کد کالا نام کالا عنوان لاتین نام تامین کننده
910001 قرص كلسیم د ( سنتری ) 500 میلی گرم 90ع- پوراطب CALCIUM-D <21ST CENTURY HEALTH CARE> TAB پوراطب
910002 قرص پریناتال ( سنتری ) 60ع- پوراطب PRENATAL MULTIVITAMIN<21ST CENTURY HEAL CARE>TAB پوراطب
910003 كپسول سلنیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 60ع - پوراطب SELENIUM <21ST CENTURY HEALTHCARE> 200MCG CAP پوراطب
910004 قرص منیزیم ( سنتری ) 250 میلی گرم 110ع - پوراطب MAGNESIUM <21ST CENTURY HEALTH CARE> 250MG TAB پوراطب
910005 قرص مولتی ویتامین ( سنتری ) 130ع- پوراطب MULTIVITAMIN SENTRY<21ST CENTURY HEALTH CARE>TAB پوراطب
910006 قرص كرومیوم ( سنتری ) 200 میكرو گرم 100ع - پوراطب CHROMIUM PICOLINATE <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
910007 قرص سوی ایزوفلاون ( سنتری ) 60ع - پوراطب SOY ISOFLAVONES <21ST CENTURY HEALTHCARE> TAB پوراطب
910008 كپسول ژلاتینی امگا 3 ( سنتری ) 1000 میلی گرم 60ع - پوراطب FISH OIL OMEGA 3 <BOSCOGEN> PEARL پوراطب
910009 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( سنتری ) 400 واحدی 110ع - پوراطب VITAMIN E <21ST CENTURY HEALTH CARE> 400IU PEARL پوراطب
910011 قرص گلوكزامین كندرئیتین پلاس(آرتریفلكس) ( سنتری ) 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN PLUS <21ST CENTURY>TAB پوراطب
910012 كپسول گلوكزامین كندرئیتین ( سنتری ) 60ع- پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN OS <21ST CENTURY> CAP پوراطب
910013 كپسول گلوكزامین رلیف ( سنتری ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE RELEIF <21ST CENTURY> TAB پوراطب
910014 قرص آهن ( سنتری ) 27 میلی گرم 110ع - پوراطب IRON <21ST CENTURY HEALTH CARE> 27MG TAB پوراطب
910015 قرص كلسیم منیزیم زینك د ( سنتری ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC D <21CENTURYHEALTHCARE>TAB پوراطب
910103 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 60ع - پوراطب MELATONIN 3MG TAB پوراطب
910111 قرص زینك ( نیچرمید ) 30 میلی گرم 100ع - پوراطب ZINC <NATURE MADE> 30MG TAB پوراطب
910112 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 400 میكروگرم 250ع - پوراطب FOLIC ACID <NATUREMADE> TAB پوراطب
910123 پودر فایبر كلیر ( نیچرمید ) 388 گرم 1ع - پوراطب FIBER CLEAR® 13.7OZ POWDER پوراطب
910130 قرص سلنیوم ( نیچرمید ) 200 میكروگرم 100ع - پوراطب SELENIUM <NATURE MADE> 200MCG TAB پوراطب
910131 قرص گارلیك ( نیچرمید ) 1250 میلی گرم 100ع - پوراطب GARLIC ODORLESS <NATURE MADE> TAB پوراطب
910301 قرص جوشان كلسیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب CALCIUM <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
910302 قرص جوشان كلسیم د ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ CALCIUM + D EFFE پوراطب
910303 قرص جوشان آهن ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ FE+VITAMINS® EFF TAB 20 پوراطب
910304 قرص جوشان منیزیم ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MAGNESIUM <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
910305 قرص جوشان مولتی ویتامین ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <VITA FIZZ> EFF TAB پوراطب
910306 قرص جوشان ویتامین ث ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITAMIN C <VITA FIZZ> 500MG EFF TAB پوراطب
910307 قرص جوشان زینك پلاس ( ویتافیز ) 20ع - پوراطب VITA FIZZ ZINC PLUS® EFFER TAB 20 پوراطب
910501 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 100MG CAP پوراطب
910502 كپسول كوكیوتن ( هلث برست ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <HELTH BURST> 30MG CAP پوراطب
910503 كپسول جوینتركس ( استئولكس ) ( هلث برست) 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <JOINTREX> CAP پوراطب
910508 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( هلث برست ) 400 واحد 100ع - پوراطب VITAMIN E(HEALTH BURST) SOFTGEL پوراطب
910512 قرص كلتركس ( هلث برست ) 100ع - پوراطب CALCIUM-D <HEALTH BURST> TAB پوراطب
910701 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 30 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 30MG CAP پوراطب
910702 كپسول كوكیوتن ( نیچرزپلاس ) 100 میلی گرم 30ع - پوراطب CO ENZYME Q10 <NATURES PLUS> 100MG CAP پوراطب
910703 قرص كلسیم منیزیم ( نیچرزپلاس ) 90ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM <NATURE PLUS>TAB پوراطب
910704 قرص كلسیم سیترات د ( استیون آرایكس بون ) ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب ! پوراطب
910705 قرص جویدنی Say Yes to Dairy ( نیچرز پلاس ) 50 ع - پوراطب ! پوراطب
910706 كپسول ویتامین ای ( نیچرزپلاس ) 60ع - پوراطب VITAMIN E <NATURE PLUS> 400IU PEARL پوراطب
911001 قرص ول من ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911002 شربت آكواماین ( وایتابیوتیك ) 250 میلی لیتر 1ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> 250ML SYRUP آرمان فارمد دارو
911003 كپسول ول وومن ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLWOMAN MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> CAP آرمان فارمد دارو
911004 قرص جویدنی ول كید ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو WELLKID MULTIVITAMIN MINERAL <VITABIOTICS> TAB آرمان فارمد دارو
911005 كپسول آكوامارین ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو AQUAMARINE <VITABIOTICS> SOFT GEL CAP آرمان فارمد دارو
911006 كپسول ویژونیس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو VISIONACE <THOMPSON & COPPER> CAP آرمان فارمد دارو
910504 كپسول پرفلكس(هلث برست)900 میلی گرمی60ع-پوراطب PREFLEX <HEALTH BURST> 500/400MG CAP پوراطب
914001 سوسپانسیون كو-آموكسی كلاو(كلاویسیلین) 228 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 228 (200/28.5)/5ML POW SUSP کوثر
915027 ساشه کلستیرامین 4 گرم 10ع - مداوا CHOLESTYRAMINE 4GR SACHET مداوا
915028 ساشه او آر اس ( ری هایدرومد ) 20.5 گرم 10ع - مداوا ORS SACHET مداوا
912016 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2میلی‌گرمی) 50ع- سپاکو دارو LEUKERAN سپاکو دارو
912022 ویال داكاربازین 100میلی‌گرمی 10ع - سپاکو دارو DACARBAZINE سپاکو دارو
912024 آمپول هیدرالازین(هیدروپرس)20میلی‌گرمی5ع - سپاکو دارو HYDRALAZINE سپاکو دارو
912029 آمپول هپارین 2500واحدی 10ع - سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912030 كپسول پارومومایسین 250میلی‌گرمی 8ع - سپاکو دارو PAROMOMYCINE سپاکو دارو
910132 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( نیچرمید ) 400 واحد 100ع - پوراطب VITAMIN E <NATURE MADE> 400IU PEARL پوراطب
912037 آمپول دیگوكسین 0.5 میلی‌گرمی 5ع- سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912038 آمپول هپارین 2500واحدی 5ع- سپاکو دارو HEPARIN سپاکو دارو
912040 آمپول آنفلوانزا 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912043 قرص فلكائینید (آپوكارد) 100میلیگرم60ع- سپاکو دارو APOCARD سپاکو دارو
917002 صابون تری كلوكربان 1درصد100گرمی 1ع - گیلارانكو TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP گيلارانکو
912051 آمپول لانیكور دیگوكسین 0.25میلیگرم 5ع - سپاکو دارو DIGOXIN سپاکو دارو
912058 پماد تریامسینولون(آدكورتیل) 10گرمی 1ع - سپاکو دارو Adcortyl سپاکو دارو
912059 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم30ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912060 قرص دمپریدون(موتیلیوم) 10میلیگرم40ع - سپاکو دارو Motilium سپاکو دارو
912061 قطره سایمتیكون(اسپومیسان) 30میلیگرم1ع - سپاکو دارو Espumisan سپاکو دارو
912062 قرص روامایسین 500میلیگرم24ع - سپاکو دارو Rovamycin سپاکو دارو
912063 آمپول هیدرالازین( آپرسولین)25‌میلیگرم 5ع -سپاکو دارو APROSOLINE سپاکو دارو
912068 قرص هیدروكلروتیازید50میلیگرم100ع - سپاکو دارو Hydrochlorothiazide سپاکو دارو
911007 پودر Pure Whey Vanilla 5 Lb (پرولب )1 ع - آرمان فارمد دارو WHEY PURE <PROLAB> POWDER آرمان فارمد دارو
911009 پودر N Large 2 Strawberry 3.8 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911010 پودر N Large 2 Strawberry 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911011 پودر N Large 2 Chocolate 3.8 Lab (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911012 پودر N Large 2 Chocolate 10 Lb (پرولب) 1 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911013 قرص آمینو 2000 (پرولب) 325 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911014 قرص آمینو 2000 (پرولب) 150 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
914002 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
914003 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 156 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP کوثر
915001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN 325MG TAB مداوا
914005 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو 312 میلیگرمی - كوثر CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP کوثر
914006 قرص سفكسیم 200 میلیگرمی -كوثر CEFIXIME 200MG TAB کوثر
914007 قرص كو آموكسی كلاو 375 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB کوثر
914008 قرص كو آموكسی كلاو 625 میلیگرمی -كوثر CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB کوثر
914010 كپسول آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG CAP کوثر
914011 كپسول آموكسی سیلین 500 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 500MG CAP کوثر
910104 قرص تریپل فلكس ( نیچرمید ) 50ع - پوراطب TRIPLEFLEX® TAB پوراطب
910105 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 130ع - پوراطب CALCIUM-D <NATUREMADE> TAB پوراطب
910106 قرص مولتی دیلی ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب MULTI DAILY <NATURE MADE> TAB پوراطب
910107 قرص سوی منوپوز ( نیچرمید ) 30ع - پوراطب SOYMENOPUSE® TAB پوراطب
910109 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 130ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
910110 قرص جویدنی ویتامین ث ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب VITAMIN C <NATURE MADE> 500MG CHEWABLE TAB پوراطب
910113 قرص مولتی پریناتال ( نیچرمید) 90ع - پوراطب MULTI PRENATAL <NATURE MADE> TAB پوراطب
910201 كپسول پیاسكلیدین 15ع - پوراطب PIASCLIDIN -LABORATORIES EXPANSCIENCE- 300MG CAP 15 پوراطب
915002 قرص آلندرونیت ( استومد ) 10 میلی گرم 40ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 10MG TAB مداوا
915003 قرص آملودیپین ( مداوسک ) 5 میلی گرم 40ع - مداوا AMLODIPINE 5MG TAB مداوا
915004 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 250MG TAB مداوا
915005 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 8ع - مداوا SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB مداوا
915006 قرص آلندرونیت ( استومد ) 70 میلی گرم 4ع - مداوا ALENDRONATE SODIUM 70MG TAB مداوا
914012 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلیگرمی -كوثر AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP کوثر
910108 قرص كلسیم منیزیم زینك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب CALCIUM MAGNESIUM ZINC <NATUREMADE> TAB پوراطب
914013 كپسول آمپی سیلین 500میلیگرمی -كوثر AMPICILLIN 500MG CAP کوثر
912069 پودر كی اگزالات 455میلیگرم1ع - سپاکو دارو Kayexalate سپاکو دارو
915011 کپسول دیکلوفناک ( مدافناک ) 100 میلی گرم 30ع - مداوا DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP مداوا
915012 قرص ناپروکسن ( مداکسن ) 500 میلی گرم 100ع - مداوا NAPROXEN 500MG TAB مداوا
915013 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
915014 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915018 قرص برم هگزین ( مدالیت ) 8 میلی گرم 100ع - مداوا BROMHEXINE HCL 8MG TAB مداوا
915022 قرص استامینوفن کدئین ( اکسترافن ) 300+10 میلی گرم 100ع - مداوا ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB مداوا
915023 قرص كلسیم د 500 میلی گرم 50ع - مداوا CALCIUM-D TAB مداوا
915024 قرص مبندازول 100 میلی گرم 120ع - مداوا MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB مداوا
915025 قرص تولمتین ( مدکتین ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا TOLMETIN SODIUM 200MG TAB مداوا
915026 کپسول تامسولوسین ( مدالوسین ) 0.4 میلی گرم 30ع - مداوا TAMSULOSIN 0.4MG CAP مداوا
915021 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 90ع - مداوا MODAVIT-C® 250MG TAB مداوا
912070 قرص لابتالول (تراندیت ) 100 میلیگرم 30 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
