MEDIFOAM H - 10*10-0.3 - biopol !! پوراطب
910855 MEDICARE 4*20-0.15 - biopol !! پوراطب
910856 MEDICARE 12*15-0.15 - biopol !! پوراطب
910857 HEALODERM 10*10-0.1 - biopol !! پوراطب
910898 دیسپنسر چشمی - پوراطب !! پوراطب
910899 دیسپنسر اهرمی - پوراطب !! پوراطب
910900 كارتریج مد پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910901 كارتریج ژل پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910917 Prosept Elbow wall Dispenser 500 ml !! پوراطب
910918 Prosept Automatic Dispenser 800 ml !! پوراطب
910919 Prosept Elbow wall Dispenser 1000 ml !! پوراطب
910922 محلول پروسپت مد 5 لیتر - اوروكلین PROSEPT MED® 5LSOLUTION پوراطب
910923 پانسمان سوختگی 45*20 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910927 پانسمان سوختگی 40*60 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910929 ژل سوختگی 75 م.ل - بورنشیلد !! پوراطب
910933 پانسمان سوختگی 50*1 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910934 پانسمان سوختگی 50*2.5 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910935 برن وست 6-14 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910936 برن وست 24-36 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910937 برن وست 4-5 سال - برونشیلد !! پوراطب
910938 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910939 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 40ع - پوراطب !! پوراطب
910940 پودر شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 150 گرمی ( ویدر سویت ) 1ع - پوراطب !! پوراطب
910941 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع فلفلی ( كامپس ) 50ع- پوراطب !! پوراطب
910942 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910943 قرص خوش بوكننده دهان با طعم بادرنجبویه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910944 قرص خوش بوكننده دهان با طعم انگور فرنگی سیاه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910947 ویال اكتاپلكلس (یخچالی)(اكتافارما) IU500 - پوراطب OCTAPLEX® 500IU VIAL پوراطب
910948 ویال آنتیRH(رزوناتیو)(یخچالی)(اكتافارما)1250 واحد/2م.ل1ع - پوراطب RHESONATIV® 1250IU 2ML AMP پوراطب
910974 قرص لیكوپن ( سنتری ) 30ع - پوراطب LYCOPENE® 25 MG TAB 30 پوراطب
910975 پاستیل مولتی Zoo friends (سنتری) 30 ع - پوراطب ZOO FRIENDS MULTIVITAMINS® GUMMY 30 پوراطب
910976 كپسول كلسیم 600 م.گ (Liquid) (سنتری) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910977 كپسول اوكو هلث (سنتری) 30 ع - پوراطب OCUHEALTH® CAP 30 پوراطب
910978 قرص ال آرژنین 1000 (سنتری) 60 ع - پوراطب L-ARGININE-21 CENTURY- 1000 MG TAB 60 پوراطب
910979 قرص پریناتال+دی اچ ای (سنتری) 60 ع - پوراطب !! پوراطب
910982 قرص جویدنی ویتامین D3(نیچرمید) 1000م.گ با طعم انگور 100 ع !! پوراطب
910983 دهانشویه كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910984 خمیردندان كنترل و درمان بیماری های لثه(جینجی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910985 دهانشویه ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910986 خمیر دندان ضد عفونی كننده كلرهگزدین(پریوگزیدین) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910987 دهانشویه كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 200 م.ل - پوراطب !! پوراطب
910988 خمیردندان كنترل حساسیت دندانی(سنسی لسر) 75 م.ل - پوراطب !! پوراطب
911001 قرص ول من ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911002 شربت آكواماین ( وایتابیوتیك ) 250 میلی لیتر 1ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> 250ML SYRUP آرمان فارمد دارو
911003 كپسول ول وومن ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLWOMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> CAP آرمان فارمد دارو
911004 قرص جویدنی ول كید ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLKID MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911005 كپسول آكوامارین ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> SOFT GEL CAP آرمان فارمد دارو
911006 كپسول ویژونیس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو VISIONACE <THOMPSON & COPPER> CAP آرمان فارمد دارو
911007 پودر Pure Whey Vanilla 5 Lb (پرولب )1 ع - آرمان فارمد دارو WHEY PURE <PROLAB> POWDER آرمان فارمد دارو
911009 پودر N Large 2 Strawberry 3.8 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911010 پودر N Large 2 Strawberry 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911011 پودر N Large 2 Chocolate 3.8 Lab (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911012 پودر N Large 2 Chocolate 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911013 قرص آمینو 2000 (پرولب) 325 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911014 قرص آمینو 2000 (پرولب) 150 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911015 قرص كلسیم سیترات + د (لانواویتا)100ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CITRATE WITH D®TAB 100 آرمان فارمد دارو
911016 كپسول كوآنزیم كیوتن (لانواویتا) 30 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <LA NOVA VITA> 60MG CAP آرمان فارمد دارو
911017 كپسول ژلاتینی گلوكزامین كندروتین سولفات(لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911018 كپسول گلوكزامین كندروتین ام اس ام ( لانواویتا ) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911019 كپسول ژلاتینی امگا3 (لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد ! آرمان فارمد دارو
911020 ICE POWER Plus Cold Gel 100 ml ICE POWER PLUS® 100ML GEL آرمان فارمد دارو
911021 ICE POWER Plus Cold Gel 200ml ICE POWER PLUS® 200ML GEL آرمان فارمد دارو
911022 ICE POWER Cold Gel 75ml ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911023 ICE POWER Cold Gel 150ml ICE POWER® 150ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911024 ICE POWER Cold Gel 400ml ICE POWER® 400ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911025 ICE POWER Instant Cold Compress !! آرمان فارمد دارو
911026 ICE POWER Hot Gel 75ml ICE POWER® 75ML HOT WARM GEL آرمان فارمد دارو
911027 ICE POWER HOT/COLD Pack ICE POWER HOT/COLD Pack آرمان فارمد دارو
911028 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911029 شربت ول كید ( وایتابیوتیك) 150 میلی لیتر 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY<VITABIOTICS> SYRUP آرمان فارمد دارو
911030 كپسول كاردیوایس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911031 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911032 قرص كلسیم كربنات + د (لانواویتا) 600میلیگرم 100 ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CARBONATE & VITAMIN D® TAB 100 آرمان فارمد دارو
911033 كاندوم مخصوص بانوان -(Femexx) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911034 قرص گلوكزامین 1500 م.گ + كندروئیتین 1200 م.گ (ناترول) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911035 كپسول كوكیوتن ( ناترول) 50 م.گ 60 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <NATROL> 50MG CAP آرمان فارمد دارو
911055 كاندوم تاخیری (Ls Bx3 endurance)( آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911056 كاندوم تاخیری (Ls Bx12 endurance) (آنسل) 12 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911057 كاندوم طعم دار (Ls Bx12 flavours)(آنسل) 12 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911058 كاندوم طعم دار (Ls Bx3 flavours) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911059 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx12 intensity) 12 ع (آنسل)-آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911060 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx3 intensity) (آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911061 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx3 ribbed) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911062 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx12 ribbed)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911063 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx3 ultra safe)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911064 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx12 ultra safe) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911065 كاندوم بسیار نازك 3 (Ls Bx3 ultra thin) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911066 كاندوم بسیار نازك (Ls Bx12 ultra thin) 12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911067 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx3 xtra pleas ribbed)3 ع ( آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911068 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx12 xtra pleas ribbed) 12 ع(آنسل) -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911069 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx3 original) 3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911070 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx12 original) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911071 كاندوم با ژل روان كننده اضافی (Ls Bx3 lube)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911072 كاندوم مجموعه متنوع از سایر انواع (Ls Bx12 variety)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911073 كاندوم با انتهای پستانك شكل برای پوشیدن ساده تر (Ls Bx3 play)3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911078 شربت سیمبوكل ایمیون فورت (فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911079 شربت سیمبوكل كودكان ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911080 شربت سیمبوكل اورجینال ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911081 ژل تزریقی سینوویال فورت ( آی بی اس ای) 1/6% 32 م.گ/2م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو SYNOVIAL®FORTE 1.6% 2ML PREFILLED SYRINGE آرمان فارمد دارو
911082 كپسول میگراساپورت 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911083 كپسول امگا3 روغن ماهی ( لیزی) 500 م.گ 100 ع - آرمان فارمد دارو OMEGA 3 FISH OIL آرمان فارمد دارو
911084 كپسول شارك لیورایل (SLO)( لیزی)500 م.گ 60 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911085 كپسول امگا3 + ویتامین د (30ع) و قرص كلسیم كربنات (60ع)(كلسیم دوئت) ( لیزی) 90 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911086 كپسول مولتی ویتامین مینرال(32ع) + امگا 3 (32ع)(هلث دوئت) 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911087 كپسول امگا3 فورت (لیزی) 1000 م.گ 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911088 پرل ویسكودرم (آی بی اس ای) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911089 خوشبو كننده دهان با طعم نعنا تازه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911090 قرص خوشبو کننده دهان با طعم نعناع خنک 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911091 قرص خوشبوکننده دهان با طعم هلو 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911092 قطره ول بیبی 30 م.ل (وایتابیوتیك) 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY(VITABIOTICS) SYRUP آرمان فارمد دارو
911093 ICE POWER SPORT SPRAY 125 ML ICEPOWER® 125ML SPRAY آرمان فارمد دارو
911094 قرص هیر فولیك من (وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC MAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911095 قرص هیر فولیك وومن ( وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC WOMAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911096 قرص ول من كانسپشن ( وایتابیوتیك) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN CONCEPTION® TAB 30 آرمان فارمد دارو
911097 ژل تزریقی ویسكودرم 0.8% (ای بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911098 ژل تزریقی ویسكودرم 1.6% ( آی بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911099 ژل تزریقی ویسكودرم 2% ( آی بی اس ای) 1 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911100 ICE POWER COLD GEL 75ML ROLL ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911104 ویال IVF-C(ال جی)(یخچالی)5000واحد 3ع - آرمان فارمد دارو IVF-C® 5000IU VIAL آرمان فارمد دارو
911105 ویالIVF - M (ال جی)(یخچالی) 1ع -آرمان فارمد دارو IVF-M® 75IU VIAL آرمان فارمد دارو
911106 ویال هورمون رشد (یوتروپین) (یخچالی) 4 واحد(ال جی)1ع -آرمان فارمد دارو EUTROPIN® 4IU VIAL آرمان فارمد دارو
911107 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ (فكتیو) (ال جی) 5 ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911109 قرص ول من اسپرت (وایتابیوتیكس) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN® TAB آرمان فارمد دارو
911112 كپسول ژلاتيني كيوتن 50 م.گ QH Plus(فلورا) 60ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911113 قرص اوستریا(كوالیفار) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911114 سافت ژل دیلی ساپلیمنت(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911115 قرص آیرون پلاس(ویتكس فارما) 30ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911116 قرص ول وومن بالای 70 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911117 قرص بیوتین (ناترول) 1000 میلی گرم 90ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911118 قرص ویتامین 2000 D3 (ناترول) 90 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911119 كپسول كرب اینترپست (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911121 قرص ایسی تایم رلیز (ناترول) 135ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911122 قرص پروستات اكسل (ناترول) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911123 كپسول آرتری ساپورت ( پیور ساینس) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911124 قرص كافئین (پرولب) 200 میلی گرم 100ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
911125 خوشبو كننده دهان با طعم انبه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911126 خوشبو كننده دهان با طعم عسل طالبی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911127 خوشبو كننده دهان با طعم توت فرنگی سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911131 سافت ژل ویتامین B + Q10 (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911132 قرص اكتیو منو (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911133 سافت ژل مگا برین (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911134 قرص سیلیشز ارث پلاس (كوایزر) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911135 قرص ویتامین D 800 (كوایزر) 45 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911136 سافت ژل مگا تریو (كوایزر) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911137 قرص ول وومن بالای 50 سال ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911138 قرص ول من پروستات ( وایتابیوتیك ) 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
912013 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2 میلی گرمی) (یخچالی)25ع - سپاكو دارو Leukeran 2mg سپاکو دارو
912016 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2میلی‌گرمی) 50ع- سپاکو دارو LEUKERAN سپاکو دارو
912018 ویال ملفالان (آلكران) تزریقی 50 میلیگرم 1 ع - سپاکو دارو Inj Alkeran 50mg سپاکو دارو
912022 ویال داكاربازین 100میلی‌گرمی 10ع - سپاکو دارو DACARBAZINE سپاکو دارو
912024 آمپول هیدرالازین(هیدروپرس)20میلی‌گرمی5ع - سپاکو دارو HYDRALAZINE سپاکو دارو
912029 آمپول هپارین 2500واحدی 10ع - سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912030 كپسول پارومومایسین 250میلی‌گرمی 8ع - سپاکو دارو PAROMOMYCINE سپاکو دارو
912037 آمپول دیگوكسین 0.5 میلی‌گرمی 5ع- سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912038 آمپول هپارین 2500واحدی 5ع- سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912040 آمپول آنفلوانزا 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912043 قرص فلكائینید (آپوكارد) 100میلیگرم60ع- سپاکو دارو APOCARD سپاکو دارو
912046 كپسول مگزیلتین 100میلیگرم 100ع - سپاکو دارو Cap Mexiletine 100mg سپاکو دارو
912048 قرص آلكران 2 میلیگرم 25ع - سپاکو دارو Alkeran 2mg سپاکو دارو
912051 آمپول لانیكور دیگوكسین 0.25میلیگرم 5ع - سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912058 پماد تریامسینولون(آدكورتیل) 10گرمی 1ع - سپاکو دارو Adcortyl سپاکو دارو
912059 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم30ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912060 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم40ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912061 قطره سایمتیكون(اسپومیسان) 30میلیگرم1ع - سپاکو دارو Espumisan سپاکو دارو
912062 قرص روامایسین 500میلیگرم24ع - سپاکو دارو Rovamycin سپاکو دارو
912063 آمپول هیدرالازین( آپرسولین)25‌میلیگرم 5ع -سپاکو دارو APROSOLINE سپاکو دارو
912068 قرص هیدروكلروتیازید50میلیگرم100ع - سپاکو دارو Hydrochlorothiazide سپاکو دارو
912069 پودر كی اگزالات 455میلیگرم1ع - سپاکو دارو Kayexalate سپاکو دارو
912070 قرص لابتالول (تراندیت ) 100 میلیگرم 30 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912072 كپسول هیدروكسی اوره 500میلیگرم100 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912075 ویال گنادورولین 0.1 میلی گرمی 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912079 قطره نیستاتین( بلتافارم ) 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912080 قرص آنتی سیانوزید 60 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912085 شربت پریمیدون( لیسكانتین )250 میلی لیتر 1 ع- سپاكو دارو LISKANTIN® 125MG/5ML 250ML SYRUP سپاکو دارو
912089 قرص میدودرین(گوترون) 5 میلیگرم 50 ع - سپاکو دارو Gutron 5 mg سپاکو دارو
912099 قرص فوروزماید 28 ع - سپاكو دارو FUROSEMIDE 40MG TAB سپاکو دارو
912101 قرص دیدروژسترون( دوفاستون) 10 م.گ 84 ع - سپاكو دارو DYDROGESTERONE 10MG TAB سپاکو دارو
912102 قرص ایزوسورباید مونو نیترات ایكس ال 60 م.گ 28 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912107 قرص سولفاسالازین(سالازوپرینا) 500 م.گ 50 ع- سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
912108 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 112 ع - سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
912110 قرص سدیم فلوراید (زیمافلور) 0.25 م.گ 400 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912112 قرص لوپرامید 2 م.گ 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912114 شیاف استامینوفن (پاراستامول) 125 م.گ 6 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912124 آمپول آمیودارون هیدروكلراید (كوردارون) 150 م.گ/2م.ل 6 ع- سپاكودارو cordarone / Amiodarone 150mg/3ml سپاکو دارو
912127 آمپول نیمودپین (نیموتوپ) 10 م.گ / 50 م.ل 1 ع- سپاكو دارو NIMOTOP® 10MG/50ML VIAL سپاکو دارو
912128 قرص ویگاباترین (سابریل) 500 م.گ100 ع- سپاكو دارو SABRIL® 500MG TAB سپاکو دارو
912129 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ / 100 م.ل 1 ع- سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 100ML VIAL سپاکو دارو
912130 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ /50 م.ل 1 ع - سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 50ML VIAL سپاکو دارو
912131 قرص بوپروپیون هیدروكلراید (زیبان) 150 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912133 ویال مگلومین كامپاند (یوروگرافین) 76% 1 ع - سپاكودارو UROGRAFIN® 76% 100ML VIAL سپاکو دارو
912134 قرص مزالازین (پنتاسا ) 500 م.گ 100 ع- سپاكو دارو PENTASA® 500MG TAB سپاکو دارو
912135 قرص هیدرالازین (هیدراپرس) 25 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912136 قرص هیدرالازین (هیدراپرس)50 م.گ 30 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912142 قرص پیموزاید (اوراپ فورت) 4 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912144 قرص لودوپابسرازید ( مادوپار )125 م.گ 30 ع - سپاكو دارو MADOPAR 125 MG TAB سپاکو دارو
912145 كپسول گالانتامین ( رمنیل ) 8 م.گ 28ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912146 قرص وراپامیل هیدروكلراید ( ایزوپتین ) 40 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912147 قرص باكلوفن 10 م.گ 84 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912148 قرص گلی كلازید 80 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912151 ویال گادودیامید ( امنی اسكن) 287 م.گ 1 ع- سپاكو دارو OMNISCAN® 0.5MMOL/ML 15ML VIAL سپاکو دارو
912153 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 10 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912154 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 18 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912155 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 25 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912156 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 40 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912157 قرص لودوپابنسرازید ( مادوپار) 250 م.گ 100ع - سپاكو دارو MADOPAR® 250MG TAB سپاکو دارو
912160 شیاف استامینوفن(پاراستامول) (Aliud) 125م.گ 10 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912161 شیاف استامینوفن (پارستامول)(CT) 125م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912162 شیاف استامینوفن (پارستامول)(ratiopharm)125 م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912163 سرم تزریقی استامینوفن ( پاراستامول ) 1 گرمی 100م.ل 1 ع - سپاكو دارو PARACETAMOL-G.E.S® 1G/100ML P-BAG INJ سپاکو دارو
912164 شیاف استامینوفن (پارستامول) (stada) 125م .گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912165 شیاف استامینوفن (پارستامول) (brrlin chemie)125 م. گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912166 آمپول اندانسترون 4م.گ/2م.ل 10 ع - سپاكودارو !! سپاکو دارو
912168 آمپول ریفالدین 600م.گ/10م.ل 1 ع- سپاکودارو !! سپاکو دارو
912181 آمپول كوتریموكسازول ( كوتریم ) 400/80 م .گ/ 5 م.ل 5 ع - سپاكو دارو Cotrim-ratiopharm 400/80 MG/5ML Amp سپاکو دارو
912182 قرص آنتی سیانوزید (دیفرارل)100 م.گ 60 ع - سپاكو دارو DIFRAREL® 100MG TAB سپاکو دارو
912186 آمپول 5 عددی Methotrexat 10mg/1mg ,50 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912187 250mcg/25 - Seretide/Salmetrol+Fluticasone Inhaler - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912188 قرص 30 عددی Tarceva/Erlotinib ,100 mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912189 كپسول 60 عددی Prdaxa/Dabigatran ,150mg - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912190 آمپول 100 عددی Papaverin HCL ,40mg/ml(بیمارستانی) - سپاكو دارو PAPAVERINE HCL 40MG/ML سپاکو دارو
912191 آمپول 100 عددی Phenylephrine HCL ,10mg/ml (بیمارستانی) - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912522 شیاف ایندومتاسین (آلویژن)100 م.گ 20ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912544 قرص پاروكسیتین (پاكسیل) 20 م.گ 56ع - سپاكو دارو PAXIL® 20MG TAB سپاکو دارو
912545 آمپول ویتامین K1 (كناكیون) 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912546 اینهالر ایپراتروپیوم ( آترونت ) 250/2 م.ل 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
914001 سوسپانسیون كو-آموكسی كلاو(كلاویسیلین) 228 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP کوثر
914002 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
914003 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 156 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کوثر
914004 كپسول سفالكسین 500میلیگرم - كوثر CEFALEXIN 500MG CAP کوثر
914005 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 312 میلیگرمی - كوثر CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کوثر
914006 قرص سفكسیم 200 میلیگرمی -كوثر CEFIXIME 200MG TAB کوثر
914007 قرص كو آموكسی كلاو 375 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کوثر
914008 قرص كو آموكسی كلاو 625 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کوثر
914010 كپسول آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG CAP کوثر
914011 كپسول آموكسی سیلین 500 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 500MG CAP کوثر
914012 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
914013 كپسول آمپی سیلین 500میلیگرمی -كوثر AMPICILLIN 500MG CAP کوثر
914014 كپسول كلوگزاسیلین500میلیگرم-كوثر CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP کوثر
914015 قرص سفكسیم 400میلیگرم-كوثر CEFIXIME 400MG TAB کوثر
914016 سوسپانسیون (كو-آموكسی كلاو)كلاویسیلین457میلیگرم-كوثر CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کوثر
914017 قرص پنی سیلین وی 500 م.گ-كوثر PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB کوثر
914018 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو (كلاویسیلین) 643م.گ 75م.ل - كوثر !! کوثر
914019 قرص داپوكستین 30م.گ 6ع - كوثر !! کوثر
914020 قرص پنتوپرازول 20م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
914021 قرص پنتوپرازول 40م.گ 30ع - كوثر !! کوثر
915001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN 325MG TAB مداوا
915002 قرص آلندرونیت ( استومد ) 10 میلی گرم 40ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB مداوا
915003 قرص آملودیپین ( مداوسک ) 5 میلی گرم 40ع - مداوا AMLODIPINE 5MG TAB مداوا
915004 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 250MG TAB مداوا
915005 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 8ع - مداوا SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB مداوا
915006 قرص آلندرونیت ( استومد ) 70 میلی گرم 4ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB مداوا
915007 ساشه سوربیتول ( مداسوربیت ) 5 گرم 20ع - مداوا SORBITOL 5G SACHET مداوا
915011 کپسول دیکلوفناک ( مدافناک ) 100 میلی گرم 30ع - مداوا DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP مداوا
915012 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 500 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 500MG TAB مداوا
915013 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915014 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915017 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 50 میلی گرم 30ع - مداوا LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB مداوا
915018 قرص برم هگزین ( مدالیت ) 8 میلی گرم 100ع - مداوا BROMHEXINE HCL 8MG TAB مداوا
915020 ساشه ویتامین ث ( مداویت ) 500 میلی گرم 10ع - مداوا MODAVIT-C00ae SACHET مداوا
915021 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 90ع - مداوا MODAVIT-C® 250MG TAB مداوا
915022 قرص استامینوفن کدئین ( اکسترافن ) 300+10 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB مداوا
915023 قرص كلسیم د 500 میلی گرم 50ع - مداوا CALCIUM-D TAB مداوا
915024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 120ع - مداوا MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB مداوا
915025 قرص تولمتین ( مدکتین ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا TOLMETIN SODIUM 200MG TAB مداوا
915026 کپسول تامسولوسین ( مدالوسین ) 0.4 میلی گرم 30ع - مداوا TAMSULOSIN 0.4MG CAP مداوا
915027 ساشه کلستیرامین 4 گرم 10ع - مداوا CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET مداوا
915028 ساشه او آر اس ( ری هایدرومد ) 20.5 گرم 10ع - مداوا ORS SACHET مداوا
915029 قرص سوماتریپتان ( مداگرن ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB مداوا
915030 کپسول سلکوکسیب ( مدکسیب ) 100 میلی گرم 60ع - مداوا CELECOXIB 100MG CAP مداوا
915031 قرص کلشی سین ( مداسین ) 1 میلی گرم 100ع - مداوا COLCHICINE 1MG TAB مداوا
915033 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا MODAGRA® 50MG TAB مداوا
915034 پودر سدیم پلی استیرن سولفونات ( آیونكس 454 ) 1ع - مداوا SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP مداوا
915035 قرص هیدروكسی كلروكین ( مداكوئینیل ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB مداوا
915038 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 6.25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 6.25MG TAB مداوا
915039 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 25MG TAB مداوا
915042 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 25 میلی گرم 100ع - مداوا LOZAMOD® 25MG TAB مداوا
915043 قرص لوراتادین ( آلرمین ) 10 میلی گرم 30ع - مداوا ALERMIN® 10MG TAB مداوا
915044 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
915045 قرص تیزانیدین ( سیردالود ) 4 میلی گرم 30ع - مداوا SIRDALUD® 4MG TAB مداوا
915046 قرص دیكلوفناك سدیم ( ولتارن ) 75 میلی گرم 30ع - مداوا VOLTAREN FCT 75MG TABLET - BULK BLISTER مداوا
915047 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915048 قرص اتیدرونات 200 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
915049 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 500 میلی گرم 30ع - مداوا CARTIJOINT® 500MG CAP مداوا
915050 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 750 میلی گرم 10ع - مداوا CARTIJOINT® 750MG SACHET مداوا
915052 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915053 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915054 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
916001 صابون گوگرد بدون رنگ و اسانس 10 درصد100 گرم 1ع - ساپونین SULFUR 10% 100G SOAP ساپونين ايران
916002 صابون گوگرد با رنگ و اسانس 10 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916003 صابون تری كلرو كربن بدون رنگ و اسانس 1 درصد 100 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP ساپونين ايران
916004 صابون تری كلرو كربن با رنگ و اسانس 1 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 75G SOAP ساپونين ايران
916005 پن بی باكتر 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916006 صابون وازلینه 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916007 پن اسكراب 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916008 صابون پریتیون زینک ( پن ضد شوره ) 2 درصد 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC 2% SOAP ساپونين ايران
916009 شامپو زینك پیریتیون 2 درصد 140 میلی لیتر 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
916010 شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 میلی لیتر 1ع - ساپونین KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ساپونين ايران
916011 شامپو پوویدون آیوداین 7.5 درصد 140 میلی لیتر - ساپونین POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
916012 قرص زینك سولفات 22 میلی گرم 60ع - ساپونین ZINC SULFATE (SAPONIN IRAN) 22MG TAB ساپونين ايران
916013 قرص زینك ( آمینو جلات ) 60ع - ساپونین ZINC (SAPONIN IRAN) 20MG TAB ساپونين ايران
916014 قرص كلسیم د 50ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
916015 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - ساپونین POVIDONE IODINE 10% 250ML ساپونين ايران
916016 قرص كلسیم د ( قوطی ) 100ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
916017 ژل ضد عفونی كننده دست 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916018 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ساپونین METFORMIN (SAPONIN) 500MG TAB ساپونين ايران
916019 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916020 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - ساپونین ATENOLOL (SAPONIN) 50MG TAB ساپونين ايران
916021 قرص اببوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ساپونین IBUPROFEN (SAPONIN) 400MG TAB ساپونين ايران
916022 قرص ویتامین ب1 -300 م.گ 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916023 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 30ع - ساپونین !! ساپونين ايران
917001 صابون كل تار 2درصد100 گرمی 1ع - گیلارانكو COAL TAR 2% SOAP گيلارانکو
917002 صابون تری كلوكربان 1درصد100گرمی 1ع - گیلارانكو TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP گيلارانکو
917003 صابون گوگرد10درصد 100گرمی 1ع - گیلارانكو SULFUR 10% 100G SOAP گيلارانکو
917004 صابون بچه درمین 100 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917005 شامپو لیندان1درصد60میلی لیتر 1ع- گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917006 لوسیون لیندان 1درصد60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% LOTION گيلارانکو
917007 شامپو پرمترین1درصد 60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917008 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 1درصد140 م.ل 1ع-گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO گيلارانکو
917009 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلی لیتر 1ع- گیلارانكو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO گيلارانکو
917010 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 2/5درصد 150 م.ل 1ع- گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO گيلارانکو
917011 كرم پرمترین 5درصد 30 گرم - گیلارانكو PERMETRIN 5% TOP CREAM گيلارانکو
917012 شامپو پوویدون آیوداین 7/5درصد 140 میلی لیتر - گیلارانكو POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
917013 صابون روغن بادام درمین - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917015 ژل ضدعفونی كننده دست درمین بدون نیاز به آب 60 میلی لیتر 1ع -گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917016 شامپو روغن درخت چای درمین 150 میلی لیتر1ع -گیلارانكو !! گيلارانکو
917017 صابون كل تار 1% 100 گرمی1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917018 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917019 شامپو لیندان 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917020 اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 میلی لیتری 1 عددی - گیلارانكو !! گيلارانکو
917021 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلیگرم تیوپی 1ع- گیلارانكو DERMIN® 1% SHAMPOO گيلارانکو
917022 شامپو سلنیوم سولفاید(سلكو) 1درصد تیوپی 140 میلی لیتر 1ع- گیلارانكو !! گيلارانکو
917023 ژل برطرف كننده ترك پا درمین (حاوی گلیسرین و اوره) 60 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917024 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT گيلارانکو
917025 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5% 140 م.ل تیوپی 1ع - گیلارانكو SELCO® 2.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
917026 كرم موضعی كلوبتازول 0/05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G CREAM گيلارانکو
917027 اسپری دافع حشرات البسه درمین 250 م.ل 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917028 پماد موضعی موپیروسین 2% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT گيلارانکو
917029 اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتری 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
917030 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز حاوی 2بطری 60میلی لیتر دو عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917031 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو BETAMETHASONE-GILARANCO® 0.1% 15G OINT گيلارانکو
917032 كرم نیكسامل 1% (كرم پرمترین 1%) همراه با شانه دندانه ریز 1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
918001 كپسول گلوكزامین سولفات ( وبر نچرالز)500میلیگرم 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 500MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918002 كپسول گلوكزآمین كندروتین ( وبر نچرالز)900 میلیگرم 90 ع كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918003 قرص مولتی ویتامین پریناتال (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918004 پرل امگا 9-6-3 ( وبر نچرالز) 1200م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3-6-9 <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918005 پرل روماتیدین (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ROMATIDIN® <WEBBER NATURALS> 350MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918006 قرص سلنیوم ( وبر نچرالز) 200 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SELENIUM <WEBBER NATURAL> 200MCG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918007 قرص كلسیم-منیزیم -زینك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM MAGNESIUM VITAMIN D <WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918008 كپسول گلوكزامین سولفات (وبرنچرالز) 750میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 750MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918009 قرص گلوكزامین ام اس ام (وبرنچرالز)1300میلیگرم 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918010 قرص كلسیم د (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM-D <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918011 پرل ویتامین ای (وبرنچرالز)400میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN E <WEBBER NATURALS> 400IU PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918012 قرص مولتی ویتامین مینرال روزانه ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918013 قرص مولتی ویتامین جویدنی اطفال ( وبرنچرالز)100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN+MINERAL FOR KIDS<WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918014 قرص ویتامین ث (پرتقالی) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918015 قرص ویتامین ث (هفت میوه) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918016 قرص اسیدفولیك (وبرنچرالز) 90 ع -كاروان طب آسیا-كاطا FOLIC ACID <WEBBER NATURALS> 1MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918017 كپسول كوانزیم كیوتن (وبرنچرالز)30میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 30MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918018 پرل كوآنزیم كیوتن ( وبرنچرالز) 100میلیگرم 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 100MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918019 كپسول سوی ایزوفلاوون (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SOY ISOFLAVONE COMPLEX <WEBBER NATURALS> 50MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918020 كپسول ژلاتینی ایونینگ پریم رز اویل 500 م.گ (روغن گل مغربی) ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا EVENING PRIMROSE OIL <WEBBER NATURALS> 500MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918021 پرل امگا3 (وبرنچرالز) 1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3 SUPER CONCENTRATE <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918022 قرص ملاتونین ( وبرنچرالز) 3 میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MELATONIN <WEBBER NATURALS> 3MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918023 پودر وی پروتئین (شكلاتی) ( وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918024 پودر وی پروتئین (وانیلی) (وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918025 پرل روغن كبد ماهی ( وبرنچرالز) 180 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SUPER COD LIVER OIL® PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918026 كپسول گارلیك بدون بو (وبرنچرالز)5 میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GARLIC ODORLESS <WEBBER NATURAL> 5MG SOFTGEL CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918027 كپسول سركه سیب (وبرنچرالز) 240 ع -كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918028 قرص زینك( وبر نچرالز) 25 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918029 كپسول پروبیوتیك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا COMPLETE PROBIOTIC (NATURAL FACTORS OF NUTRITIONAL PRODUCTS LTD) CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918031 كپسول گلوكزامین/كندروتین ( وبرنچرالز) 500/400 میلی گرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918032 قرص تریپل جوینت ( وبرنچرالز) 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918033 كپسول تونالین CLA( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CLA (WN PHARMACEUTICALS) 1000MG SOFTGEL کارآوران طب آسيا-کاطا
918034 كپسول ویتامین E (وبرنچرالز) 60 ع -كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918035 كپسول فلكسید اویل ( وبر نچرالز)1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918036 قرص زیر زبانی ویتامین ب 12 ( وبر نچرالز)1000 میكروگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918037 سافت ژل PGX (وبرنچرالز) سوپر فیبر لاغری ع 60 - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918038 كپسول سركه سیب (وبرنچرالز) 60ع -كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918039 پودر ال گلوتامین (وبر نچرالز) 226 گرم - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918040 كپسول بیوتین 5000 میكروگرم (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918041 سافت ژل كلسیم د 400/600 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918042 سافت ژل ایونینگ پرایم رز اویل 1000 م.گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918043 سافت ژل ویتامین د 3 (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918044 كپسول آلفا لیپوئیك اسید 400 م. گ (وبر نچرالز) 60 ع - كارآوران طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918045 ساشه PGX (وبرنچرالز) 2.5 گ مكمل لاغری 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918046 كپسول آسیفر (آهن 60 م.گ ، فولیك اسید 800 م.ك.گ) 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918047 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 60 ع - كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
919001 قرص استامینوفن ( بایولنول ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACETAMINOPHEN 500MG TAB باختر بيوشيمي
919002 قرص ترامادول ( بایومادول ) 50 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
919003 قرص ترامادول ( بایومادول ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BIOMADOL® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919004 کپسول سلکوکسیب ( سلبایوکس ) 100 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی CELECOXIB 100MG CAP باختر بيوشيمي
919005 قطره استریل دیکلوفناک سدیم ( بایوفناک ) 0.1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP باختر بيوشيمي
919006 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 200MG TAB باختر بيوشيمي
919007 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 400MG TAB باختر بيوشيمي
919008 قرص آدوفوویر دیپیووکسیل ( بایوفوویر ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG TAB باختر بيوشيمي
919009 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919010 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 150 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
919011 کپسول زیدوویودین ( رتروبایوویر ) 100 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ZIDOVUDINE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919012 کپسول زیدوویودین ( رتروبایوویر ) 300 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ZIDOVUDINE 300MG TAB باختر بيوشيمي
919013 کپسول اسلتامیویر ( فلوبایوویر ) 75 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی OSELTAMIVIR 75MG CAP باختر بيوشيمي
919014 قرص نلفیناویر 250 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی NELFINAVIR MESYLATE 250MG TAB باختر بيوشيمي
919015 کپسول ریباویرین ( ریبابایوویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RIBAVIRIN 200MG CAP باختر بيوشيمي
919016 قرص تنوفوویر ( تنوبایوویر ) 300 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی TENOFOVIR 300MG TAB باختر بيوشيمي
919017 قرص افاویرنز ( افابایوویر ) 600 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی EFAVIRENZ 600 MG باختر بيوشيمي
919018 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 25 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
919019 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 50 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 50MG TAB باختر بيوشيمي
919020 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919021 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 100MG CAP باختر بيوشيمي
919022 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 300 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 300MG CAP باختر بيوشيمي
919023 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 400MG CAP باختر بيوشيمي
919024 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 50MG CAP باختر بيوشيمي
919025 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919026 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 250 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 250MG TAB باختر بيوشيمي
919027 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 500 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 500MG TAB باختر بيوشيمي