916001 صابون گوگرد بدون رنگ و اسانس 10 درصد100 گرم 1ع - ساپونین SULFUR 10% 100G SOAP ساپونين ايران
916002 صابون گوگرد با رنگ و اسانس 10 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
917003 صابون گوگرد10درصد 100گرمی 1ع - گیلارانكو SULFUR 10% 100G SOAP گيلارانکو
917004 صابون بچه درمین 100 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
917005 شامپو لیندان1درصد60میلی لیتر 1ع- گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
917007 شامپو پرمترین1درصد 60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917008 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 1درصد140 م.ل 1ع-گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO گيلارانکو
917009 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلی لیتر 1ع- گیلارانكو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO گيلارانکو
917010 شامپو سلنیوم سولفاید (سلكو) 2/5درصد 150 م.ل 1ع- گیلارانكو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO گيلارانکو
917012 شامپو پوویدون آیوداین 7/5درصد 140 میلی لیتر - گیلارانكو POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
918001 كپسول گلوكزامین سولفات ( وبر نچرالز)500میلیگرم 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 500MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918002 كپسول گلوكزآمین كندروتین ( وبر نچرالز)900 میلیگرم 90 ع كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918003 قرص مولتی ویتامین پریناتال (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918004 پرل امگا 9-6-3 ( وبر نچرالز) 1200م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3-6-9 <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918006 قرص سلنیوم ( وبر نچرالز) 200 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SELENIUM <WEBBER NATURAL> 200MCG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918007 قرص كلسیم-منیزیم -زینك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM MAGNESIUM VITAMIN D <WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
910802 MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910803 MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol MEDIFOAM B -X-10*20 - 0.5 - biopol پوراطب
910804 MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol MEDIFOAM F-5*5-0.2 - biopol پوراطب
910805 MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM F -10*10-0.2 - biopol پوراطب
910806 MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol MEDIFOAM F -15*15-0.2 - biopol پوراطب
910807 MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol MEDIFOAM N -X-10*10-0.2 - biopol پوراطب
910808 MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X -10*10-0.5 - biopol پوراطب
910809 MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol MEDIFOAM N -X-10*20-0.5 - biopol پوراطب
910810 MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol MEDIFOAM N-X-20*20 -0.5 - biopol پوراطب
910811 MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol MEDIFOAM S -X - 10*10 -0.5 - biopol پوراطب
910813 MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-10*9-0.5 - biopol پوراطب
910812 MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol MEDIFOAM T-X-6.5*6.5 -0.5 - biopol پوراطب
917006 لوسیون لیندان 1درصد60میلی لیتر 1ع - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% LOTION گيلارانکو
910133 قرص گلوكزامین ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <NATURE MADE> 500MG CAP پوراطب
918008 كپسول گلوكزامین سولفات (وبرنچرالز) 750میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE <WEBBER NATURALS> 750MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918009 قرص گلوكزامین ام اس ام (وبرنچرالز)1300میلیگرم 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GLUCOSAMINE CHONDROITIN MSM <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918010 قرص كلسیم د (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CALCIUM-D <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918011 پرل ویتامین ای (وبرنچرالز)400میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN E <WEBBER NATURALS> 400IU PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918012 قرص مولتی ویتامین مینرال روزانه ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN <WEBBER NATURALS> TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918013 قرص مولتی ویتامین جویدنی اطفال ( وبرنچرالز)100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MULTIVITAMIN+MINERAL FOR KIDS<WEBBER NATURALS>TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918014 قرص ویتامین ث (پرتقالی) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918015 قرص ویتامین ث (هفت میوه) (وبرنچرالز) 90 ع - كاروان طب آسیا-كاطا VITAMIN C <WEBBER NATURALS> 500MG CHEWABLE TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918016 قرص اسیدفولیك (وبرنچرالز) 90 ع -كاروان طب آسیا-كاطا FOLIC ACID <WEBBER NATURALS> 1MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918017 كپسول كوانزیم كیوتن (وبرنچرالز)30میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 30MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918018 پرل كوآنزیم كیوتن ( وبرنچرالز) 100میلیگرم 30 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CO ENZYME Q10 <WEBBER NATURALS> 100MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918019 كپسول سوی ایزوفلاوون (وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SOY ISOFLAVONE COMPLEX <WEBBER NATURALS> 50MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
918020 كپسول ژلاتینی ایونینگ پریم رز اویل 500 م.گ (روغن گل مغربی) ( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا EVENING PRIMROSE OIL <WEBBER NATURALS> 500MG PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918021 پرل امگا3 (وبرنچرالز) 1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا OMEGA-3 SUPER CONCENTRATE <WEBBER NATURALS> PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918022 قرص ملاتونین ( وبرنچرالز) 3 میلیگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا MELATONIN <WEBBER NATURALS> 3MG TAB کارآوران طب آسيا-کاطا
918023 پودر وی پروتئین (شكلاتی) ( وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918024 پودر وی پروتئین (وانیلی) (وبرنچرالز) 1000گرم 1 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
918025 پرل روغن كبد ماهی ( وبرنچرالز) 180 ع - كاروان طب آسیا-كاطا SUPER COD LIVER OIL® PEARL کارآوران طب آسيا-کاطا
918026 كپسول گارلیك بدون بو (وبرنچرالز)5 میلیگرم 100 ع - كاروان طب آسیا-كاطا GARLIC ODORLESS <WEBBER NATURAL> 5MG SOFTGEL CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
919001 قرص استامینوفن ( بایولنول ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACETAMINOPHEN 500MG TAB باختر بيوشيمي
919002 قرص ترامادول ( بایومادول ) 50 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
919003 قرص ترامادول ( بایومادول ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BIOMADOL® 100MG TAB باختر بيوشيمي
919004 کپسول سلکوکسیب ( سلبایوکس ) 100 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی CELECOXIB 100MG CAP باختر بيوشيمي
919005 قطره استریل دیکلوفناک سدیم ( بایوفناک ) 0.1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی DICLOFENAC SODIUM 0.1% OPH DROP باختر بيوشيمي
916003 صابون تری كلرو كربن بدون رنگ و اسانس 1 درصد 100 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 100G SOAP ساپونين ايران
916004 صابون تری كلرو كربن با رنگ و اسانس 1 درصد 75 گرم 1ع - ساپونین TRICHLOCARBAN 1% 75G SOAP ساپونين ايران
916005 پن بی باكتر 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916006 صابون وازلینه 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916007 پن اسكراب 100 گرم 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
916009 شامپو زینك پیریتیون 2 درصد 140 میلی لیتر 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
916010 شامپو کتوکونازول 2 درصد 100 میلی لیتر 1ع - ساپونین KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ساپونين ايران
916011 شامپو پوویدون آیوداین 7.5 درصد 140 میلی لیتر - ساپونین POVIDONE IODINE 7.5% 140ML SHAMPOO ساپونين ايران
916012 قرص زینك سولفات 22 میلی گرم 60ع - ساپونین ZINC SULFATE (SAPONIN IRAN) 22MG TAB ساپونين ايران
916013 قرص زینك ( آمینو جلات ) 60ع - ساپونین ZINC (SAPONIN IRAN) 20MG TAB ساپونين ايران
919006 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 200MG TAB باختر بيوشيمي
919007 قرص آسیکلوویر ( بایوسیکلویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ACICLOVIR 400MG TAB باختر بيوشيمي
919008 قرص آدوفوویر دیپیووکسیل ( بایوفوویر ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ADEFOVIR DIPIVOXIL 10MG TAB باختر بيوشيمي
919009 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919010 قرص لامیوودین ( بایوودین ) 150 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی LAMIVUDINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
919011 کپسول زیدوویودین ( رتروبایوویر ) 100 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ZIDOVUDINE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919012 کپسول زیدوویودین ( رتروبایوویر ) 300 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی ZIDOVUDINE 300MG TAB باختر بيوشيمي
919013 کپسول اسلتامیویر ( فلوبایوویر ) 75 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی OSELTAMIVIR 75MG CAP باختر بيوشيمي
919014 قرص نلفیناویر 250 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی NELFINAVIR MESYLATE 250MG TAB باختر بيوشيمي
915029 قرص سوماتریپتان ( مداگرن ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB مداوا
915030 کپسول سلکوکسیب ( مدکسیب ) 100 میلی گرم 60ع - مداوا CELECOXIB 100MG CAP مداوا
915031 قرص کلشی سین ( مداسین ) 1 میلی گرم 100ع - مداوا COLCHICINE 1MG TAB مداوا
914014 كپسول كلوگزاسیلین500میلیگرم-كوثر CLOXACILLIN SODIUM 500MG CAP کوثر
914015 قرص سفكسیم 400میلیگرم-كوثر CEFIXIME 400MG TAB کوثر
914016 سوسپانسیون (كو-آموكسی كلاو)كلاویسیلین457میلیگرم-كوثر CO-AMOXICLAV 457 (400/57)/5ML POW SUSP کوثر
915020 ساشه ویتامین ث ( مداویت ) 500 میلی گرم 10ع - مداوا MODAVIT-C00ae SACHET مداوا
912072 كپسول هیدروكسی اوره 500میلیگرم100 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
919084 قرص هیدروكلروتیازید لوزارتان ( بایولوزاكس اچ ) 50+12.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی HYDROCHLOROTHIAZIDE/LOSARTAN 12.5/50MG TAB باختر بيوشيمي
911019 كپسول ژلاتینی امگا3 (لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد ! آرمان فارمد دارو
910509 كپسول ژلاتینی امگا 3 ( امگافلكس) ( هلث برست ) 60ع - پوراطب OMEGAFLEX <HEALTH BURST> PEARL پوراطب
912013 قرص كلرامبوسیل (لئوكران 2 میلی گرمی) (یخچالی)25ع - سپاكو دارو Leukeran 2mg سپاکو دارو
915007 ساشه سوربیتول ( مداسوربیت ) 5 گرم 20ع - مداوا SORBITOL 5G SACHET مداوا
910202 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc smooth 6mg/ml 1.6ml پوراطب
919079 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/2.5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919015 کپسول ریباویرین ( ریبابایوویر ) 200 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RIBAVIRIN 200MG CAP باختر بيوشيمي
919016 قرص تنوفوویر ( تنوبایوویر ) 300 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی TENOFOVIR 300MG TAB باختر بيوشيمي
919017 قرص افاویرنز ( افابایوویر ) 600 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی EFAVIRENZ 600 MG باختر بيوشيمي
919018 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 25 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
919019 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 50 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 50MG TAB باختر بيوشيمي
919020 قرص لاموتریژین ( لاموبیوژین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی LAMOTRIGINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919021 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 100MG CAP باختر بيوشيمي
919022 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 300 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 300MG CAP باختر بيوشيمي
919023 كپسول گاباپنتین ( بایوپنتین ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی GABAPENTIN 400MG CAP باختر بيوشيمي
919024 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 50MG CAP باختر بيوشيمي
919025 كپسول زونیساماید ( بایوساماید ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZONISAMIDE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919026 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 250 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 250MG TAB باختر بيوشيمي
919027 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 500 میلی گرم 30 ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 500MG TAB باختر بيوشيمي
919028 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 50MG CAP باختر بيوشيمي
919029 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 75 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 75MG CAP باختر بيوشيمي
919030 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 100MG CAP باختر بيوشيمي
919031 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 150 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 150MG CAP باختر بيوشيمي
919032 كپسول پرگابالین ( پرگابایوكس ) 300 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی PREGABALIN 300MG CAP باختر بيوشيمي
919033 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 125MG TAB باختر بيوشيمي
919034 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 250 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 250MG TAB باختر بيوشيمي
919035 قرص دی والپروئکس سدیم ( دی والبایوكس ) 500 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی DIVALPROEX (VALPROATE SEMISODIUM) 500MG TAB باختر بيوشيمي
919036 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 5MG TAB باختر بيوشيمي
919037 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919038 قرص آریپیپرازول ( بایوپیپرازول ) 15 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ARIPIPRAZOLE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919039 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 2.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919040 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 5MG TAB باختر بيوشيمي
919041 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919042 قرص الانزاپین ( زیپروبایوكس ) 15 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی OLANZAPINE 15MG TAB باختر بيوشيمي
919043 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB باختر بيوشيمي
919044 قرص سیتالوپرام ( بایوكسال ) 40 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB باختر بيوشيمي
919045 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 37.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB باختر بيوشيمي
919046 قرص ونلافاكسین ( ونلابایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VENLAFAXINE 75MG TAB باختر بيوشيمي
919047 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 50 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB باختر بيوشيمي
919048 قرص فلووكسامین ( بایووكسامین ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FLUVOXAMINE MALEATE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919049 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 50 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 50MG TAB باختر بيوشيمي
919050 قرص سرترالین ( سرترابایول ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی SERTRALINE HCL 100MG TAB باختر بيوشيمي
919051 قطره چشمی تیمولول ( تیموبایول ) 0.5 درصد 1ع - باختربیوشیمی TIMOLOL MALEATE 0.5% 5ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919052 قطره چشمی دورزولامید ( بایوسوپت ) 2 درصد 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE HCL 2% OPH DROP باختر بيوشيمي
919053 قطره چشمی دورزولامید تیمولول ( كو بایوسوپت ) 1ع - باختربیوشیمی DORZOLAMIDE+TIMOLOL 2%/0.5% OPH DROP باختر بيوشيمي
919054 قطره چشمی لاتانوپروست(زالابایوست)(یخچالی)0.005% 1ع - باختربیوشیمی LATANOPROST 50MCG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919055 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 4 درصد 1ع - باختربیوشیمی PILOCARPINE 4% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
919056 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 10MG TAB باختر بيوشيمي
919057 قرص آتورواستاتین ( بایوتور ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی ATORVASTATIN 20MG TAB باختر بيوشيمي
919058 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 10.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB باختر بيوشيمي
919059 قرص آتورواستاتین آملودیپین ( بایوتور پلاس ) 20.5 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB باختر بيوشيمي
919060 كپسول امپرازول ( امبایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP باختر بيوشيمي
919061 قرص ازتیمایب ( زتروبایول ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی EZETIMIBE 10MG TAB باختر بيوشيمي
919062 قرص مزالازین ( بایوساكول ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی MESALAZINE 400MG TAB باختر بيوشيمي
919063 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 20 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB باختر بيوشيمي
919064 قرص پنتوپرازول ( پنتابایوزول ) 40 میلی گرم 14ع - باختربیوشیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB باختر بيوشيمي
919065 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 50 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB باختر بيوشيمي
919066 قرص سوماتریپتان ( بایوتریپتان ) 100 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB باختر بيوشيمي
919067 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد روز و شب ) 60ع - باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (325) TAB باختر بيوشيمي
919068 قرص سرماخوردگی ( بایو كلد فورت ) 60ع- باختربیوشیمی ADULT COLD PREPARATION 5&7 (500) TAB باختر بيوشيمي
919069 قطره كتوتیفن ( كتوبایوفن ) 0.25 میلی گرم 1ع - باختربیوشیمی KETOTIFEN 0.25MG/ML 5ML OPHT DROP باختر بيوشيمي
919070 قرص آسپارتام ( بایوسویت ) 18 میلی گرم 100ع - باختربیوشیمی ASPARTAM 18MG TAB باختر بيوشيمي
919071 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 5MG TAB باختر بيوشيمي
919072 قرص زولپیدم ( زولبایوم ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ZOLPIDEM 10MG TAB باختر بيوشيمي
919073 قرص متفورمین ( متفوربایوكس ) 1000 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN HCL 1000MG TAB باختر بيوشيمي
911015 قرص كلسیم سیترات + د (لانواویتا)100ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CITRATE WITH D®TAB 100 آرمان فارمد دارو
917013 صابون روغن بادام درمین - گیلارانكو DERMIN® 100G SOAP گيلارانکو
910203 ژل تزریقی درماویسك ایز ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 1.6 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc ease 10mg/ml 1.6ml پوراطب
910204 ژل تزریقی لوبراویسك ( بوهوس ) 10 میلی گرم/ میلی لیتر 2 میلی لیتر 1ع - پوراطب LUBRAVISC® 10MG/ML 2ML SYRINGE پوراطب
911020 ICE POWER Plus Cold Gel 100 ml ICE POWER PLUS® 100ML GEL آرمان فارمد دارو
911021 ICE POWER Plus Cold Gel 200ml ICE POWER PLUS® 200ML GEL آرمان فارمد دارو
911022 ICE POWER Cold Gel 75ml ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911023 ICE POWER Cold Gel 150ml ICE POWER® 150ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911024 ICE POWER Cold Gel 400ml ICE POWER® 400ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
911025 ICE POWER Instant Cold Compress !! آرمان فارمد دارو
911026 ICE POWER Hot Gel 75ml ICE POWER® 75ML HOT WARM GEL آرمان فارمد دارو
912018 ویال ملفالان (آلكران) تزریقی 50 میلیگرم 1 ع - سپاکو دارو Inj Alkeran 50mg سپاکو دارو
912046 كپسول مگزیلتین 100میلیگرم 100ع - سپاکو دارو Cap Mexiletine 100mg سپاکو دارو
912048 قرص آلكران 2 میلیگرم 25ع - سپاکو دارو Alkeran 2mg سپاکو دارو
914004 كپسول سفالكسین 500میلیگرم - كوثر CEFALEXIN 500MG CAP کوثر
911027 ICE POWER HOT/COLD Pack ICE POWER HOT/COLD Pack آرمان فارمد دارو
911016 كپسول كوآنزیم كیوتن (لانواویتا) 30 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <LA NOVA VITA> 60MG CAP آرمان فارمد دارو
911017 كپسول ژلاتینی گلوكزامین كندروتین سولفات(لانواویتا) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911018 كپسول گلوكزامین كندروتین ام اس ام ( لانواویتا ) 60ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
919074 قرص دومپریدون ( دامپركس ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB باختر بيوشيمي
918027 كپسول سركه سیب (وبرنچرالز) 240 ع -كاروان طب آسیا-كاطا ! کارآوران طب آسيا-کاطا
930001 كپسول زینك پلاس (روی+ویتامین های گروه ب) 60ع - ویتالیا ZINK PLUS MULTIVITAMIN <VITALIA> CAP اسپيد شاهد
920001 محلول پویدون آیداین 10درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 250ML ايران ناژو
920002 محلول پویدون آیداین 10درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 60ML ايران ناژو
920003 دهان شویه كلرهگزیدین 0.2 درصد 250 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CHLORHEXIDINE 0.2% 250ML MOUTHWASH ايران ناژو
920004 محلول اریترومایسین 2درصد 60 میلی گرم 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920005 محلول كلوتریمازول 1درصد 20 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920006 محلول ماینوكسیدیل 2درصد 60 میلی لیتری 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920007 محلول ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL ايران ناژو
920008 محلول كلیندامایسین 1درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION ايران ناژو
920009 لوسیون بتامتازون 0.1درصد 20 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% LOTION ايران ناژو
920010 لوسیون كلوتریمازول 1درصد + بتا متازون (كلوتریزون) 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE 30ML LOTION ايران ناژو
920011 قرص پنتوپرازول 20میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
920012 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - ایران ناژو PANTOPRAZOLE 40MG TAB ايران ناژو
920013 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو NAPROXEN 500MG TAB ايران ناژو
920014 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ایران ناژو METFORMIN HCL 500MG TAB ايران ناژو
920015 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ایران ناژو IBUPROFEN 400MG TAB ايران ناژو
920016 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - ایران ناژو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB ايران ناژو
920017 قرص سرماخوردگی (ناژو كلد) 30ع - ایران ناژو ADULT COLD PREPARATION-4 TAB ايران ناژو
920018 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - ایران ناژو LORATADINE 10MG TAB ايران ناژو
920019 كپسول امپرازول 14ع - ایران ناژو OMEPRAZOLE 20MG CAP ايران ناژو
920020 كپسول گاباپنتین (گابالیت) 300 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GABAPENTIN 300MG CAP ايران ناژو
920021 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - ایران ناژو MEFENAMIC ACID 250MG CAP ايران ناژو
920022 شامپو كتوكونازول 2درصد 100 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO ايران ناژو
920023 شامپو سلنیوم سولفاید 1درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 1% SHAMPOO ايران ناژو
920024 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5درصد 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو SELENIUM SULFIDE 2.5% SHAMPOO ايران ناژو
920025 شامپو كلتار 1درصد 150 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو COAL TAR 1% 150ML SHAMPOO ايران ناژو
920026 شامپو پریتیون زینك 2درصد 140 میلی لیتر 1ع -ایران ناژو PYRITHIONE ZINC %2 (LOTION) 140ML SHAMPOO ايران ناژو
920027 كرم ترك پا مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920028 وازلین ویتامینه تیوبی مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920029 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 35 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920030 كرم پای كودك مس (كالاندولا) 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920031 پماد شقاق و ترك سینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920032 شامپو ضد شوره كلوتریمازول (كلیمبازول) 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE ايران ناژو