919028 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 50MG CAP باختر بيوشيمي
919029 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 75 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 75MG CAP باختر بيوشيمي
919030 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 100MG CAP باختر بيوشيمي
919031 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 150 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 150MG CAP باختر بيوشيمي
919032 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 300 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 300MG CAP باختر بيوشيمي
919033 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 125MG TAB باختر بيوشيمي
919034 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 250 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB باختر بيوشيمي
919035 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 500 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB باختر بيوشيمي
919036 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 5MG TAB باختر بيوشيمي
919037 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919038 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 15 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919039 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 2.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919040 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 5MG TAB باختر بيوشيمي
919041 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919042 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 15 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919043 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB باختر بيوشيمي
919044 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 40 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB باختر بيوشيمي
919045 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 37.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB باختر بيوشيمي
919046 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 75MG TAB باختر بيوشيمي
919047 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB باختر بيوشيمي
919048 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919049 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 50 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
919050 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 100MG TAB باختر بيوشيمي
919051 قطره چشمی تیمولول ( تیموبایول ) 0.5 درصد 1ع - باختربیوشیمی TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919052 قطره چشمی دورزولامید ( بایوسوپت ) 2 درصد 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP باختر بيوشيمي
919053 قطره چشمی دورزولامید تیمولول ( كو بایوسوپت ) 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP باختر بيوشيمي
919054 قطره چشمی لاتانوپروست(زالابایوست)(یخچالی)0.005% 1ع - باختربیوشیمی LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919055 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 4 درصد 1ع - باختربیوشیمی PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919056 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 10MG TAB باختر بيوشيمي
919057 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 20MG TAB باختر بيوشيمي
919058 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 10.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB باختر بيوشيمي
919059 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 20.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB باختر بيوشيمي
919060 كپسول امپرازول ( امبایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP باختر بيوشيمي
919061 قرص ازتیمایب ( زتروبایول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی EZETIMIBE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919062 قرص مزالازین ( بایوساكول ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی MESALAZINE 400MG TAB باختر بيوشيمي
919063 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB باختر بيوشيمي
919064 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 40 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB باختر بيوشيمي
919065 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 50 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB باختر بيوشيمي
919066 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 100 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB باختر بيوشيمي
919067 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد روز و شب ) 60ع - باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (325) TAB باختر بيوشيمي
919068 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد فورت ) 60ع- باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (500) TAB باختر بيوشيمي
919069 قطره كتوتیفن ( كتوبایوفن ) 0.25 میلی گرم 1ع - باختربیوشیمی KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP باختر بيوشيمي
919070 قرص آسپارتام ( بایوسویت ) 18 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی ASPARTAM 18MG TAB باختر بيوشيمي
919071 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 5MG TAB باختر بيوشيمي
919072 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 10MG TAB باختر بيوشيمي
919073 قرص متفورمین ( متفوربایوكس ) 1000 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN HCL 1000MG TAB باختر بيوشيمي
919074 قرص دومپریدون ( دامپركس ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919075 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 25 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
919076 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919077 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 150 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
919078 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 200MG TAB باختر بيوشيمي
919079 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/2.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919080 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB باختر بيوشيمي
919081 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 750 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 750MG TAB باختر بيوشيمي
919082 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919083 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 200MG CAP باختر بيوشيمي
919084 قرص هیدروكلروتیازید لوزارتان ( بایولوزاكس اچ ) 50+12.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی HYDROCHLOROTHIAZIDE/LOSARTAN 12.5/50MG TAB باختر بيوشيمي
919085 قطره اشك مصنوعی ( بایوتیر ) 1.4 درصد 10میلی لیتر 1ع - باختربیوشیمی POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919086 قرص والپروات سدیم ( والبایوات ) 200 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VALPROATE SODIUM 200MG TAB باختر بيوشيمي
919087 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919088 قطره چشمی بریمونیدین 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی BRIMONIDINE 2% باختر بيوشيمي
919089 قرص پیوگلیتازون متفورمین ( پیگلوفورمین ) 500/15 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی METFORMIN/PIOGLITAZONE 500/15MG TAB باختر بيوشيمي
919090 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
919091 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919092 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 5 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
919093 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 10 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919094 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 10MG CAP باختر بيوشيمي
919095 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 18 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 18MG CAP باختر بيوشيمي
919096 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 25 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 25MG CAP باختر بيوشيمي
919097 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 40 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 40MG CAP باختر بيوشيمي
919098 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 60 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 60MG CAP باختر بيوشيمي
919099 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 1 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 1MG TAB باختر بيوشيمي
919100 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 2 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 2MG TAB باختر بيوشيمي
919101 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 3 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISBIODAL® 3MG TAB باختر بيوشيمي
919102 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 4 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 4MG TAB باختر بيوشيمي
919103 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 2.5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی ZOLMIGRAN® 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919104 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی Zolmigran® باختر بيوشيمي
919105 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 500MG TAB باختر بيوشيمي
919106 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 1000 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 1000MG TAB باختر بيوشيمي
919107 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 75MG TAB باختر بيوشيمي
919108 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919109 قرص والگانسایكلوویر ( سایتوبایوویر ) 450 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی CYTOBIOVIR® 450MG TAB باختر بيوشيمي
919110 قرص مزالازین ( بایوساگل ) 800 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی BIOSACOL® 800MG TAB باختر بيوشيمي
919111 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919112 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 20MG TAB باختر بيوشيمي
919113 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 62.5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 62.5MG TAB باختر بيوشيمي
919114 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 125MG TAB باختر بيوشيمي
919115 قرص سوفوسبوویر ( سوبایوویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SOBIOVIR® 400MG TAB باختر بيوشيمي
919116 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 120 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 120MG CAP باختر بيوشيمي
919117 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 240 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 240MG CAP باختر بيوشيمي
919118 قرص فامپریدین ( فامبایوكس) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FAMBIOX® 10MG EXTENDED RELEASE TAB باختر بيوشيمي
919119 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919120 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 400MG TAB باختر بيوشيمي
919121 ژل داخل مفصلی هیالورونات سدیم ( هایورث ) 1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی HYORTH GEL باختر بيوشيمي
919122 قرص نویراپین ( بایوویراپین ) 200 م.گ 30ع - باختربیوشیمی BIOVIRAPINE® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919123 قرص زیدوودین/لامیوودین ( كوبایوویر ) 300/150 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی CO-BIOVIR® 300/150MG TAB باختر بيوشيمي
919124 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 30م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 30MG TAB باختر بيوشيمي
919125 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 60م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 60MG TAB باختر بيوشيمي
919126 قرص لدیپسوویر/سوفوسبوویر ( لدی بایوكس ) 90/400 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (BAKHTAR BIOCHEMIE) 90/400MG TAB باختر بيوشيمي
919127 كپسول زالپلون (بایوپلون) 5م.گ 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919128 كپسول زالپلون (بایوپلون) 10م.گ 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919129 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 80/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919130 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/12.5 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
919131 قرص والزارتان / هیدروكلرتیازید (بایووالزاكس - اچ) 160/25 30ع - باختربیوشیمی !! باختر بيوشيمي
920001 محلول پویدون آیداین 10درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 250ML ايران ناژو
920002 محلول پویدون آیداین 10درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 60ML ايران ناژو
920003 دهان شویه كلرهگزیدین 0.2 درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CHLORHEXIDINE 0.2% 250ML MOUTHWASH ايران ناژو
920004 محلول اریترومایسین 2درصد 60 میلی گرم 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920005 محلول كلوتریمازول 1درصد 20 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920006 محلول ماینوكسیدیل 2درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920007 محلول ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920008 محلول كلیندامایسین 1درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920009 لوسیون بتامتازون 0.1درصد 20 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% LOTION ايران ناژو
920010 لوسیون كلوتریمازول 1درصد + بتا متازون (كلوتریزون) 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE 30ML LOTION ايران ناژو
920011 قرص پنتوپرازول 20میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
920012 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 40MG TAB ايران ناژو
920013 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو NAPROXEN 500MG TAB ايران ناژو
920014 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو METFORMIN HCL 500MG TAB ايران ناژو
920015 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ایران ناژو IBUPROFEN 400MG TAB ايران ناژو
920016 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - ایران ناژو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ايران ناژو
920017 قرص سرماخوردگی (ناژو كلد) 30ع - ایران ناژو ADULT COLD PREPARATION-4 TAB ايران ناژو
920018 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - ایران ناژو LORATADINE 10MG TAB ايران ناژو
920019 كپسول امپرازول 14ع - ایران ناژو OMEPRAZOLE 20MG CAP ايران ناژو
920020 كپسول گاباپنتین (گابالیت) 300 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GABAPENTIN 300MG CAP ايران ناژو
920021 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - ایران ناژو MEFENAMIC ACID 250MG CAP ايران ناژو
920022 شامپو كتوكونازول 2درصد 100 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ايران ناژو
920023 شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO ايران ناژو
920024 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO ايران ناژو
920025 شامپو كلتار 1درصد 150 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO ايران ناژو
920026 شامپو پریتیون زینك 2درصد 140 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ايران ناژو
920027 كرم ترك پا مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920028 وازلین ویتامینه تیوبی مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920029 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 35 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920030 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920031 پماد شقاق و ترك سینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920032 شامپو ضد شوره كلوتریمازول (كلیمبازول) 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE ايران ناژو
920033 شامپو ضد ریزش مو هربال 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920034 كرم موضعی كلوتریمازول 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM ايران ناژو
920035 كرم واژينال کلوژين( كلوتريمازول) 1درصد 50 گرمي 1ع - ايران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM ايران ناژو
920036 كرم واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 2درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 2% 50G VAG CREAM ايران ناژو
920037 محلول پویدون آیداین 10درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 1L ايران ناژو
920038 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GLIBENCLAMIDE 5MG TAB ايران ناژو
920039 كرم نرم كننده اوسرین اوره 5 درصد 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920040 كرم ویتامینه آ + ای 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920041 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 28ع - ایران ناژو RABEPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
920044 كرم موضعی آسیكلوویر 5درصد 10 گرمی 1ع - ایران ناژو ACICLOVIR 5% 10G CREAM ايران ناژو
920045 پماد موضعی موپیروسین 2درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو MUPIROCIN 2% 15G OINT ايران ناژو
920046 كرم موضعی بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G CREAM ايران ناژو
920047 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT ايران ناژو
920048 ژل موضعی آداپالن 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو ADAPALENE 0.1% 30G GEL ايران ناژو
920049 كرم موضعی كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CALAMINE 8% 30G CREAM ايران ناژو
920050 پماد چشمی بتامتازون 0.1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920051 پماد چشمی اریترومایسین 0.5درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT ايران ناژو
920052 كرم سیلور سولفادیازین 1درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM ايران ناژو
920053 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - ایران ناژو TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM ايران ناژو
920054 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM ايران ناژو
920055 ژل موضعی دیكلوفناك 1درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL ايران ناژو
920056 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو PIROXICAM 0.5% GEL ايران ناژو
920057 كرم موضعی كاپسایسین 0.75درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو CAPSAICIN 0.075% CREAM ايران ناژو
920059 كپسول لانسوپرازول 30 م.گ 14ع - ایران ناژو LANSOPRAZOLE 30MG CAP ايران ناژو
920060 وازلین ویتامینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920061 كرم شقاق و ترك سینه مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920062 محلول اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN-NAJO® 4% 60ML SOL ايران ناژو
920063 قرص دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - ایران ناژو DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB ايران ناژو
920064 كرم موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE (IRAN NAJO) 0.1% 30G CREAM ايران ناژو
920065 پماد موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT ايران ناژو
920066 لوسیون موضعی مومتازون 0.1 درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION ايران ناژو
920067 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT ايران ناژو
920068 پماد موضعی هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT ايران ناژو
920069 كرم موضعی كلوتیمازول/بتامتازون (كلوتریزون) 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRISON® 1/0.05% 30G TOP CREAM ايران ناژو
920070 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ایران ناژو ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT ايران ناژو
920071 پماد چشمی تتراساكلین 1% 3گرمی 1ع - ایران ناژو TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920072 پماد چشمی ویتامین آ 5گرمی 1ع - ایران ناژو VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT ايران ناژو
920073 لوسیون كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOOLE 2% LOTIONCONAZ ايران ناژو
920074 كرم كتوكونازول 2درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM ايران ناژو
920075 ژل موضعی كلیندامایسین 1% 15 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920076 پماد سوختگی 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920077 كرم موضعی نیتروفورازون 0.2% 30 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920078 قرص رابپرازول 20 م گ 28ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920079 قرص مزالازین 500 م گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920080 شیاف آنتی هموروئید 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920081 شیاف واژینال مترونیدازول 500 م گ همراه با اپلیكاتور 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920082 شیاف واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 100 همراه با اپلیكاتور 7ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920083 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 م گ همراه با اپلیكاتور 3ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920084 شیاف مزالازین 500 م گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920085 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920086 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920087 شیاف استامینوفن 125 میلی گرم 10 ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920088 محلول دهانشويه مس 250 م.ل 1ع - ايران ناژو !! ايران ناژو
920089 كرم واژینال كلیندامایسین 2% كلوتریمازول 2% (كلیندازول) با 7 اپلیكاتور 1ع !! ايران ناژو
920090 پماد چشمی جنتامایسین 0.3% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920091 لوسیون كلوبتازول 0.05% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920092 لوسیون كالامین 8% 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920093 ژل واژینال مترونیدازول (متروژیل) 0.75% 70گرمی (10اپلیكاتور) 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920094 پماد ویتامین آ+د 30 گرم 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920095 پماد چشمی هیدروكورتیزون 1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920096 شیاف بیزاكودیل 10 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920097 شیاف بیزاكودیل 5 میلی گرم 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920098 پماد تریامسینولون ان ان 15گ 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920099 شیاف ایندومتاسین 50 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920100 شیاف ایندومتاسین 100 م.گ 10ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920101 قرص والپروات سدیم ( اپی وال ) 200 م.گ 50ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920102 قرص والپروات سدیم / والپروئیك اسید ( اپی وال ) 500 م.گ 30ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920103 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گ - ایران ناژو !! ايران ناژو
921001 قرص آنتوم بلیستر 100 ع- ایران داروك ANETHUM® TAB ايران داروک
921002 محلول بخور اكالیپتوس60 سی سی1 ع - ایران داروك EUCALYPTUS® INHALER ايران داروک
921003 قطره پاسی پای 30 سی سی1 ع - ایران داروك PASY- PAY® 30 ML DROP ايران داروک
921004 پسیلیوم گرانول 70 گرمی 1 ع- ایران داروك PSYLLIUM <IRAN DAROUK> POWDER ايران داروک
921005 شربت تیمكس 120 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® SYRUP ايران داروک
921006 قطره تیمكس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® ORAL DROP ايران داروک
921007 قرص د-رگلیس بلیستر 100 ع - ایران داروك D-REGLIS® TAB-BLISTER ايران داروک
921008 قرص سِنالاكس بلیستر 30 ع - ایران داروك SENA-LAX® 30 TAB ايران داروک
921009 قرص سِنالاكس قوطی پلاستیكی 25 ع - ایران داروك SENA-LAX® 25 TAB ايران داروک
921010 شربت سناگراف 60سی سی 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921011 شربت كاراوی میكسچر120سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® ORAL SOLUTION ايران داروک
921012 قطره كراتاگوس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك CRATAGUS® DROP ايران داروک
921013 قرص مموركس بلیستر 30 ع - ایران داروك MEMOREX ® TAB ايران داروک
921014 موسیلیوم ساده ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921015 موسیلیوم پرتقالی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921016 موسیلیوم توت فرنگی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921017 موسیلیوم موزی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921018 موسیلیوم بدون قند 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921019 قرص كراتاگوس 30 ع - ایران داروك CRATAEGUS (IRAN DAROUK) TAB ايران داروک
921020 قرص روكشدارو هراكلس 30 ع - ایران داروك HERACLES® F.C. TAB ايران داروک
921021 قرص آسكورفیت30 ع - ایران داروك ASCORPHYT 100® CHEWABLE TABLET ايران داروک
921022 قرص روكشدار آی دی ویت 30 ع - ایران داروك ID-VIT® TAB ايران داروک
921023 قرص روكشدار فیتوریلكس 30 ع - ایران داروك PHYTORELAX® F.C. TAB ايران داروک
921024 قرص روكشدار اپی یون 30 ع - ایران داروك EPIONE® EC TAB ايران داروک
921025 قرص روكشدار ایزی فلو30 ع - ایران داروك EASY FLOW® F.C. TAB ايران داروک
921026 قرص روكشدار لیبیدوكس 30 ع - ایران داروك LIBIDOX® F.C. TAB ايران داروک
921027 قرص جویدنی فیتوسپرین 100میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 100MG CHEW TAB ايران داروک
921028 قرص روكشدار فیتوسپرین 81 میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 81MG F.C. TAB ايران داروک
921029 قرص فیتوفاژ 30 ع - ایران داروك PHYTOPHAGE® TAB ايران داروک
921030 قرص زین تیگو 30 ع- ایران داروك ZINTIGO® TABLET ايران داروک
921031 قرص تریگ لو 30 ع- ایران داروك TRIG-LOW® TAB ايران داروک
921032 كرم دیاپ كر 1 ع - ایران داروك DIAP-CARE® CREAM ايران داروک
921033 قرص گرین مینس 30 ع - ایران داروك GREEN MINCE® TAB ايران داروک
921034 شربت فیكولاكس 1 ع - ایران داروك FICOLAX® SYRUP ايران داروک
921035 پماد موضعی ركتوس 30 گرمی1 ع - ایران داروك RECTUS® OINT ايران داروک
921036 كرم جوینت ایز 1 ع - ایران داروك JOINT-EASE® CREAM ايران داروک
921037 محلول موضعی میرتوهیل 1 ع - ایران داروك MYRTUHEAL® TOPICAL SOLUTION ايران داروک
921038 شربت تیمكس كتابی 140 سی سی1 ع - ایران داروك THYMEX® 140ML SYRUP ايران داروک
921039 قرص مونوپوتكس بلیستر 30 ع - ایران داروك MONOPOTEX® TAB ايران داروک
921040 قرص لیوروفیت 60 ع - ایران داروك LIVEROFIT® TAB 60 ايران داروک
921041 شربت تیمكس پلاس 140 م.ل 1 ع - ایران داروك THYMEX PLUS® 140ML SYRUP ايران داروک
921042 شربت كاراوی میكسچر كتابی 140 سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® 140ML SYRUP ايران داروک
921043 شربت سناگراف 60سی سی با ساشه 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921044 قرص ماریلان 70م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921045 قرص ماریلان 140 م.گ 60 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921046 شربت فیتوپان 140 سی سی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921047 پسیلیوم موزی 7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921048 پسیلیوم پرتقالی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921049 پسیلیوم توت فرنگی7 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921050 كرم هیلكاتریس 30 گرمی 1 ع - ایران داروك !! ايران داروک
921101 كپسول ویستالكس(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك VISTALEX® CAP 30_PP ايران داروک
921102 كپسول كاردوبست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك CARDOBEST® CAP 30_PP ايران داروک
921103 كپسول گلوكوجاست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك GLUCOJUST® CAP 30_PP ايران داروک
922001 قرص بوسپیرون 10 میلی گرم 100ع- لقمان BUSPIRONE 10MG TAB لقمان
922002 قرص آزیترومایسین 500میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB لقمان
922003 قرص كلاریترومایسین 500میلی گرم 14ع- لقمان CLARITHROMYCIN 500MG TAB لقمان
922004 قرص دیازپام 10میلی گرم100ع- لقمان DIAZEPAM 10MG TAB لقمان
922005 قرص دیازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 2MG TAB لقمان
922006 قرص دیازپام 5میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 5MG TAB لقمان
922007 قرص سفكسیم 200میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 200MG TAB لقمان
922008 قرص سفكسیم 400میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 400MG TAB لقمان
922009 قرص اریترومایسین 200میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB لقمان
922010 قرص اریترومایسین 400میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB لقمان
922011 قرص سدیم فلوراید 20میلی گرم 100ع- لقمان SODIUM FLUORIDE 20MG TAB لقمان
922012 قرص فنی توئین ، فنوباربیتال 50 /100 میلی گرم 100ع- لقمان PHENYTOIN COMPOUND TAB لقمان
922013 قرص كاربامازپین 200میلی گرم 100ع- لقمان CARBAMAZEPINE 200MG TAB لقمان
922014 قرص نورتریپتیلین 10میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB لقمان
922015 قرص نورتریپتیلین 25میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB لقمان
922016 قرص آ.اس.آ 80میلی گرم 100ع- لقمان ASA 80MG EC TAB لقمان
922017 قرص ایبوپروفن 200میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 200MG TAB لقمان
922018 قرص ایبوپروفن 400میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 400MG TAB لقمان
922019 قرص كلد استاپ 555میلی گرم 30ع- لقمان ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB لقمان
922020 قرص استامینوفن كدئین 10/ 300میلی گرم 100ع- لقمان ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB لقمان
922021 قرص لورازپام 1میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 1MG TAB لقمان
922022 قرص لورازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 2MG TAB لقمان
922023 قرص متی مازول 5میلی گرم 100ع- لقمان METHIMAZOLE 5MG TAB لقمان
922024 قرص سیمواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان SIMVASTATIN 20MG TAB لقمان
922025 قرص كلونازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان CLONAZEPAM 2MG TAB لقمان
922026 قرص كتوتیفن 1میلی گرم 100ع- لقمان KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB لقمان
922027 قرص تادالافیل 20میلی گرم 4ع- لقمان TADALAFIL 20MG TAB لقمان
922028 قرص لوزارتان 25میلی گرم 30ع- لقمان LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB لقمان
922029 قرص آتورواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان ATORVASTATIN 20MG TAB لقمان
922030 قرص دنپزیل 5میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 5MG TAB لقمان
922031 قرص دنپزیل 10میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 10MG TAB لقمان
922032 قرص تولترودین 1میلی گرم 60ع- لقمان TOLTERODINE 1MG TAB لقمان
922033 قرص والسارتان 40میلی گرم 100ع- لقمان VALSARTAN 40MG CAP لقمان
922034 قرص كوآموكسی كلاو 375میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB لقمان
922035 قرص كوآموكسی كلاو 625میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB لقمان
922036 سوسپانسیون سفالكسین 125میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
922037 سوسپانسیون سفالكسین 250میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
922038 سوسپانسیون آزیترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP لقمان
922039 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP لقمان
922040 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 50میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP لقمان
922041 سوسپانسیون اریترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP لقمان
922042 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP لقمان
922043 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP لقمان
922046 پودر ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع- لقمان SORBITOL 5G SACHET لقمان
922047 كپسول سفالكسین 250میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 250MG CAP لقمان
922048 كپسول آزیترومایسین 250میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP لقمان
922049 قرص ممانتین 5میلی گرم 120ع- لقمان MEMANTINE 5MG TAB لقمان
922050 قرص ممانتین 10میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 10MG TAB لقمان
922051 كپسول آموكسی سیلین 250میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG CAP لقمان
922052 كپسول آموكسی سیلین 500میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 500MG CAP لقمان
922053 كپسول فنی توئین 100میلی گرم 100ع- لقمان PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP لقمان
922054 كپسول ایندومتاسین 25میلی گرم 100ع- لقمان INDOMETHACIN 25MG CAP لقمان
922055 كپسول فرفوزیمان 24ع- لقمان FERFOZIMAN® CAP لقمان
922056 كپسول زونیساماید 25میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 25MG CAP لقمان
922057 كپسول زونیساماید 50میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 50MG CAP لقمان
922058 كپسول زونیساماید 100میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 100MG CAP لقمان
922059 كپسول فلوكونازول 200میلی گرم 7ع- لقمان FLUCONAZOLE 200MG CAP لقمان
922060 كپسول والسارتان 40میلی گرم 100ع- لقمان VALSARTAN 40MG CAP لقمان
922061 كپسول لومینوفن 555میلی گرم 20ع- لقمان ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/30/200MG CAP لقمان
922062 ویال سدیم سفازولین 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 500MG VIAL لقمان
922063 ویال سدیم سفازولین 1 گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 1 GR VIAL لقمان
922064 ویال سفتازیدیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL لقمان
922065 ویال سفتازیدیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL لقمان
922066 ویال سفتازیدیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL لقمان
922067 ویال سفتریاكسون 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 500MG VIAL لقمان
922068 ویال سفتریاكسون 1 گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 1 GR VIAL لقمان
922069 ویال سفیپیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL لقمان
922070 ویال سفیپیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL لقمان
922071 ویال سفیپیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL لقمان
922072 ویال مروپنم 500میلی گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 500MG VIAL لقمان
922073 ویال مروپنم 1 گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 1G VIAL لقمان
922074 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 500میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL لقمان
922075 ویال سفوركسیم 750میلی گرم 10ع- لقمان CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL لقمان
922076 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM MGS SUSP لقمان
922077 شربت آلومینیوم هیدروكساید 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
922078 كپسول سفالكسین 500میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 500MG CAP لقمان
922079 سوسپانسیون كلاریترومایسین 125میلی گرم/5میلی لیتر 1ع- لقمان CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP لقمان
922080 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع- لقمان MELOXICAM 7.5MG TAB لقمان
922081 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع- لقمان MELOXICAM 15MG TAB لقمان
922082 كپسول اورلیستات (اورلیسلیم) 120 میلی گرم 60ع- لقمان ORLISTAT 120MG CAP لقمان
922083 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTIN 5MG TAB لقمان
922084 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 15MG CAP لقمان
922085 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 30MG CAP لقمان
922086 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 37.5MG TAB لقمان
922087 قرص ونلافاكسین 75میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 75MG TAB لقمان
922088 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع- لقمان MEBEVERINE 200MG ER CAP لقمان
922089 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
922090 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500 /2.5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB لقمان
922091 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500/ 5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB لقمان
922092 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
922093 سوسپانسیون آلومینیوم هیدروكساید 240 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
922094 قرص آسیكلوویر 200 م .گ 30ع- لقمان ACICLOVIR 200MG TAB لقمان
922095 قرص آسیكلوویر 400 م .گ 60ع- لقمان ACICLOVIR 400MG TAB لقمان
922096 قرص آسیكلوویر 800 م .گ 40ع- لقمان ACICLOVIR 800MG TAB لقمان
922097 كپسول ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 37.5MG CAP لقمان
922098 كپسول ونلافاكسین 75 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 75MG CAP لقمان
922099 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع- لقمان URSODEOXYCHOLIC ACID لقمان
922100 قرص ممانتین 20 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 20MG TAB لقمان
922101 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 10ع- لقمان LEVOFLOXACIN (LOGHMAN) 500MG TAB لقمان
922102 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 250 میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM/CILASTATIN (LOGHMAN) (250+250)MG VIAL لقمان
922103 قرص پرامیپكسول 0.35 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.35MG TAB لقمان
922104 قرص پرامیپكسول 0.18 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.18MG TAB لقمان
922105 قرص پرامیپكسول 0.7 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.7MG TAB لقمان
922106 قرص رپاگلیناید 0/5 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
922107 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
922108 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 2MG TAB لقمان
922109 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 60ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922110 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 30MG CAP لقمان
922111 كپسول زیدوودین 300 میلی گرم 100ع- لقمان ZIDOVUDINE (LOGHMAN) 300MG CAP لقمان
922112 كپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0.4 میلی گرم 30ع- لقمان OMNICINME® 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP لقمان
922113 كپسول ونلافاكسین آهسته رهش 150 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE (LOGHMAN) 150MG EXTENDED RELEASE CAP لقمان
922114 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 28ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922115 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 40MG CAP لقمان
922116 قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید (لوکرازید) 12.5/50 میلی گرم 30ع- لقمان LOCRAZIDE® 50/12.5MG TAB لقمان
922117 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو400/57 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV (LOGHMAN) 457 (400/57)/5ML POW SUSP لقمان
922118 كپسول فلوكونازول150 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 150MG CAP لقمان
922119 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 100MG CAP لقمان
922120 قرص روپینیرول0.25 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.25MG TAB لقمان
922121 قرص روپینیرول0.5 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
922122 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
922123 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 50MG CAP لقمان
922124 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع- لقمان BETAMETHASONE (LOGHMAN) 0.1% 15G OINT لقمان
922126 كپسول دولوكستین60 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 60MG CAP لقمان
923001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB روز دارو
923002 قرص استامینوفن كدئین 10 / 300 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB روز دارو
923003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو ATENOLOL 100MG TAB روز دارو
923004 قرص آسیكلوویر 200میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 200MG TAB روز دارو
923005 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 400MG TAB روز دارو
923006 قرص آسیكلوویر 800 میلیگرم 28 ع - روزدارو ACICLOVIR 800MG TAB روز دارو
923007 پودر ساشه او.آر.اس 20.5 گرمی 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
923008 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 10 ع- روزدارو ITRACONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923009 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو IBUPROFEN 200MG TAB روز دارو
923010 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو IBUPROFEN 400MG TAB روز دارو
923011 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم20 ع - روزدارو OFLOXACIN 200MG FC TAB روز دارو
923012 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20 ع - روزدارو OFLOXACIN 300MG FC TAB روز دارو
923013 كپسول امپرازول 20 میلی گرم / شیشه 14 ع- روزدارو OMEPRAZOLE 20MG CAP روز دارو
923014 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 10MG TAB روز دارو
923015 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 20MG TAB روز دارو
923016 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30 ع - روزدارو ATORVASTATIN 40MG TAB روز دارو
923017 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB روز دارو
923018 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB روز دارو
923019 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو AMLODIPINE 5MG TAB روز دارو
923020 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - روزدارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB روز دارو
923021 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو OLANZAPINE 5MG TAB روز دارو
923022 قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB روز دارو
923023 قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB روز دارو
923024 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB روز دارو
923025 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB روز دارو
923026 دانه پسیلیوم 70 گرمی 1 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM SEED® POWDER BOTTLE روز دارو
923027 ساشه پسیلیوم 7 گرمی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923028 پودر پسیلیوم پرتقالی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923029 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB روز دارو
923030 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB روز دارو
923031 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB روز دارو
923032 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 20MG TAB روز دارو
923033 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 40MG TAB روز دارو
923034 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع- روزدارو GEMFIBROZIL 300MG CAP روز دارو
923035 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 50MG TAB روز دارو
923036 كپسول ترامادول 50میلی گرم 100 ع- روزدارو TRAMADOL HCL 50MG CAP روز دارو
923037 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 100MG TAB روز دارو
923038 قرص دیكلوفناك سدیم 25 میلی گرم 100 ع- روزدارو DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB روز دارو
923039 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100 ع - روزدارو RANITIDINE 150MG TAB روز دارو
923040 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB روز دارو
923041 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 1MG TAB روز دارو
923042 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923043 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 4MG TAB روز دارو
923044 قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو FERROUS SULFATE TAB روز دارو
923045 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 1MG TAB روز دارو
923046 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 5MG TAB روز دارو
923047 كپسول فروفول 30 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID CAP روز دارو
923048 قرص فولیكوفر 100 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID TAB روز دارو
923049 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10 ع - روزدارو FLUCONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100 ع - روزدارو ADULT COLD TAB روز دارو
923051 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB روز دارو
923052 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB روز دارو