920033 شامپو ضد ریزش مو هربال 150 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
920034 كرم موضعی كلوتریمازول 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM ايران ناژو
920035 كرم واژينال کلوژين( كلوتريمازول) 1درصد 50 گرمي 1ع - ايران ناژو CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM ايران ناژو
912075 ویال گنادورولین 0.1 میلی گرمی 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
911028 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 60ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
911029 شربت ول كید ( وایتابیوتیك) 150 میلی لیتر 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY<VITABIOTICS> SYRUP آرمان فارمد دارو
920037 محلول پویدون آیداین 10درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو POVIDONE IODINE 10% 1L ايران ناژو
919075 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 25 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 25MG TAB باختر بيوشيمي
919076 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 100 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 100MG TAB باختر بيوشيمي
919077 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 150 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 150MG TAB باختر بيوشيمي
919078 قرص كوئتیاپین ( بایوكوئیتین ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی QUETIAPINE 200MG TAB باختر بيوشيمي
911030 كپسول كاردیوایس ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
910403 قرص جوشان آهن ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب FE VITAMIN <KENDY> EFF TAB پوراطب
921001 قرص آنتوم بلیستر 100 ع- ایران داروك ANETHUM® TAB ايران داروک
921002 محلول بخور اكالیپتوس60 سی سی1 ع - ایران داروك EUCALYPTUS® INHALER ايران داروک
921003 قطره پاسی پای 30 سی سی1 ع - ایران داروك PASY- PAY® 30 ML DROP ايران داروک
921004 پسیلیوم گرانول 70 گرمی 1 ع- ایران داروك PSYLLIUM <IRAN DAROUK> POWDER ايران داروک
921006 قطره تیمكس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® ORAL DROP ايران داروک
921007 قرص د-رگلیس بلیستر 100 ع - ایران داروك D-REGLIS® TAB-BLISTER ايران داروک
921008 قرص سِنالاكس بلیستر 30 ع - ایران داروك SENA-LAX® 30 TAB ايران داروک
921009 قرص سِنالاكس قوطی پلاستیكی 25 ع - ایران داروك SENA-LAX® 25 TAB ايران داروک
921010 شربت سناگراف 60سی سی 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
921011 شربت كاراوی میكسچر120سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® ORAL SOLUTION ايران داروک
920036 كرم واژینال كلوتریمازول (كلوژین) 2درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRIMAZOLE 2% 50G VAG CREAM ايران ناژو
921005 شربت تیمكس 120 سی سی 1 ع - ایران داروك THYMEX® SYRUP ايران داروک
921012 قطره كراتاگوس 30 سی سی 1 ع - ایران داروك CRATAGUS® DROP ايران داروک
921013 قرص مموركس بلیستر 30 ع - ایران داروك MEMOREX ® TAB ايران داروک
921014 موسیلیوم ساده ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921015 موسیلیوم پرتقالی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921016 موسیلیوم توت فرنگی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
921017 موسیلیوم موزی ساشه 10گرمی 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
916014 قرص كلسیم د 50ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
916015 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - ساپونین POVIDONE IODINE 10% 250ML ساپونين ايران
910016 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 10*10 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910017 پانسمان سوختگی ( برنشیلد ) 20*20 سانتیمتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910018 اسپری سوختگی ( برنشیلد ) 125 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
910019 ژل سوختگی ( برنشیلد ) 50 میلی لیتر 1ع - پوراطب !! پوراطب
920038 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - ایران ناژو GLIBENCLAMIDE 5MG TAB ايران ناژو
919080 قرص متفورین گلی بنكلامید ( گلیفورمین ) 500/5 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB باختر بيوشيمي
910205 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/ 0.4 میلی لیتر 15ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4ml پوراطب
910206 ژل تزریقی درماویسك اسموس ( بوهوس ) 6 میلی گرم/ میلی لیتر 1 میلی لیتر 1ع - پوراطب Dermavisc Smooth 6mg/ml 1.0ml پوراطب
922001 قرص بوسپیرون 10 میلی گرم 100ع- لقمان BUSPIRONE 10MG TAB لقمان
922002 قرص آزیترومایسین 500میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB لقمان
922003 قرص كلاریترومایسین 500میلی گرم 14ع- لقمان CLARITHROMYCIN 500MG TAB لقمان
922004 قرص دیازپام 10میلی گرم100ع- لقمان DIAZEPAM 10MG TAB لقمان
922005 قرص دیازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 2MG TAB لقمان
922006 قرص دیازپام 5میلی گرم 100ع- لقمان DIAZEPAM 5MG TAB لقمان
922007 قرص سفكسیم 200میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 200MG TAB لقمان
922008 قرص سفكسیم 400میلی گرم 10ع- لقمان CEFIXIME 400MG TAB لقمان
922009 قرص اریترومایسین 200میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB لقمان
922010 قرص اریترومایسین 400میلی گرم 120ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB لقمان
922011 قرص سدیم فلوراید 20میلی گرم 100ع- لقمان SODIUM FLUORIDE 20MG TAB لقمان
922012 قرص فنی توئین ، فنوباربیتال 50 /100 میلی گرم 100ع- لقمان PHENYTOIN COMPOUND TAB لقمان
922013 قرص كاربامازپین 200میلی گرم 100ع- لقمان CARBAMAZEPINE 200MG TAB لقمان
922014 قرص نورتریپتیلین 10میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB لقمان
922015 قرص نورتریپتیلین 25میلی گرم 100ع- لقمان NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB لقمان
922016 قرص آ.اس.آ 80میلی گرم 100ع- لقمان ASA 80MG EC TAB لقمان
922017 قرص ایبوپروفن 200میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 200MG TAB لقمان
922018 قرص ایبوپروفن 400میلی گرم 100ع- لقمان IBUPROFEN 400MG TAB لقمان
916017 ژل ضد عفونی كننده دست 1ع - ساپونین !! ساپونين ايران
924044 دراژه هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100ع - امین HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB امين
924045 دراژه ب كمپلكس (نوترو-بی) 100ع - امین AMI-VITAMIN B COMPLEX® TAB امين
924047 دراژه سرترالین(زولامین) 50 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 50MG TAB امين
924048 دراژه سرترالین(زولامین) 100 میلی گرم 30ع - امین SERTRALINE HCL 100MG TAB امين
924049 دراژه ترامادول ( آلاپین ) 50 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 50MG TAB امين
924050 دراژه ترامادول ( آلاپین )100 میلی گرم 100ع - امین TRAMADOL HCL 100MG TAB امين
924051 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 50 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 50MG TAB امين
924052 دراژه كلومیپرامین(آبنیل) 75 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 75MG TAB امين
924053 دراژه مترونیدازول 100ع - امین METRONIDAZOLE 250MG TAB امين
924055 دراژه سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB امين
924056 دراژه سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - امین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB امين
924057 قرص سیپروفلوكساسین(سیپروفكت) 500 م.گ 20ع - امین CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB امين
924058 دراژه ایبوپروفن(بروپین) 400 میلی گرم 100ع - امین IBUPROFEN 400MG TAB امين
924059 دراژه پنتوكسی فیلین 400 میلی گرم 100ع - امین PENTOXIFYLLINE 400MG TAB امين
924060 دراژه فیتوون 100ع - امین PHYTOVEN® TAB امين
924061 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - امین GEMFIBROZIL 300MG CAP امين
924062 كپسول فلوكونازول 200 میلی گرم 2ع - امین FLUCONAZOLE 200MG CAP امين
924064 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 100MG CAP امين
924065 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 30ع - امین FLUCONAZOLE 150MG CAP امين
924066 كپسول هماتینیك 100ع - امین HEMATINIC CAP امين
924067 كپسول مفنامیك اسید 100ع - امین MEFENAMIC ACID 250MG CAP امين
924068 كپسول آمانتادین( آمورل) 100ع - امین AMANTADINE HCL 100MG CAP امين
924069 كپسول ترانگزامیك اسید( ترنسید) 250میلی گرم 100ع - امین TRANEXAMIC ACID 250 CAP امين
924070 كپسول سلكوكسیب(سلبرین) 100 میلی گرم 100ع - امین CELECOXIB 100MG CAP امين
924071 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 100MG CAP امين
924072 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - امین GABAPENTIN 300MG CAP امين
924074 كپسول كوفول 150 میلی گرم 30ع - امین FERROUS SULFATE+FPLIC ACID امين
924075 شربت سرما خوردگی( كیدی كلد) 60 میلی لیتر 1ع - امین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP امين
924076 شربت ستیریزین 60میلی لیتر 1ع - امین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
924077 شربت تیمی كلد (آویشن) 120 میلی لیتر 1ع - امین THYMICOLD® SYRUP امين
924078 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP امين
924079 شربت اكسپكتورانت 60میلی لیتر 1ع - امین EXPECTORANT 60ML SYRUP امين
924080 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - امین MULTIVITAMIN SYRUP امين
924082 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - امین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP امين
924083 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL امين
924084 شربت كتوتیفن (آمیتن ) 60 میلی لیتر 1ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP امين
924085 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - امین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR امين
924086 قطره فروس سولفات 15 میلی لیتر 1ع - امین FERROUS SULFATE 125MG(25MG FE)/ML ORAL DROP امين
924087 قطره آدیتن (آ+د) 30 میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
924088 قطره استامینوفن (آمیفن) 15میلی لیتر 1ع - امین ACETAMINOPHEN 100MG/ML DROP امين
924089 قطره ویتامینA+D+C (آدیتن سی ) 30میلی لیتر 1ع - امین VITAMIN A+D+C ORAL DROP امين
924090 قطره مولتی ویتامین(ویتن) 15 میلی لیتر 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
924091 قطره متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - امین METOCLOPRAMIDE 4MG/ML 15ML ORAL DROP امين
925002 شربت برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین BROMHEXINE HCL 4MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925003 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP راموفارمين
925004 شربت پزودوافدرین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PSEUDOEPHEDRINE 30MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925005 شربت اكسپكتورانت ( پكتورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT 60ML SYRUP راموفارمين
925007 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP راموفارمين
925008 شربت دكسترومتورفان ( دكسترورامین ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN HBR 15MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925009 شربت دكسترومتورفان پی ( دكسترورامین پی ) 1ع - راموفارمین DEXTROMETHORPHAN P 60ML SYRUP راموفارمين
925010 شربت دیفن هیدرامین ساده 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR راموفارمين
925011 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP راموفارمين
925012 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCL 5MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925013 شربت سرماخوردگی كودكان 60میلی لیتر 1ع - راموفارمین PEDIATRIC GRIPPE 60ML SYRUP راموفارمين
925015 شربت كلسیم ( كلسی رام ) 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین CALCIUM SYRUP راموفارمين
925016 شربت گایافنزین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP راموفارمين
925017 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LACTULOSE 10G/15ML 240ML SYRUP راموفارمين
925018 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین LORATADINE 1MG/ML 60ML SYRUP راموفارمين
925019 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 50MG TAB راموفارمين
925020 قرص آلوپورینول 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین ALLOPURINOL 300MG TAB راموفارمين
925021 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 8ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
925023 قرص اكس كاربازپین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 150MG TAB راموفارمين
925024 قرص اكس كاربازپین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین OXCARBAZEPINE 300MG TAB راموفارمين
925025 قرص لو دوپا سی ( ال دورام سی ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C 110MG TAB راموفارمين
925026 قرص لو دوپا سی فورت( ال دورام ) 100ع - راموفارمین LEVODOPA-C FORTE 250 TAB راموفارمين
925027 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 100MG TAB راموفارمين
925028 قرص ترامادول 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL SR 100MG TAB راموفارمين
925029 قرص ترامادول ( ترامارام ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین TRAMADOL HCL 50MG TAB راموفارمين
925030 قرص دیكلوفناك ( دیكلورامین ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB راموفارمين
925032 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 300MG TAB راموفارمين
925033 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 0.5MG TAB راموفارمين
925034 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین REPAGLINIDE 1MG TAB راموفارمين
925035 قرص سیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 5MG TAB راموفارمين
925036 قرص سیتریزین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB راموفارمين
925037 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 20ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB راموفارمين
925038 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 40 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB راموفارمين
925039 قرص كاربامازپین ( كاربارام ) 200 میلی گرم 100ع - راموفارمین CARBAMAZEPINE 200MG TAB راموفارمين
925040 قرص كتوتیفن ( كترام ) 1 میلی گرم 100ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB راموفارمين
925041 قرص كلسیم د ( كلسی رام د ) 50ع - راموفارمین CALCIUM-D TAB راموفارمين
925042 قرص كلسیم كربنات 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین CALCIUM 500MG TAB راموفارمين
925043 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 5MG TAB راموفارمين
925044 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین CHLORDIAZEPOXIDE 10MG TAB راموفارمين
925045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین LORATALORATADINE (RAMOPHARMIN) 10MG TABDINE 10MG TAB راموفارمين
925046 قرص لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 300 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE 300MG TAB راموفارمين
925047 قرص آهسته رهش لیتیوم كربنات ( لیتیرام ) 400 میلی گرم 100ع - راموفارمین LITHIUM CARBONATE SR 400MG TAB راموفارمين
925048 قرص لیزینوپریل 100ع - راموفارمین LISINOPRIL 5MG TAB راموفارمين
925049 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین NAPROXEN 250MG TAB راموفارمين
925050 قرص ویتامین ب 6 100ع - راموفارمین VITAMIN B6 <RAMOPHARMIN> 40MG TAB راموفارمين
925051 قرص هیوسین ان بوتیل برماید 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB راموفارمين
925052 قطره فنیل افرین 0.25 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.25% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925053 قطره فنیل افرین 0.5 درصد 10 میلی لیتر 1ع - راموفارمین PHENYLEPHRINE HCL 0.5% 10ML NASAL DROP راموفارمين
925054 قطره سدیم كلراید 20 میلی لیتر 1ع - راموفارمین SODIUM CHLORIDE 0.65% 20ML NASAL DROP راموفارمين
925055 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین MEFENAMIC ACID 250MG CAP راموفارمين
925056 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین OMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
925057 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 25MG CAP راموفارمين
925058 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE (RAMIN) 20MG CAP راموفارمين
925059 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین PANTOPRAZOLE 40MG TAB راموفارمين
925060 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - راموفارمین GABAPENTIN 100MG CAP راموفارمين
910409 قرص جوشان ایزو اسپورت ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب ISOSPORT <KENDY> EFF TAB پوراطب
923001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB روز دارو
923002 قرص استامینوفن كدئین 10 / 300 میلی گرم 100 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB روز دارو
923003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو ATENOLOL 100MG TAB روز دارو
923004 قرص آسیكلوویر 200میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 200MG TAB روز دارو
923005 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30 ع - روزدارو ACICLOVIR 400MG TAB روز دارو
923006 قرص آسیكلوویر 800 میلیگرم 28 ع - روزدارو ACICLOVIR 800MG TAB روز دارو
923007 پودر ساشه او.آر.اس 20.5 گرمی 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
923008 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 10 ع- روزدارو ITRACONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923009 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو IBUPROFEN 200MG TAB روز دارو
923010 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو IBUPROFEN 400MG TAB روز دارو
923011 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم20 ع - روزدارو OFLOXACIN 200MG FC TAB روز دارو
923012 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20 ع - روزدارو OFLOXACIN 300MG FC TAB روز دارو
923013 كپسول امپرازول 20 میلی گرم / شیشه 14 ع- روزدارو OMEPRAZOLE 20MG CAP روز دارو
923014 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 10MG TAB روز دارو
923015 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30 ع- روزدارو ATORVASTATIN 20MG TAB روز دارو
923016 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30 ع - روزدارو ATORVASTATIN 40MG TAB روز دارو
923017 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB روز دارو
923018 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6 ع - روزدارو AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB روز دارو
923019 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو AMLODIPINE 5MG TAB روز دارو
923020 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - روزدارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB روز دارو
923021 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو OLANZAPINE 5MG TAB روز دارو
923022 قرص انالاپریل 20 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB روز دارو
923023 قرص انالاپریل 5 میلی گرم100 ع - روزدارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB روز دارو
922049 قرص ممانتین 5میلی گرم 120ع- لقمان MEMANTINE 5MG TAB لقمان
922050 قرص ممانتین 10میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 10MG TAB لقمان
922051 كپسول آموكسی سیلین 250میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG CAP لقمان
922052 كپسول آموكسی سیلین 500میلی گرم 100ع- لقمان AMOXICILLIN 500MG CAP لقمان
922053 كپسول فنی توئین 100میلی گرم 100ع- لقمان PHENYTOIN SODIUM 100MG CAP لقمان
922054 كپسول ایندومتاسین 25میلی گرم 100ع- لقمان INDOMETHACIN 25MG CAP لقمان
922055 كپسول فرفوزیمان 24ع- لقمان FERFOZIMAN® CAP لقمان
922056 كپسول زونیساماید 25میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 25MG CAP لقمان
922057 كپسول زونیساماید 50میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 50MG CAP لقمان
922058 كپسول زونیساماید 100میلی گرم 48ع- لقمان ZONISAMIDE 100MG CAP لقمان
922059 كپسول فلوكونازول 200میلی گرم 7ع- لقمان FLUCONAZOLE 200MG CAP لقمان
922060 كپسول والسارتان 40میلی گرم 100ع- لقمان VALSARTAN 40MG CAP لقمان
922061 كپسول لومینوفن 555میلی گرم 20ع- لقمان ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/30/200MG CAP لقمان
922062 ویال سدیم سفازولین 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 500MG VIAL لقمان
922063 ویال سدیم سفازولین 1 گرم 10ع- لقمان CEFAZOLIN 1 GR VIAL لقمان
922064 ویال سفتازیدیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 500MG VIAL لقمان
922065 ویال سفتازیدیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 1G VIAL لقمان
922066 ویال سفتازیدیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFTAZIDIME PENTAHYDRATE 2G VIAL لقمان
922067 ویال سفتریاكسون 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 500MG VIAL لقمان
922068 ویال سفتریاكسون 1 گرم 10ع- لقمان CEFTRIAXONE 1 GR VIAL لقمان
922069 ویال سفیپیم 500میلی گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 500MG VIAL لقمان
922070 ویال سفیپیم 1 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 1 G VIAL لقمان
922071 ویال سفیپیم 2 گرم 10ع- لقمان CEFEPIME HYDROCHLORIDE 2 G VIAL لقمان
922072 ویال مروپنم 500میلی گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 500MG VIAL لقمان
922073 ویال مروپنم 1 گرم 10ع- لقمان MEROPENEM 1G VIAL لقمان
922074 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 500میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM+CILASTATIN(500+500)MG VIAL لقمان
922075 ویال سفوركسیم 750میلی گرم 10ع- لقمان CEFUROXIME SODIUM 750MG VIAL لقمان
922076 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM MGS SUSP لقمان
922077 شربت آلومینیوم هیدروكساید 240میلی گرم 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
923024 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB روز دارو
923025 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100 ع- روزدارو ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB روز دارو
923026 دانه پسیلیوم 70 گرمی 1 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM SEED® POWDER BOTTLE روز دارو
923027 ساشه پسیلیوم 7 گرمی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923028 پودر پسیلیوم پرتقالی 10 ع - روزدارو RUZ-PSYLLIUM HASK® SACHET روز دارو
923029 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB روز دارو
923030 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB روز دارو
923031 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100 ع - روزدارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB روز دارو
922078 كپسول سفالكسین 500میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 500MG CAP لقمان
922079 سوسپانسیون كلاریترومایسین 125میلی گرم/5میلی لیتر 1ع- لقمان CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP لقمان
923032 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 20MG TAB روز دارو
923033 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 14 ع- روزدارو PANTOPRAZOLE 40MG TAB روز دارو
923034 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100 ع- روزدارو GEMFIBROZIL 300MG CAP روز دارو
923035 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 50MG TAB روز دارو
923036 كپسول ترامادول 50میلی گرم 100 ع- روزدارو TRAMADOL HCL 50MG CAP روز دارو
923037 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو TRAMADOL HCL 100MG TAB روز دارو
923038 قرص دیكلوفناك سدیم 25 میلی گرم 100 ع- روزدارو DICLOFENAC SODIUM 25MG EC TAB روز دارو
923039 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100 ع - روزدارو RANITIDINE 150MG TAB روز دارو
923040 قرص استامینوفن(روزافن) 500 میلی گرم 60 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB روز دارو
923041 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 1MG TAB روز دارو
923042 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923043 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 20 ع - روزدارو RISPERIDONE 4MG TAB روز دارو
923044 قرص فروس سولفات 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو FERROUS SULFATE TAB روز دارو
923045 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 1MG TAB روز دارو
923046 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100 ع - روزدارو FOLIC ACID 5MG TAB روز دارو
923047 كپسول فروفول 30 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID CAP روز دارو
923048 قرص فولیكوفر 100 ع - روزدارو IRON+FOLIC ACID TAB روز دارو
923049 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10 ع - روزدارو FLUCONAZOLE 100MG CAP روز دارو
923050 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100 ع - روزدارو ADULT COLD TAB روز دارو