923053 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع- روزدارو SERTRALINE HCL 50MG TAB روز دارو
923054 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB روز دارو
923055 قرص سیپروفلوكساسین 500میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB روز دارو
923056 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو CELECOXIB 100MG CAP روز دارو
923057 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB روز دارو
923058 قرص كوتریموكسازول اطفال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB روز دارو
923059 قرص كتوكونازول 200 میلی گرم 30 ع - روزدارو KETOCONAZOLE 200MG TAB روز دارو
923060 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 50MG TAB روز دارو
923061 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 25MG TAB روز دارو
923062 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو CARBAMAZEPINE 200MG TAB روز دارو
923063 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 250MG TAB روز دارو
923064 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 500MG TAB روز دارو
923065 كپسول گلوكزامین 750 میلی گرم 60 ع - روزدارو GLUCOSAMINE 750MG CAP روز دارو
923066 قرص لوامیزول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LEVAMISOLE 50MG TAB روز دارو
923067 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923068 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923069 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 100MG TAB روز دارو
923070 قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع - روزدارو MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB روز دارو
923071 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو MEFENAMIC ACID 250MG CAP روز دارو
923072 قرص نالیدیكسیك اسید 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB روز دارو
923073 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 250MG TAB روز دارو
923074 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 500MG TAB روز دارو
923075 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB روز دارو
923076 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB روز دارو
923077 قرص وراپامیل 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو VERAPAMIL HCL 40MG TAB روز دارو
923078 قرص والپرات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع - روزدارو VALPROATE SODIUM 200MG TAB روز دارو
923079 ساشه ویتامین ث 10 ع - روزدارو VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG POWDER روز دارو
923080 قرص هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB روز دارو
923081 قرص تادالافیل(تاداركتیل) 10 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 10MG TAB روز دارو
923082 قرص تادالافیل( تاداركتیل) 20 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 20MG TAB روز دارو
923083 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30 ع - روزدارو ADULT COLD PREPARATION-1 TAB روز دارو
923084 كپسول كافی پین 30 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP روز دارو
923085 كپسول اورلیستات(لینوستات) 120 میلی گرم 21 ع - روزدارو ORLISTAT 120MG CAP روز دارو
923087 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع - روزدارو ESOMEPRAZOLE 40MG CAP روز دارو
923088 پودر او . آر . اس (با طعم لیمو) 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
923089 قرص ممانتین (مموكسا ) 5 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 5MG TAB روز دارو
923090 قرص ممانتین (مموكسا ) 10 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 10MG TAB روز دارو
923091 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB روز دارو
923092 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 14 ع- روزدارو ESOMEPRAZOLE (RUZDAROU) 20MG CAP روز دارو
923093 قرص دی والپروئكس سدیم 500 م.گ 50 ع - روز دارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 500MG TAB روز دارو
923094 قرص مبورین 135 م.گ 30 ع - روز دارو !! روز دارو
923095 كپسول ونلافاكسین 37.5 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXIN (RUZDAROU) 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923096 كپسول ونلافاكسین 75 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXINE (ROUZ DAROU) 75MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923097 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100 ع- روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 1MG TAB روز دارو
923098 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923099 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 4MG TAB روز دارو
923100 كپسول مبورین 200 م.گ 30ER ع - روزدارو MEBEVERINE (RUZDAROU) 200MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923101 قرص دی والپروئكس 250 م.گ 50 ع- روزدارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 250MG TAB روز دارو
923102 كپسول ونلافاكسین 150 م.گ 30 ع - روزدارو VENLAFAXINE (RUZ DAROU) 150MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923103 قرص لووفلوكساسین 250 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 250MG TAB روز دارو
923104 قرص لووفلوكساسین 500 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 500MG TAB روز دارو
923105 سوسپانسیون سفکسیم 100 م.گ/ 5 م.ل 1 ع - روزدارو CEFIXIME (RUZDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP روز دارو
923106 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ100 ع - روزدارو VITAMIN B1 (RUZDAROU-SHARGH) 300MG TAB روز دارو
923107 قرص متوپرولول 50 م.گ 30 ع - روزدارو METOPROLOL (ROUZ DAROU) 50MG TAB روز دارو
923108 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - روز دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (RUZDAROU) 300/20MG TAB روز دارو
923109 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923110 كپسول كافی پین 30ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923111 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60ع OTC - روزدارو !! روز دارو
923112 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30ع - روزدارو !! روز دارو
923113 كپسول امپرازول (رزاپرازول) 20م.گ 14ع - روزدارو !! روز دارو
923114 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 30ع (OTC) - روزدارو !! روز دارو
923115 قرص بتاهیستین 100ع - روزدارو !! روز دارو
924001 قرص استامینوفن كدئین 100ع - امین ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB امين
924002 قرص آسیكلوویر 200 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 200MG TAB امين
924003 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 20ع - امین ACICLOVIR 400MG TAB امين
924004 قرص آكاربوز 50 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 50MG TAB امين
924005 قرص آكاربوز 100 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 100MG TAB امين
924006 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 800MG TAB امين
924007 قرص سوپراكلد دی 30ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924008 قرص سوپراكلد 100ع - امین ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB امين
924009 قرص ادولت كلد 100ع - امین ADULT COLD TAB امين
924010 قرص آمیودارون 100ع - امین AMIODARONE HCL 200MG TAB امين
924011 قرص كلماستین 100ع - امین CLEMASTINE 1MG TAB امين
924012 قرص كوتریموكسازول 100ع - امین CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB امين
924013 قرص سیپروهپتادین 100ع - امین CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB امين
924014 قرص دیفنوكسیلات 100ع - امین DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB امين
924015 قرص متوكاربامول 100ع - امین METHOCARBAMOL 500MG TAB امين
924016 قرص متوكلوپرامید 100ع - امین METOCLOPRAMIDE 10MG TAB امين
924017 قرص نالیدیكسیك اسید 100ع - امین NALIDIXIC ACID 500MG TAB امين
924018 قرص لوپرامید 100ع - امین LOPERAMIDE 2MG TAB امين
924019 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 100MG TAB امين
924020 قرص آملودیپین 100ع - امین AMLODIPINE 5MG TAB امين
924021 قرص كتوتیفن 100ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB امين
924022 قرص بتاهیستین 100ع - امین BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB امين
924023 قرص سينازين (سيناريزين) 25 ميلي گرم 100ع – امين CINNARIZINE 25MG TAB امين
924024 قرص سیناریزین 75 میلی گرم 100ع - امین CINNARIZINE 75MG TAB امين
924025 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
924026 دراژه زولپیدم 10 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 10MG TAB امين
924027 دراژه زولپیدم 5 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 5MG TAB امين
924028 قرص آرتروهرب 30ع - امین ARTHROHERB® TAB امين
924029 قرص سیلی مارین (لیورهرب) 140 میلی گرم 100ع - امین LIVERHERB® 140MG TAB امين
924030 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - امین CLIDINIUM C TAB امين
924031 دراژه كلومیپرامین 10 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924032 دراژه كلومیپرامین 25 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924033 دراژه دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - امین DILTIAZEM HCL 60MG TAB امين
924034 دراژه ایمی پرامین 10 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924035 دراژه ایمی پرامین 25 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924036 دراژه نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB امين
924037 دراژه نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB امين
924038 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 150MG TAB امين
924039 دراژه تیكلوپیدین (تیكلامین) 30ع - امین TICLOPIDINE HCL 250MG TAB امين
924040 دراژه آ. اس. آ (آسپیرین ) 80 میلی گرم 100ع - امین ASA 80MG EC TAB امين
924041 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 300MG TAB امين
924042 دراژه انار(آنتی اكسیدانت) 60ع - امین ANAR-AMIN® TAB امين
924043 دراژه یوری فكت(كران بری) 60ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
924044 دراژه هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100ع - امین HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB امين
924045 دراژه ب كمپلكس (نوترو-بی) 100ع - امین AMI-VITAMIN B COMPLEX® TAB امين
924046 دراژه گارلت 100ع- امین GARLET® X100 TAB امين
924047 دراژه سرترالین(زولامین) 50 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 50MG TAB امين
924048 دراژه سرترالین(زولامین) 100 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 100MG TAB امين
924049 دراژه ترامادول ( آلاپین ) 50 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 50MG TAB امين
924050 دراژه ترامادول ( آلاپین )100 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 100MG TAB امين
924051 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 50 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB امين
924052 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 75 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB امين
924053 دراژه مترونیدازول 100ع - امین METRONIDAZOLE 250MG TAB امين
924054 دراژه آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین ATORVASTATIN 20MG TAB امين
924055 دراژه سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB امين
924056 دراژه سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB امين
924057 قرص سیپروفلوكساسین(سیپروفكت) 500 م.گ 20ع - امین CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB امين
924058 دراژه ایبوپروفن(بروپین) 400 میلی گرم 100ع - امین IBUPROFEN 400MG TAB امين
924059 دراژه پنتوكسی فیلین 400 میلی گرم 100ع - امین PENTOXIFYLLINE 400MG TAB امين
924060 دراژه فیتوون 100ع - امین PHYTOVEN® TAB امين
924061 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - امین GEMFIBROZIL 300MG CAP امين
924062 كپسول فلوكونازول 200 میلی گرم 2ع - امین FLUCONAZOLE 200MG CAP امين
924063 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 50MG CAP امين
924064 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 100MG CAP امين
924065 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 30ع - امین FLUCONAZOLE 150MG CAP امين
924066 كپسول هماتینیك 100ع - امین HEMATINIC CAP امين
924067 كپسول مفنامیك اسید 100ع - امین MEFENAMIC ACID 250MG CAP امين
924068 كپسول آمانتادین( آمورل) 100ع - امین AMANTADINE HCL 100MG CAP امين
924069 كپسول ترانگزامیك اسید( ترنسید) 250میلی گرم 100ع - امین TRANEXAMIC ACID 250 CAP امين
924070 كپسول سلكوكسیب(سلبرین) 100 میلی گرم 100ع - امین CELECOXIB 100MG CAP امين
924071 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 100MG CAP امين
924072 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 300MG CAP امين
924073 كپسول امپرازول 20میلی گرم 14ع - امین OMEPRAZOLE 20MG CAP امين
924074 كپسول كوفول 150 میلی گرم 30ع - امین FERROUS SULFATE+FPLIC ACID امين
924075 شربت سرما خوردگی( كیدی كلد) 60 میلی لیتر 1ع - امین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP امين
924076 شربت ستیریزین 60میلی لیتر 1ع - امین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
924077 شربت تیمی كلد (آویشن) 120 میلی لیتر 1ع - امین THYMICOLD® SYRUP امين
924078 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP امين
924079 شربت اكسپكتورانت 60میلی لیتر 1ع - امین EXPECTORANT 60ML SYRUP امين
924080 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - امین MULTIVITAMIN SYRUP امين
924081 شربت پرومتازین 60 میلی لیتر 1ع - امین PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
924082 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - امین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP امين
924083 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL امين
924084 شربت كتوتیفن (آمیتن ) 60 میلی لیتر 1ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP امين
924085 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR امين
924086 قطره فروس سولفات 15 میلی لیتر 1ع - امین FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP امين
924087 قطره آدیتن (آ+د) 30 میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
924088 قطره استامینوفن (آمیفن) 15میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP امين
924089 قطره ویتامینA+D+C (آدیتن سی ) 30میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D+C ORAL DROP امين
924090 قطره مولتی ویتامین(ویتن) 15 میلی لیتر 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
924091 قطره متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - امین METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP امين
924092 قطره كتوتیفن 15 سی سی شیشه 1ع - امین KETOTIFEN 1MG/ML ORAL DROP امين
924093 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - امین DEXTROMETHORPHAN P (AMIN) 60ML SYRUP امين
924094 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 200MG FC TAB امين
924095 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 300MG FC TAB امين
924096 قطره آدیتن (آ+د) 15 سی سی 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
924097 قرص دیكلوفناك پتاسیم 50 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC POTASSIUM 50MG EC TAB امين
924098 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 100ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
924099 كپسول مبورین (ایریمب) 200 میلی گرم 30ع - امین MEBEVERINE 200MG ER CAP امين
924100 شربت زینك گلوكونات 1ع - امین ZINC GLUCONATE 50MG SYRUP امين
924101 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B1 300MG TAB امين
924102 قرص فنوباربیتال 15 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 15MG TAB امين
924103 قرص سیلدنافیل سیترات (سیلدآپ) 100 م.گ 10ع - امین SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB امين
924104 قرص هیدروكلروتیازید / لوزارتان 12.5 / 50 میلی گرم 30ع - امین LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50/12.5MG TAB امين
924105 شربت سیپروهپتادین 60 سی سی 1ع - امین TREZ AMIN® 2MG/5ML ORAL SOLUTION امين
924106 قرص سوپراكلد دی 100ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924107 قرص سیلی مارین + ب كمپلكس (لیورهرب پلاس ب) 30ع - امین LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB 30 امين
924108 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
924109 قرص سرماخوردگی روز (دكستاكلد) 100ع - امین DEXTACOLD® TAB امين
924110 قرص سرماخوردگی شب (دكستاكلد سی) 100ع - امین DEXTACOLD-C® TAB امين
924111 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - امین CELEBRIN® 200MG CAP امين
924112 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 250 میلی گرم 100ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 250MG TAB امين
924113 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - امین LANSOPRAZOLE (AMIN) 15MG CAP امين
924114 دراژه فیتوون(درمان نارسایی مزمن وریدی) 30ع - امین PHYTOVEN® TAB 30 امين
924115 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 500 میلی گرم 50ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 500MG TAB امين
924116 قرص متوپرولول تارتارات 50 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL (AMIN) 50MG TAB امين
924117 شربت دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - امین DICYCLOMINE (AMIN) 10MG/5ML ORAL SOLUTION امين
924118 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - امین HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50MG TAB امين
924119 قطره آ + د + آهن + زینك (آدیتن پلاس مینرال) 15 سی سی 1ع - امین ADITEN PLUS MINERAL® 15 ML ORAL DROP امين
924120 شربت هانی توس (آویشن + عسل) 1ع - امین HONEY TUSS- AMIN® SYRUP 120 ML امين
924121 قرص گرین برن ( كنترل كننده وزن) 30ع - امین GREEN BURN® TAB 30 امين
924122 قطره كیدی كولیك (دایمتیكون + شوید + رازیانه) 1ع - امین AMIN- KIDI COLIC® SUSPENSION 30 ML امين
924123 قطره دایمتیكون فعال شده (سایمتیكن) 30 سی سی 1ع - امین DIMETHICONE (ACTIVATED) (AMIN) 40MG/ML ORAL DROP امين
924124 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 100ع - امین URSODEOXYCHOLIC ACID (AMIN) 300MG CAP امين
924125 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - امین LOSARTAN (AMIN) 50MG TAB امين
924126 قرص ویتامین ب6 40 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB 10*10 امين
924127 كپسول كفول (فروس سولفات/اسید فولیك) 30ع - امین COFOL® CAP امين
924128 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - امین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP امين
924129 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 100ع - امین ACETAMINOPHEN/CAFEINE (AMIN) 500/65MG TAB امين
924130 کپسول دلوکستین 20 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 20MG CAP امين
924131 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 30MG CAP امين
924132 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 60MG CAP امين
924133 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - امین LORATADINE (AMIN) 10MG ORODISPERSIBLE TAB امين
924134 قرص آریپیپرازول 5 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 5MG TAB امين
924135 قرص آریپیپرازول 10 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 10MG TAB امين
924136 قرص آریپیپرازول 15 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 15MG TAB امين
924137 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 5MG TAB امين
924138 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 10MG TAB امين
924139 دراژه پروستاهرب 30ع - امین PROSTAHERB® F.C. TAB 30 امين
924140 شربت اندانسترون (اندامین) 60 م.ل 1ع - امین ONDANSETRON (AMIN) 4MG/5ML ORAL SOLUTION امين
924141 دراژه والسارتان 80 میلی گرم 30ع - امین VALSARTAN (AMIN) 80MG TAB امين
924142 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC (AMIN) 100MG EXTENDED RELEASE CAP امين
924143 شربت بیبی کلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 میلی لیتر 1ع - امین BABY COLD® SYRUP امين
924144 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 40ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
924145 قطره كتوتیفن 30 میلی لیتر شیشه 1ع - امین KETOTIFEN (AMIN) 1MG/ML 30ML ORAL DROP امين
924146 دراژه كوئتیاپین 25 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 25MG TAB امين
924147 دراژه كوئتیاپین 100 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 100MG TAB امين
924148 قرص ال كارنتین (امین كارنتین) 250 میلی گرم 100ع - امین L CARNITINE-AMIN® 250MG TAB امين
924149 قرص كلسیم سیترات+ویتامین د (كلسیت دی) 50ع - امین !! امين
924150 قرص لیدی ویتن (پرناتال) 50ع - امین !! امين
924151 شربت ایوی توس 1ع - امین IVY TUSS® 120ML SYRUP امين
924152 قرص واسكوهرب 50ع - امین VASCOHERB® F.C. TAB 50 امين
924153 قرص بنفوتیامین 50 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924154 قرص بنفوتیامین 80 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924155 قرص بنفوتیامین 100 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924156 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - امین MULTIVITAMIN MINERAL - CAP 100 امين
924157 قرص فروس فومارات(آمی فر-اف) 100ع - امین FERROUS FUMARATE 60MG F.C. TAB 100 امين
924158 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 50MG CAP امين
924159 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 75MG CAP امين
924160 كپسول پرگابالین 100 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 100MG CAP امين
924161 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 150MG CAP امين
924162 كپسول پرگابالین 200 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 200MG CAP امين
924163 قرص یوری فكت 50ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
924164 قرص جویدنی كلسی فام-ام.جی 30ع - امین CALCIFAM-MG® CHEWABLE TAB امين
924165 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 100ع - امین LEVETIRACETAM (AMIN) 250MG TAB امين
924166 قرص سوپراكلد (قرص روز) 50ع - امین SUPRACOLD-D® TAB امين
924167 قرص كتورولاك 10 میلی گرم 100ع - امین KETOROLAC (AMIN) 10MG TAB امين
924168 دراژه متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL ER (AMIN) 47.5MG ER TAB امين
924169 قرص روكشدار فروس سولفات(آمی فر-اس) 100ع - امین !! امين
924170 قرص روكشدار فروس سولفات + فولیك اسید(آمی فر پلاس) 100ع - امین !! امين
924171 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 120 سی سی 1ع - امین PENTA VITEN PLUS ZINC® 120 ML SYRUP امين
924172 قطره مولتی ویتامین + آهن (ویتن پلاس) 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
924173 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسی فرول (فوزامین دی) 70م.گ/140میكروگرم 4ع - امین ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL (AMIN) 70MG/5600IU TAB امين
924174 قرص آمي لوپرا ( لوپراميد) 30ع – امين LOPERAMIDE (AMIN) 2MG TAB امين
924175 قرص كلماستین 30ع - امین !! امين
924176 قرص اندانسترون 4 م.گ 100ع - امین !! امين
924177 شربت زینك گلوكونات(زینك كید) 200 م.ل 1ع - امین !! امين
924178 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
924179 شربت دیفن هیدرامین 60 م.ل (دو بعدی)1ع - امین !! امين
924180 قرص سوپراكلد دی (دو بعدی) 30ع - امین !! امين
924181 شربت بیبی كلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 م.ل (دو بعدی) 1ع - امین !! امين
924182 قرص جمی فلوكساسین (برونفكت) 320 م.گ 5ع - امین !! امين
924183 قرص لووفلوكساسین (لووفكت) 500 م.گ 5ع - امین !! امين
924184 قرص هیدروكلروتیازید(دیورزید) 50 م.گ 30ع - امین !! امين
924185 كپسول جم فیبروزیل (جمی پید) 300 م.گ 30ع - امین !! امين
924186 قرص آملودیپین (نوروین) 5 م.گ 30ع - امین !! امين
924187 قرص اندانسترون (اندامین) 4 م.گ 30ع - امین !! امين
924188 شربت دكسترومتورفان 60 سی سی 1ع - امین !! امين
924189 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 200 سی سی 1ع - امین !! امين
924190 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 5 م گ - امین !! امين
924191 قرص سولیفناسین ( سولفنامین ) 10 م گ - امین !! امين
924192 قرص جویدنی دایمتیكون 40 م.گ 30ع OTC - امین !! امين
924193 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید (اورسوگارد) 300 م.گ 30ع - امین !! امين
924194 شربت استامینوفن 60م.ل 1ع OTC - امین !! امين
925001 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL راموفارمين
925002 شربت برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925003 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP راموفارمين
925004 شربت پزودوافدرین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925005 شربت اكسپكتورانت ( پكتورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT 60ML SYRUP راموفارمين
925006 شربت اكسپكتورانت كدئین ( پكتورامین سی ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP راموفارمين
925007 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP راموفارمين
925008 شربت دكسترومتورفان ( دكسترورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925009 شربت دكسترومتورفان پی ( دكسترورامین پی ) 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP راموفارمين
925010 شربت دیفن هیدرامین ساده 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925011 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP راموفارمين
925012 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925013 شربت سرماخوردگی كودكان 60میلی لیتر 1ع - راموفارمین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP راموفارمين
925014 شربت كتوتیفن ( كترام ) 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP راموفارمين
925015 شربت كلسیم ( كلسی رام ) 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CALCIUM SYRUP راموفارمين
925016 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925017 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP راموفارمين
925018 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP راموفارمين
925019 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 50MG TAB راموفارمين
925020 قرص آلوپورینول 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین ALLOPURINOL 300MG TAB راموفارمين
925021 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 8ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925022 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 500MG TAB راموفارمين
925023 قرص اكس كاربازپین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 150MG TAB راموفارمين
925024 قرص اكس كاربازپین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 300MG TAB راموفارمين
925025 قرص لو دوپا سی ( ال دورام سی ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C 110MG TAB راموفارمين
925026 قرص لو دوپا سی فورت( ال دورام ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C FORTE 250 TAB راموفارمين
925027 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 100MG TAB راموفارمين
925028 قرص ترامادول 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL SR 100MG TAB راموفارمين
925029 قرص ترامادول ( ترامارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 50MG TAB راموفارمين
925030 قرص دیكلوفناك ( دیكلورامین ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB راموفارمين
925031 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 150MG TAB راموفارمين
925032 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 300MG TAB راموفارمين
925033 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 0.5MG TAB راموفارمين
925034 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 1MG TAB راموفارمين
925035 قرص سیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB راموفارمين
925036 قرص سیتریزین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB راموفارمين
925037 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 20ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB راموفارمين
925038 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 40 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB راموفارمين
925039 قرص كاربامازپین ( كاربارام ) 200 میلی گرم 100ع - راموفارمین CARBAMAZEPINE 200MG TAB راموفارمين
925040 قرص كتوتیفن ( كترام ) 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB راموفارمين
925041 قرص كلسیم د ( كلسی رام د ) 50ع - راموفارمین CALCIUM-D TAB راموفارمين
925042 قرص كلسیم كربنات 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین CALCIUM 500MG TAB راموفارمين
925043 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB راموفارمين
925044 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB راموفارمين
925045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین LORATALORATADINE (RAMOPHARMIN) 10MG TABDINE 10MG TAB راموفارمين
925046 قرص لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE 300MG TAB راموفارمين
925047 قرص آهسته رهش لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 400 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB راموفارمين
925048 قرص لیزینوپریل 100ع - راموفارمین LISINOPRIL 5MG TAB راموفارمين
925049 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین NAPROXEN 250MG TAB راموفارمين
925050 قرص ویتامین ب 6 100ع - راموفارمین VITAMIN B6 <RAMOPHARMIN> 40MG TAB راموفارمين
925051 قرص هیوسین ان بوتیل برماید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB راموفارمين
925052 قطره فنیل افرین 0.25 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925053 قطره فنیل افرین 0.5 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925054 قطره سدیم كلراید 20 میلی لیتر 1ع - راموفارمین SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP راموفارمين
925055 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین MEFENAMIC ACID 250MG CAP راموفارمين
925056 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین OMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
925057 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 25MG CAP راموفارمين
925058 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE (RAMIN) 20MG CAP راموفارمين
925059 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE 40MG TAB راموفارمين
925060 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین GABAPENTIN 100MG CAP راموفارمين
925061 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 25MG TAB راموفارمين
925062 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 50ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 100MG EC TAB راموفارمين
925063 كپسول پیوسته رهش مبورین 200 میلی گرم 30ع - راموفارمین MEBEVERINE 200MG ER CAP راموفارمين
925064 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
925065 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 40MG CAP راموفارمين
925066 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 15MG CAP راموفارمين
925067 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 30MG CAP راموفارمين
925068 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 50 میلی گرم 4ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925069 قرص سرماخوردگی ( كلدیرام ) 100ع - راموفارمین ADULT COLD TAB راموفارمين
925070 كپسول دولكستین 30 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 30MG CAP راموفارمين
925071 كپسول دولكستین 60 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 60MG CAP راموفارمين
925072 شربت زینك سولفات 1ع - راموفارمین ZINC SULFATE SYRUP راموفارمين
925073 قرص ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین URSODEOXYCHOLIC ACID راموفارمين
925074 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 10MG CAP راموفارمين
925075 قرص دنپزیل 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
925076 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 10MG TAB راموفارمين
925077 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 250MG TAB راموفارمين
925078 قرص لوتیراستام 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 500MG TAB راموفارمين
925079 قرص لووسیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین LEVOCETIRIZINE (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
925080 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 75MG CAP راموفارمين
925081 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 150MG CAP راموفارمين
925082 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALORAMIN® 20 MG TAB راموفارمين
925083 شربت كتوتیفن ( كترام ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETRAM® 1MG/5ML 120ML SYRUP راموفارمين
925084 کپسول ارلیستات 60 میلی گرم 50ع - راموفارمین FAT-STOP EXIR® 60MG CAP راموفارمين
925085 قرص ملاتونین 3 میلی گرم 30ع - راموفارمین MELATONIN (RAMOPHARMIN) 3MG TAB 100 راموفارمين
925086 قرص دیكلوفناك پتاسیم ( لوفناك ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین LOFENAC® 50MG TAB راموفارمين
925087 قرص كتورولاك ( توراپین ) 10 میلی گرم - راموفارمین TORAPAIN® 10MG TAB راموفارمين
925088 استریپ دهانی ویتامین د3 ( تینورام ) 10ع - راموفارمین VITAMIN D3 THINORAM® 2000 IU SACHET 10 راموفارمين
925089 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 م.ل OTC !! راموفارمين
925090 شربت رانیتیدین 120میلی 1 ع - راموفارمین !! راموفارمين
928001 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 200MG TAB آفاشيمي
928002 قرص سفكسیم 400 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 400MG TAB آفاشيمي
928003 قرص كوآموكسی كلاو 375م.گ 20ع- آفاشیمی CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB آفاشيمي
928004 قرص كوآموكسی كلاو 625م.گ 20ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB آفاشيمي
928005 كپسول آموكسی سیلین 250م.گ 100ع- آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG CAP آفاشيمي
928006 كپسول آفا موکس (آموكسي سيلين )500 م.گ 100ع - آفاشيمي AMOXICILLIN 500MG CAP آفاشيمي
928007 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG CAP آفاشيمي
928008 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 500MG CAP آفاشيمي
928009 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
928010 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
928011 سوسپانسیون سفكسیم 100م.گ/50 م.ل 1ع - آفاشیمی CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP آفاشيمي
928012 سوسپانسيون آفاکسيم ( سفكسيم) 100 م.گ/100 م.ل 1ع - آفاشيمي CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP آفاشيمي
928013 سوسپانسیون سفالكسین 125م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
928014 سوسپانسیون سفالكسین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
928015 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP آفاشيمي
928016 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP آفاشيمي
928017 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 228 م.گ 1ع - آفاشیمی CO AMOXICLAV (AFA CHEMIE) 228MG/5ML POWDER FOR SUSP آفاشيمي
928018 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 457 م.گ 1ع - آفاشیمی CLAVIMAX ® 457 آفاشيمي
928019 ویال سفتریاكسون 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON® 500MG VIAL آفاشيمي
928020 ویال سفتریاكسون 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON®1G VIAL آفاشيمي
928021 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین250/250 میلی گرم 1ع - آفاشیمی CILAPENEM®(250+250)MG VIAL آفاشيمي
928022 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین500/500 میلی گرم 1ع - آفاشیمی Cilapenem®(500+500)MG VIAL آفاشيمي
928023 ویال مروپنم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®500MG VIAL آفاشيمي
928024 ویال مروپنم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®1G VIAL آفاشيمي
928025 ویال سفتازیدیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®500MG VIAL آفاشيمي
928026 ویال سفتازیدیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®1G VIAL آفاشيمي
928027 ویال سفتازیدیم 2000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®2G VIAL آفاشيمي
928028 ویال سفازولین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®250MG VIAL آفاشيمي
928029 ویال سفازولین 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®500MG VIAL آفاشيمي
928030 ویال سفازولین 1000م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL® 1G VIAL آفاشيمي
928031 ویال سفتی زوكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®500MG VIAL آفاشيمي
928032 ویال سفتی زوكسیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®1G VIAL آفاشيمي
928033 کپسول سفکسیم 200 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 200MG TAB آفاشيمي
928034 کپسول سفکسیم 400 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 400MG TAB آفاشيمي
928035 ویال سفوتاكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
928036 ویال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
928037 ویال سفپیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
928038 ویال سفپیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
928039 ویال سفپیم 2 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 2G VIAL آفاشيمي
928040 كپسول آمپی سیلین 500 م.گ 100 ع - آفا شیمی AMPICILLIN (AFA CHEMIE) 500MG CAP آفاشيمي
928041 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین250/250 میلی گرم 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928042 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین500/500 میلی گرم 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928043 ویال مروپنم 500 م.گ 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
928044 ویال مروپنم 1000 م.گ 10ع - آفاشیمی !! آفاشيمي
929001 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 100ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929002 قرص رانیتیدین ( تدافارم ) 150 میلی گرم 100ع - تهران دارو RANITIDINE 150MG TAB تهران دارو
929003 قرص ستیریزین ( آلرآف ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB تهران دارو
929004 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB تهران دارو
929005 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 40 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
929006 كپسول امپرازول ( امزول ) 20 میلی گرم 14ع - تهران دارو OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران دارو
929007 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو ASA 80MG EC TAB تهران دارو
929008 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو DIMETHICONE 40MG TAB تهران دارو
929009 قرص سیپروهپتادین 100ع - تهران دارو CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB تهران دارو
929010 قرص كلونازپام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 1MG TAB تهران دارو
929011 قرص كلونازپام 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 2MG TAB تهران دارو
929012 قرص لوزارتان ( تدافارم ) 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB تهران دارو
929013 قرص مونته لوكاست ( لوكاستد) 10میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB تهران دارو
929014 قرص مونته لوكاست (لوكاستد) 5 میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 5MG CHEWABLE TAB تهران دارو
929015 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
929016 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 10MG CAP تهران دارو
929017 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP تهران دارو
929018 قرص متوكاربامول ( رُباكسول ) 500میلی گرم 100ع -تهران دارو METHOCARBAMOL 500MG TAB تهران دارو
929019 قرص فكسوفنادین( فکسوتد ) 120 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOFENADINE 120MG TAB تهران دارو
929020 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 100MG TAB تهران دارو
929021 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 50MG TAB تهران دارو
929022 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو ACICLOVIR 400MG TAB تهران دارو
929023 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 20ع - تهران دارو ACICLOVIR 800MG TAB تهران دارو
929024 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB تهران دارو
929025 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 1MG TAB تهران دارو
929026 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 10MG TAB تهران دارو
929027 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 5MG TAB تهران دارو
929028 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین10 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران دارو
929029 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران دارو
929030 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو EZETIMIBE 10MG TAB تهران دارو
929031 قرص استامینوفن (استامین)325 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
929032 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران دارو
929033 قرص الانزاپین 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو OLANZAPINE 15MG TAB تهران دارو
929034 قرص الانزاپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو OLANZAPINE 2.5MG TAB تهران دارو
929035 قرص افلوكساسین ( افلوزین ) 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو OFLOXACIN 400MG FC TAB تهران دارو
929036 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB تهران دارو
929037 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB تهران دارو
929038 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB تهران دارو
929039 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG TAB تهران دارو
929040 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG TAB تهران دارو
929041 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 50 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 50MG TAB تهران دارو
929042 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 100 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 100MG TAB تهران دارو
929043 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو BUSPIRONE 5MG TAB تهران دارو
929044 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 10 میلی گرم 50ع - تهران دارو BUSPIRONE 10MG TAB تهران دارو
929045 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB تهران دارو
929046 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB تهران دارو
929047 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB تهران دارو
929048 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 250MG TAB تهران دارو
929049 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 500MG TAB تهران دارو
929050 قرص آملوراید هیدروكلروتیازید ( تداراید ) 100ع - تهران دارو AMILORIDE-H 5+50MG TAB تهران دارو
929051 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 25میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 25MG TAB تهران دارو
929052 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 10میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 10MG TAB تهران دارو
929054 قرص ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران دارو
929055 قرص ترامادول ( تدامول ) 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران دارو
929056 قرص آهسته رهش ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL SR 100MG TAB تهران دارو
929057 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 100ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929058 قرص تولترودین (تولرین)1 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 1MG TAB تهران دارو
929059 قرص تولترودین (تولرین) 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 2MG TAB تهران دارو
929060 قرص تیزانیدین ( تیزاتد ) 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو TIZANIDINE 4MG TAB تهران دارو
929061 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو DONEPEZIL 10MG TAB تهران دارو
929062 قرص سیپروفلوكساسین ( تدافارم )250 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB تهران دارو
929063 قرص سیپروفلوكساسین ( سیپروتد) 500 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB تهران دارو
929064 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 40 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 40MG TAB تهران دارو
929065 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 20 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 20MG TAB تهران دارو
929067 قرص سرما خوردگی فلوگریفن ( روز، شب ) 60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929068 قرص فورازولیدون ( فورابن ) 100ع - تهران دارو FURAZOLIDONE 100MG TAB تهران دارو