923051 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB روز دارو
910000 پاكت دارویی !! پوراطب
924001 قرص استامینوفن كدئین 100ع - امین ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB امين
928001 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 200MG TAB آفاشيمي
910207 قطره اشك مصنوعی ( بوهوس ) 2 میلی گرم/0.4 میلی لیتر 30ع - پوراطب Micro Drops 2mg/ml 0.4 ml پوراطب
916016 قرص كلسیم د ( قوطی ) 100ع - ساپونین CALCIUM-D TAB ساپونين ايران
924002 قرص آسیكلوویر 200 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 200MG TAB امين
924003 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 20ع - امین ACICLOVIR 400MG TAB امين
924004 قرص آكاربوز 50 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 50MG TAB امين
924005 قرص آكاربوز 100 میلی گرم 100ع - امین ACARBOSE 100MG TAB امين
924006 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 30ع - امین ACICLOVIR 800MG TAB امين
924007 قرص سوپراكلد دی 30ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
924008 قرص سوپراكلد 100ع - امین ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB امين
924009 قرص ادولت كلد 100ع - امین ADULT COLD TAB امين
924010 قرص آمیودارون 100ع - امین AMIODARONE HCL 200MG TAB امين
924011 قرص كلماستین 100ع - امین CLEMASTINE 1MG TAB امين
924012 قرص كوتریموكسازول 100ع - امین CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB امين
924013 قرص سیپروهپتادین 100ع - امین CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB امين
924014 قرص دیفنوكسیلات 100ع - امین DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB امين
924015 قرص متوكاربامول 100ع - امین METHOCARBAMOL 500MG TAB امين
924016 قرص متوكلوپرامید 100ع - امین METOCLOPRAMIDE 10MG TAB امين
924017 قرص نالیدیكسیك اسید 100ع - امین NALIDIXIC ACID 500MG TAB امين
924018 قرص لوپرامید 100ع - امین LOPERAMIDE 2MG TAB امين
924019 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 100MG TAB امين
912079 قطره نیستاتین( بلتافارم ) 1 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
923052 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4 ع - روزدارو SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB روز دارو
923053 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100 ع- روزدارو SERTRALINE HCL 50MG TAB روز دارو
923054 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB روز دارو
923055 قرص سیپروفلوكساسین 500میلی گرم 20 ع - روزدارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB روز دارو
923056 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو CELECOXIB 100MG CAP روز دارو
923057 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB روز دارو
923058 قرص كوتریموكسازول اطفال 100 ع - روزدارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB روز دارو
923059 قرص كتوكونازول 200 میلی گرم 30 ع - روزدارو KETOCONAZOLE 200MG TAB روز دارو
923060 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 50MG TAB روز دارو
923061 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو CAPTOPRIL 25MG TAB روز دارو
923062 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو CARBAMAZEPINE 200MG TAB روز دارو
923063 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 250MG TAB روز دارو
923064 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20 ع - روزدارو CLARITHROMYCIN 500MG TAB روز دارو
923065 كپسول گلوكزامین 750 میلی گرم 60 ع - روزدارو GLUCOSAMINE 750MG CAP روز دارو
923066 قرص لوامیزول 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LEVAMISOLE 50MG TAB روز دارو
923067 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923068 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 25MG TAB روز دارو
923069 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 100 ع - روزدارو LAMOTRIGINE 100MG TAB روز دارو
923070 قرص جویدنی مبندازول 100 میلی گرم 120 ع - روزدارو MEBENDAZOLE 100MG CHEWABLE TAB روز دارو
923071 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو MEFENAMIC ACID 250MG CAP روز دارو
923072 قرص نالیدیكسیك اسید 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB روز دارو
923073 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 250MG TAB روز دارو
923074 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100 ع - روزدارو NAPROXEN 500MG TAB روز دارو
923075 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB روز دارو
923076 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100 ع - روزدارو NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB روز دارو
923077 قرص وراپامیل 40 میلی گرم 100 ع - روزدارو VERAPAMIL HCL 40MG TAB روز دارو
923078 قرص والپرات سدیم 200 میلی گرم / شیشه 50 ع - روزدارو VALPROATE SODIUM 200MG TAB روز دارو
923079 ساشه ویتامین ث 10 ع - روزدارو VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 500MG POWDER روز دارو
923080 قرص هیدروكسی كلروكین 200 میلی گرم 100 ع - روزدارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB روز دارو
923081 قرص تادالافیل(تاداركتیل) 10 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 10MG TAB روز دارو
912080 قرص آنتی سیانوزید 60 ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
924020 قرص آملودیپین 100ع - امین AMLODIPINE 5MG TAB امين
924021 قرص كتوتیفن 100ع - امین KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB امين
924022 قرص بتاهیستین 100ع - امین BETAHISTINE 2HCL 8MG TAB امين
924023 قرص سينازين (سيناريزين) 25 ميلي گرم 100ع – امين CINNARIZINE 25MG TAB امين
924024 قرص سیناریزین 75 میلی گرم 100ع - امین CINNARIZINE 75MG TAB امين
924025 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
924026 دراژه زولپیدم 10 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 10MG TAB امين
924027 دراژه زولپیدم 5 میلی گرم 100ع - امین ZOLPIDEM 5MG TAB امين
924028 قرص آرتروهرب 30ع - امین ARTHROHERB® TAB امين
924029 قرص سیلی مارین (لیورهرب) 140 میلی گرم 100ع - امین LIVERHERB® 140MG TAB امين
924030 دراژه كلیدینیوم سی 100ع - امین CLIDINIUM C TAB امين
924031 دراژه كلومیپرامین 10 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924032 دراژه كلومیپرامین 25 میلی گرم 100ع - امین CLOMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924033 دراژه دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - امین DILTIAZEM HCL 60MG TAB امين
924034 دراژه ایمی پرامین 10 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 10MG TAB امين
924035 دراژه ایمی پرامین 25 میلی گرم 100ع - امین IMIPRAMINE HCL 25MG TAB امين
924036 دراژه نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 10MG TAB امين
924037 دراژه نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - امین NORTRIPTYLINE HCL 25MG TAB امين
924038 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 150MG TAB امين
924039 دراژه تیكلوپیدین (تیكلامین) 30ع - امین TICLOPIDINE HCL 250MG TAB امين
924040 دراژه آ. اس. آ (آسپیرین ) 80 میلی گرم 100ع - امین ASA 80MG EC TAB امين
924041 قرص رانیتیدین 300 میلی گرم 100ع - امین RANITIDINE 300MG TAB امين
924042 دراژه انار(آنتی اكسیدانت) 60ع - امین ANAR-AMIN® TAB امين
924043 دراژه یوری فكت(كران بری) 60ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
925001 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL راموفارمين
911031 قرص لیوریل ( وایتابیوتیك ) 30ع - آرمان فارمد دارو LIVERIL <VITABIOTIC> TAB آرمان فارمد دارو
920039 كرم نرم كننده اوسرین اوره 5 درصد 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
919082 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 100 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 100MG CAP باختر بيوشيمي
919083 كپسول فنوفیبرات ( فنوبایوكس ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FENOFIBRATE 200MG CAP باختر بيوشيمي
919085 قطره اشك مصنوعی ( بایوتیر ) 1.4 درصد 10میلی لیتر 1ع - باختربیوشیمی POLY VINYL ALCHOHOL 14MG/ML OPH DROP باختر بيوشيمي
911032 قرص كلسیم كربنات + د (لانواویتا) 600میلیگرم 100 ع - آرمان فارمد دارو LA NOVA VITA CALCIUM CARBONATE & VITAMIN D® TAB 100 آرمان فارمد دارو
923082 قرص تادالافیل( تاداركتیل) 20 میلی گرم 4 ع - روزدارو TADALAFIL 20MG TAB روز دارو
923083 قرص سرماخوردگی (كلدپلكس) 30 ع - روزدارو ADULT COLD PREPARATION-1 TAB روز دارو
923084 كپسول كافی پین 30 ع - روزدارو ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP روز دارو
923085 كپسول اورلیستات(لینوستات) 120 میلی گرم 21 ع - روزدارو ORLISTAT 120MG CAP روز دارو
920040 كرم ویتامینه آ + ای 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
917015 ژل ضدعفونی كننده دست درمین بدون نیاز به آب 60 میلی لیتر 1ع -گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
917016 شامپو روغن درخت چای درمین 150 میلی لیتر1ع -گیلارانكو !! گيلارانکو
924092 قطره كتوتیفن 15 سی سی شیشه 1ع - امین KETOTIFEN 1MG/ML ORAL DROP امين
924093 شربت دكسترومتورفان پی 60 سی سی 1ع - امین DEXTROMETHORPHAN P (AMIN) 60ML SYRUP امين
914017 قرص پنی سیلین وی 500 م.گ-كوثر PENICILLIN V POTASSIUM 500MG (800,000 U) TAB کوثر
911033 كاندوم مخصوص بانوان -(Femexx) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
928002 قرص سفكسیم 400 م.گ 20ع - آفاشیمی CEFIXIME 400MG TAB آفاشيمي
928003 قرص كوآموكسی كلاو 375م.گ 20ع- آفاشیمی CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB آفاشيمي
928004 قرص كوآموكسی كلاو 625م.گ 20ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB آفاشيمي
928005 كپسول آموكسی سیلین 250م.گ 100ع- آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG CAP آفاشيمي
928006 كپسول آفا موکس (آموكسي سيلين )500 م.گ 100ع - آفاشيمي AMOXICILLIN 500MG CAP آفاشيمي
928007 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG CAP آفاشيمي
928008 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFALEXIN 500MG CAP آفاشيمي
928009 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
928010 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP آفاشيمي
928011 سوسپانسیون سفكسیم 100م.گ/50 م.ل 1ع - آفاشیمی CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP آفاشيمي
928012 سوسپانسيون آفاکسيم ( سفكسيم) 100 م.گ/100 م.ل 1ع - آفاشيمي CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP آفاشيمي
928013 سوسپانسیون سفالكسین 125م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
928014 سوسپانسیون سفالكسین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP آفاشيمي
928015 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP آفاشيمي
928016 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 م.گ 1ع - آفاشیمی CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP آفاشيمي
929001 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 100ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929002 قرص رانیتیدین ( تدافارم ) 150 میلی گرم 100ع - تهران دارو RANITIDINE 150MG TAB تهران دارو
929003 قرص ستیریزین ( آلرآف ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB تهران دارو
929004 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 20MG FC TAB تهران دارو
929005 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 40 میلی گرم 20ع - تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
929006 كپسول امپرازول ( امزول ) 20 میلی گرم 14ع - تهران دارو OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران دارو
929007 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو ASA 80MG EC TAB تهران دارو
929008 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو DIMETHICONE 40MG TAB تهران دارو
929009 قرص سیپروهپتادین 100ع - تهران دارو CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB تهران دارو
929010 قرص كلونازپام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 1MG TAB تهران دارو
929011 قرص كلونازپام 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو CLONAZEPAM 2MG TAB تهران دارو
929012 قرص لوزارتان ( تدافارم ) 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB تهران دارو
929013 قرص مونته لوكاست ( لوكاستد) 10میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 10MG TAB تهران دارو
929014 قرص مونته لوكاست (لوكاستد) 5 میلی گرم 30ع - تهران دارو MONTELUKAST SODIUM 5MG CHEWABLE TAB تهران دارو
929015 قرص هيدروكسي كلروكين سولفات ( روماتورست ) 200 ميلي گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB تهران دارو
929016 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 10MG CAP تهران دارو
929017 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP تهران دارو
929019 قرص فكسوفنادین( فکسوتد ) 120 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOFENADINE 120MG TAB تهران دارو
929024 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 0.5MG TAB تهران دارو
929025 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - تهران دارو ALPRAZOLAM 1MG TAB تهران دارو
929026 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 10MG TAB تهران دارو
929027 قرص آملودیپین ( آملوتد ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو AMLODIPINE 5MG TAB تهران دارو
919081 قرص لوتیراستام ( بایولپرا ) 750 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی LEVETIRACETAM 750MG TAB باختر بيوشيمي
922019 قرص كلد استاپ 555میلی گرم 30ع- لقمان ADULT COLD PREPARATIONS-1 TAB لقمان
922020 قرص استامینوفن كدئین 10/ 300میلی گرم 100ع- لقمان ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB لقمان
922021 قرص لورازپام 1میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 1MG TAB لقمان
922022 قرص لورازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان LORAZEPAM 2MG TAB لقمان
922023 قرص متی مازول 5میلی گرم 100ع- لقمان METHIMAZOLE 5MG TAB لقمان
922024 قرص سیمواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان SIMVASTATIN 20MG TAB لقمان
922025 قرص كلونازپام 2میلی گرم 100ع- لقمان CLONAZEPAM 2MG TAB لقمان
922026 قرص كتوتیفن 1میلی گرم 100ع- لقمان KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB لقمان
922027 قرص تادالافیل 20میلی گرم 4ع- لقمان TADALAFIL 20MG TAB لقمان
922028 قرص لوزارتان 25میلی گرم 30ع- لقمان LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB لقمان
922029 قرص آتورواستاتین 20میلی گرم 30ع- لقمان ATORVASTATIN 20MG TAB لقمان
922030 قرص دنپزیل 5میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 5MG TAB لقمان
922031 قرص دنپزیل 10میلی گرم 28ع- لقمان DONEPEZIL 10MG TAB لقمان
922032 قرص تولترودین 1میلی گرم 60ع- لقمان TOLTERODINE 1MG TAB لقمان
922033 قرص والسارتان 40میلی گرم 100ع- لقمان VALSARTAN 40MG CAP لقمان
922034 قرص كوآموكسی كلاو 375میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 375 (250/125) TAB لقمان
922035 قرص كوآموكسی كلاو 625میلی گرم 20ع- لقمان CO-AMOXICLAV 625 (500/125) TAB لقمان
922036 سوسپانسیون سفالكسین 125میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
922037 سوسپانسیون سفالكسین 250میلی گرم 1ع- لقمان CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP لقمان
922038 سوسپانسیون آزیترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP لقمان
922039 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 100ML FOR SUSP لقمان
922040 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 50میلی لیتر 1ع- لقمان CEFIXIME 100MG/5ML 50ML FOR SUSP لقمان
922041 سوسپانسیون اریترومایسین 200میلی گرم 1ع- لقمان ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP لقمان
922042 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 156میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 156 (125/31) POW SUSP لقمان
922043 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو 312 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV 312 (250/62.5) POW SUSP لقمان
912085 شربت پریمیدون( لیسكانتین )250 میلی لیتر 1 ع- سپاكو دارو LISKANTIN® 125MG/5ML 250ML SYRUP سپاکو دارو
922046 پودر ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع- لقمان SORBITOL 5G SACHET لقمان
922047 كپسول سفالكسین 250میلی گرم 120ع- لقمان CEFALEXIN 250MG CAP لقمان
922048 كپسول آزیترومایسین 250میلی گرم 6ع- لقمان AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP لقمان
929018 قرص متوكاربامول ( رُباكسول ) 500میلی گرم 100ع -تهران دارو METHOCARBAMOL 500MG TAB تهران دارو
929043 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو BUSPIRONE 5MG TAB تهران دارو
929068 قرص فورازولیدون ( فورابن ) 100ع - تهران دارو FURAZOLIDONE 100MG TAB تهران دارو
929074 قرص كلسیم د ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CALCIUM-D TAB تهران دارو
929076 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 25MG TAB تهران دارو
929090 قرص لیزینوپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 10MG TAB تهران دارو
929092 قرص لیزینوپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 5MG TAB تهران دارو
929097 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو FLUVOXAMINE MALEATE 50MG TAB تهران دارو
929106 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو CELECOXIB 200MG CAP تهران دارو
920041 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 28ع - ایران ناژو RABEPRAZOLE 20MG TAB ايران ناژو
929020 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 100MG TAB تهران دارو
929021 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو ATENOLOL 50MG TAB تهران دارو
929022 قرص آسیكلوویر 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو ACICLOVIR 400MG TAB تهران دارو
929023 قرص آسیكلوویر 800 میلی گرم 20ع - تهران دارو ACICLOVIR 800MG TAB تهران دارو
929028 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین10 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران دارو
929029 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20 میلی گرم 50ع - تهران دارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران دارو
929030 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو EZETIMIBE 10MG TAB تهران دارو
929031 قرص استامینوفن (استامین)325 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
929032 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران دارو
929033 قرص الانزاپین 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو OLANZAPINE 15MG TAB تهران دارو
929034 قرص الانزاپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران دارو OLANZAPINE 2.5MG TAB تهران دارو
929035 قرص افلوكساسین ( افلوزین ) 400 میلی گرم 30ع - تهران دارو OFLOXACIN 400MG FC TAB تهران دارو
929036 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB تهران دارو
929037 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 10MG TAB تهران دارو
929038 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو ENALAPRIL MALEATE 20MG TAB تهران دارو
929039 قرص ایبوپروفن 200 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG TAB تهران دارو
929040 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG TAB تهران دارو
929041 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 50 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 50MG TAB تهران دارو
929042 قرص سرترالین ( اینوسترال ) 100 میلی گرم 50ع - تهران دارو SERTRALINE HCL 100MG TAB تهران دارو
929044 قرص بوسپیرون ( بوسپیراكس ) 10 میلی گرم 50ع - تهران دارو BUSPIRONE 10MG TAB تهران دارو
929045 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 10 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 10MG TAB تهران دارو
929046 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 20MG TAB تهران دارو
929047 قرص پروپرانولول ( پروپراتد ) 40 میلی گرم 100ع - تهران دارو PROPRANOLOL HCL 40MG TAB تهران دارو
929048 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 250MG TAB تهران دارو
929049 قرص ناپروكسن ( تداپروكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران دارو NAPROXEN 500MG TAB تهران دارو
929050 قرص آملوراید هیدروكلروتیازید ( تداراید ) 100ع - تهران دارو AMILORIDE-H 5+50MG TAB تهران دارو
912089 قرص میدودرین(گوترون) 5 میلیگرم 50 ع - سپاکو دارو Gutron 5 mg سپاکو دارو
919086 قرص والپروات سدیم ( والبایوات ) 200 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی VALPROATE SODIUM 200MG TAB باختر بيوشيمي
930002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث) 60ع - ویتالیا EISEN PLUS <VITALIA> TAB اسپيد شاهد
924096 قطره آدیتن (آ+د) 15 سی سی 1ع - امین VITAMIN A+D ORAL DROP امين
924097 قرص دیكلوفناك پتاسیم 50 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC POTASSIUM 50MG EC TAB امين
922080 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع- لقمان MELOXICAM 7.5MG TAB لقمان
931001 اپلیكاتور واژینال كرم و ژل ( وی جی)6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931002 اپلیكاتور وی تی 6ع - كیش مدیفارم !! کيش مديفارم
931003 ژل موضعی كلیندامایسین+ترتینوئین ( آكنومیس ) 0.25 + 1.2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE / TERTINOIN 1.2/0.025% GEL کيش مديفارم
925061 قرص آزاتیوپرین ( آزارام ) 25 میلی گرم 100ع - راموفارمین AZATHIOPRINE 25MG TAB راموفارمين
925062 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 50ع - راموفارمین DICLOFENAC SODIUM 100MG EC TAB راموفارمين
931020 ژل موضعی ایبوپروفن ( رابوفن ) 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم IBUPROFEN 5% TOP GEL کيش مديفارم
931021 كرم موضعی كتوكونازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم KETOCONAZOLE 2% 30G CREAM کيش مديفارم
931022 ژل موضعی مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75%TOP GEL کيش مديفارم
931023 ژل واژینال مترونیدازول 0.75 درصد 1ع - كیش مدیفارم METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL کيش مديفارم
931024 كرم موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931025 پماد موضعی مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MOMETASONE 0.1% 15G OINT کيش مديفارم
931026 پماد موضعی موپیروسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MUPIROCIN 2% OINT کيش مديفارم
931027 كرم موضعی فنی توئین سدیم 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM کيش مديفارم
931028 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5 درصد 1ع - كیش مدیفارم PIROXICAM 0.5% GEL کيش مديفارم
931029 ژل واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 80G VAG GEL کيش مديفارم
931030 پماد موضعی رز ماری 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم ROSEMARRY MEDIPHARM® (KISH MEDIPHARM) OINTMENT کيش مديفارم
931031 كرم موضعی ترتینوئین 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN (MEDIPHARM) 0.05% 15G CREAM کيش مديفارم
931032 كرم واژینال تریپل سولفا 1ع - كیش مدیفارم TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM کيش مديفارم
931033 پماد موضعی زینك اكساید 25 درصد 1ع - كیش مدیفارم ZINC OXIDE 25% 30G OINT کيش مديفارم
931034 محلول كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 60ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
931035 محلول موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 20ML TOP SOLUTION کيش مديفارم
931036 محلول موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931037 محلول موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP SOL کيش مديفارم
931038 محلول موضعی ماینوكسیدیل 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 2% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931039 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5 درصد 1ع - كیش مدیفارم MINOXIDIL 5% 60ML TOP SOL کيش مديفارم
931043 لوسیون مومتازون ( مگاكورت ) 0.1 درصد 1ع - كیش مدیفارم MEGACORT® 0.1% 15G CREAM کيش مديفارم
931045 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 30 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 30ML کيش مديفارم
931046 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 60 میلی لیتر 1ع- كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 60ML کيش مديفارم
931055 قرص بوپرنورفین 0.4 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 0.4MG SL TAB کيش مديفارم
931056 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 2MG SL TAB کيش مديفارم
931057 قرص بوپرنورفین 8 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم BUPRENORPHINE (KISH MEDIPHARM) 8MG SL TAB کيش مديفارم
931058 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 6.25MG TAB کيش مديفارم
931059 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 12.5MG TAB کيش مديفارم
931060 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CARVEDILOL 25MG TAB کيش مديفارم