929069 قرص سرما خوردگی فورت گریفن ( روز، شب ) 100ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929070 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 12.5MG TAB تهران دارو
929071 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 25MG TAB تهران دارو
929072 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 6.25MG TAB تهران دارو
929073 قرص سرماخوردگی(كاف گریفن) (روز، شب)60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929074 قرص كلسیم د ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CALCIUM-D TAB تهران دارو
929075 قرص كلسیم دی فورت ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CAD-D تهران دارو
929076 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 25MG TAB تهران دارو
929077 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 50MG TAB تهران دارو
929078 قرص كلوپیدوگرل (تویکس ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو CLOPIDOGREL 75MG TAB تهران دارو
929079 قرص كوتریماكسازول اطفال ( كوتریكسول ) 100/20 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB تهران دارو
929080 قرص كوتریماكسازول بزرگسال ( كوتریكسول ) 400/80 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB تهران دارو
929081 قرص كوتریماكسازول فورت ( كوتریكسول ) 800/160 میلی گرم 50ع- تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB تهران دارو
929082 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 12MG TAB تهران دارو
929083 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 4MG TAB تهران دارو
929084 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 8MG TAB تهران دارو
929085 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )100ع - تهران دارو ADULT COLD TAB تهران دارو
929086 قرص سرماخوردگی كودكان ( گریفن ) 100ع - تهران دارو CHILDREN COLD TAB تهران دارو
929087 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو GLICLAZIDE 80MG TAB تهران دارو
929088 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB تهران دارو
929089 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 100ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
929090 قرص لیزینوپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 10MG TAB تهران دارو
929091 قرص لیزینوپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 20MG TAB تهران دارو
929092 قرص لیزینوپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 5MG TAB تهران دارو
929093 قرص لیتیم كربنات ( لیتمون ) 300 میلی گرم 100ع - تهران دارو LITHIUM CARBONATE 300MG TAB تهران دارو
929094 قرص لووستیریزین (لوسیزین)5 میلی گرم 30ع - تهران دارو LEVOCETIRIZINE 5MG TAB تهران دارو
929095 قرص مبورین ( مورین )135میلی گرم 50ع - تهران دارو MEBEVERINE HCL 135MG TAB تهران دارو
929096 قرص نالیدیكسیك اسید ( نالیدكس ) 100ع - تهران دارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB تهران دارو
929097 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB تهران دارو
929100 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 20ع - تهران دارو ITRACONAZOLE 100MG CAP تهران دارو
929101 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن ( تدافن ) 400 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG PEARL تهران دارو
929102 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 50MG CAP تهران دارو
929103 كپسول دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100میلی گرم 30ع - تهران دارو DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP تهران دارو
929104 كپسول زونیساماید ( زونیتد ) 100 میلی گرم 60ع - تهران دارو ZONISAMIDE 100MG CAP تهران دارو
929105 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 100 میلی گرم 80ع - تهران دارو CELECOXIB 100MG CAP تهران دارو
929106 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو CELECOXIB 200MG CAP تهران دارو
929108 كپسول ففوركس30ع - تهران دارو FEFOREX® CAP 2*15 تهران دارو
929109 كپسول ففوركس پلاس 30ع - تهران دارو FEFOREX PLUS تهران دارو
929110 كپسول گاباپنتین ( نوپینتین ) 300میلی گرم 30ع - تهران دارو GABAPENTIN 300MG CAP تهران دارو
929111 كپسول لوپرامید ( لومیدكس ) 30ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
929112 كپسول مولتی ویتامین 100 ع - تهران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP تهران دارو
929114 قرص ونلافاكسین( وكسور ) 37.5میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران دارو
929115 قرص ونلافاكسین (وكسور ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 75MG TAB تهران دارو
929116 قرص متوپرولول ( تداپرول ) 50میلی گرم 30ع - تهران دارو METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB تهران دارو
929118 كپسول ایبوپروفن ( تدافن ) 200 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG PEARL تهران دارو
929119 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 5 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 5MG TAB تهران دارو
929120 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 10 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 10MG TAB تهران دارو
929121 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 10MG TAB تهران دارو
929122 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 15MG TAB تهران دارو
929123 كپسول پروبایوتیك ( فوربیوكپ ) 24ع - تهران دارو !! تهران دارو
929124 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 2.6 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 2.6MG TAB تهران دارو
929125 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 6.4 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 6.4MG TAB تهران دارو
929126 قرص آملوراید-اچ ( تداراید - اچ ) 100ع - تهران دارو TEDARIDE-H® 5/50MG TAB تهران دارو
929127 قرص تریامترن-اچ (تریامترن / هیدروكلروتیازید ) 25/50میلی گرم 100ع - تهران دارو TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM® TAB تهران دارو
929128 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 400میلی گرم 50ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 400IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929129 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 100 میلی گرم 60ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 100IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929130 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 600 میلی گرم 50ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 600IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929131 كپسول امگا 3 ( تداژل ) 1000میلی گرم 50ع - تهران دارو OMEGA-3 TEDAGEL® 1000MG SOFTGEL تهران دارو
929132 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو VOXAM® 100MG TAB تهران دارو
929133 قرص والسارتان ( واساران ) 40 میلی گرم 30ع- تهران دارو VASARAN® 40MG TAB تهران دارو
929134 قرص والسارتان (واساران ) 80 میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 80MG TAB تهران دارو
929135 قرص والسارتان ( واساران ) 160میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 160MG TAB تهران دارو
929136 كپسول پنتوپرازول ( پنتوبست ) 20 میلی گرم 28ع - تهران دارو PANTOBEST® 20MG CAP تهران دارو
929137 كپسول پنتوپرازول ( پنتوبست ) 40میلی گرم 28ع - تهران دارو PANTOBEST® 40MG CAP تهران دارو
929138 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو Mebeverin-Tedapharm 200 mg تهران دارو
929139 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 15میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoperazole-Tedapharm 15mg تهران دارو
929140 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 30میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoprazole-Tedapharm30(lansozol) تهران دارو
929141 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو Olanzapine-Tedafarm 5mg تهران دارو
929142 قرص هیدروكلوتیازید_لوزارتان 12.5/50 میلی گرم 50ع - تهران دارو LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB تهران دارو
929143 کپسول ارلیستات ( ارلیست ) 120میلی گرم 20ع - تهران دارو ORLISET® 120MG CAP تهران دارو
929144 كپسول اكالیپتوس 1500 میلی گرم 5ع - تهران دارو EUCALYPTUS-TEDAGEL® 1.5G SOFTGEL (FOR INH) تهران دارو
929145 كپسول ونلافاكسین ( وكسور ) 150 میلی گرم 20ع - تهران دارو VEXOR ER® 150MG EXTENDED RELEASE CAP تهران دارو
929146 كپسول تامسولوسین 30ع - تهران دارو TEDALOSIN® 0.4MG CAP تهران دارو
929147 كپسول زونیساماید 50 میلی گرم 60ع - تهران دارو ZONITED® 50MG CAP تهران دارو
929148 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 60MG TAB تهران دارو
929149 كپسول امگا 9.6.3 ( تداژل ) 1200 میلی گرم 50ع - تهران دارو !! تهران دارو
929150 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 28ع - تهران دارو ROSUVASTATIN (TEHRAN DAROU) 20MG TAB تهران دارو
929151 قرص فكسوفنادین ( فكسوتد ) 180 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 180MG TAB تهران دارو
929152 كپسول دایمتیكون 125 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 125MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929153 كپسول دایمتیكون 180 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 180MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929154 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 30ع - تهران دارو CITALOTED® 20MG TAB تهران دارو
929155 كپسول ایتراكونازول ( ایترانكس ) 100 میلی گرم 10ع - تهران دارو ITRANEX® 100MG CAP تهران دارو
929156 كپسول آپرپیتانت ( اپریتد ) 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران دارو APRITED® 125/80/80MG CAP تهران دارو
929157 قرص سیتالوپرام(سیتالوتد) 40 م.گ 30ع- تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
929158 قرص استامینوفن كدئین 300/20میلی گرم 100ع- تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (TEHRANDAROU) (300+20)MG TAB تهران دارو
929159 كپسول تامسولوسین (تدالوسین) 0.4 میلی گرم 30ع - تهران دارو TEDALOSIN® 0.4MG CAP تهران دارو
929160 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 40ع - تهران دارو ASA (TEHRANDAROU) 80MG EC TAB تهران دارو
929161 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929162 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 7ع- تهران دارو LEVOFLOXACIN (TEHRAN DAROU) 500MG TAB تهران دارو
929163 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 30ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
929164 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 30ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929165 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )30ع - تهران دارو GRIPHEN® ADULT TAB تهران دارو
929166 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929167 كپسول دایمتیكون 125 میلی گرم 30ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 125MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929168 كپسول دایمتیكون 180 میلی گرم 30ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 180MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929169 كپسول(سافت ژل) روغن دانه كدو360م گ.50عددی-تهران دارو !! تهران دارو
929170 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 40ع - تهران دارو LOMIDEX® 2MG TAB تهران دارو
929171 قرص دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929172 قرص رانیتیدین ( رانیتیكس ) 150 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929173 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
929174 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (قرص گریفن ) 30ع OTC - تهران دارو !! تهران دارو
929175 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع جديد - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
929176 قرص استامینوفن ( استامین) 325 م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929177 قرص استامینوفن ( استامین) 500م.گ 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929178 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
929179 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - تهران دارو !! تهران دارو
929180 كپسول ویتامین آ ( تداژل ) 25000 م.گ 60ع - تهران دارو !! تهران دارو
929181 كپسول ویتامین آ ( تداژل ) 50000 م.گ 60ع - تهران دارو !! تهران دارو
930001 كپسول زینك پلاس (روی+ویتامین های گروه ب) 60ع - ویتالیا ZINK PLUS MULTIVITAMIN <VITALIA> CAP اسپيد شاهد
930002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث) 60ع - ویتالیا EISEN PLUS <VITALIA> TAB اسپيد شاهد
930007 كپسول زینك پلاس + ویتامین ث 60ع - ویتالیا VITALIA VITAMIN C PLUS ZINK® CAP 60 اسپيد شاهد
931001 اپلیكاتور واژینال كرم و ژل ( وی جی)6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931002 اپلیكاتور وی تی 6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931003 ژل موضعی كلیندامایسین+ترتینوئین ( آكنومیس ) 0.25 + 1.2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE / TERTINOIN 1.2/0.025% GEL کيش مديفارم
931006 كرم موضعی كالامین 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم CALAMINE 8% 30G CREAM کيش مديفارم
931007 پماد موضعی كالاندولا 1ع- كیش مدیفارم CALENDULA TOP OINT کيش مديفارم
931008 كرم موضعی كاپسایسین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.025% CREAM کيش مديفارم
931009 كرم موضعی كاپسایسین 0.075 درصد1 ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.075% CREAM کيش مديفارم
931010 ژل موضعی كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کيش مديفارم
931011 كرم واژینال كلیندامایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM کيش مديفارم
931012 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM کيش مديفارم
931013 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع- كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کيش مديفارم
931014 كرم موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM کيش مديفارم
931015 كرم واژینال كلوتریمازول 1درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM کيش مديفارم
931016 كرم واژینال كلوتریمازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM کيش مديفارم
931017 ژل موضعی دیكلوفناك 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL کيش مديفارم
931018 ژل موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL کيش مديفارم
931019 ژل موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL کيش مديفارم
931020 ژل موضعی ایبوپروفن ( رابوفن ) 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم IBUPROFEN 5% TOP GEL کيش مديفارم
931021 كرم موضعی كتوكونازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM کيش مديفارم
931022 ژل موضعی مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL کيش مديفارم
931023 ژل واژینال مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL کيش مديفارم
931024 كرم موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931025 پماد موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G OINT کيش مديفارم
931026 پماد موضعی موپیروسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MUPIROCIN 2% OINT کيش مديفارم
931027 كرم موضعی فنی توئین سدیم 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM کيش مديفارم
931028 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5 درصد 1ع - كیش مدیفارم PIROXICAM 0.5% GEL کيش مديفارم
931029 ژل واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL کيش مديفارم
931030 پماد موضعی رز ماری 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم ROSEMARRY MEDIPHARM® (KISH MEDIPHARM) OINTMENT کيش مديفارم
931031 كرم موضعی ترتینوئین 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN (MEDIPHARM) 0.05% 15G CREAM کيش مديفارم
931032 كرم واژینال تریپل سولفا 1ع - كیش مدیفارم TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM کيش مديفارم
931033 پماد موضعی زینك اكساید 25 درصد 1ع - كیش مدیفارم ZINC OXIDE 25% 30G OINT کيش مديفارم
931034 محلول كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
931035 محلول موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
931036 محلول موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931037 محلول موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL کيش مديفارم
931038 محلول موضعی ماینوكسیدیل 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931039 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931043 لوسیون مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MEGACORT® 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931045 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 30 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 30ML کيش مديفارم
931046 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 60 میلی لیتر 1ع- كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 60ML کيش مديفارم
931047 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 250ML کيش مديفارم
931048 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 1000 میلی لیتر 1ع- كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 1L کيش مديفارم
931049 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 3.8L کيش مديفارم
931050 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 250ML کيش مديفارم
931051 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 1000 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 1L کيش مديفارم
931052 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 3.8L کيش مديفارم
931053 دوش واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 250ML VAG DOUCHE کيش مديفارم
931055 قرص بوپرنورفین 0.4 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 0.4MG SL TAB کيش مديفارم
931056 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 2MG SL TAB کيش مديفارم
931057 قرص بوپرنورفین 8 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 8MG SL TAB کيش مديفارم
931058 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 6.25MG TAB کيش مديفارم
931059 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 12.5MG TAB کيش مديفارم
931060 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 25MG TAB کيش مديفارم
931065 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم EZETIMIBE 10MG TAB کيش مديفارم
931066 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 60MG TAB کيش مديفارم
931067 قرص فكسوفنادین ( فكسامین ) 120 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 120MG TAB کيش مديفارم
931068 قرص ملوكسیكام (موبیفارم) 7.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 7.5MG TAB کيش مديفارم
931069 قرص ملوكسیكام ( موبیفارم ) 15 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 15MG TAB کيش مديفارم
931070 قرص اوكسكاربازپین 150 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 150MG TAB کيش مديفارم
931071 قرص اوكسكاربازپین 300 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 300MG TAB کيش مديفارم
931072 قرص اوكسكاربازپین 600 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 600MG TAB کيش مديفارم
931073 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 4 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 4MG TAB کيش مديفارم
931074 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 8 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 8MG TAB کيش مديفارم
931075 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 12 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 12MG TAB کيش مديفارم
931076 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB کيش مديفارم
931077 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB کيش مديفارم
931078 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB کيش مديفارم
931079 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB کيش مديفارم
931080 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 10MG TAB کيش مديفارم
931081 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 20MG TAB کيش مديفارم
931082 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 5MG TAB کيش مديفارم
931083 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 10MG TAB کيش مديفارم
931084 كپسول كلیندامایسین 150 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP کيش مديفارم
931085 كپسول كلیندامایسین 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN 300MG CAP کيش مديفارم
931089 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 1.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 1.5MG CAP کيش مديفارم
931090 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 3 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 3MG CAP کيش مديفارم
931091 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 4.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 4.5MG CAP کيش مديفارم
931092 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 6 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 6MG CAP کيش مديفارم
931093 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 20ع - كیش مدیفارم ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP کيش مديفارم
931094 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم OMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
931095 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 15 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 15MG CAP کيش مديفارم
931096 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 30 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 30MG CAP کيش مديفارم
931097 كپسول پنتوپرازول ( پنتوفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم PANTOPRAZOLE 20MG TAB کيش مديفارم
931098 كپسول پنتوپرازول ( پنتوفارم ) 40 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم PANTOPRAZOLE 40MG TAB کيش مديفارم
931099 كپسول اس امپرازرول ( نكسیفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم ESOMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
931101 كپسول سرترالین 50 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم SERTRALINE HCL 50MG CAP کيش مديفارم
931102 كپسول سرترالین 100 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم SERTRALINE HCL 100MG CAP کيش مديفارم
931103 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP کيش مديفارم
931104 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP کيش مديفارم
931105 ژل موضعی ترتینوئین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.025% GEL کيش مديفارم
931106 ژل موضعی ترتینوئین 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.05% GEL کيش مديفارم
931107 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 20 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 20MG CAP کيش مديفارم
931108 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 30 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 30MG CAP کيش مديفارم
931109 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 60 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 60MG CAP کيش مديفارم
931110 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MEGAFEN® CAP کيش مديفارم
931111 قرص كوئتیاپین (کوئمایند) 100 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 100MG TAB کيش مديفارم
931112 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 150 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 150MG TAB کيش مديفارم
931113 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 200 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 200MG TAB کيش مديفارم
931114 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 25MG TAB کيش مديفارم
931117 كپسول اس امپرازول (نكسیفارم) 40 م.گ 14ع - كیش مدیفارم NEXIPHARM® 40MG CAP کيش مديفارم
931118 كپسول ایتراكونازول (مایكومیس ) 100 م.گ 10ع - كیش مدیفارم MYCOMISS® 100MG CAP کيش مديفارم
931119 كپسول امپرازول ( مپرازون ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم MEPRAZON® 20MG CAP کيش مديفارم
931120 قرص سوماتریپتان ( سومیگرال ) 50 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN (MEDIPHARM) 50MG FC TAB کيش مديفارم
931121 قرص بی پریدین 2م گ -100ع-كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931122 كپسول ریواستیگمین 1.5 م.گ 30ع !! کيش مديفارم
931123 قرص سیتاگلیپتین فسفات 25 م.گ 28ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931124 سيتانورم (سيتاگليپتين) فسفات 50 م.گ 28 ع - كيش مديفارم !! کيش مديفارم
931125 قرص سیتاگلیپتین فسفات 100 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931126 قرص سیتاپلاس 50+500 م.گ 28 ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931127 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 5 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931128 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 10 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931129 قرص رزوواستاتین كلسیم ( لیپومیس ) 20 م.گ 30ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
932001 قرص آكاربوز (آكارماكس) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 100MG TAB تهران شيمي
932002 قرص آكاربوز (آكارماكس) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 50MG TAB تهران شيمي
932003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران شيمي
932004 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی AMLODIPINE 5MG TAB تهران شيمي
932005 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران شيمي
932006 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران شيمي
932007 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 10MG TAB تهران شيمي
932008 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932009 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 40 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 40MG TAB تهران شيمي
932010 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB تهران شيمي
932011 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 3ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB تهران شيمي
932012 قرص بی پریدین ( نیموسكار ) 2 میلی گرم 100ع - تهران شیمی BIPERIDEN HCL 2MG TAB تهران شيمي
932013 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500میلی گرم قوطی 50ع - تهران شیمی CALCIUM CARBONATE 500MG TAB تهران شيمي
932014 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 20ع- تهران شیمی CLARITHROMYCIN 250MG TAB تهران شيمي
932015 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 500 میلی گرم 20ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 500MG TAB تهران شيمي
932016 قرص كلوزاپین(كلوزاپكس) 100 م.گ 100ع- تهران شیمی CLOZAPINE 100MG TAB تهران شيمي
932017 قرص كلوزاپین ( كلوزاپكس ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CLOZAPINE 25MG TAB تهران شيمي
932018 قرص اندانسترون ( دمیترون )4 میلی گرم 40ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG TAB تهران شيمي
932019 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB تهران شيمي
932020 قرص دیفنوكسیلات 100ع - تهران شیمی DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB تهران شيمي
932021 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB تهران شيمي
932022 قرص اریترومایسین (اریترماكس)400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB تهران شيمي
932023 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE 60MG TAB تهران شيمي
932024 قرص گلی بنكلامید ( گلیبوتكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLIBENCLAMIDE 5MG TAB تهران شيمي
932025 قرص هیوسین ( هیوتكس ) 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB تهران شيمي
932026 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی IBUPROFEN 400MG TAB تهران شيمي
932027 قرص لوراتادین 10میلی گرم 100ع - تهران شیمی LORATADINE 10MG TAB تهران شيمي
932028 قرص لوواستاتین ( لوواسترول ) 20 میلی گرم 100ع - تهران شیمی LOVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932029 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METFORMIN HCL 500MG TAB تهران شيمي
932030 قرص مترونیدازول ( متروماكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 250MG TAB تهران شيمي
932031 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 250MG TAB تهران شيمي
932032 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 500MG TAB تهران شيمي
932033 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB تهران شيمي
932034 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB تهران شيمي
932035 قرص روکشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 100ع - تهران شیمی DIGESTIVE EC TAB تهران شيمي
932036 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی OXAZEPAM 10MG TAB تهران شيمي
932037 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932038 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 40 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB تهران شيمي
932039 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RABEPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932040 قرص سیمواستاتین ( سیواسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SIMVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932041 قرص سوماتریپتان (سومیتركس) 100 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB تهران شيمي
932042 قرص كلسیم +د ( ساپ دی كال ) 50ع - تهران شیمی CALCIUM-D TAB تهران شيمي
932043 قرص تربینافین 30ع - تهران شیمی TERBINAFINE HCL 250MG TAB تهران شيمي
932044 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 100MG TAB تهران شيمي
932045 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 300MG TAB تهران شيمي
932046 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران شيمي
932047 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران شيمي
932048 قرص ترازودون ( ترازولكس ) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAZODONE HCL 50MG TAB تهران شيمي
932049 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB تهران شيمي
932050 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB تهران شيمي
932051 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران شيمي
932052 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم م.گ 30ع- تهران شیمی VENLAFAXINE 75MG TAB تهران شيمي
932053 كپسول آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP تهران شيمي
932054 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - تهران شیمی CELECOXIB 100MG CAP تهران شيمي
932055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تهران شیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران شيمي
932056 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ 5ع- تهران شیمی CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP تهران شيمي
932057 آمپول متوكلوپرامید ( دمتیك ) 10 میلی گرم /میلی لیتر 100ع - تهران شیمی METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP تهران شيمي
932058 آمپول اندانسترون ( دمیترون ) 4 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP تهران شيمي
932059 آمپول گرانی سترون 5ع - تهران شیمی GRANISETRON 1MG/1ML AMP تهران شيمي
932060 آمپول هیوسین ( هیوتكس ) 20 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP تهران شيمي
932061 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 5 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP تهران شيمي
932062 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 15 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP تهران شيمي
932063 آمپول كلرپرومازین ( نورمازین ) 50 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932064 آمپول پرومتازین ( كموپروزین ) 50 میلی گرم 5ع - تهران شیمی PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932065 آمپول پیروكسیكام ( روماكام ) 10ع - تهران شیمی PIROXICAM 20MG/1ML AMP تهران شيمي
932066 آمپول ترامادول 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP تهران شيمي
932067 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP تهران شيمي
932068 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP تهران شيمي
932069 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP تهران شيمي
932070 سوسپانسیون كوتریموكسازول ( كوتریكسول ) 1ع - تهران شیمی CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
932071 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع - تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP تهران شيمي
932072 سوسپانسیون اریترومایسین ( اریتروماكس ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
932073 شربت گایافنزین 1ع - تهران شیمی GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
932074 شربت هیدروكسی زین 1ع - تهران شیمی HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP تهران شيمي
932075 سوسپانسیون ایبوپروفن (ایبوپین)100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP تهران شيمي
932076 سوسپانسیون مترونیدازول ( متروماكس ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP تهران شيمي
932077 شربت پرومتازین ( كموپروزین ) 60 میلی لیتر 1 ع -تهران شیمی PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
932078 كرم كالامین ( كالامكس ) 8 درصد 1ع - تهران شیمی CALAMINE 8% 30G CREAM تهران شيمي
932079 كرم كلوبتازول ( كلوكورت ) 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM تهران شيمي
932080 پماد كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT تهران شيمي
932081 كرم كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM تهران شيمي
932082 كرم واژینال كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM تهران شيمي
932083 كرم دكسپانتنول ( دپانتكس ) 5 درصد 1ع - تهران شیمی DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM تهران شيمي
932084 پماد فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT تهران شيمي
932085 كرم فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM تهران شيمي
932086 كرم لیدوكائین پی ( زایلا پی ) 1ع - تهران شیمی LIDOCAINE P 15G CREAM تهران شيمي
932087 ژل واژینال مترونیدازول ( متروماكس ) 0.75 درصد 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL تهران شيمي
932088 ژل پیروكسیكام ( روماكام ) 1ع - تهران شیمی PIROXICAM 0.5% GEL تهران شيمي
932089 كرم تربینافین(بینافین) 1 درصد 1ع - تهران شیمی TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM تهران شيمي
932090 كرم واژینال تریپل سولفا 1ع - تهران شیمی TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM تهران شيمي
932091 آمپول دگزامتازون 10 ع - تهران شیمی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP تهران شيمي
932092 قرص آملودیپین 10 میلی گرم 100 ع - تهران شیمی AMLODIPINE 10MG TAB تهران شيمي
932093 شربت كتوتیفن ( زادیكس ) 1ع - تهران شیمی ZADIX® 1MG/5ML 100ML SYRUP تهران شيمي
932094 كپسول استامینوفن + ایبوبروفن + كافئین ( تری نوپین )40+200+325 میلی گرم 20ع - تهران شیمی TRINOPAIN® CAP تهران شيمي
932095 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500 میلی گرم ( بلیستر ) 100ع - تهران شیمی CALCIMAX® 500MG TAB تهران شيمي
932096 قرص سوماتریپتان ( سومیتركس ) 50 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMITREX® 50MG TAB تهران شيمي
932097 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 5MG TAB تهران شيمي
932098 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 10MG TAB تهران شيمي
932099 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 15MG TAB تهران شيمي
932100 قرص رالوكسیفن ( رالوكا ) 60میلی گرم 30ع - تهران شیمی RALOCA® 60MG TAB تهران شيمي
932101 كپسول دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی CHEMOFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تهران شيمي
932102 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 7.5میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 7.5MG TAB تهران شيمي
932103 قرص روپینیرول 0.25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.25MG TAB تهران شيمي
932104 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 1000میلی گرم 30ع - تهران شیمی METFORTEX® 1000MG TAB تهران شيمي
932105 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZIROCIN® 500MG TAB تهران شيمي
932106 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 25MG TAB تهران شيمي
932107 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 100MG TAB تهران شيمي
932108 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 5 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 5MG TAB تهران شيمي
932109 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 10 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 10MG TAB تهران شيمي
932110 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 15MG TAB تهران شيمي
932111 قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ANGIOVASC® 2.5MG TAB تهران شيمي
932112 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 120MG TAB تهران شيمي
932113 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 180MG TAB تهران شيمي
932114 قرص روپینیرول 0.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.5MG TAB تهران شيمي
932115 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 1MG TAB تهران شيمي
932116 قرص روپینیرول 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 5MG TAB تهران شيمي
932117 کپسول داتیسین 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DATICIN® 300MG CAP تهران شيمي
932118 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARICIN® 250MG/5ML SUSP تهران شيمي
932119 آمپول کموپروزین 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی CHEMOPROZIN® 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932120 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/5MG TAB تهران شيمي
932121 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/2.5MG TAB تهران شيمي
932122 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی RABIMIZOL® 20MG TAB تهران شيمي
932123 قرص والپروات سمی سدیم (دیواپوكس) 250 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 250MG TAB تهران شيمي
932124 قرص دی والپروئكس (دیواپوكس) 500 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 500MG TAB تهران شيمي
932125 قرص لوتیراستام ( لویستام) 250 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 250MG TAB تهران شيمي
932126 قرص لوتیراستام ( لویستام) 500 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 500MG TAB تهران شيمي
932127 قرص ریلوزول (ریلومكس ) 50 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RILUMAX® 50MG TAB تهران شيمي
932128 قرص پرامی پكسول (پراكسول) 0.7 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.7MG TAB تهران شيمي
932129 قرص پرامی پكسول (پراكسول ) 0.18 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.18MG TAB تهران شيمي
932130 كپسول آپرپیتانت 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران شیمی APREPITANT (TEHRAN CHEMIE) 125/80/80MG CAP تهران شيمي
932131 قرص روكشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 30ع !! تهران شيمي
932132 قرص استامینوفن كدِِئین 20/300 ع 100-تهران شیمی !! تهران شيمي
932133 شربت دمیترون 60 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
932134 شربت تی سی پان 120 م گ - تهران شیمی !! تهران شيمي
932135 قرص ویتامین ب1 ( تیامكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932136 قرص تترابنازین ( آكورا ) 25 م گ 50 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932137 قرص ریلوماكس 28 ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932138 ویال پروپوفول 50 1ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932140 كپسول ترینوپین 20ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
932141 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی !! تهران شيمي
935001 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق SIMVASTATIN 20MG TAB سجاد داروي شرق
935002 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 50MG TAB سجاد داروي شرق
935003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 100MG TAB سجاد داروي شرق
935004 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - سجاد داروی شرق OMEPRAZOLE 20MG CAP سجاد داروي شرق
935005 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 100MG CAP سجاد داروي شرق
935006 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 200MG CAP سجاد داروي شرق
935007 قرص متوپرولول ( متولوپرس ) 50 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB سجاد داروي شرق
935008 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 30MG TAB سجاد داروي شرق
935009 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 10MG CAP سجاد داروي شرق
935010 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 20MG CAP سجاد داروي شرق
935011 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق CLOPIDOGREL 75MG TAB سجاد داروي شرق
935012 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 15MG TAB سجاد داروي شرق
935013 قرص پیوگلیتازون 45 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 45MG TAB سجاد داروي شرق
935014 قرص كتورولاك ( ترادولاك ) 30ع - سجاد داروی شرق KETOROLAC 10MG TAB سجاد داروي شرق
935015 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 15 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 15MG CAP سجاد داروي شرق
935016 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 30 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 30MG CAP سجاد داروي شرق
935017 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP سجاد داروي شرق
935018 قرص رابپرازول ( پروتورابكس ) 20 میلی گرم 28ع - سجاد داروی شرق PROTORABEX® 20MG TAB سجاد داروي شرق
935019 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق BUPRENORPHINE (SAJAD DAROU) 2MG SL TAB سجاد داروي شرق
935020 قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم 50ع - سجاد داروی شرق VALPROATE SODIUM (SAJADDAROU) 200MG TAB سجاد داروي شرق
935021 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق FAMOTIDINE (SAJAD DAROU) 40MG TAB سجاد داروي شرق
935022 كپسول مبورین رتارد ( كولیبسان ) 200 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق COLIBSAN® 200MG ER CAP سجاد داروي شرق
935023 قرص تولترودین 1 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935024 قرص تولترودین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
935025 قرص آسپیرین 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ASA (SAJAD DAROU) 100MG CHEWABLE TAB سجاد داروي شرق
935026 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 0.5MG TAB سجاد داروي شرق
935027 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935028 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
935029 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 60 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 60MG TAB سجاد داروي شرق
935030 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 180 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 180MG TAB سجاد داروي شرق
935031 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 120 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 120MG TAB سجاد داروي شرق
937001 قرص جوشان استيل سيستئين 600 م.گ 10ع - آوه سينا !! آوه سينا
937002 قرص آسیكلوویر 200 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 200MG TAB آوه سينا
937003 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 400MG TAB آوه سينا
937004 قرص آسیكلوویر 800 م.گ 32ع - آوه سینا !! آوه سينا
937005 قرص آلندرونیت 70 م.گ 8ع - آوه سینا !! آوه سينا
937006 قرص آملودیپین آتورواستاتین 20/5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937007 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
937008 قرص دیكلوفناك پتاسیم (آویفناك) 50 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937009 قرص ستیریزین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937010 قرص رزوواستاتین 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937011 قرص رزوواستاتین 20 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937012 قرص رزوواستاتین 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937013 قرص فلوكونازول 100 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937014 قرص فلوكونازول 150 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
937015 قرص فلوكونازول 200 م.گ 4ع - آوه سینا !! آوه سينا
937016 قرص گلوكزامین 500 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937017 قرص گلوكزامین 750 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937018 قرص پنتوپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937019 قرص پنتوپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937020 قرص ویتامین ث جویدنی 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937021 قرص ویتامین ث جوشان 500 م.گ 10ع - آوه سینا !! آوه سينا
937022 قرص والسارتان 80 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937023 قرص والسارتان 160 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937024 قرص متوپرولول سوكسینات 47.5 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937025 قرص متوپرولول سوكسینات 95 م.گ 50ع - آوه سینا !! آوه سينا
937026 قرص آهن+اسید فولیك 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937027 قرص ال كارنتین 250 م.گ 100ع - آوه سینا !! آوه سينا
937028 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937029 قرص دفریپرون 500 م.گ 80ع - آوه سینا !! آوه سينا
937030 قرص دفراسیروكس 125 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937031 قرص دفراسیروكس 250 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937032 قرص دفراسیروكس 500 م.گ 28ع - آوه سینا !! آوه سينا
937033 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937034 كپسول سلكوكسیب 200 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937035 قرص اس امپرازول 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937036 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 25ع - آوه سینا !! آوه سينا
937037 قرص اس امپرازول 40 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937038 كپسول اس امپرازول 40 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
937039 قرص اس سیتالوپرام 10 م.گ 60ع - آوه سینا !! آوه سينا
937040 كپسول دلوكستین 20 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937041 كپسول دلوكستین 30 م.گ 30ع - آوه سینا !! آوه سينا
937042 كپسول دلوكستین 60 م.گ 40ع - آوه سینا !! آوه سينا
937043 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 م.گ 90ع - آوه سینا !! آوه سينا
937044 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (آوی گریپ) 20ع OTC- آوه سینا !! آوه سينا
937045 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 20ع - آوه سینا !! آوه سينا
939001 قرص كلوپیدوگرل ( پلاتومد ) 75 میلی گرم 30ع - تسنیم PLATOMED® 75MG TAB تسنيم
939002 قرص پیوگلیتازون ( دیاكات ) 15میلی گرم 30ع - تسنیم DIA-CUT® 15MG TAB تسنيم
939003 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم ( بلیستر ) 30ع - تسنیم PANTOPRAZOLE (TASNIM) 20MG CAP تسنيم
939004 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم ( ورقه ای ) 30ع - تسنیم PANTOPRAZOLE (TASNIM) 40MG CAP تسنيم
939005 کپسول تامسولوسين ( پروترال ) 0.4م.گ 30ع - تسنيم PROTRAL® 0.4MG CAP تسنيم
939006 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 5میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 5MG TAB تسنيم
939007 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 10میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 10MG TAB تسنيم
939008 قرص مونته لوكاست (آسمورال ) 10 میلی گرم 30ع- تسنیم ASMORAL® 10MG TAB تسنيم
939009 كپسول ژلاتینی كلسیم D ( تالیكوئید ) 1000 میلی گرم 50ع - تسنیم TALIQUID® (HEALTH CARE PRIVATE LTD) 400MG SOFT GEL CAP تسنيم
939010 قرص آدولت کلد ( زكاماكس ) 50ع - تسنیم ZOCAMAX® TAB تسنيم
939011 كپسول دیكلوفناك سدیم 50ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
939012 قرص زكاماكس پلاس 50ع - تسنیم ZOCAMAX PLUS® TAB تسنيم
939013 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
939014 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 50ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
939015 كپسول فروس گلایسین سولفات ( پل ایرون جی ) 30ع - تسنیم !! تسنيم
939016 كپسول فروس گلایسین سولفات + اسید فولیك (پلیرون اف ) 30ع - تسنیم PELLIRON F® CAP 3*10 تسنيم
939017 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 60 میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 60MG TAB تسنيم
939018 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 120میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 120MG TAB تسنيم
939020 قرص جویدنی مونته لوكاست ( آسمورال ) 5 میلی گرم 30ع - تسنیم ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB تسنيم
939021 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 250 میلی گرم 6ع - تسنیم AZPIN® 250MG TAB تسنيم
939022 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 1 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 1MG TAB تسنيم
939023 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 2 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 2MG TAB تسنيم
939024 كپسول فروس +فولیك اسید ( فولی دی ) 30ع -تسنیم FOLIDAY® CAP 3*10 تسنيم
939025 قرص جوشان ویتامین ث + عسل مانوكا + رزهیپ + پروپولیس + سالیكسا ( مییل سی ) 20ع - تسنیم MIELE C® EFF TAB 20 تسنيم
939026 كپسول ژلاتینی لیکوئید کلسیم 1000م گ + ویتامین د3 600 واحد-تسنیم) !! تسنيم
939027 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 500 میلی گرم 3ع - تسنیم AZPIN® 500MG TAB تسنيم
939028 كپسول ایزوترتینوئین ( نورم اسكین) 20م گ . 30ع - تسنیم NORMSKIN® 20MG CAP تسنيم
939029 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)250 م.گ 12 ع - تسنیم LINOQIN® 250MG TAB تسنيم
939030 قرص لووفلوكساسین (لینوكین)500 م.گ 6 ع - تسنیم LINOQIN® 500MG TAB تسنيم
939031 قرص رزوواستاتین(مینكور) 10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939032 قرص رزوواستاتین(مینكور) 20م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939033 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)5م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939034 قرص سولفیناسین سوكسینات(فناسیمین)10م گ -30ع-تسنیم !! تسنيم
939035 كپسول مزالازین (مزاتین) 500 میلی گرم 30ع - تسنیم !! تسنيم
939036 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 30ع - تسنیم !! تسنيم
939037 كپسول ژلاتینی پروژسترون(لوتوژل) 100 م.گ 10ع - تسنیم !! تسنيم
939038 كپسول ژلاتینی پروژسترون(لوتوژل) 200 م.گ 10ع - تسنیم !! تسنيم
939039 قرص تامسولوسين ( پروترال اپاس ) 0.4 ميلي گرم 30ع - تسنيم !! تسنيم
939040 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )5 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
939041 قرص سولیفناسین سوكسینات ( تاسیكر )10 م گ 30 ع - تسنیم !! تسنيم
939042 كپسول پروبی دایجستیس 30 ع - تسنیم !! تسنيم
939043 قرص لووفلوكساسین (لینوكین) 500 م.گ 7ع - تسنیم !! تسنيم
939044 قرص لاكتوفلورافم 7ع - تسنیم !! تسنيم
941001 سوسپانسیون خوراكی استامینوفن (ساسفن) 120 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941002 شربت تئوفیلین 120 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941003 شربت پیپرازین سیترات 60 سی سی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941004 شربت استامینوفن 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941005 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941006 شربت لوراتادین 60 م.ل 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941007 سوسپانسیون ایبوپروفن 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941008 قرص تئوفیلین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941009 قرص سرماخوردگی بزرگسالان فارما 100ع - فارماشیمی ADULT COLD (PHARMACHEMI) TAB فارما شيمي
941010 قرص سرماخوردگی اطفال 100ع - فارماشیمی CHILDREN COLD (PHARMACHEMIE) TAB فارما شيمي
941011 قرص دیفنوكسیلات 2.5 م.گ 100ع - فارماشیمی DIPHENOXYLATE (PHARMACHEMIE) 2.5MG TAB فارما شيمي
941012 قرص استامینوفن كدئین 10-300 م.گ 100ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (PHARMACHEMI) (300+10)MG TAB فارما شيمي
941013 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی ATENOLOL (PHARMACHEMI) 100MG TAB فارما شيمي
941014 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 20MG TAB فارما شيمي
941015 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 40MG TAB فارما شيمي
941016 قرص كلسیم - د 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941017 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 25MG TAB فارما شيمي
941018 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 50MG TAB فارما شيمي
941019 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی TRAMADOL (PHARMA) 100MG TAB فارما شيمي
941020 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - فارماشیمی LORATADINE (PHARMACHEMI) 10MG TAB فارما شيمي
941021 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941022 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 4ع - فارماشیمی SILDENAFIL (PHARMACHEMIE) 100MG TAB فارما شيمي
941023 قرص الانزاپین 5 م.گ 100ع - فارماشیمی SILDENAFIL-PHARMA® 50MG TAB فارما شيمي
941024 قرص تادالافیل 20 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941025 قرص تادالافیل 10 م.گ 4ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941026 قرص آسپرین (آ.اس.آ 80) 80 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941027 قرص گلوكزآمین سولفات 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941028 قرص گلوكزآمین سولفات 750 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941029 قرص استیل سیستئین 200 م.گ 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941030 قرص ازیتیمایب 10 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941031 كپسول تئوفیلین (پلت) 100ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941032 كپسول كوآنزیم كیوتن 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین (فارماپین) 200+40+325 م.گ 20ع -فارماشیمی PHARMAPAIN® CAP فارما شيمي
941034 كپسول آهن+اسید فولیك (آیروفول) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941035 پودر سوربیتول 5 گرمی 20ع - فارماشیمی SORBITOL (PHARMACHIMI) 5G SACHET فارما شيمي
941036 پودر باریم سولفات 150 گرمی 15ع - فارماشیمی BARIUM SULFATE 135G SACHET فارما شيمي
941037 پودر كلسترامین 4 گرمی 10ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941038 شیاف بیزاكودیل 5 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941039 شیاف بیزاكودیل 10 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941040 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 5ع - فارماشیمی DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP فارما شيمي
941041 شیاف استامینوفن 125 م.گ 5ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP فارما شيمي
941042 شیاف استامینوفن 325 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941043 شیاف دیكلوفناك 50 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941044 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE (PHARMA) 1% 50G VAG CREAM فارما شيمي
941045 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 20 گرمی 1ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941046 كرم واژینال كلیندامایسین 2% 40 گرمی 1ع - فارماشیمی CLINDAMYCIN (PHARMA) 2% 40G VAG CREAM فارما شيمي
941047 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE-PHARMA® 1% 15G TOP CREAM فارما شيمي
941048 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5% 60 گرمی 1ع - فارماشیمی PIROXICAM-PHARMA® 60G GEL فارما شيمي
941049 شیاف ناپروكسن 500 م.گ 5ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (ادالت فلو) 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941051 قرص فولیك اسید(FERRO-IRON) - فارماشیمی !! فارما شيمي
941052 قرص لوزارتان (لوزارفام) 25 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941053 قرص لوزارتان(لوزارفام) 50 م.گ 30ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
942001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB حکيم
942002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 50ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 500MG TAB حکيم
942003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
942004 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 100MG TAB حکيم
942005 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 300 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 300MG TAB حکيم
942006 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 0.5MG TAB حکيم
942007 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 1MG TAB حکيم
942008 قرص آسپیرین (آ.اس.آ ) 80 میلی گرم 100ع - حکیم ASA-HAKIM® 80MG EC TAB حکيم
942009 قرص آتنولول (آتنوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 100MG TAB حکيم
942010 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 10 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 10MG TAB حکيم
942011 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 20MG TAB حکيم
942012 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 40MG TAB حکيم
942013 قرص جوشان كلسیم 10ع - حكیم CALCIKIM+D® EFF TAB 20 حکيم
942014 قرص جوشان كلسیم د 20ع - حكیم CALCIUM D3-HAKIM® 500MG/200IU EFFERVESCENT TABLET حکيم
942015 قرص كارودیلول (كاردیول) 6.25 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 6.25MG TAB حکيم
942016 قرص كارودیلول (كاردیول) 12.5 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 12.5MG TAB حکيم
942017 قرص ستیریزین (ستریكیم) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CETRIKIM® 10MG TAB حکيم
942018 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942019 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942020 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 250MG TAB حکيم
942021 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
942022 قرص كلیدینیوم سی (لیبراكیم) 100ع - حكیم LIBRAKIM® TAB حکيم
942023 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - حكیم CLOPIDOGREL-HAKIM® 75MG TAB حکيم
942024 قرص كلوبازام (كلوزام) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CLOZAM® 10MG TAB حکيم
942025 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 25MG EC TAB حکيم
942026 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 50MG EC TAB حکيم
942027 قرص دیفنوكسیلات (دیفنوكیم) 2.5 میلی گرم 100ع - حکیم DIPHNOKIM® 2.5MG TAB حکيم
942028 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 100 میلی گرم 30ع - حكیم DICLOKIM® 100MG SR TAB حکيم
942029 قرص دنپزیل (آلزاكیم) 5 میلی گرم 30ع - حکیم ALZAKIM® 5MG TAB حکيم
942030 قرص گلی بنگلامید 5 میلی گرم 100ع - حكیم GLIBENCLAMIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942031 قرص گلوكزامین كندروتین 30ع - حكیم GLOCUSAMINE CHONDROITIN- TAB3*10 حکيم
942032 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 200 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 200MG TAB حکيم
942033 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 400MG TAB حکيم
942034 قرص لوپرامید 2 میلی گرم 100ع - حکیم LOPERAMIDE-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942035 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
942036 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم LOVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942037 قرص متوكلوپرامید 10 میلی گرم 100ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942038 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 50 میلی گرم 4ع - حكیم MIGRAKIM® 50MG TAB حکيم
942039 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 100 میلی گرم 6ع - حكیم MIGRAKIM® 100MG TAB حکيم
942040 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 200 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 200MG FC TAB حکيم
942041 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 300 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 300MG FC TAB حکيم
942042 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - حکیم OXAZEPAM-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942043 قرص پنتوپرازول (پنتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حکیم PANTOKIM® 20MG TAB حکيم
942044 قرص پنتوكسی فیلین (پنتافیل) 400 میلی گرم 100ع - حکیم PENTAFIL® 400MG ER TAB حکيم
942045 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942046 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB حکيم
942047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - حکیم RANITIDINE-HAKIM® 150MG TAB حکيم
942048 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB حکيم
942049 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 100MG TAB حکيم
942050 قرص سوتالول (سوتاکیم) 80 میلی گرم 100ع - حکیم SOTAKIM® 80MG TAB حکيم
942051 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم SIMVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942052 قرص تادالافیل (تاداكیم) 20 میلی گرم 4ع - حكیم TADAKIM® 20MG TAB حکيم
942053 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942054 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 30ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942055 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
942056 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942057 قرص جوشان ویتامین ث لیمویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942058 قرص جوشان ویتامین ث آلبالویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942059 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - حكیم CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP حکيم
942060 كپسول داكسی سایكلین (داكسی كیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
942061 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - حکیم ESOMEPRAZOLE-HAKIM® 20MG CAP حکيم
942062 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 100 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 100MG CAP حکيم
942063 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 300 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 300MG CAP حکيم
942064 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - حکیم GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP حکيم
942065 كپسول ایندومتاسین (ایندوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم INDOKIM® 25MG CAP حکيم
942066 كپسول امپرازول (امپراكیم) 20 میلی گرم 14ع - حکیم OMEPRAKIM® 20MG CAP حکيم
942067 كپسول ریفامپین 150 میلی گرم 100ع - حکیم RIFAMPIN-HAKIM® 150MG CAP حکيم
942068 كپسول ریفامپین 300 میلی گرم 100ع - حکیم RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP حکيم
942069 كپسول ریواستیگمین (اگزكیم) 1.5 میلی گرم 30ع - حکیم EXELON HGC 1.5MG CAP - BULK BLISTER حکيم
942070 كپسول ریواستیگمین (اگزاکیم)3 میلی گرم 30ع - حکیم EXEKIM® 3MG CAP حکيم
942071 كپسول تتراسایكلین (تتراکیم) 250 میلی گرم 100ع - حکیم TETRAKIM® 250MG CAP حکيم
942072 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
942073 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP حکيم
942074 قطره خوراكی مولتی ویتامین (مولتی كیم) 15 میلی لیتر 1ع - حكیم MULTIVITAMIN DROP حکيم
942075 سوسپانسیون استامینوفن 120 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP حکيم
942076 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن پرتقالی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942077 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن آلبالو (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942078 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن توت فرنگی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942079 محلول موضعی اریترومایسین 2درصد 60 میلی لیتری 1عدد - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% 60ML SOL حکيم
942080 محلول موضعی اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 60ML SOL حکيم
942081 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم MINOXIDIL-HAKIM® 5% TOP SOL حکيم
942082 پماد بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G OINT حکيم
942083 پماد تتراسایكلین 3درصد 15 گرمی 1ع - حکیم TETRACYCLINE-HAKIM® 3% OINT حکيم
942084 كرم بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G CREAM حکيم
942085 كرم هیدروكینون 4درصد 30 گرمی 1ع - حكیم ELDOKIM® 4% 30G CREAM حکيم
942086 ژل كلیندامایسین 1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم CLINDAMYCIN-HAKIM® 1% 15G GEL حکيم
942087 ژل دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 1درصد 60 گرمی 1ع - حكیم DICLOKIM® 1% 60G GEL حکيم
942088 ژل اریترومایسین 2درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% GEL حکيم
942089 ژل اریترومایسین 4درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 30G GEL حکيم
942090 ژل پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - حكیم PIROXICAM-HAKIM® 0.5% 60G GEL حکيم
942091 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
942092 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع- حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942093 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
942094 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942095 شربت ب - كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - حكیم VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP حکيم
942096 شربت ستیریزین (ستریكیم) 60 میلی لیتری 1ع - حكیم CETRIKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP حکيم
942097 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتری 1ع - حكیم KETOTIFEN-HAKIM® 1MG/5ML 120ML SYRUP حکيم
942098 شربت لوراتادین (لوراتكس) 60 میلی لیتر 1ع - حكیم LORATEX® 1MG/ML 60ML SYRUP حکيم
942099 قرص جویدنی ویتامین ث 250 میلی گرم 30ع - حكیم VITAMIN C-HAKIM® 250MG CHEWABLE TAB (3FLAVOR) 3*10 حکيم
942101 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
942102 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 30ع- حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942103 قرص جوشان مولتی ویتامین 20ع - حكیم !! حکيم
942104 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 20ع- حكیم !! حکيم
942105 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع- حكیم MEFENAMIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
942106 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكیم) 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
942107 قرص جوشان مولتی ویتامین اطفال 20ع - حكیم !! حکيم
942108 كپسول سافت ژل ویتامین ای 400 میلی گرم 100ع - حكیم VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL حکيم
942109 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - حکیم METOPROLOL-HAKIM® 50MG TAB حکيم
942110 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - حكیم DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942111 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوپروفن (تایلوكیم) 325 / 30 / 200 میلی گرم 30ع - حكیم TYLOKIM® 325/30/200MG CAP حکيم
942112 قرص بی پریدین 2 میلی گرم 100ع - حکیم BIPERIDEN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942113 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - حکیم MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942114 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 30ع - حكیم TIZANIDINE-HAKIM® 4MG TAB حکيم
942115 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942116 قرص جویدنی مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - حکیم MONTELUKAST-HAKIM® 5MG CHEWABLE TAB حکيم
942117 قطره استامینوفن توت فرنگی 15 میلی لیتر 1ع- حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
942118 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - حكیم EZETIMIBE 10MG TAB حکيم
942119 كپسول فنوفیبرات 200 میلی گرم 30ع - حكیم FENOFIBRATE 200MG CAP حکيم
942120 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - حکیم FEXOFENADINE 60MG TAB حکيم
942121 قرص استامینوفن كافئین (تایلوكیم اكسترا) 500/65 میلی گرم 30ع- حكیم TYLOKIM EXTRA® 500/65MG TAB حکيم
942122 قرص فروس سولفات ( فروشل) 50 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942123 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 30ع - حکیم PREGABALIN-HAKIM® 50MG CAP حکيم
942124 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - حكیم VENLAFAXINE-HAKIM® 75MG TAB حکيم
942125 قرص مونته لوكاست 10میلی گرم 30ع - حكیم MONTELUKAST-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942126 قرص والسارتان 80میلی گرم 30ع - حكیم VALSARTAN-HAKIM® 80MG TAB حکيم
942127 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - حكیم URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
942128 الگزیر دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - حکیم DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR حکيم
942129 كپسول پنتوپرازول (پنتوكیم) 40 م .گ 28ع - حکیم PANTOKIM® 40MG CAP حکيم
942130 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - حكیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
942131 قرص آتنولول (آنتوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 50MG TAB حکيم
942132 كپسول استنشاقی فورموترول (فرماگال) 12 میكروگرم 60ع - حکیم !! حکيم
942133 كپسول آمانتادین 100 میلی گرم 30ع - حکیم AMANTADINE-HAKIM® 100MG CAP حکيم
942134 قرص لوراتادین (لوراتكس) 10 میلی گرم 100ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
942135 شربت مولتی ویتامین (مولتی كیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم !! حکيم
942136 كپسول ویتامین ث/زینك 300/5 میلی گرم 30ع - حكیم VITAMIN C/ZINC-HAKIM® CAP حکيم
942137 قرص روكشدار د3 - 1000 واحد 100ع - حكیم VITAMIN D3 HAKIM 1000® F.C TAB 100 حکيم
942138 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
942139 قرص جویدنی ویتامین ث لیمویی250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942140 قرص جویدنی ویتامین ث آلبالویی 250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942141 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
942142 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 100ع - حكیم !! حکيم
942143 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - حكیم TERAZOSIN-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942144 قرص تایلوكیم اكسترا65/500 میلی گرم(استامینوفن500/كافِِیین65)-30 ع-حكیم(OTC) !! حکيم
942145 كپسول تایلوكیم(استامینوفن325/ایبوپروفن200/كافِیین30)-30 ع-حكیم-(OTC) !! حکيم
942146 شربت الگزیر دیفن هیدرامین-1 ش 60 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942147 قطره استامینوفن-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942148 قطره استامینوفن(توت فرنگی)-1 ش 15 میلی لیتری-حكیم-(OTC) !! حکيم
942149 قرص لوپرامید 2 م.گ-30 ع-حكیم-(OTC) !! حکيم
942150 كپسول فروس گلایسین سولفات 100 میلی.گرم 30 ع-حكیم !! حکيم
942151 قرص كلسیم +د 3 250/300 میلی گرم ع IU) 30 ) -حكیم !! حکيم
942152 كپسول هموكیم،زینك(فروس سولفات +اسید فولیك+ زینك سولفات) 30 ع-حكیم !! حکيم
942153 قرص جوشان مولتی كیم(مولتی ویتامین) 10ع - حكیم !! حکيم
942154 قرص ایبوكیم 200 م.گ (ایبوپروفن) (OTC) ع30 -حكیم !! حکيم
942155 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ پرتقالی 30 ع - حكیم !! حکيم
942156 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ آلبالویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942157 قرص جویدنی ویتامین ث 250 م.گ لیمویی 30 ع - حكیم !! حکيم
942158 قرص ویتامین 3د 2000 م.گ 100 ع - حكیم !! حکيم
942159 قرص ریلوزول 50 م.گ 60 ع - حكیم !! حکيم
942160 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ 5 ع- حكیم !! حکيم
942161 قرص ملاتونین 3 م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
942162 كپسول لانسوپرازول 15م.گ 30ع -حكیم !! حکيم
942163 الگزیردیفن هیدرامین 60م.ل 1ع(otc)-حكیم !! حکيم
942164 قرص ریزاتریپتان 10م.گ 4ع-حكیم !! حکيم
942165 كپسول پرگابالین 50 م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
942166 كپسول لانسوپرازول 30م.گ 30ع - حكیم !! حکيم
942167 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع- حكیم !! حکيم
942168 سوسپانسیون استامینوفن 120م.ل 1ع otc - حكیم !! حکيم
942169 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 30ع OTC- حكیم !! حکيم
942170 قطره آدكیم(ویتامین آ+د) 1 ع - حكیم !! حکيم
942171 قرص ویتامین د3 IU 1000 ع100 - حكیم !! حکيم
942172 قرص كلسی كیم پلاس (كلسیم+د3+زینك+منیزیم) 30ع - حكیم !! حکيم
942173 كپسول فروكیم 100 م.گ (فروس گلایسین سولفات ) 30ع - حكیم !! حکيم
942174 قرص لوتیراستام 250 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
942175 قرص لوتیراستام 500 م.گ 30 ع - حكیم !! حکيم
942176 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 م.گ 30ع OTC - حكیم !! حکيم
944001 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (TOLID DAROU) 250MG CAP توليدارو
944002 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 30MG CAP توليدارو
944003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو ATENOLOL (TOLID DAROU) 100MG TAB توليدارو
944004 دراژه بیزاكودیل 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو BISACODYL (TOLIDDAROU) 5MG TAB توليدارو
944005 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 10MG TAB توليدارو
944006 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 500 میلی گرم 20ع -تولیدارو CIPROQUINOL® 500MG TAB توليدارو
944007 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MONTELUKAST (T.D) 10MG TAB توليدارو
944008 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDDAROU) 120MG/5ML 60ML SOL توليدارو
944009 شربت دكسترومتورفان 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTROMETHORPHAN (TOLIDDAROU) 15MG/5ML 60ML SYRUP توليدارو
944010 شربت برونكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو BRONCHO TD® 120ML SYRUP توليدارو
944011 قطره خوراكی دایمتیكون (دایمتین) 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIN® ORAL DROP توليدارو
944012 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDAROU) DROP توليدارو
944013 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع - تولیدارو BURN OINTMENT (TOLIDARU) 30G OINT توليدارو
944014 پماد ترموراب 19 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 19G OINT توليدارو
944015 پماد كالاندولا (كالاندوتیدی) 15 گرمی 1ع - تولیدارو CALANDO T.D.® OINT توليدارو
944016 ژل موضعی آداپالن 0.1درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو ADAPALENE (TOLIDDAROU) 0.1% GEL توليدارو
944017 ژل موضعی رزماری (تیدی رز) 30 گرمی 1ع - تولیدارو TIDI ROSE® TOPICAL GEL 30G توليدارو
944018 كپسول آموكسی سیلین 500 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMOXICILLIN (TOLID DAROU) 500MG CAP توليدارو
944019 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - تولیدارو GEMFIBROZIL (TOLIDDAROU) 300MG CAP توليدارو
944020 كپسول ارلیستات 120 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDAROU) 120MG CAP توليدارو
944021 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDDAROU) 60MG CAP توليدارو
944022 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 15MG CAP توليدارو
944023 كپسول مبورین 200 میلی گرم 50ع - تولیدارو MEBEVERINE (TOLIDAROU) 200MG CAP توليدارو
944024 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 250 میلی گرم 20ع - تولیدارو CIPROQUINOL® 250MG TAB توليدارو
944025 قرص كلونیدین (وازونیدین) 0.2درصد 100ع - تولیدارو VAZONIDIN® 0.2MG TAB توليدارو
944026 قرص ایزوسورباید (ایزورباید) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISORBIDE® 10MG TAB توليدارو
944027 قرص پروپرانول (پرانول) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 10MG TAB توليدارو
944028 قرص پروپرانول (پرانول) 20 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 20MG TAB توليدارو
944029 قرص پروپرانول (پرانول) 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 40MG TAB توليدارو
944030 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو TEDASA® 100MG TAB توليدارو
944031 قرص آ.ث.آ (اكسار) 100ع - تولیدارو AXAR® TAB توليدارو
944032 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (رلیكول) 100ع - تولیدارو RELICOL® TAB توليدارو
944033 قرص آلومینیوم ام جی اس 100ع - تولیدارو ALUMINIUM MGS (TOLIDDAROU) TAB توليدارو
944034 قرص نیفیدیپین 10 میلی گرم 50ع - تولیدارو NIFEDIPINE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
944035 قرص دیسیكلومین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
944036 دراژه هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
944037 قرص دیپریدامول 25 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 25MG TAB توليدارو
944038 قرص دیپریدامول 75 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 75MG TAB توليدارو
944040 قرص جینكوتیدی 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو GINKGO TD® 4MG TAB توليدارو
944041 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 20MG TAB توليدارو
944043 قرص سیتالوپرام (تیدی پرام) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIPRAM® 20 MG TAB توليدارو
944044 قرص آملودپین (آملوتیدی) 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMLOTIDI® 5MG TAB توليدارو
944045 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100ع - تولیدارو SERTRALINE (T.D) 50MG TAB توليدارو
944046 قرص ایزوكسوپرین (ایزوپرین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISUPRINE® 10MG TAB توليدارو
944047 قرص برم هگزین (موكولین) 8 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOLIN® 8MG TAB توليدارو
944048 قرص اگزازپام (سدارین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو SEDARIN® 10MG TAB توليدارو
944050 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 200 میلی گرم 20ع - تولیدارو SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB توليدارو
944051 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 7.5MG TAB توليدارو
944052 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 15MG TAB توليدارو
944053 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 300 میلی گرم 20ع - تولیدارو OFLOQUINOL® 300MG TAB توليدارو
944054 قرص روكشدار ممانتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MEMANTINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
944055 قرص رانیتیدین 300میلی گرم 100ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 300MG TAB توليدارو
944056 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20ع - تولیدارو CLARITHROMYCIN (T.D) 500MG TAB توليدارو
944057 قرص ال-كارنیتین 250 میلی گرم 50ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
944058 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو CETIRIZINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
944060 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 30ع - تولیدارو METOPROLOL (TOLIDDAROU) 50MG TAB توليدارو
944062 شربت دی سیكلومین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLIDDAROU) 10MG/5ML ELIXIR توليدارو
944063 شربت اكسپكتورانت (كوفكس) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو COUFEX® 60ML SYRUP توليدارو
944064 شربت گایافنزین (گایول) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GAYOL® 60ML SYRUP توليدارو
944065 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LACTULOSE (TOLIDDAROU) 10G/15ML 240ML SYRUP توليدارو
944066 شریت برم هگزین (موكولین) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/5ML 60ML ELIXIR توليدارو
944067 شربت رانیتیدین 75 میلی گرم / 5 میلی لیتر 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 75MG/5ML SYRUP توليدارو
944068 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944069 سوسپانسیون آلومینیوم ام.جی.اس (گسترال) 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GASTRAL® SUSP توليدارو
944070 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (T.D) 200MG/5ML 30ML SUSP توليدارو
944071 آمپول پنتازوسین تیدی 30 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PENTAZOCINE (TOLIDDAROU) 30MG/1ML AMP توليدارو
944072 آمپول سیتی كولین ( تیدی كولین)250 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو TIDICHOLIN® 250MG/2ML AMP توليدارو
944073 آمپول دی سیكلومین (سیكلومین)20 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو CYCLOMIN® 20MG/2ML AMP توليدارو
944074 آمپول پروپرانولول (پرانول) 1 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PRANOL® 1MG/1ML AMP توليدارو
944075 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20میلی گرم/ میلی لیتر 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
944076 آمپول نالوكسان (نالوكسان تیدی) 0.4 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو NALOXAN-T.D® 0.4MG/1ML AMP توليدارو
944077 آمپول برم هگزین ( موكولین) 4میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/2ML AMP توليدارو
944080 قطره خوراكی دكسترومتورفان ( دكستوفان) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP توليدارو
944081 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 20درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 20% 10ML OPH DROP توليدارو
944082 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 10درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 10% 10ML OPH DROP توليدارو
944083 قطره بینی نفازولین 0.05درصد 1ع - تولیدارو NAPHAZOLINE (TOLIDDAROU) 0.05% 10ML NASAL DROP توليدارو
944084 قطره خوراكی مولتی ویتامین + آهن (پدیاویت) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MULTIVITAMIN+IRON DROP توليدارو
944085 قطره خوراكی ویتامین آ+د اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944086 قطره خوراكی دایمتیكون + زیره (دایمتیكس)30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIX® (TOLIDDARU) ORALDROPSUSPENSION 15 ML توليدارو
944087 شیاف بیزاكودیل اطفال 5 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 5MG SUPP توليدارو
944088 شیاف بیزاكودیل بالغین 10 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 10MG SUPP توليدارو
944089 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 100MG SUPP توليدارو
944090 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (T.D) 100MG SUPP توليدارو
944091 پماد ویتامین آ + د 30 گرمی 1ع - تولیدارو VITAMIN A+D (TOLIDDAROU) 30G OINT توليدارو
944092 پماد ترموراب 38 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 38G OINT توليدارو
944093 ژل لوبریكانت 82 گرمی 1ع - تولیدارو LUBRICANT® 82G GEL توليدارو
944094 كرم هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو HYDROCORTISONE (TOLID DAROU) 1% 15G CREAM توليدارو
944095 كرم افلورنیتین (سورین) 13.9درصد 1ع - تولیدارو SURIN® 13.9% 30G CREAM توليدارو
944096 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 250 سی سی 1ع- تولیدارو TOLIDINE® 10% 250ML SOLUTION توليدارو
944097 اسكراپ پویدون آیوداین (تولیدین)7.5درصد 250 سی سی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 250ML SCRUB توليدارو
944098 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد 60 سی سی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 60ML SOLUTION توليدارو
944099 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد لیتری 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 1L SOLUTION توليدارو
944100 اسكراب پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد لیتری 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 1L SCRUB توليدارو
944101 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد گالنی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 3.8L SOLUTION توليدارو
944102 اسكراب محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد گالنی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 3.8L SCRUB توليدارو
944103 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 80G VAG GEL توليدارو
944104 قلم ضد احتقان بینی 1ع - تولیدارو NULL توليدارو
944105 قرص مدافینیل 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLIDDAROU) 100MG TAB توليدارو
944106 كرم كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو CALAMINE (TOLIDDAROU) 8% 30G TOP CREAM توليدارو
944107 قرص كلسیم - د (كلسیرادون) 50ع - تولیدارو CALCIRADON® TAB توليدارو
944108 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
944110 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (TOLID DAROU) 50MG SUPP توليدارو
944111 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 100MG CAP توليدارو
944112 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 200MG CAP توليدارو
944113 كپسول دلوكستین (دپرسول) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 20MG CAP توليدارو
944114 كپسول دلوكستین(دپرسول) 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 30MG CAP توليدارو
944115 كپسول دلوكستین (دپرسول) 60 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 60MG CAP توليدارو
944116 قرص استیل سیستئین (موكوسولوین) 200 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOSOLVIN® 200MG TAB توليدارو
944117 قرص پرامی پکسول 0.7 میلی گرم 30ع - تولیدارو SOPEXOL® 0.7MG TAB توليدارو
944118 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 40MG CAP توليدارو
944119 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 20MG CAP توليدارو
944120 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 50میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 50MG SUPP توليدارو
944121 قرص جمی فلوكساسین 320 میلی گرم 5ع - تولیدارو GEMIFLOXACIN (TOLID DAROU) 320MG TAB توليدارو
944122 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 30ع - تولیدارو PREGABALIN (TOLID DAROU) 75MG CAP توليدارو
944123 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 30ع - تولیدارو PREGABALIN (TOLID DAROU) 150MG CAP توليدارو
944124 قرص مدافینیل 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLID DAROU) 200MG TAB توليدارو
944125 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو NAPROXEN (TOLID DAROU) 500MG SUPP توليدارو
944126 قطره خوراكی مولتی ویتامین اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944127 شربت جینكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GINKO TD® 120 ML SYRUP توليدارو
944128 قرص سیناكلست 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو CINACALCET (TOLID DAROU) 30MG TAB توليدارو
944129 پماد مومتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو MOMETASONE (TOLID DAROU) 0.1% 15G TOP OINT توليدارو
944130 قرص رزوواستاتین 5 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 5MG TAB توليدارو
944131 قرص رزوواستاتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
944132 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 20MG TAB توليدارو
944133 قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
944134 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 50MG TAB توليدارو
944135 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 25MG TAB توليدارو
944136 قرص فبوكسوستات 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
944137 قرص فبوكسوستات 80 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 80MG TAB توليدارو
944138 قرص سیتاگلیپتین + متفورمین 500/50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN/METFORMIN (TOLID DAROU) 50/500MG TAB توليدارو
944139 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوبرفن (تیدیفن) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIFEN® CAP توليدارو
944140 شیاف مزالازین 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو MESALAZINE(TOLIDDAROU)500MG SUPP توليدارو
944143 شربت تیدوسپان 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو Tidospan 120ml توليدارو
944144 كپسول پیروكسیكام 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو PIROXICAM (TOLIDDAROU) 10MG CAP توليدارو
944145 قرص ال كارنیتین 250میلی گرم 100ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
944146 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 200MG TAB توليدارو
944147 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 400 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 400MG TAB توليدارو
944148 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 میلی گرم 3ع - تولیدارو CLINDAMYCIN (TOLID DATOU) 100MG VAGINAL SUPP توليدارو
944149 شربت سالبوتامول سولفات (5م.ل/2م.گ) 120 میلی لیتر - تولیدارو SALBUTAMOL (TOLID DAROU) 2MG/5ML 120ML SYRUP توليدارو
944150 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE (TOLID DAROU) 60ML ORAL SOLUTION توليدارو
944151 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (TOLID DAROU) 60ML SYRUP توليدارو
944152 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع OTC - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944153 شیاف استامینوفن 125 م.گ 10ع !! توليدارو
944154 شیاف استامینوفن 325 م.گ 10ع !! توليدارو
944155 قرص لووفلوكساسین 500م.گ 5ع !! توليدارو
944156 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1 ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
944157 شربت كتوتیفن فومارات 120 م ل 1ع ( دو بعدی ) - تولیددارو !! توليدارو
944158 قرص آ.ث.آ (آكسار) (دو بعدی )100ع - تولیدارو !! توليدارو
944159 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944160 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد 60 سی سی 1ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944161 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 250 سی سی 1ع OTC- تولیدارو !! توليدارو
944162 دراژه بيزاكوديل 5 ميلي گرم 100ع OTC - توليدارو !! توليدارو
944163 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع OTC - تولیدارو !! توليدارو
944164 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع OTC- تولیدارو !! توليدارو
944165 قرص كلسیرادون ( كلسیم - د ) 50 ع (OTC) - تولیدارو !! توليدارو
944166 قرص جینسینگ تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
944167 كرم واژینال مایكونازول 2درصد 45 گرمی 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944168 شربت ال كارنتین+ویتامین ب5وب6 120م.گ 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944169 قرص گرین تیدی 30 ع - تولیدارو !! توليدارو
945001 پودر سوربیتول 20ع - پورسینا SORBITOL (PURSINA) 5G SACHET داروسازي پورسينا
945002 پودر كلستیرامین 10ع - پورسینا CHOLESTIRAMIN (PURSINA) 4G SACHET داروسازي پورسينا
945003 پودر او ار اس 10 ع -پورسینا ORS (PURSINA) 27G SACHET داروسازي پورسينا
945004 پودر ویتامین ث 10ع - پورسینا VITAMIN C-PS® 500MG SACHET داروسازي پورسينا
945005 پودر پسیلیوم پرتقالی 7ع - پورسینا PSYLLIUM ORANGE (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
945006 پودر پسیلیوم موزی 7ع - پورسینا PSYLLIUM BANANA (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
945007 پودر متاموسیل 7ع - پورسینا METAMUCIL® SACHET داروسازي پورسينا
945008 قرص روكشدار دایجستیو 100ع - پورسینا DIGESTIVE EC TAB داروسازي پورسينا
945009 قرص دكسترو متورفان 30ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB داروسازي پورسينا
945010 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - پورسینا OXAZEPAM 10MG TAB داروسازي پورسينا
945011 قرص آنتی هیستامین 100ع - پورسینا ANTIHISTAMINE DECONGESTANT (PURSINA) TAB داروسازي پورسينا
945012 قرص یدوكینول 100ع - پورسینا IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB داروسازي پورسينا
945013 قرص لوامیزول 100ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945014 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 20MG TAB داروسازي پورسينا
945015 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 40MG TAB داروسازي پورسينا
945016 قرص الپرازولام 1 میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 1MG TAB داروسازي پورسينا
945017 قرص الپرازولام 0.5. میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 0.5MG TAB داروسازي پورسينا
945018 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LOVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945019 قرص گلی بنگلامید 100ع - پورسینا GLIBENCLAMIDE 5MG TAB داروسازي پورسينا
945020 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE HCL 10MG TAB داروسازي پورسينا
945021 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945022 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945023 قرص سیلدنافیل 25 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB داروسازي پورسينا
945024 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB داروسازي پورسينا
945025 قرص كلرفنیرامین مالئات 4 میلی گرم 100ع - پورسینا CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروسازي پورسينا
945026 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 25 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 25MG TAB داروسازي پورسينا
945027 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 50 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 50MG TAB داروسازي پورسينا
945028 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945029 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 20MG TAB داروسازي پورسينا
945030 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
945031 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 1MG TAB داروسازي پورسينا
945032 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 2MG TAB داروسازي پورسينا
945033 قرص استامینوفین كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - پورسینا ACETAMINOPHEN CODEINE (PORSINA) 300/10MG TAB داروسازي پورسينا
945034 قرص اتنولول 100 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945035 قرص اتنولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945036 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا METOPROLOL (PURSINA) 50 TAB داروسازي پورسينا
945037 قرص گلی كلازید 100ع - پورسینا GLICLAZIDE 80MG TAB داروسازي پورسينا
945038 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945039 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (POURSINA) 100MG FC TAB داروسازي پورسينا
945040 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945041 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 40MG TAB داروسازي پورسينا
945042 قرص ویتاگنوس 30ع - پورسینا VITAGNUS® 0.25MG TAB داروسازي پورسينا
945043 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 12.5MG TAB داروسازي پورسينا
945044 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945045 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 6.25MG TAB داروسازي پورسينا
945046 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 30ع - پورسینا KETOTIFEN (PURSINA) 1MG TAB داروسازي پورسينا
945047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - پورسینا RANITIDINE (PURSINA) 150MG TAB داروسازي پورسينا
945048 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945049 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945050 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945051 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 25MG TAB داروسازي پورسينا
945052 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945053 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا LORATADINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945054 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 5 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 5MG TAB داروسازي پورسينا
945055 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 10 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945056 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 20MG TAB داروسازي پورسينا
945057 قرص روكشدار پانكراتین 100ع- پورسینا PANCREATIN (PURSINA) EC TAB داروسازي پورسينا
945058 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
945059 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945060 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945061 قرص كارنیتین 250 میلی گرم 100ع - پورسینا CARNITINE (PURSINA) 250MG TAB داروسازي پورسينا
945062 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
945063 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945064 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - پورسینا GALANTAMINE (PURSINA) 8MG TAB داروسازي پورسينا
945065 قرص زونیساماید 100 میلی گرم 30ع - پورسینا ZONISAMIDE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945066 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - پورسینا MONTELUKAST (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945067 قرص ونلافاكسین 37/5 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 37.5MG TAB داروسازي پورسينا
945068 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 75MG TAB داروسازي پورسينا
945069 قرص موكسی فلوكساسین 400 میلی گرم 15ع -پورسینا MOXIFLOXACIN (PURSINA) 400MG TAB داروسازي پورسينا
945070 قرص بولدولاكس 30ع - پورسینا BULDOLAX® TAB داروسازي پورسينا
945071 قرص ساینار 30ع - پورسینا CYNAR® TAB داروسازي پورسينا
945072 كپسول والزارتان ( والزاركس ) 80 میلی گرم 30ع - پورسینا VALZZAREX® 80MG CAP داروسازي پورسينا
945073 كپسول والزارتان ( والزاركس ) 160 میلی گرم 30ع - پورسینا VALZZAREX® 160MG CAP داروسازي پورسينا
945074 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - پورسینا OMEPRAZOLE (POURSINA) 20MG CAP داروسازي پورسينا
945075 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - پورسینا ORLISTAT (PURSINA) 120MG CAP داروسازي پورسينا
945076 شربت اكسپكتورانت 1ع - پورسینا EXPECTORANT (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945077 شربت دكسترومتورفان 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945078 شربت دكسترومتورفان پی 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945079 شربت لوامیزول 1ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945080 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتر 1ع - پورسینا KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP داروسازي پورسينا
945081 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945082 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR داروسازي پورسينا
945083 شربت هیدروكسی زین 1ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) SYRUP داروسازي پورسينا
945084 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 1ع - پورسینا ALUMINIUM MGS (POURSINA) SUSP داروسازي پورسينا
945085 سوسپانسیون فورازولیدون 1ع - پورسینا FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP داروسازي پورسينا
945086 شربت پاسیفلورین 1ع - پورسینا PASSIFLORIN ® 0.6MG/5ML SOLUTION داروسازي پورسينا
945087 شربت برونكوسین 1ع - پورسینا BRONCHOSIN® SYRUP داروسازي پورسينا
945088 دهانشویه گیاهی هایزست 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945089 محلول اینهالر اكالیپتوس 60 سی سی 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945090 قطره هایپیران 1ع - پورسینا HYPIRAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945091 قطره پرسیكا 1ع - پورسینا PERSICA® DROP داروسازي پورسينا
945092 قطره كارمینت 1ع - پورسینا CARMINT® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945093 قطره منتول 1ع - پورسینا MENTHOL® DROP داروسازي پورسينا
945094 قطره ویتاگنوس 1ع - پورسینا VITAGNUS® 30ML DROP داروسازي پورسينا
945095 قطره اورتان 1ع - پورسینا URTAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945096 قطره كراتاسین 1ع - پورسینا CRATASIN® DROP 30 ML داروسازي پورسينا
945097 قطره كامیلاسین 1ع - پورسینا CAMILASIN® DROP داروسازي پورسينا
945098 قطره پروستاسین 1ع - پورسینا PROSTACIN® DROP داروسازي پورسينا
945099 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 40MG TAB داروسازي پورسينا
945100 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945101 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945102 قرص سیمواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (POURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945103 قرص كوئتیاپین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا QUETIAPINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945104 قرص خط دار سرما خوردگی بزرگسالان ( پورسینا كلد ) 30ع - پورسینا PURSINA COLD® TAB داروسازي پورسينا
945105 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945106 شربت دكسترومتورفان 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945107 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240 میلی لیتر دوبعدی 1 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945108 شربت دكسترومتورفان پی 1ع دوبعدی - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945109 قرص لوامیزول 50 م.گ 100 ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945110 قرص آنتی هیستامین 100ع(OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945111 قرص دكسترو متورفان 30ع (OTC) - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945112 قرص آنتی هیستامین 100ع OTC - پورسینا !! داروسازي پورسينا
946001 قرص كلروكین 100ع - پارس دارو CHLOROQUINE (PARSDAROU) 150MG TAB پارس دارو
946002 قرص واژینال كلوتریمازول 100 م.گ 6ع - پارس دارو CANAZOLE® 100MG VAG TAB پارس دارو
946003 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - پارس دارو METRONIDAZOLE 250MG TAB پارس دارو
946004 قرص واژینال مترونیدازول 500 م.گ 10ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 500MG VAG TAB پارس دارو
946005 قرص متوپرولول 50 م.گ 30ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946006 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 250MG TAB پارس دارو
946007 قرص ناپروكسن ای سی 500 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 500MG EC TAB پارس دارو
946008 قرص واژینال نیستاتین ( 100 هزار واحد) 14ع - پارس دارو NYSTATIN (PARSDAROU) 100,000 IU VAG TAB پارس دارو
946009 قرص جویدنی نیكلوزاماید 500 م.گ 4ع - پارس دارو NICLOSAMIDE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946010 كپسول جم فیبروزیل 300 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 300MG CAP پارس دارو
946011 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 250MG CAP پارس دارو
946012 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 500MG CAP پارس دارو
946013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - پارس دارو CELECOXIB (PARS DAROU) 100MG CAP پارس دارو
946014 كپسول فلورازپام 15 م.گ 100ع - پارس دارو FLURAZEPAM 15MG CAP پارس دارو
946015 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - پارس دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP پارس دارو
946016 كپسول فلوكونازول 100 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE 100MG CAP پارس دارو
946017 كپسول فلوكونازول 50 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 50 MG CAP پارس دارو
946018 كپسول فلوكونازول 150 م.گ 4ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 150 MG CAP پارس دارو
946019 كرم آسیكلوویر (آلوویر) 5درصد 1ع - پارس دارو ALOVIR® 5% 10G CREAM پارس دارو
946020 كرم بتامتازون 0.1% 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G CREAM پارس دارو
946021 كرم ترتینوئین 0.05% 1ع - پارس دارو TRETINOIN (PARSDAROU) 0.05% CREAM پارس دارو
946022 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) 78G VAG CREAM پارس دارو
946023 كرم واژینال كلیندامایسین (دالاواگ) 2% 1ع - پارس دارو DALAVAG® 2% 40G VAG CREAM پارس دارو
946024 كرم واژینال كلوتریمازول (كانازول) 2 % 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 2% 20G VAG CREAM پارس دارو
946025 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرم 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 15G TOP CREAM پارس دارو
946026 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 50G VAG CREAM پارس دارو
946027 كرم هیدروكینون 4% 1ع - پارس دارو HYDROQUINONE (PARS DAROU) 4% CREAM پارس دارو
946028 محلول موضعی كلوتریمازول (كانازول) 1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 20ML SOLUTION پارس دارو
946029 محلول موضعی بتامتازون 0.1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE 0.1% LOTION پارس دارو
946030 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G OINT پارس دارو
946031 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - پارس دارو TRIAMCINOLONE N N (PARSDAROU) 1% 15G OINT پارس دارو
946032 پماد موپیروسین 15 گرمی 1ع - پارس دارو MUPIROCIN (PARS DAROU) 2% 15G OINT پارس دارو
946033 ژل واژینال مترونیدازول(مترواژ ) 1 ع - پارس دارو METROVAGE® 0.75% 70G VAG GEL پارس دارو
946034 ژل موضعی مترونیدازول 1ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 0.75% 30G GEL پارس دارو
946035 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP پارس دارو
946036 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم / 50 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP پارس دارو
946037 سوسپانسیون سفالكسین 125 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946038 سوسپانیون سفالكسین 250 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946039 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946040 قرص آ اس آ 325 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 325MG TAB پارس دارو
946041 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 100ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946042 قرص آمی تریپتیلین 10 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB پارس دارو
946043 قرص آمی تریپتیلین 25 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB پارس دارو
946044 قرص اسپیرونولاكتون 100 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946045 قرص اسپیرونولاكتون 25 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946046 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946047 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946048 قرص پریماكین فسفات 15 م.گ 100ع - پارس دارو PRIMAQUINE (PARS DAROU) 15MG TAB پارس دارو
946049 قرص پیوگلیتازون 15 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946050 قرص پیوگلیتازون 30 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARS DAROU) 30MG TAB پارس دارو
946051 قرص واژینال تریپل سولفا 20ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) VAG TAB پارس دارو
946052 قرص تینیدازول 500 م.گ 20ع - پارس دارو TINIDAZOLE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946053 قرص دزیپرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو DESIPRAMINE (PARS DAROU) 25MG TAB پارس دارو
946054 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - پارس دارو CEFIXIME (PARS DAROU) 200MG TAB پارس دارو
946055 قرص سفكسیم 400 م.گ 10ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 400MG TAB پارس دارو
946056 قرص فنوباربیتال 100 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946057 قرص فنوباربیتال 15 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946058 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - پارس دارو CARBAMAZEPINE (PARSDAROU) 200MG TAB پارس دارو
946059 قرص واژینال كلوتریمازول (كانازول) 500م.گ 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 500MG VAG TAB پارس دارو
946060 قرص كتوتیفن 100ع - پارس دارو KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB پارس دارو
946061 قرص متوپرولول 50 م.گ 100ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946062 قرص آلوپورینول 300 م.گ 100ع - پارس دارو ALLOPURINOL (PARS DAROU) 300MG TAB پارس دارو
946063 قرص ازتیمایب 10 م.گ 20ع - پارس دارو EZETIMIBE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946064 قرص زولپیدم 10 م.گ 20ع - پارس دارو ZOLPIDEM (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946065 قرص جم فیبروزیل 450 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 450MG TAB پارس دارو
946066 كپسول زیدوویودین 300 م.گ 100ع - پارس دارو ZIDOVUDINE (PARSDAROU) 100MG CAP پارس دارو
946067 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - پارس دارو OMEPRAZOLE (PARSDAROU) 20MG CAP پارس دارو
946068 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 200 م.گ 10ع - پارس دارو !! پارس دارو
946069 محلول مومتازون 0/1 درصد 30 م.ل 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30ML LOTION پارس دارو
946070 پماد بتامتازون 0/1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
946071 محلول كلوتریمازول/بتامتازون 30 م.ل 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 30ML LOTION پارس دارو
946072 كرم كلوتریمازول/بتامتازون(1/0.05) درصد 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 1/0.05% 15G TOP CREAM پارس دارو
946073 كرم تربینافین 1 درصد 15 گرمی 1ع - پارس دارو TERBINAFINE (PARSDAROU) 1% 15G CREAM پارس دارو
946074 كرم مومتازون 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G CREAM پارس دارو
946075 پماد مومتازون 1% 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G TOP OINT پارس دارو
946076 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - پارس دارو !! پارس دارو
946077 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 60ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946078 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 30ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946079 داپوكستین (داكسوپیل) 30 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
946080 قرص خوراكی مترونیدازول 500 میلی گرم 100 ع - پارس دارو !! پارس دارو
946081 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
946082 كرم واژينال كلوتريمازول (كانازول) 20 گرمي 2 % 1ع (OTC)- پارس دارو !! پارس دارو
946083 كرم واژینال كلیندامایسین/كلوتریمازول (دالاواگ سی) 2% 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
946084 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 25 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946085 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 50 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946086 قرص سیتاگلیپتین (سیتابت) 100 م.گ 30ع -پارس دارو !! پارس دارو
946087 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 3ع - پارس دارو !! پارس دارو
946088 داپوكستین (داكسوپیل) 60 م .گ 6ع - پارس دارو !! پارس دارو
946089 كرم كلوتریمازول واژینال 2%(كانازول) 50 گ 1ع (OTC) - پارس دارو !! پارس دارو
947001 الكل 96% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947002 الكل 70% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947003 الكل 70% گالن 5 لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947004 الكل 99.5% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
948001 قرص اتامبوتول 400 میلی گرم 100ع - ایران دارو ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ايران دارو
948002 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو ACETAZOLAMIDE (I.D) 250MG TAB ايران دارو
948003 قرص استامینوفن كافئین ( لگزانول ) 65/500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEXANOL® 500/65MG TAB ايران دارو
948004 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948005 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB ايران دارو
948006 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB ايران دارو
948007 قرص آمی تریپتیلین 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 50MG TAB ايران دارو
948008 قرص اكسی بوتینین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو OXYBUTYNIN (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948009 قرص تری هگزیفنیدیل (تریفن) 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو TRIPHEN® 2MG TAB ايران دارو
948010 قرص تریامترن اچ 100ع - ایران دارو TRIAMTERENE-H (IRANDAROU) TAB ايران دارو
948011 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - ایران دارو CIMETIDINE (IRANDAROU) 200MG TAB ايران دارو
948012 كپسول ویتامین تراپوتیك 100ع - ایران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (IRANDAROU) CAP ايران دارو
948013 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - ایران دارو RANITIDINE (IRANDARU) 150MG TAB ايران دارو
948014 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 25MG TAB ايران دارو
948015 قرص لووستیریزین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVOCETIRIZINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948016 قرص لووتیراستام 250 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 250MG TAB ايران دارو
948017 قرص لووتیراستام 500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 500MG TAB ايران دارو
948018 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو MEMANTINE (IRANDAROU) 10MG TAB ايران دارو
948019 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
948020 قرص پتافناك 30ع - ایران دارو POTAFENAC® 50MG TAB ايران دارو
948021 قرص یوهمبین 5/4 میلی گرم 30ع - ایران دارو YOHIMBINE (IRANDAROU) 5.4MG TAB ايران دارو
948022 قرص یوهمبین 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو YOHIMBINE HCL 2MG TAB ايران دارو
948023 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB ايران دارو
948024 قرص ب كمپلكس 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948025 قرص كلسیم د ( استئو دی ) 50ع - ایران دارو OSTEO-D® TAB ايران دارو
948026 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948027 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 100MG TAB ايران دارو
948028 قرص ناپروكسن 375 میلی گرم 100ع - ایران دارو NAPROXEN (IRAN DAROU) 375MG TAB ايران دارو
948029 قرص ناپروكلد 30ع - ایران دارو NAPROCOLD® TAB ايران دارو
948030 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948031 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 20MG TAB ايران دارو
948032 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 40MG TAB ايران دارو
948033 قرص بوسپیرون ( بوسپانكس ) 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BUSPANEX® 5MG TAB ايران دارو
948034 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 100ع - ایران دارو DIMETHICONE (IRAN DAROU) 40MG TAB ايران دارو
948035 قرص كلوبازوم 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو SEIZIRAN® 10MG TAB ايران دارو
948036 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو AMLODIPINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948037 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - ایران دارو MELOXICAM (IRANDAROU) 15MG TAB ايران دارو
948038 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948039 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 10MG TAB ايران دارو
948040 قرص مدافنیل 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 100MG TAB ايران دارو
948041 قرص مدافنیل 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 200MG TAB ايران دارو
948042 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
948043 قرص روكشدار پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو PRASUGREL (IRAN DARU) 5MG TAB ايران دارو
948044 قرص روكشدار پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو PROGAN® 10MG TAB ايران دارو
948045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو LORATADINE (IRAN DARU) 10MG ORODISPERSIBLE TAB ايران دارو
948046 قرص بیوتین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BIOTIN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948047 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو FOLIC ACID (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948048 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو HYDROCHLOROTHIAZIDE (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
948049 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو TETRACYCLINE (IRANDAROU) 250MG CAP ايران دارو
948050 كپسول ویتامین پلاس مینرال 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948051 كپسول هماتینیك 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948052 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو DOXYCYCLINE (IRANDAROU) 100MG CAP ايران دارو
948053 كپسول نالتركسون 25 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 25MG CAP ايران دارو
948054 كپسول نالتركسون 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 50MG CAP ايران دارو
948055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948056 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948057 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948058 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 400 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 400MG CAP ايران دارو
948059 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 20MG CAP ايران دارو
948060 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948061 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو ORLISTAT (IRANDAROU) 60MG CAP ايران دارو
948062 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 50MG CAP ايران دارو
948063 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 75MG CAP ايران دارو
948064 كپسول پرگابالین 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 100MG CAP ايران دارو
948065 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 150MG CAP ايران دارو
948066 كپسول پرگابالین 300 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 300MG CAP ايران دارو
948067 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948068 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو ESOMEPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948069 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 20MG CAP ايران دارو
948070 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 30MG CAP ايران دارو
948071 كپسول دولوكستین 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 60MG CAP ايران دارو
948072 كپسول دابیگاتران 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 75MG CAP ايران دارو
948073 كپسول دابیگاتران 110 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 110MG CAP ايران دارو
948074 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MERELAX® 200MG ER CAP ايران دارو
948075 كپسول دابیگاتران 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 150MG CAP ايران دارو
948076 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948077 شربت مولتی ویتامین 1ع - ایران دارو MULTIVITAMIN® SYRUP 60 ML ايران دارو
948078 شربت كلرفنیرآمین 1ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP ايران دارو
948079 شربت لوراتادین ( لورادین ) 1ع - ایران دارو LORADINE® 60ML SYRUP ايران دارو
948080 پماد جلدی تتراسایكلین 3% 1ع - ایران دارو TETRACYCLINE 3% OINT ايران دارو
948081 پماد تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRANDAROU) 0.1% 15G OINT ايران دارو
948082 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE N N (IRANDAROU) OINT ايران دارو
948083 كرم تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRAN DAROU) 0.1% 15G CREAM ايران دارو
948084 كرم ترتینوئین 0.05% 15 گرم 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.05% 15G CREAM ايران دارو
948085 ژل ترتینوئین 25% 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.025% 15G GEL ايران دارو
948086 ژل كلیندامایسین 1ع - ایران دارو CLINDAMYCIN (IRAN DAROU) 1% 15G GEL ايران دارو
948087 كرم آسیكلوویر 5% 10 گرم 1ع - ایران دارو ACICLOVIR (IRAN DAROU) 5% CREAM ايران دارو
948088 پماد هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% 15G TOPICAL OINT ايران دارو
948089 كرم هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% CREAM ايران دارو
948090 ژل دهانی بنزوكائین 1ع - ایران دارو BENZOCAINE (IRAN DARU)7.5% BUCCAL GEL ايران دارو
948091 پماد كلوبتازول 0/5% 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRANDARU) 0.05% OINT ايران دارو
948092 لوسیون ترتینوئین 0.05% 1ع - ایران دارو TRETINOIN 0.05% LOTION ايران دارو
948093 اسپری لیدوكائین 10% 100 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 100ML SPRAY ايران دارو
948094 اسپری لیدوكائین 10% 50 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 50ML SPRAY ايران دارو
948095 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی(زانوكسیل) مخصوص روز 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948096 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی (زانوكسیل) مخصوص شب 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948097 پودر وی ام پروتئین با طعم موز 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948098 پودر وی ام پروتئین با طعم شكلات 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948099 ساشه استیل سیستئین ویتامین ث 10ع - ایران دارو ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID (I.D) 600/75MG SACH ايران دارو
948100 ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع - ایران دارو SORBITOL (IRANDAROU) 5G SACHET ايران دارو
948101 شیاف مورفین (استاتكس) 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو STATEX® 10MG SUPP ايران دارو
948102 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 100ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948103 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 100ع - ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948104 كرم كلوبتازول 0/05 % 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRAN DARU) 0.05% CREAM ايران دارو
948105 ساشه ا آر اس 10ع - ایران دارو ORS (IRAN DAROU) SACHET ايران دارو
948106 پماد فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% TOP OINT ايران دارو
948107 كرم فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% CREAM ايران دارو
948108 پماد چشمی اریترومایسین 0.5% 1ع - ایران دارو ERYTHROMYCIN (OSVEH) 0.5% 3G OPH OINT ايران دارو
948109 پماد چشمی ویتامین آ 1ع - ایران دارو VITAMIN A (IRANDAROU) 250U/G 3G OPH OINT ايران دارو
948110 كرم لیدوكائین پی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948111 قرص رزوواستاتین 5 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948112 قرص رزوواستاتین 10 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948113 قرص رزوواستاتین 20 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948114 قرص رزوواستاتین 40 م گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948115 قرص فوروزماید 40 م گ 100 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948116 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948117 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948118 پماد آنتی هموروئید 15 گر می 1 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948119 ژل لیدوكائین هیدروكلراید 2% 15گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948120 كپسول ترانگزامیك اسید 250 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948122 قرص هیدروكسی كلروكین سولفات 200 م.گ 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948123 پماد زینك اكساید 25درصد 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948124 كرم دكسپانتنول 5% 30 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948125 پودر وی ام پروتئین با طعم قهوه 10 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948126 ساشه لاگزاپگ 1 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948127 ساشه لاگزاپگ 2 4ع - ایران دارو !! ايران دارو
948128 ژل سیلدناژل 15 گرمی 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948129 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30 ع - ایران دارو !! ايران دارو
948130 قرص فاموتیدین 40 م.گ 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
949001 سرم قندی 10% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 10% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949002 سرم قندی 10% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949003 سرم قندی 10% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949004 سرم قندی 5% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 5% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949005 سرم قندی 5% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949006 سرم قندی 5% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949007 سرم قندی نمكی 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949008 سرم قندی نمكی 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949009 سرم قندی نمكی 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949010 سرم 1/3 و 2/3 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949011 سرم 1/3 و 2/3 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949012 سرم مانیتول 10% 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 10% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949013 سرم مانیتول 20% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 20% 0.5L INF فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949014 سرم لاكتات رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949015 سرم لاكتات رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949016 سرم رینگر 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949017 سرم رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949018 سرم رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949019 سرم نمكی تزریقی 45% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949020 سرم نمكی تزریقی 45% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949021 سرم نمكی تزریقی 45% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949022 سرم نمكی تزریقی 9% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949023 سرم نمكی تزریقی 9% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949024 سرم نمكی تزریقی 9% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949025 سرم شستشو 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949026 سرم شستشو 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949027 آب مقطر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 500ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949028 آب مقطر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 1000ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949029 ویال آب مقطر 5 میلی لیتر 50ع - فرآورده های تزریقی !! فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949030 کپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی MEBEVERINE (I.P.P) 200MG ER CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949031 کپسول تامسولوسین 0.4 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 5ML P-AMP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949032 کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - فرآورده های تزریقی OMEPRAZOLE (IPP) 20MG CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( پیكفن ) 30ع - فرآورده های تزریقی PICFEN® CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949034 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی ASA (IPP) 80MG EC TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949035 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی ORLISTAT (IPP) 120MG CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949036 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی IBUPROFEN (IPP) 400MG TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
950001 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 1 گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 1G VIAL دانا
950002 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950003 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 250 میلی گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 250MG VIAL دانا
950004 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 1.5 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 1G/0.5G VIAL دانا
950005 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 3 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 2G/1G VIAL دانا
950006 ویـــال سفازولین 1 گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 1 GR VIAL دانا
950007 ویـــال سفازولین 250 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 250MG VIAL دانا
950008 ویـــال سفازولین 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 500MG VIAL دانا
950009 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 1 گرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 1 GR VIAL دانا
950010 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 500 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 500MG VIAL دانا
950011 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 250 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 250MG VIAL دانا
950012 ویـــال سفتی زوكسیم 1 گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME (DANA) 1G VIAL دانا
950013 ویـــال سفتی زوكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL دانا
950014 ویـــال كلوگزاسیلین 250 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL دانا
950015 ویـــال كلوگزاسیلین 500 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950016 ویـــال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - دانا !! دانا
950017 ویـــال سفوتاكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFOTAXIME 500MG VIAL دانا
950018 ویـــال وانكومایسین (وانكوماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا VANCOMAX® 500MG VIAL دانا
950019 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 2 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 2G VIAL دانا
950020 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 1 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 1G VIAL دانا
950021 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 500 میلی گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 500MG VIAL دانا
950022 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 1000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 1G VIAL دانا
950023 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 500MG VIAL دانا
950024 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 2000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 2G VIAL دانا
950025 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 2/25 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 2G/250MG VIAL دانا
950026 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 3/375 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 3G/375MG VIAL دانا
950027 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 4/5 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 4G/500MG VIAL دانا
950028 ویـــال پنی سیلین3-3-6 (تری پن) 1ع - دانا PENICILLIN 6-3-3 VIAL دانا
950029 ویـــال پنی سیلین ال آ 1200000 (بنزاپن) 1ع - دانا BENZA-PEN® 1200000IU VIAL دانا
950030 ویـــال پنی سیلین 400000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 400000 IU VIAL دانا
950031 ویـــال پنی سیلین 800000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 800000IU VIAL دانا
950032 ویـــال ایمیپنم +سیلاستاتین(سیلاویل ) 250 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (250+250)MG VIAL دانا
950033 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (500+500)MG VIAL دانا
950034 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل )750 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (750+750)MG VIAL دانا
950035 ویـــال مروپنم (مروكسان ) 1 گرم 1ع - دانا MEROXAN® 1G VIAL دانا
950036 ویـــال مروپنم (مروكسان) 500 میلیگرم 1ع - دانا MEROXAN® 500MG VIAL دانا
950037 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950038 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 200 میلی گرم 90ع - دانا E-VIGEL® 200IU PEARL دانا
950039 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 400 میلی گرم 60ع - دانا E-VIGEL® 400IU PEARL دانا
950040 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 600 میلی گرم 50ع - دانا E-VIGEL® 600MG PEARL دانا
950041 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 60ع - دانا GELOFEN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950042 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 50ع - دانا GELOFEN® 400MG PEARL دانا
950043 كپسول ژلاتینی روغن كرچك (ژلاكس) 1000 میلی گرم 50ع - دانا GELAX® 1000MG SOFT GEL CAP دانا
950044 كپسول ژلاتینی امگا3+ویتامین A,E (كاردیو ركس) 50ع - دانا !! دانا
950045 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950046 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 300 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950047 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 1000 میلی گرم 50ع - دانا !! دانا
950048 كپسول ژلاتینی امگا 3 (امگا ركس) 50ع - دانا !! دانا
950049 كپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 50 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950050 كپسول ژلاتینی ستیریزین (آلراید) 10 میلی گرم 20ع - دانا ALERAGEL® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950051 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950052 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 500MG CAP(SOFT GEL) دانا
950053 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)25000 واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 25000IU PEARL دانا
950054 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)50000واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 50000IU PEARL دانا
950055 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 50000 100ع - دانا D-VIGEL® 50000IU CAP دانا
950056 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 50ع - دانا COLD-GEL® CAP(SOFT GEL) دانا
950057 كپسول ژلاتینی نیفدیپین (نیفی ژل) 100ع - دانا NIFI-GEL® 10MG PEARL دانا
950058 كپسول ژلاتینی سودوافدرین (سودوژل) 90ع - دانا SEUDOGEL® 30MG SOFT GEL CAP دانا
950059 كپسول ژلاتینی دیفن هیدرامین (دی -اچ ژل) 25 میلی گرم 100ع - دانا DH-GEL® 25MG SOFT GEL CAP دانا
950060 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین( استاژل - سی) 300/10میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950061 كپسول ژلاتینی ناپروكسن (پروكساژل) 200 میلی گرم 40ع - دانا NAPROXEN (DANA) 200MG SOFTGEL CAP دانا
950062 كپسول ژلاتینی آنتی هیستامین دكونژستانت(هیستاژل ) 60ع - دانا HISTAGEL® SOFT GEL CAP دانا
950063 كپسول ژلاتینی نیتروگلیسیرین (نیتروژل) 50ع - دانا NITROGEL® 0.4MG SL PEARL دانا
950064 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 90ع - دانا GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP دانا
950065 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (ژلوفن سینوس) 40ع - دانا GELOFEN-SINUS® SOFT GEL CAP دانا
950066 كپسول ژلاتینی روغن گل مغربی(پریموژل ) 1 گرم 50ع - دانا PRIMOGEL® 1000MG SOFTGEL دانا
950067 كپسول ژلاتینی متوكلوپرامید (ژلوپرامید) 75ع - دانا GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950068 كپسول ژلاتینی روغن گردو (والنوژل) 60ع - دانا WALNUGEL® 500MG SOFTGEL دانا
950069 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 500MG CAP دانا
950070 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس ) 250 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 250MG CAP دانا
950071 كپسول آمپی سیلین ( آمپیرال ) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMPIRAL® 500MG CAP دانا
950072 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG CAP دانا
950073 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG CAP دانا
950074 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950075 قرص سفكسیم (زاكسیم) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG TAB دانا
950076 قرص سفكسیم (زاكسیم) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG TAB دانا
950077 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 625 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 250/125MG TAB دانا
950078 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 375 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 500/125MG TAB دانا
950079 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 250 میلی گرم /5میلی لیتر 1ع - دانا AMORAX® 250MG/5ML POW SUSP دانا
950080 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 125 میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 125MG/5ML 100ML POW SUSP دانا
950081 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)312میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 312 SUSP دانا
950082 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)156میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 156 (125/31) POW SUSP دانا
950083 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100میلی گرم/ 50 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 50ML FOR SUSP دانا
950084 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100 میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 100ML FOR SUSP دانا
950085 سوسپانسیون سفالكسین (سفال - ایكس)250میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 250MG/5ML SUSP دانا
950086 سوسپانسیون آمپی سیلین(آمپیرال) 250میلی گرم 1ع - دانا AMPIRAL® 250MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950087 سوسپانسیون سفالكسین (سفال -ایكس ) 125میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP دانا
950088 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 200میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 200MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950089 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 400میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 400MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950090 كپسول نرم ژلاتینی لوراتادین (لوراتاژل) 10 میلی گرم 90ع - دانا LORATADINE (DANA) 10MG SOFT GEL CAP دانا
950091 كپسول نرم سایمیتیكون(فلاتوژل) 125 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 125MG SOFT GEL CAP دانا
950092 كپسول نرم سایمیتیكون (فلاتوژل) 180 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 180MG SOFT GEL CAP دانا
950093 ویال پنی سیلین G پتاسیم 5000000 U - دانا PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL دانا
950094 كپسول نرم ژلاتینی امگا 9-6-3 50ع - دانا !! دانا
950095 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 30ع - دانا GELOFEN COMPOUND® SOFT GEL CAP دانا
950096 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - دانا WATER FOR INJECTION (DANA) 5ML P-AMP دانا
950097 شارب بگ کلرور سدیم 100 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950098 شارب بگ كلرور سدیم 250 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950099 کپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 150 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950100 كپسول نرم ژلاتینی CLA (كونژوگیتد لینولئیك اسید) 1 گرمی 50ع - دانا !! دانا
950101 كپسول نرم ژلاتینی كلد ژل فورت(روز و شب) 16ع - دانا COLD-GEL FORT DAY & NIGHT® SOFT GEL CAP دانا
950102 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 200 میلی گرم 50ع - دانا MUCOFENESIN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950103 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 100 میلی گرم 60ع - دانا MUCOFENESIN® 100MG SOFT GEL CAP دانا
950104 كپسول نرم سیتریزین كلراید 10 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950105 كپسول ژلاتینی استامینوفن (استاژل ) 325 میلی گرم 40ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950106 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین (استاژل سی) 20-300 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950107 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 60ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950108 كپسول ژلاتینی زینك پلاس + ب كمپلكس 60ع - دانا ZINC PLUS B-COMPLEX- SOFTGEL 3*20 دانا
950109 كپسول نرم كلسی تریول 0.25 میكروگرم 90ع - دانا CALCITRIOL (DANA) 0.25MCG SOFT GEL CAP دانا
950110 كپسول ژلاتینی كلسیم د3 50ع - دانا !! دانا
950111 كپسول ژلاتینی دیكلوفناك پتاسیم 25 م.گ 90ع - دانا DICLOFENAC POTASSIUM (DANA) 25MG SOFT GEL CAP دانا
950112 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950113 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950114 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950115 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 20ع - دانا !! دانا
950116 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 30ع - دانا !! دانا
950117 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950118 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 20ع - دانا !! دانا
950119 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 100ع - دانا !! دانا
950120 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 1000 60ع - دانا !! دانا
951001 قرص آ.اس. آ 80 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 80MG EC TAB جالينوس
951002 قرص آ . اس . آ 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951003 قرص آ . اس . آ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 325 MG TAB جالينوس
951004 قرص آدولت كلد 100ع - جالینوس GRIP STOP® TAB جالينوس
951005 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951006 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951007 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951008 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 20MG TAB جالينوس
951009 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ALLOPURINOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951010 قرص آنتی هیستامین دكونژستانت 100ع - جالینوس ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB جالينوس
951011 قرص استامینوفن استریپ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951012 قرص استامینوفن بلیستر 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951013 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN 500MG TAB جالينوس
951014 قرص استامینوفن كدئین استریپ 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951015 قرص استامینوفن كدئین بلیستر 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951016 قرص اسید فولیك 1 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID 1MG TAB جالينوس
951017 قرص اسید فولیك 5 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
951018 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - جالینوس OXAZEPAM 10MG TAB جالينوس
951019 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - جالینوس INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP جالينوس
951020 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - جالینوس IBUPROFEN-JALINOUS® 400MG TAB جالينوس
951021 كپسول امپرازول20 میلی گرم 14ع - جالینوس OMEPRAZOLE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
951022 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 100ع - جالینوس EZETIMIBE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951023 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - جالینوس TIZANIDINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
951024 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB جالينوس
951025 قرص اسید فولیك (دیلی فولیك) 0.4 میلی گرم 60ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
951026 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - جالینوس DOMPERIDONE (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951027 قرص دیمن هیدرینات 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMENHYDRINATE-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951028 قرص دیكلوفناك 25 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 25MG TAB جالينوس
951029 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951030 كپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 1.5MG CAP جالينوس
951031 كپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 3MG CAP جالينوس
951032 كپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 4.5MG CAP جالينوس
951033 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - جالینوس RANITIDINE-JALINOUS® 150MG TAB جالينوس
951034 قرص سیمواستاتین10 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951035 قرص سیمواستاتین20 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
951036 قرص سیپروهپتادین 4میلی گرم 100ع - جالینوس CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
951037 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس FLUOXETINE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
951038 قرص كارودیلول 6/25 میلی گرم 100ع- جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 6.25MG TAB جالينوس
951039 قرص كارودیلول 12/5 میلی گرم 100ع - جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 12.5MG TAB جالينوس
951040 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100ع - جالینوس CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB جالينوس
951041 قرص كلسیم D3 بلیستر 60ع - جالینوس !! جالينوس
951042 قرص كلسیم D3 قوطی 100ع - جالینوس !! جالينوس
951043 قرص كلسیم كربنات بلیستر500 میلی گرم 50ع - جالینوس !! جالينوس
951044 قرص كلسیم كربنات قوطی 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951045 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 100MG CAP جالينوس
951046 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 300MG CAP جالينوس
951047 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - جالینوس LOVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
951048 قرص لودوپا سی 10+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB جالينوس
951049 قرص لودوپا سی 25+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB جالينوس
951050 قرص لودوپا سی فورت 25+250 میلی گرم 100ع- جالینوس LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB جالينوس
951051 قرص ویتامین ب1 - 100 میلی گرم 100ع- جالینوس VITAMIN B1 100MG TAB جالينوس
951052 قرص ویتامین ب1 - 300 میلی گرم 100ع - جالینوس VITAMIN B1-JALINOUS® 300MG TAB جالينوس
951053 قرص ویتامین ب6- 40 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951054 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس HYOSCINE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951055 قرص یدوكینول 210 میلی گرم 100ع - جالینوس IODOQUINOL-JALINOUS® 210MG TAB جالينوس
951056 قرص ریلوزول (ریلونورم ) 50 میلی گرم 28ع - جالینوس RILONORM® 50MG TAB جالينوس
951057 قرص پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 28 ع - جالینوس PANZOL® 20MG TAB جالينوس
951058 قرص پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 28ع - جالینوس PANZOL® 40MG TAB جالينوس
951059 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 20MG CAP جالينوس
951060 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 40MG CAP جالينوس
951061 كپسول فروس سولفات /فولیك اسید (فرولیك) 30ع - جالینوس !! جالينوس
951062 قرص زینك گلوكونات 15 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 15MG TABLET جالينوس
951063 قرص زینك گلوكونات 30 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 30MG TABLET جالينوس
951064 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 7.5MG TAB جالينوس
951065 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 15MG TAB جالينوس
951066 قرص كلسیم /منیزیم /زینك +ویتامین د 30ع - جالینوس !! جالينوس
951067 كپسول بیوتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951068 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - جالینوس ORLISTAT-JALINOUS® 120MG CAP جالينوس
951069 قرص ویتامین د3- 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951070 قرص ال آرژنین 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951071 قرص تادالافیل (جیالیكسو) 20 میلی گرم 4ع - جالینوس JIALIXO® 20MG TAB جالينوس
951072 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 50ع- جالینوس !! جالينوس
951073 قرص منیزیم اكساید 250 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951074 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 100ع - جالینوس CALCIUM CITRATE+VITAMIN D - TAB 100 جالينوس
951075 كپسول زینك پلاس 5 میلی گرم 30ع - جالینوس !! جالينوس
951076 كپسول زینك پلاس 10 میلی گرم 30ع - جالینوس ZINC PLUS JALINOUS® 10 MG CAP 3*10 جالينوس
951077 كپسول زینك پلاس 15 میلی گرم 30ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 15MG TABLET جالينوس
951078 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 30ع - جالینوس ACETAMINOPHEN/CAFFEINE (JALINOUS) 500/65MG TAB جالينوس
951079 كپسول دلوكستین 20 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 20MG CAP جالينوس
951080 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
951081 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 60MG CAP جالينوس
951082 قرص سیستین ب6 ال-آرژنین/زینك - جالینوس !! جالينوس
951083 قرص فلووكسامین مالئات 50 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 50MG TAB جالينوس
951084 قرص فلووكسامین مالئات 100 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 100MG TAB جالينوس
951085 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 30ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 100MG EXTENDED RELEASE CAP جالينوس
951086 كپسول آتوموكستین (استراتین) 10 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 10MG CAP جالينوس
951087 كپسول آتوموكستین (استراتین) 18 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 18MG CAP جالينوس
951088 كپسول آتوموكستین (استراتین) 25 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 25MG CAP جالينوس
951089 كپسول آتوموكستین (استراتین) 40 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 40MG CAP جالينوس
951090 كپسول آتوموكستین (استراتین) 60 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 60MG CAP جالينوس
951091 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 15MG CAP جالينوس
951092 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
951093 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 5 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (IJALINOUS) 5MG TAB جالينوس
951094 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 10 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951095 قرص آل آرژنین 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس L-ARGININE - 1000 MG TAB 100 جالينوس
951096 كپسول ویتامین ث 250 میلی گرم-30ع-جالینوس !! جالينوس
951097 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی (بلیستر) - 100 ع - جالینوس !! جالينوس
951098 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951099 قرص فكسوفنادین 180م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
951100 قرص مونته لوكاست 10 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951101 قرص مموری پاور 250 میلی ( سیتی كولین ) 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951102 قرص مموری پاور 500 م.گ ( سیتی كولین ) 28 ع - جالینوس !! جالينوس
951103 كپسول ویتامین ث 500 م.گ 30 ع - جالینوس !! جالينوس
951104 قرص ویتامین ب1-100 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
951105 قرص ویتامین ب1-300 م.گ 30ع - جالینوس !! جالينوس
954001 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954002 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954003 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 325MG TAB داروسازي آريا
954004 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954005 قرص استامینوفن كدئین(كدامول) 10-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
954006 قرص آملودیپین 5 م.گ 100ع - آریا AMLODIPINE-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
954007 كپسول آریا فن 20ع - آریا ARYAFEN® CAP داروسازي آريا
954008 قرص آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954009 قرص آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954010 قرص آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
954011 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - آریا AZITHROMYCIN-ARYA® 250MG CAP داروسازي آريا
954012 قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - آریا BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB داروسازي آريا
954013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 30ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954014 قرص ستیریزین 10 م.گ 100ع - آریا CETIRIZINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954015 قرص سیپروفلوكساسین 250 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954016 قرص سیپروفلوكساسین 500 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954017 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954018 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
954019 قرص كلاریترومایسین 250 م.گ 20ع - آریا CLARITHROMYCIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954020 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB داروسازي آريا
954021 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
954022 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - آریا CLOPIDOGREL-ARYA® 75MG TAB داروسازي آريا
954023 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB داروسازي آريا
954024 قرص دیلتیازم 120 م.گ 30ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
954025 قرص ازتیمایب 10 م.گ 100ع - آریا EZETIMIBE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954026 كپسول فلوكستین 10 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 10MG CAP داروسازي آريا
954027 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
954028 كپسول گاباپنتین 300 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 300MG CAP داروسازي آريا
954029 قرص گلی كلازید 80 م.گ 100ع - آریا GLICLAZIDE-ARYA® 80MG TAB داروسازي آريا
954030 قرص گلوكزامین 500 م.گ 60ع - آریا GLUCOSAMINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954031 قرص ایبوپروفن 200 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 200MG TAB داروسازي آريا
954032 قرص ایبوپروفن 400 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 400MG TAB داروسازي آريا
954033 قرص ایندومتاسین 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
954034 قرص ایزوسورباید 10 م.گ 100ع - آریا ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954035 قرص ایزوسورباید ( ایزوكور ) 40 م.گ 30ع - آریا ISOCOR® 40MG TAB داروسازي آريا
954036 قرص لووستیریزین 5 م.گ 100ع - آریا CETIZOX® 5MG TAB داروسازي آريا
954037 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - آریا LORATADINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954038 قرص لوواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا LOVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954039 قرص مزالازین 500 م.گ 30ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954040 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - آریا METFORMIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954041 قرص مكلوبماید 150 م.گ 30ع - آریا MOCLOBEMIDE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
954042 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - آریا OMEPRAZOLE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
954043 كپسول اورلیستات 120 م.گ 60ع - آریا ORLISTAT-ARYA® 120MG CAP داروسازي آريا
954044 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )20 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 20MG TAB داروسازي آريا
954045 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )40 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 40MG TAB داروسازي آريا
954046 قرص آري – تک ( راني تيدين )150 م.گ 100ع - آريا RANITIDINE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
954047 قرص ریزدرونیت سدیم 35 م.گ 4ع - آریا RISONEX® 35MG TAB داروسازي آريا
954048 كپسول ریواستیگمین 3 م.گ 30ع - آریا RIVASTIGMINE-ARYA® 3MG CAP داروسازي آريا
954049 كپسول ریواستیگمین 1.5 م.گ 30ع - آریا RIVASTIGMINE-ARYA® 1.5MG CAP داروسازي آريا
954050 قرص سیمواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا SIMVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954051 كپسول تامسولوسین 0/4 م.گ 30ع - آریا TAMSULOSIN-ARYA® 0.4MG CAP داروسازي آريا
954052 قرص ترازوسین 2 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
954053 قرص ترازوسین 5 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
954054 قرص تیكلوپیدین 250 م.گ 30ع - آریا TICLOPIDINE-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954055 قرص توپیرامات 100 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954056 قرص توپیرامات 50 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954057 قرص توپیرامات 25 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 25MG TAB داروسازي آريا
954058 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954059 قرص ترامادول 50 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954060 قرص ویتامین آ 25000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 25000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
954061 قرص ویتامین آ 50000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 50000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
954062 قرص ایندومتاسین (ایندومت ) 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
954063 قرص مزالازین 500 م.گ 60ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954064 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954065 كپسول گاباپنتین 100 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954066 قرص استامینوفن كدئین (كدامول) 20-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
954067 قرص دیلتیازم 120 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
954068 كپسول دلوكستین 20 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
954069 كپسول دلوكستین 30 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
954070 كپسول دلوكستین 60 م.گ 30ع - آریا !! داروسازي آريا
954071 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 20 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
954072 كپسول اس امپرازول (اس و-كپ) 40 م.گ 14ع - آریا !! داروسازي آريا
954073 قرص استامینوفن 500 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
954074 قرص استامینوفن 325 م.گ(باركد دو بعدی) 100ع - آریا !! داروسازي آريا
954075 كپسول آریافن(استامینوفن 325/ایبوپروفن 200/كافیین 40) 20 ع - آریا !! داروسازي آريا
954076 قرص رانیتیدین آری تك 150 ع30 -آریا !! داروسازي آريا
954077 قرص استامینوفن آریا 325 30ع -آریا !! داروسازي آريا
955001 شامپو مراقبت از مو ضد ریزش آنتی شوت 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955002 شامپو ضد شوره خفیف كلیمبازول 50 - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955003 شامپو روزانه دهیدراته و موخوره سیلیسیوم ارگانیك - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955004 شامپو موهای خیلی چرب سافت كلی ( آرژیل دوس) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955005 شامپو كراتین موی نازك و شكننده 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955006 شامپو سدر (موهای چرب معمولی) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955007 شامپو رزماری موهای نرمال - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955008 شامپو ضد خارش پوست و كف سر حساس آلوئه ورا - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955009 صابون آنتی باكتریال - نوباكتر !! بوته سبز مهر آئين
955010 پنبه دیسك - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955011 ریمل حجم دهنده و بلند كننده مشكی - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955012 محلول استحكام بخش ناخن (ساینتی فیك) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955013 محلول جلوگیری از خوردن و جویدن ناخن (ماوالا استاپ) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955014 دئودورانت رول لوتوس فرشور وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955015 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق گل پنبه !! بوته سبز مهر آئين
955016 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق اسطوخودوس !! بوته سبز مهر آئين
955017 كرم مرطوب كننده صورت ریچ24 ساعته هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955018 ژل پاك كننده و شاداب كننده صورت هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955019 ژل پاك كننده و لایه بردار ملایم پیور سیستم (مخصوص پوست چرب) 125 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955020 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم تغذیه كننده دست !! بوته سبز مهر آئين
955021 كرم زیبایی دست و ناخن1*2 مراقبت از زیبایی - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955022 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم مرطوب كننده دست با تاثیر پایدار !! بوته سبز مهر آئين
955023 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال آنتی پلیكور شامپو ضد شوره !! بوته سبز مهر آئين
955024 شامپو ضد ریزش مو آنتی شوت سوان وژتال 200 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955025 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال كاپیلر شامپو هاماملیس300ml !! بوته سبز مهر آئين
955026 كرم دست 5% اوره 75 م.ل(تیوپی) - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955027 اوسرین درمانی اوره ژل پاك كننده 5% !! بوته سبز مهر آئين
955028 كرم ضدآفتاب SPF 50(تیوپی) 50 م.ل - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955029 ایوروشه عطریات دئودورانت رول آن بادام كالیفرنیا 50 م.ل زنانه !! بوته سبز مهر آئين
955030 ایوروشه بهداشتی مو نوتری ریپیر شامپو ترمیم كننده مو 300 م.ل !! بوته سبز مهر آئين
955031 خمیردندان بامبو سالت (Whan Eun Cho) - ال جی - 160gr !! بوته سبز مهر آئين
955032 خمیردندان بامبو سالت (Tiger Herb) ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955033 خمیردندان خوشبو كننده دهان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
955034 خمیردندان مراقبت از پوسیدگی و جرم دندان پریو - ال جی - 140gr !! بوته سبز مهر آئين
955035 خمیردندان گیاهی پریو - ال جی - 130gr !! بوته سبز مهر آئين
955036 مسواك كامپكت پریو (Soft) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955037 مسواك كامپكت پریو (Medium) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955038 مسواك اَدونس پریو (Soft) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955039 مسواك اَدونس پریو (Medium) - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955040 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955041 شامپو مرطوب كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955042 نرم كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955043 نرم كننده الاستین مخصوص موهای خشك و وز 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955044 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955045 شامپو ترمیم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955046 نرم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955047 نرم كننده الاستین مخصوص موهای آسیب دیده 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955048 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955049 شامپو حجم دهنده الاستین مخصوص موهای ضعیف و كم حجم 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955050 نرم كننده الاستین مخصوص موهای كم حجم و بی حالت 200ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955051 نرم كننده الاستین مخصوص موهای كم حجم و بی حالت 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955052 شامپو ضد شوره كیور ایر 1 (مناسب شوره های ملایم) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955053 شامپو ضد شوره موهای خشك كیور ایر 2 (مناسب شوره های متوسط) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955054 شامپو ضد شوره موهای چرب كیور ایر 3 (مناسب شوره های زیاد) 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955055 نرم كننده با خاصیت ضد شوره 550ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955056 ژل موی حالت دهنده الاستین 400ml - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955057 شامپو هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955058 ژل شستشوی بدن گریپ فروت 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955059 شامپو موهای رنگ شده سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955060 شامپو بدن دانه قهوه برزیلی ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955061 شامپو مخصوص موهای چرب سوان وژتال 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955062 شامپو درخشان كننده اكولیبل 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955063 شامپو احیا كننده سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955064 شامپو سوپر سافت هاماملیس 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955065 شامپو بدن انار دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955066 شامپو بدن لوتوس ژردن دوموند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955067 شامپو مخصوص موهای بلوند 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955068 شامپو بدن با رایحه بادام و شكوفه پرتقال400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955069 شامپو بدن با رایحه زیتون لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955070 شامپو بدن با رایحه انبه و گشنیز 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955071 شامپو بدن با رایحه لیمو 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955072 شامپو بدن با رایحه نعناع تمشك 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955073 شامپو 3*1 براق كننده موها سوان وژتال كاپیلر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955074 شامپو مناسب درمان شوره سر 300ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955075 شامپو بدن با عصاره وانیل پلزیر ناتور(شاورژل) 400ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955076 شامپو كرمی نرم كننده و درخشان كننده مو سوان وژتال 200ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955077 رژ لب گرند 73- كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955078 رژ لب گرند 42 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955079 رژ لب گرند 43 - كالر ناتور 3 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955080 مداد لب 31 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955081 مداد لب 32 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955082 مداد لب 21 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955083 ریمل حجم دهنده مشكی 01 كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955084 كرم پودر كاسه ای بژ 200 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955085 كرم پودر كاسه ای بژ 300 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955086 كرم پودر فلوئید پمپی بژ 100 كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955087 افتر شیور مخصوص پوست حساس آقایان !! بوته سبز مهر آئين
955088 پنكیك بژمات كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955089 شیر پاك كن هیدرا فرشور - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955090 كرم ریچ فرمته شب - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955091 كرم ضد چروك رنگی یوت تایم شماره 3 - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955092 كرم دور چشم آی فرش 15 م.ل - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955093 كانسیلر پوشاننده لك های صورت كاور تاچ - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955094 لاك پیكوك گرین - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955095 لاك نایت كلاب - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955096 لاك پارتی تایم - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955097 لاك رد كریستال - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955098 لاك بلك چری - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955099 لاك دارك براون - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955100 شامپو كراتین (موی نازك و شكننده) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955101 شامپو ضد شوره پیروكتون اولامین - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955102 شامپو آنتی شوت مراقبت از مو - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955103 كرم صورت 5% اوره - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955104 كرم ضد چروك شب درمودنسی فایر - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955105 كرم ضد آفتاب 50 SPF+ - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955106 كرم ضد آفتاب رنگی با SPF50 + - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955107 كرم شب روشن كننده ایون برایتر مناسب پوستهای خشك - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955108 كرم دور چشم ولیوم فیلر - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955109 اسپری ضد آفتاب ترانسپرنت 50 SPF - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955110 شامپو ضد ریزش مو پیكسل 150 م.ل - لسر !! بوته سبز مهر آئين
955111 خمیر دندان بامبو سالت ضد پوسیدگی20 گ (ال جی) - اشانتیون !! بوته سبز مهر آئين
955112 شامپو ضد ریزش و تقویت كننده مو 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955113 نرم كننده ضد ریزش و تقویت كننده مو 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955114 شامپو ترمیم كننده و درخشان كننده موهای رنگ شده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955115 نرم كننده ترمیم كننده و درخشان كننده موهای رنگ شده400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955116 شامپو كراتینه و تغذیه كننده موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955117 نرم كننده كراتینه و تغذیه موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955118 شامپو رطوبت رسان عمقی 24 ساعته موهای نرمال و خشك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955119 نرم كننده رطوبت رسان عمقی 24 ساعته موهای نرمال و خشك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955120 شامپو بازسازی كننده قوی 24 ساعته موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955121 نرم كننده بازسازی كننده قوی 24 ساعته موهای آسیب دیده 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955122 شامپو حجم دهنده قوی 24 ساعته موهای نازك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955123 نرم كننده حجم دهنده قوی 24 ساعته موهای نازك 400 م.ل - ال جی !! بوته سبز مهر آئين
955124 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955125 ادو پرفیوم زنانه اویدانس 50 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955126 ادو توالت مردانه حاوی اسانس سرو كوهی ناتور 75 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955127 ادو توالت حاوی اسانس چای سبز 100 ml - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955128 پاك كننده پوست چرب 200 م.ل (CL) - نویدرم !! بوته سبز مهر آئين
955129 پاك كننده چشم اكسپرس - گینو !! بوته سبز مهر آئين
955130 پاك كننده چشم اكسپرس كالر ناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955131 كرم آبرسان قوی مناسب پوست خشك كابین - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955132 كرم ضد چروك شب حاوی ویتامین سی نوكتوئل - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955133 كرم ضد چروك مناسب انواع پوست گرید 4 كابین - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955134 كرم دور چشم پوست حساس سرن اكتیو - نویدرم !! بوته سبز مهر آئين
955135 كرم دور چشم چند كاره (ضد تیرگی - چروك و پف دور چشم) - سوتیس !! بوته سبز مهر آئين
955136 كرم شب جوان كننده مناسب پوستهای دارای لك وایت بوتانیكال 50 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955137 كرم شب روشن كننده ایون برایتر مناسب پوستهای خشك - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955138 كرم شب شاداب كننده و مرطوب كننده پوست صورت الكسیر 7.9 - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955139 كرم شب صورت مناسب پوستهای دارای لك وایت بوتانیكال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955140 كرم پودر فلوئید پمپی بژ 200 كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955141 ریمل حجم دهنده 360 مشكی كالرناتور - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
956001 چسب ضدجوش Benq-Miacare day -طب ایده آل !! طب ایده آل
956002 چسب ضد حساسیت دولایه 1.25*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956003 چسب ضد حساسیت دولایه 2.5*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956004 چسب ضد حساسیت رنگ پوست 9*1.25 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956005 چسب ضدجوش 3 عددی Benq Miacare day - طب ایده آل !! طب ایده آل
956006 آنژیوكت صورتی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956007 آنژیوكت آبی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956008 آنژیوكت سبز (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956009 سرنگ سرپیچ دار 2 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956010 سرنگ سرپیچ دار 5 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956011 سرنگ انسولین سرسوزن سرخود تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956012 سرنگ سر سوزن جدا تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956013 سرنگ انسولین سرسوزن جدا 10 عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956014 ماسك سه لایه كشی Nokast - طب ایده آل !! طب ایده آل
957001 پماد تالنتین 30 گرمی 1ع - رازك TALENTIN® OINT رازک
957002 قرص تالنتال 100ع - رازك TALENTAL® 480MG F.C TABLET رازک
957003 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957004 قرص استامینوفن/ كافئین (كات پین) 20ع - رازك CUTPAIN RAZAK® 500/65MG TAB رازک
957005 قرص لوو ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك LEVOCETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957006 شربت ویتامكس 120 میلی لیتر 1ع - رازك !! رازک
957007 قرص سرترالين 50 ميلي گرم 30ع - رازك SERTRALINE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957008 قرص سرترالین (سرترازین) 100 میلی گرم 30ع- رازك SERTRALINE (RAZAK) 100MG TAB رازک
957009 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 30ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957010 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 100ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957011 قرص لوزارتان (لوزار) 50 میلی گرم 30ع - رازك LOZAR® 50MG TAB رازک
957012 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - رازك LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP رازک
957013 قرص سرماخوردگي (كلداستاپ ) 20ع - رازك COLD STOP RAZAK® TAB رازک
957014 قرص متوكاربامول 500 میلی گرم 100ع - رازك METHOCARBAMOL (RAZAK) 500MG TAB رازک
957015 كپسول پلت ارلیستات (زنیكو) 60 میلی گرم 30ع - رازك XENIKO® 60MG CAP رازک
957016 كپسول دیكلوفناك ( رازوفناك ) 100 میلی گرم 30ع - رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
957017 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957018 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957019 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 5 میلی گرم 100ع - رازك DONEPEZIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957020 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 10 میلی گرم 100ع- رازك DONEPEZIL (RAZAK) 10MG TAB رازک
957021 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 30ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957022 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957023 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - رازك DOXYCYCLINE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957024 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - رازك HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957025 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - رازك THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP رازک
957026 شربت والپروات سدیم 120 میلی لیتر 1ع - رازك VALPROATE SODIUM (RAZAK) 200/5ML 120ML SYRUP رازک
957027 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957028 شربت زوفا 1ع - رازك !! رازک
957029 شربت زوفا عسلی 1ع - رازك !! رازک
957030 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957031 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - رازك MEFENAMIC ACID 250MG CAP رازک
957032 كپسول رلیفن 20ع - رازك RELIEFEN® CAP رازک
957033 كپسول رلیفن 100ع- رازك RELIEFEN® CAP رازک
957034 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN (RAZAK) 250MG TAB رازک
957035 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB رازک
957036 قرص ماپروتیلین 75 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 75MG TAB رازک
957037 قرص جمی فلوكساسین ( جموكس )320 میلی گرم 5ع - رازك GEMOX® 320MG TAB رازک
957038 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957039 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957040 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع- رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957041 كپسول هماتینیك 100ع - رازك HEMATINIC CAP رازک
957042 قرص کارودیلول ( كاردول ) 6.25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 6.25MG TAB رازک
957043 قرص کارودیلول (كاردول ) 12/5 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 12.5MG TAB رازک
957044 قرص کارودیلول (كاردول ) 25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 25MG TAB رازک
957045 قرص تادالافیل 20میلی گرم 2ع - رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957046 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع- رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957047 قرص لیزینوپریل (لیزینوراز) 5 میلی گرم 4ع - رازك LISINOPRIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957048 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957049 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957050 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957051 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957052 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - رازك NAPROXEN 250MG TAB رازک
957053 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 20ع - رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957054 قرص آتورواستاتین (رازو آتورواستاتین) 10میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 10MG TAB رازک
957055 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 20MG TAB رازک
957056 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 5ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 50MG FC TAB رازک
957057 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 4ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 100MG FC TAB رازک
957058 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - رازك ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL رازک
957059 كپسول فولایرون 30ع - رازك FOLIRON® (RAZAK) CAP رازک
957060 كپسول فولایرون / زینك 30ع - رازك FOLIRON+ZINC® CAP رازک
957061 پماد مارینتول فورت (رزماری) 1ع- رازك ROSEMARY® 30G OINT رازک
957062 پماد كامودرما 15 گرمی 1ع - رازك KAMODERMA® OINTMENT رازک
957063 ژل كلینداپلاس 30 گرمی 1ع - رازك CLINDAPLUS® 1.2/0.025% 30G GEL رازک
957064 ژل آداپالن 0/1درصد، 30 گرمی 1ع - رازك ADAPALENE (RAZAK) 0.1% 30G TOP GEL رازک
957065 ژل مارینتول (رزماری) 30 گرمی 1ع - رازك MARYNTHOL® GEL رازک
957066 قرص پلی كوزانول 10 میلی گرم 30ع - رازك POLICOSANOL® (RAZAK) 10MG TAB رازک
957067 شربت فیژان 120 میلی لیتر 1ع - رازك FIJAN® 120ML SYRUP رازک
957068 شربت تیمورانت 120 میلی لیتر 1ع - رازك THYMORANT® 120ML SYRUP رازک
957069 شربت زینك سولفات 5 / 5 میلی لیتر 1ع - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 5mg/5ml SYRUP رازک
957070 شربت زینك سولفات بزرگسالان 10/5 میلی لیتر - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 10MG/5ML SYRUP رازک
957071 شربت پروسپیتان 120 میلی لیتر 1ع - رازك PRUSPITAN® SYRUP رازک
957072 كپسول سلكوكسیب 200 میلی لیتر 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957073 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957074 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957075 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 4ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957076 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 2ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957077 كپسول تامسولوسین (تاموسین) 0/4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
957078 كپسول تیوتكسین 5 میلی گرم 100ع - رازك THIOTHIXENE 5MG CAP رازک
957079 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 10MG CAP رازک
957080 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 25MG CAP رازک
957081 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAMADOL (RAZAK) 50MG CAP رازک
957082 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - رازك TETRACYCLINE (RAZAK) 250MG CAP رازک
957083 كپسول ریواستیگمین 1.5میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 1.5MG CAP رازک
957084 كپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 3MG CAP رازک
957085 كپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 4.5MG CAP رازک
957086 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957087 قرص آلومینیوم ژل 300 میلی گرم 100ع - رازك ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB رازک
957088 كپسول پیروكسیكام 10 میلی گرم 100ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 10MG CAP رازک
957089 كپسول زونیساماید 100 میلی گرم 100ع - رازك ZONISAMIDE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957090 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 100MG CAP رازک
957091 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 300MG CAP رازک
957092 كپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 400MG CAP رازک
957093 قرص ترازودن 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAZODONE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957094 قرص ماپروتیلین 25 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 25MG TAB رازک
957095 قرص آنتي هيستامين دكونژستان 100ع - رازك ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB رازک
957096 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 0.5MG TAB رازک
957097 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957098 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 40ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957099 قرص پرازوسین 1 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN 1MG TAB رازک
957100 قرص پرازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB رازک
957101 قرص انالاپریل مالئات 5 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB رازک
957102 قرص انالاپریل مالئات 20 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957103 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957104 پماد جلدی تتراسایكلین هیدروكلراید 3درصد 1ع - رازك TETRACYCLINE 3% OINT رازک
957105 ژل دیكلوفناك 60 گرمی 1ع - رازك DICLOFENAC (RAZAK) 1% 60G GEL رازک
957106 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 0.5% 60G GEL رازک
957107 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG/5ML 60ML SYRUP رازک
957108 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - رازك EXPECTORANT (RAZAK) 60ML SYRUP رازک
957109 شربت لاکسیتا 120 سی سی 1ع - رازک !! رازک
957110 قرص کلدیفن 20ع - رازک COLDIFEN® TAB رازک
957111 كپسول زینك + ث 300 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
957112 كپسول پلی كوزانول 20 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
957113 قرص آملودیپین / آتورواستاتین (آموستاتین) 5 / 20 میلی گرم 30ع- رازك AMOSTATINE® (5+20)MG TAB رازک
957114 كپسول نرم كلسیم / ویتامین د 30ع - رازك !! رازک
957115 كپسول نرم مخمر آبجو 60ع - رازك !! رازک
957116 كپسول تامسولوسین 0.4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
957117 كپسول دیكلوفناك (رازوفناك) 100 میلی گرم 100ع- رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
957118 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 2MG TAB-30 رازک
957119 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB-100 رازک
957120 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957121 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957122 قرص مزالازین 500 میلی گرم 30ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957123 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957124 قرص تئوفیلین 200 میلی گرم 100ع - رازك THEOPHYLLINE (RAZAK) 200MG ER TAB رازک
957125 قرص گلوكزامین ( گلوكزارین) 500 میلی گرم 100ع - رازك GLUCORAZIN® 500MG TAB رازک
957126 كپسول پیاسیدن 300 میلی گرم 15ع - رازك !! رازک
957127 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - رازك PIOGLITAZONE (RAZAK) 30MG TAB رازک
957128 قرص سیستین ب6 60ع - رازك !! رازک
957129 ژل وایژل 60 گرمی 1ع - رازك !! رازک
957130 پماد هربال برن 3% 30 گرمی - رازك !! رازک
957131 گپسول كوركومین 30ع - رازك !! رازک
957132 قرص آنی هیستامین دكونژستانت 30ع - رازك !! رازک
957133 قرص آلپرازولام 0.5 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957134 كپسول هماتینیك 60ع - رازك !! رازک
957135 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957136 قرص سیتاگلیپتین 50 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957137 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957138 قرص سیتاگلیپتین 25 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957139 قرص هیوسین 10 م.گ 20 ع - رازك !! رازک
957140 قرص تالنتال 30 ع - رازك !! رازک
957141 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 100 ع - رازك !! رازک
957142 قرص ایبوپروفن لایزین 400 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957143 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسیفرول 70م.گ 140 میكروگرم 4ع - رازك !! رازک
957144 كپسول امپرازول 20م.گ 14ع -رازك !! رازک
957145 كپسول پرگابالین 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
957146 كپسول پرگابالین 75م.گ 100ع - رازك !! رازک
957147 كپسول آهسته رهش دلوكستین 30م.گ 30ع - رازك !! رازک
957148 قرص پروپرانول 10 م.گ 30ع -رازك !! رازک
957149 قرص پروپرانول 10 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957150 كپسول دابیگاتران 150 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957151 كپسول دابیگاتران 75م.گ 30ع - رازك !! رازک
957152 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع 60 م.ل- رازك !! رازک
957153 كپسول فربیسین 30 ع - رازك !! رازک
957154 قرص آنتي هيستامين دکونژستانت 100 ع OTC - رازك !! رازک
957155 كپسول فلوكستین 20 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957156 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ 30 ع - رازك !! رازک
957157 قرص مدافینیل 100 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957158 قرص مدافینیل 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957159 قرص مدافینیل 200 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957160 قرص مدافینیل 200 م.گ 100ع - رازك !! رازک
957161 قرص فبوكسوستات 80 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957162 قرص فبوكسوستات 40 م.گ 30ع - رازك !! رازک
957163 قرص فلووكسامین 100م.گ 30ع - رازك !! رازک
957164 قرص فلووكسامین 100 م.گ 100ع - رازك !! رازک
958001 سرنگ دو تكه 2سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958002 سرنگ سه تكه 2.5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958003 سرنگ دو تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958004 سرنگ سه تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958005 سرنگ دو تكه 10سی سی1 ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958006 آنژیوكت صورتی 20 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958007 آنژیوكت آبی 2 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958008 آنژیوكت سبز 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958009 آنژیوكت زرد 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
960001 قرص استامینوفن كدئین 10+300 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN CODEINE-SHAFA® (300+10)MG TAB شفا
960002 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 325MG TAB شفا
960003 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960004 قرص استامینوفن كافئین 500 م.گ 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA® 500/65MG TAB شفا
960005 قرص هیوسین 10 م.گ 100ع - شفا SHAFA-HYOSCINE® 10MG TAB شفا
960006 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE 20MG TAB شفا
960007 فاموتیدین 40 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE-SHAFA® 40MG TAB شفا
960008 قرص بیسموت ساب سیترات 120 م.گ 40ع - شفا BISMUTH SUBCITRATE-SHAFA® 120MG TAB شفا
960009 قرص لوراتادین 10 م.گ 30ع - شفا LORATADINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
960010 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - شفا METFORMIN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960011 قرص سوماتریپتان 50 م.گ 10ع - شفا SUMATRIPTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
960012 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 250MG TAB شفا
960013 قرص ناپروكسن 500 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960014 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 20 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 20MG TAB شفا
960015 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 10 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 10MG TAB شفا
960016 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 40 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 40MG TAB شفا
960017 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (قرص گریپین 3) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960018 قرص نیتروگلیسرین 2.6 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 2.6MG ER TAB شفا
960019 قرص نیتروگلیسرین 6.4 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 6.4MG ER TAB شفا
960020 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - شفا AZITHROMYCIN-SHAFA® 250MG CAP شفا
960021 قرص آسپرین 80 م.گ 100ع - شفا ASA-SHAFA® 80MG EC TAB شفا
960022 قرص اسیدفولیك 1 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960023 قرص كلسیم دی 500 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960024 قرص كاپتوپریل 50 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
960025 قرص شفا كاپتوپریل 25 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 25MG TAB شفا
960026 قرص آلندرونیت سدیم 10 م.گ 100ع - شفا OSIMAX® 10MG TAB شفا
960027 قرص رانیتیدین 150 م.گ 100ع - شفا RANITIDINE-SHAFA® 150MG TAB شفا
960028 شامپو کتوکونازول 2% 100 م.گ 1ع - شفا KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO شفا
960029 قرص آلگوویت 300 م.گ 100ع - شفا ALGOVIT® 1000MG TAB شفا
960030 شامپو پیریتیون زینك 2 درصد 140 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960031 لاک پاک کن با استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960032 لاک پاک کن بدون استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960033 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960034 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960035 محلول دهانشویه آنتی پلاک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960036 محلول دهانشویه آنتی پلاک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960037 محلول دهانشویه اطفال 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960038 محلول دهانشویه اطفال 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960039 محلول دهانشویه آنتی تارتار 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960040 محلول دهانشویه آنتی تارتار 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960041 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960042 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960043 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5 % 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
960044 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
960045 قرص كلسیم دی 500 م.گ 50ع - شفا !! شفا
960046 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - شفا OMEPRAZOLE (SHAFA) 20MG CAP شفا
960047 قرص ایبوبروفن 400 م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 400MG TAB شفا
960048 قرص ایبوبروفن 200م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 200MG TAB شفا
960049 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 100MG TAB شفا
960050 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
960051 قرص آتنولول 50 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 50MG TAB شفا
960052 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 100MG TAB شفا
960053 قرص استامینوفن كدئین 20-300 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960054 كپسول ارلیستات 120 م.گ 60ع - شفا ORLISTAT-SHAFA® 120MG CAP شفا
960055 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960056 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 100MG TAB شفا
960057 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 50MG TAB شفا
960058 قرص ویتامین ب1 100 م.گ - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 100MG TAB شفا
960059 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 300MG TAB شفا
960060 كپسول تامسولوسین 0.4 م.گ 30ع - شفا TAMSULOSIN-SHAFA® 0.4MG CAP شفا
960061 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 25MG TAB شفا
960062 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - شفا LOSARTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
960063 قرص والسارتان 80 م.گ 30ع - شفا VALSARTAN-SHAFA® 80MG TAB شفا
960064 قرص والسارتان 160 م.گ 30ع - شفا VALSARTAN-SHAFA® 160MG TAB شفا
960065 قرص فكسوفنادین 120 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 120MG TAB شفا
960066 قرص فكسوفنادین 180 م.گ 50ع - شفا FEXOFENADINE-SHAFA® 180MG TAB شفا
960067 قرص ممانتین 5 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 5MG TAB شفا
960068 قرص ممانتین 10 م.گ 30ع - شفا MEMANTINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
960069 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - شفا CELECOXIB-SHAFA® 100MG CAP شفا
960070 كپسول سلكوكسیب 200 م.گ 60ع - شفا CELECOXIB-SHAFA® 200MG CAP شفا
960071 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960072 كپسول گاباپنتین 100 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 100MG CAP شفا
960073 كپسول گاباپنتین 300 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 300MG CAP شفا
960074 كپسول گاباپنتین 400 م.گ 100ع - شفا GABAPENTIN-SHAFA® 400MG CAP شفا
960075 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - شفا CLOPIDOGREL-SHAFA® 75MG TAB شفا
960076 قرص آلندرونیت سدیم (آسیماكس) 70 م.گ 8ع - شفا !! شفا
960077 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن)(باركد دوبعدی) 30ع - شفا !! شفا
960078 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (گریپین 3)(باركد دو بعدی) 30ع - شفا !! شفا
960079 قرص آسپرین 80 م.گ (باركد دو بعدی) 100ع - شفا !! شفا
961001 اسپری تاخیری با رایحه موز 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961002 ژل تاخیری Longtime - دلتا دارو !! دلتا دارو
961003 ژل جمع كننده Tingle - دلتا دارو POWER DELTA ZEX TINGLE® 65ML GEL دلتا دارو
961004 ژل گرم كننده Warmer - دلتا دارو POWER DELTAZEX WARMER® 65ML GEL دلتا دارو
961005 ژل روان كننده Easier - دلتا دارو POWER DELTA ZEX EASIER® 65ML GEL دلتا دارو
961006 اسپری تاخیری با رایحه نارگیل 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961007 اسپری تاخیری با رایحه نسکافه 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961008 اسپری تاخیری با رایحه طالبی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961009 اسپری تاخیری با رایحه رز1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961010 اسپری تاخیری با رایحه تافی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961011 اسپری تاخیری با رایحه وانیل1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961012 اسپری تاخیری با رایحه هندوانه1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961013 اسپري سرد ( پاوردلتازکس ) 400 ميلي ليتر 1ع- دلتا دارو !! دلتا دارو
961014 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- آقایان )5 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 5% AEROSOL FOAM دلتا دارو
961015 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- خانمها )2 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 2% AEROSOL FOAM دلتا دارو
961016 اسپری تاخیری با رایحه لیمو1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
962001 قرص روكشدار فروس سولفات (آهن)100ع - ماد !! ماد
962002 قرص فرس سولفات(آهن) + اسید فولیك 100ع - ماد !! ماد
962003 قرص فروس سولفات (آهن )+ویتامین ث 60ع - ماد !! ماد
962004 قرص ویتایرون(آهن+اسیدفولیك+ویتامین C,B12) 60ع - ماد !! ماد
962005 قرص زینكوفر(آهن+روی+ویتامینC) 30ع - ماد !! ماد
962006 قرص اسید فولیك 1 م.گ 100ع - ماد !! ماد
962007 قطره فروس سولفات (آهن )خوراكی با طعم توت فرنگی 15م.ل 1ع - ماد !! ماد
962008 قرص ویتامین ب1 100 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 100MG TAB ماد
962009 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 300MG TAB ماد
962010 قطره ویتامین آ+د(با طعم توت فرنگی) -1ع-ماد !! ماد
962011 قطره آهن(infer drop) ع1- ماد !! ماد
962012 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 30ع - ماد !! ماد
963001 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 50MG TAB داروپخش
963002 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE 25MG TAB داروپخش
963003 آمپول آمینوفیلین 250 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش AMINOPHYLLINE (DP) 250MG/10ML AMP داروپخش
963004 قرص ارگوتامین سی 100ع - داروپخش ERGOTAMINE C (DAROUPAKHSH) 1/100MG TAB داروپخش
963005 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT CODEINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963006 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DAROUPAKHSH) 50MG SUPP داروپخش
963007 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش INDOMETHACIN 25MG CAP داروپخش
963008 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DP) 100MG SUPP داروپخش
963009 قطره چشمی بتامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
963010 پماد بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G OINT داروپخش
963011 قطره چشمی تیمولول 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TIMOLOL (DAROU PAKHSH) 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963012 آمپول بتامتازون ال آ 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش BETAMETHASONE LA 1ML AMP داروپخش
963013 شربت پیراستام 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP داروپخش
963014 قرص پرفنازین 2 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 2MG TAB داروپخش
963015 قرص پرفنازین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 4MG TAB داروپخش
963016 قرص پرفنازین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 8MG TAB داروپخش
963017 قرص پیراستام 800 میلی گرم 50ع - داروپخش PIRACETAM 800MG TAB داروپخش
963018 شربت پیروینیوم 50 میلی لیتر 1ع - داروپخش PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP داروپخش
963019 قطره چشمی جنتامایسین 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP داروپخش
963020 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش THEOPHYLLINE G (DP) 120ML SYRUP داروپخش
963021 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP داروپخش
963022 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 75 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP داروپخش
963023 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
963024 قطره چشمی دگزامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP داروپخش
963025 قرص سالبوتامول 100ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB داروپخش
963026 شربت سالبوتامول 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP داروپخش
963027 قرص سيپروهپتادين (سيپراکتين) 4 م.گ CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB داروپخش
963028 قرص فروس سولفات ( فریرون ) 100ع - داروپخش FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB داروپخش
963029 کرم فنی توئین سدیم 1% 30 گرم 1ع - داروپخش PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM داروپخش
963030 قطره چشمی كرومولین سدیم 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP داروپخش
963031 قرص کلرفنیرامین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروپخش
963032 آمپول كلرفنیرامین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP داروپخش
963033 آمپول تری كورتال 2 میلی لیتر 5ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963034 پماد كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT داروپخش
963035 كرم كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM داروپخش
963036 آمپول متوكاربامول 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP داروپخش
963037 قرص متوكاربامول 100ع - داروپخش METHOCARBAMOL (DP) 500MG TAB داروپخش
963038 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع - داروپخش METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT داروپخش
963039 شربت سرماخوردگي کودکان 60 ميلي ليتر 1ع OTC- داروپخش PEDIATRIC GRIPPE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963040 آمپول ویتامین د 3 300.000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP داروپخش
963041 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
963042 آمپول ویتامین ب 12 1000 میكرو گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP داروپخش
963043 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB داروپخش
963044 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963045 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 25MG TAB داروپخش
963046 شربت هیدروكسی زین 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP داروپخش
963047 آمپول مگلومین 60% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP داروپخش
963048 آمپول مگلومین 76% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP داروپخش
963049 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 10MG TAB داروپخش
963050 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963051 قرص لوزارتان ( لوزاتن 25) میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 25 TAB داروپخش
963052 قرص لوزارتان ( لوزاتن ) 50 میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 50MG TAB داروپخش
963053 پماد هیدروکورتیزون 1% 15 گرم 1ع - داروپخش HYDROCORTISONE (DP) 1% 15G OINT داروپخش
963054 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش BROMHEXINE (DP) 4MG/5ML 60ML ELIXIR داروپخش
963055 لوسیون کلوبتازول 0.05% 25 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION داروپخش
963056 قطره چشمی تتراکائین هیدروکلراید 0.5% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TETRACAINE HCL 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963057 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DAROUPAKHSH) 10MG/2ML AMP داروپخش
963058 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش RANITIDINE 50MG/2ML AMP داروپخش
963059 آمپول ویتامین ب 1 ب6 ب 12(یخچالی) 10ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 AMP داروپخش
963060 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
963061 پماد زینك اكساید 25% 1ع - داروپخش ZINC OXIDE (DAROUPAKHSH) 25% 30G OINT داروپخش
963062 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963063 آمپول آتروپین 0.5% 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش ATROPINE SULFATE (DP) 0.5MG/1ML AMP داروپخش
963064 آمپول ب كمپلكس 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX (DAROU PAKHSH) 2ML AMP داروپخش
963065 آمپول اپی نفرین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 1MG/1ML AMP داروپخش
963066 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)5000 واحد5ع -داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 5000U VIAL داروپخش
963067 آمپول ویتامین ب 6 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (D.P) 100MG/2ML AMP داروپخش
963068 آمپول پانكرونیوم بروماید(یخچالی) 2 م.ل 10ع - داروپخش PANCURONIUM BROMIDE (DP) 4MG/2ML AMP داروپخش
963069 آمپول ویتامین ث (یخچالی) 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN C (DP) 500MG/5ML AMP داروپخش
963070 قطره چشمی نفازولین هیدروکلرراید 0.1% 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.1% 10ML OPH DROP داروپخش
963071 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN & MINERAL- CAP 10*10 داروپخش
963072 كپسول مولتی ویتامین تراپوتیك 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (DP) CAP داروپخش
963073 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963074 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش LORATADINE (DAROUPAKHSH) 1MG/ML 60ML SYRUP داروپخش
963075 قرص مایکوفنولات ( سایتوسپت ) 500 میلی گرم 50ع - داروپخش CYTOCEPT® 500MG TAB داروپخش
963076 قرص آمی تریپتیلین ( تریپلین ) 100 میلی گرم 100ع - داروپخش TRIPLINE® 100MG TAB داروپخش
963077 لوسیون بتامتازون 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% LOTION داروپخش
963078 كرم بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G CREAM داروپخش
963079 ژل دیكلوفناك ( دیكلن ) 60 گرم 1ع - داروپخش DICLEN® 60G GEL داروپخش
963080 ژل پیروكسیكام 60 گرم 1ع - داروپخش PIROXICAM (DP) 0.5% GEL داروپخش
963081 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 50MG SUPP داروپخش
963082 قرص توپیرامات 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963083 قرص توپیرامات 100 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKSH) 100MG TAB داروپخش
963084 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - داروپخش DILTIAZEM HCL 60MG TAB داروپخش
963085 قرص والسارتان 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 40MG TAB داروپخش
963086 قرص والسارتان 80 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 80MG TAB داروپخش
963087 قرص گریزوفولوین 125 میلی گرم 100ع - داروپخش GRISEOFULVIN 125MG TAB داروپخش
963088 قرص هیدروكلرتیازید 100ع - داروپخش HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB داروپخش
963089 آمپول هپارین 5000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 5000U/1ML AMP داروپخش
963090 قرص لوزارتان /هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 100ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963091 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)1500واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL داروپخش
963092 قرص ویتامین ب 6 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B6 - 40 MG TAB 10*10 داروپخش
963093 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع - داروپخش ADULT COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963094 قرص کوتریموکسازول 400/80 میلی گرم 100ع - داروپخش CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB داروپخش
963095 قرص ب كمپلكس 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX TAB داروپخش
963096 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB داروپخش
963097 قرص متیل دوپا 250 میلی گرم 100ع - داروپخش METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB داروپخش
963098 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 100MG TAB داروپخش
963099 قرص تئوفیلین ای آر 200 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 200MG ER TAB داروپخش
963100 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - داروپخش ACETAMINOPHEN CODEINE (DP) (300+10)MG TAB داروپخش
963101 آمپول آمیكاسین 500 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 500MG/2ML AMP داروپخش
963102 آمپول منوتروپین (HMG) (یخچالی)75واحد 5ع - داروپخش MENOTROPINS (DAROUPAKHSH) AMP داروپخش
963103 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963104 آمپول انوکساپارین سدیم 60 میلی گرم 0.6 میلی لیتر 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP داروپخش
963105 ویال انسولینNPH(دی پی سولین ان)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-N® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963106 کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - داروپخش OMEPRAZOLE (D.P) 20MG CAP داروپخش
963107 كپسول سافت ژل ویتامین ای ( ای ویتال ) 400 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963108 کپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 400MG CAP داروپخش
963109 قرص موکسی فلوکساسین 400 میلی گرم 10ع - داروپخش MOXIFLOXACIN (DAROUPAKHSH) 400MG TAB داروپخش
963110 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - داروپخش RANITIDINE (RAMOPHARMIN) 150MG TAB داروپخش
963111 قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 200MG TAB داروپخش
963112 قرص ویتامین ب 1 100 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 100MG TAB داروپخش
963113 قرص آ اس آ كدئینه 100ع - داروپخش ASA CODEINE (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963114 قرص سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم 20ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 500MG TAB داروپخش
963115 قرص كلسیم د 50ع - داروپخش CALCIUM-D TAB داروپخش
963116 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 20MG FC TAB داروپخش
963117 كپسول ونلافاكسین اس آر 75 میلی گرم 30ع - داروپخش VENLAFAXINE (D.P) 75MG SUSTAINED RELEASE CAP داروپخش
963118 ویال انسولین ساده(دی پی سولین آر)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-R® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963119 ویال انسولین مخلوط(دی پی سولین70/30)(یخچالی)10م.ل1ع-داروپخش DIPISULIN® 70/30 VIAL داروپخش
963120 آمپول گرانیسترون 3 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963121 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963122 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 5MG/1ML AMP داروپخش
963123 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963124 آمپول هپارین 10000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 10000U/1ML AMP داروپخش
963125 قرص کارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 12.5MG TAB داروپخش
963126 قرص فنوباربیتال 60 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 60MG TAB داروپخش
963127 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 100MG TAB داروپخش
963128 قرص ترازودون هیدروكلراید 50 میلی گرم 100ع - داروپخش TRAZODONE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963129 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش TIZANIDINE (D.P) 4MG TAB داروپخش
963130 قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 400MG TAB داروپخش
963131 قرص کاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 25MG TAB داروپخش
963132 قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 50MG TAB داروپخش
963133 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 6.25MG TAB داروپخش
963134 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 8MG TAB داروپخش
963135 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع - داروپخش DIPIFEN® CAP داروپخش
963136 كپسول دوكسیپن (داكسپین) 10 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963137 كپسول دوكسپین (داكسپین)25 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
963138 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع - داروپخش URSODEOXYCHOLIC ACID (D.P) 250MG CAP داروپخش
963139 كپسول كوكیوتن 30 میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963140 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP داروپخش
963141 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 5MG/5ML 60ML SYRUP داروپخش
963142 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963143 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش MULTIVITAMIN SYRUP داروپخش
963144 کرم فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (D.P) 0.025% 15G CREAM داروپخش
963145 کرم کتوکونازول 2% 30 گرم 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (DP) 2% 30G CREAM داروپخش
963146 پماد موپیروسین 15 گرم 1ع - داروپخش MUPIROCIN (D.P) 2% 15GR OINT داروپخش
963147 پماد میرتوپلكس 5 گرم 1ع - داروپخش MYRTOPLEX® 10% 5GR OINT داروپخش
963148 لوسیون ترتینوئین 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
963149 لوسیون تولنفتات 1% 10میلی لیتر 1ع - داروپخش TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION داروپخش
963150 لوسیون كتوكونازول 2% 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (D.P) 2% LOTION داروپخش
963151 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش ACETAMINOPHEN (DAROUPAKHSH) 100MG/ML DROP داروپخش
963152 قطره چشمی بریمونیدین تارتارات 0.2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BRIMONIDINE (DP) 0.2% OPH DROP داروپخش
963153 قطره چشمی دورزولامید 2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DORZOLAMIDE (DP) 2% OPH DROP داروپخش
963154 قطره چشمی کتوتیفن 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOTIFEN (D.P) 0.025% 5ML OPHT DROP داروپخش
963155 قطره چشمی لاتانو پروست(یخچالی)50 میكرو/2.5م.ل1ع -داروپخش LATANOPROST (DP) 50MCG/ML OPH DROP داروپخش
963156 قطره بینی نفازولین هیدروکلراید 0.05% 10 میلی لیتر 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.05% 10ML NASAL DROP داروپخش
963157 ژل آداپالن 0.1% 30 گرم 1ع - داروپخش ADAPALENE (DP) 0.1% 30G GEL داروپخش
963158 کپسول دوکسیپن 10 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963159 قطره خوراكی فروس سولفات ( فریرون ) 1ع - داروپخش FERIRON® ORAL DROP داروپخش
963160 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP داروپخش
963161 آمپول اپی نفرین 0.01% 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 0.01% 10ML AMP داروپخش
963162 شربت تنتوراپیوم 1% 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش OPIUM (DAROUPAKHSH) 10MG/ML 250ML ORAL TINCTURE داروپخش
963163 شربت متادون 25 میلی گرم 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش METHADONE (DAROUPAKHSH) 25MG/5ML 250ML SYRUP داروپخش
963164 ژل مترونیدازول 0.75% 30 گرم 1ع - داروپخش METRONIDAZOLE (D.P) 0.75% 30G TOP GEL داروپخش
963165 قرص آ اس آ 325 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA (DP) 325MG TAB داروپخش
963166 قرص آ اس آ 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA 100MG CHEWABLE TAB داروپخش
963167 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)25م.گ 2.5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 25MG/2.5ML AMP داروپخش
963168 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 50MG/5ML AMP داروپخش
963169 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)500 واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 500U VIAL داروپخش
963170 آمپول كلیندامایسین 150 میلی گرم 10ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 300MG/2ML AMP داروپخش
963171 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963172 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963173 قرص ویتامین ب 1 300 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 300MG TAB داروپخش
963174 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963175 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963176 قرص مبورین 135 میلی گرم 100ع - داروپخش MEBEVERINE (DAROUPAKHSH) 135MG TAB داروپخش
963177 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963178 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963179 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963180 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963181 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 15MG TAB داروپخش
963182 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
963183 قرص آملودیپین ( آموپین ) 5 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963184 قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 30ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 250MG TAB داروپخش
963185 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963186 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963187 قرص کلوپیدگرول ( دی پیکس ) 75میلی گرم 30ع - داروپخش DIPIX® 75MG TAB داروپخش
963188 قرص آملودیپین آتورواستاتین 5میلی گرم 20 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE/ATORVASTATIN (DP) 5/20MG TAB داروپخش
963189 سرم دكستروز 5% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963190 سرم دکستروز 5% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963191 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT داروپخش
963192 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT داروپخش
963193 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963194 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963195 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963196 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (DP) 1L INF P-BOT داروپخش
963197 سرم رینگر نیم لیتری 1ع - داروپخش RINGERS (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963198 سرم رینگر یک لیتری 1ع - داروپخش RINGERS 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963199 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963200 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963201 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 500ML INF داروپخش
963202 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 1L INF داروپخش
963203 پماد فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (DP) 0.025% 15G OINT داروپخش
963204 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963205 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963206 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML AMP داروپخش
963207 ویال آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963208 ویال آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963209 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963210 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963211 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963212 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963213 ویال آیوپك 240 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963214 ویال آیوپك 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963215 ویال ایوپامیدول 370 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963216 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963217 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ESOMEPRAZOLE (DAROUPAKHSH) 40MG CAP داروپخش
963218 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - داروپخش DULOXETINE (DAROUPAKHSH) 30MG CAP داروپخش
963219 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 100MG CAP داروپخش
963220 كپسول اسپینال زد 300ع - داروپخش SPINAL-Z® CAP داروپخش
963221 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG CAP داروپخش
963222 کپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 100ع - داروپخش RIVASTIGMINE (DP) 3MG CAP داروپخش
963223 کپسول تامسولوسین 100ع - داروپخش TAMSULOSIN (D.P) 0.4MG CAP داروپخش
963224 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP داروپخش
963225 ژل ترتینوئین 0.025% 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN (DAROUPAKHSH) 0.025% TOP GEL داروپخش
963226 پماد مکوئینول 1ع - داروپخش MEQUINOL-T (DAROUPAKHSH) 2/0.01% 60ML SOL داروپخش
963227 پماد کلسی پوتریول 50گرم 1ع - داروپخش CALCIPOTRIOL (DAROUPAKHSH) 50MCG/G 30 G OINT داروپخش
963228 پودر باریوم سولفات ( بارکس) 135 گرم 1ع - داروپخش BARIUM SULFATE 135G SACHET داروپخش
963229 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963230 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 1MG TAB داروپخش
963231 قرص ممانتین هیدروکلراید 10 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963232 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - داروپخش SUMATRIPTAN (DP) 50MG FC TAB داروپخش
963233 قرص ایزونیازید 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 100MG TAB داروپخش
963234 قرص ایزونیازید 300 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 300MG TAB داروپخش
963235 قرص دیفنوكسیلات 2.5 میلی گرم 100ع - داروپخش DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB داروپخش
963236 قرص ریزدرونیت 35 میلی گرم 10ع - داروپخش RISEDRONATE (DAROU PAKHSH) 35MG TAB داروپخش
963237 قرص ویتامین ایی 100 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963238 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - داروپخش IBUPROFEN (DP) 400MG TAB داروپخش
963239 قرص تئوفیلین ای-آر 100 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 100MG SR TAB داروپخش
963240 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - داروپخش FEXOFENADINE (DAROUPAKHSH) 120MG TAB داروپخش
963241 محلول كلیندامایسین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 1% 60ML SOL داروپخش
963242 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 0.5MG TAB داروپخش
963243 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 2MG TAB داروپخش
963244 قرص توپیرامات 25 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963245 قرص مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - داروپخش MONTELUKAST (DP) 5MG CHEWABLE TAB داروپخش
963246 قرص گلوكزامین كندراتین 500/400میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963247 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 10MG TAB داروپخش
963248 قرص او فلوكساسین 300 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 300MG FC TAB داروپخش
963249 قرص او فلوكساسین 200 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 200MG FC TAB داروپخش
963250 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963251 كارتریج پرزوكائین ائی 50ع - داروپخش