931065 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم EZETIMIBE 10MG TAB کيش مديفارم
931066 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 60MG TAB کيش مديفارم
931067 قرص فكسوفنادین ( فكسامین ) 120 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم FEXOFENADINE 120MG TAB کيش مديفارم
931068 قرص ملوكسیكام (موبیفارم) 7.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 7.5MG TAB کيش مديفارم
931069 قرص ملوكسیكام ( موبیفارم ) 15 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MELOXICAM 15MG TAB کيش مديفارم
931070 قرص اوكسكاربازپین 150 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 150MG TAB کيش مديفارم
931071 قرص اوكسكاربازپین 300 میلی گرم 50ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 300MG TAB کيش مديفارم
931072 قرص اوكسكاربازپین 600 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم OXCARBAZEPINE 600MG TAB کيش مديفارم
931073 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 4 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 4MG TAB کيش مديفارم
931074 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 8 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 8MG TAB کيش مديفارم
931075 قرص گالانتامین ( رمیفارم ) 12 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم GALANTAMINE 12MG TAB کيش مديفارم
931076 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 5MG TAB کيش مديفارم
931077 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 9ع - كیش مدیفارم RIZATRIPTAN BENZOATE 10MG TAB کيش مديفارم
931078 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB کيش مديفارم
931079 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB کيش مديفارم
931080 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 10MG TAB کيش مديفارم
931081 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم TADALAFIL 20MG TAB کيش مديفارم
931082 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 5MG TAB کيش مديفارم
931083 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم ZOLPIDEM 10MG TAB کيش مديفارم
931084 كپسول كلیندامایسین 150 میلی گرم30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN HCL 150MG CAP کيش مديفارم
931085 كپسول كلیندامایسین 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN 300MG CAP کيش مديفارم
931089 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 1.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 1.5MG CAP کيش مديفارم
931090 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 3 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 3MG CAP کيش مديفارم
931091 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 4.5 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 4.5MG CAP کيش مديفارم
931092 كپسول ریواستیگمین ( اكسفارم ) 6 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم RIVASTIGMINE 6MG CAP کيش مديفارم
931093 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 20ع - كیش مدیفارم ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN 325/40/200MG CAP کيش مديفارم
931094 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم OMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
931095 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 15 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 15MG CAP کيش مديفارم
931096 كپسول لانسوپرازول ( لانزوفارم ) 30 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم LANSOPRAZOLE 30MG CAP کيش مديفارم
931097 كپسول پنتوپرازول ( پنتوفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم PANTOPRAZOLE 20MG TAB کيش مديفارم
931098 كپسول پنتوپرازول ( پنتوفارم ) 40 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم PANTOPRAZOLE 40MG TAB کيش مديفارم
931099 كپسول اس امپرازرول ( نكسیفارم ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم ESOMEPRAZOLE 20MG CAP کيش مديفارم
931101 كپسول سرترالین 50 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم SERTRALINE HCL 50MG CAP کيش مديفارم
931102 كپسول سرترالین 100 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم SERTRALINE HCL 100MG CAP کيش مديفارم
931103 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 250MG CAP کيش مديفارم
931104 كپسول اورسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم URSODEOXYCHOLIC ACID 300MG CAP کيش مديفارم
931047 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 250ML کيش مديفارم
931048 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 1000 میلی لیتر 1ع- كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 1L کيش مديفارم
931049 محلول موضعی پوویدون آیداین 10 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 3.8L کيش مديفارم
931050 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 250ML کيش مديفارم
931051 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 1000 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 1L کيش مديفارم
931052 محلول موضعی پوویدون آیداین 7.5 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 7.5% 3.8L کيش مديفارم
931053 دوش واژینال پوویدون آیداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - كیش مدیفارم POVIDONE IODINE 10% 250ML VAG DOUCHE کيش مديفارم
931105 ژل موضعی ترتینوئین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.025% GEL کيش مديفارم
931106 ژل موضعی ترتینوئین 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم TRETINOIN 0.05% GEL کيش مديفارم
925063 كپسول پیوسته رهش مبورین 200 میلی گرم 30ع - راموفارمین MEBEVERINE 200MG ER CAP راموفارمين
932001 قرص آكاربوز (آكارماكس) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 100MG TAB تهران شيمي
932002 قرص آكاربوز (آكارماكس) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACARBOSE 50MG TAB تهران شيمي
932003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (300+10)MG TAB تهران شيمي
932004 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی AMLODIPINE 5MG TAB تهران شيمي
932005 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/10MG TAB تهران شيمي
932006 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی AMLODIPINE/ATORVASTATIN 5/20MG TAB تهران شيمي
932007 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 10MG TAB تهران شيمي
932008 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932009 قرص آتورواستاتین ( آتوسترول ) 40 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ATORVASTATIN 40MG TAB تهران شيمي
932010 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG TAB تهران شيمي
932011 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 3ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 500MG TAB تهران شيمي
932012 قرص بی پریدین ( نیموسكار ) 2 میلی گرم 100ع - تهران شیمی BIPERIDEN HCL 2MG TAB تهران شيمي
932013 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500میلی گرم قوطی 50ع - تهران شیمی CALCIUM CARBONATE 500MG TAB تهران شيمي
932014 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 20ع- تهران شیمی CLARITHROMYCIN 250MG TAB تهران شيمي
932015 قرص كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 500 میلی گرم 20ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 500MG TAB تهران شيمي
932016 قرص كلوزاپین(كلوزاپكس) 100 م.گ 100ع- تهران شیمی CLOZAPINE 100MG TAB تهران شيمي
932017 قرص كلوزاپین ( كلوزاپكس ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CLOZAPINE 25MG TAB تهران شيمي
932018 قرص اندانسترون ( دمیترون )4 میلی گرم 40ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG TAB تهران شيمي
932019 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی DICLOFENAC SODIUM 50MG EC TAB تهران شيمي
932020 قرص دیفنوكسیلات 100ع - تهران شیمی DIPHENOXYLATE 2.5MG TAB تهران شيمي
932021 قرص اریترومایسین 200 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG TAB تهران شيمي
932022 قرص اریترومایسین (اریترماكس)400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 400MG TAB تهران شيمي
932023 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE 60MG TAB تهران شيمي
932024 قرص گلی بنكلامید ( گلیبوتكس ) 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLIBENCLAMIDE 5MG TAB تهران شيمي
932025 قرص هیوسین ( هیوتكس ) 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 10MG TAB تهران شيمي
932026 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - تهران شیمی IBUPROFEN 400MG TAB تهران شيمي
932027 قرص لوراتادین 10میلی گرم 100ع - تهران شیمی LORATADINE 10MG TAB تهران شيمي
932028 قرص لوواستاتین ( لوواسترول ) 20 میلی گرم 100ع - تهران شیمی LOVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932029 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METFORMIN HCL 500MG TAB تهران شيمي
932030 قرص مترونیدازول ( متروماكس ) 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 250MG TAB تهران شيمي
932031 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 250MG TAB تهران شيمي
932032 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - تهران شیمی NAPROXEN 500MG TAB تهران شيمي
932033 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 100MG TAB تهران شيمي
932034 قرص كلرپرومازین ( نورمازین ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 25MG TAB تهران شيمي
932035 قرص روکشدار دایجستیو ( اونانزیم ) 100میلی گرم 100ع - تهران شیمی DIGESTIVE EC TAB تهران شيمي
922081 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع- لقمان MELOXICAM 15MG TAB لقمان
922097 كپسول ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 37.5MG CAP لقمان
922098 كپسول ونلافاكسین 75 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 75MG CAP لقمان
910832 MEDIFOAM S - X - 20*20 - 0.5 - biopol !! پوراطب
919089 قرص پیوگلیتازون متفورمین ( پیگلوفورمین ) 500/15 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی METFORMIN/PIOGLITAZONE 500/15MG TAB باختر بيوشيمي
910835 چسب نواری whizzer whitening strips - سیلفار !! پوراطب
910836 قالب ژلاتینی clever white - سیلفار !! پوراطب
921018 موسیلیوم بدون قند 7 ع - ایران داروك MUSILIUM® SACHET ايران داروک
925064 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP راموفارمين
942039 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 100 میلی گرم 6ع - حكیم MIGRAKIM® 100MG TAB حکيم
942040 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 200 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 200MG FC TAB حکيم
942041 قرص افلوكساسین (اوفلوكیم) 300 میلی گرم 20ع - حکیم OFLOKIM® 300MG FC TAB حکيم
942042 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - حکیم OXAZEPAM-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942043 قرص پنتوپرازول (پنتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حکیم PANTOKIM® 20MG TAB حکيم
942044 قرص پنتوكسی فیلین (پنتافیل) 400 میلی گرم 100ع - حکیم PENTAFIL® 400MG ER TAB حکيم
942046 قرص پروپرانولول 40 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 40MG TAB حکيم
942047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - حکیم RANITIDINE-HAKIM® 150MG TAB حکيم
942048 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 50 MG TAB حکيم
942049 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - حکیم SERTRALINE-HAKIM® 100MG TAB حکيم
942050 قرص سوتالول (سوتاکیم) 80 میلی گرم 100ع - حکیم SOTAKIM® 80MG TAB حکيم
942051 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم SIMVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942052 قرص تادالافیل (تاداكیم) 20 میلی گرم 4ع - حكیم TADAKIM® 20MG TAB حکيم
942053 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942054 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 30ع - حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942055 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
942057 قرص جوشان ویتامین ث لیمویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942058 قرص جوشان ویتامین ث آلبالویی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
911055 كاندوم تاخیری (Ls Bx3 endurance)( آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911056 كاندوم تاخیری (Ls Bx12 endurance) (آنسل) 12 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911057 كاندوم طعم دار (Ls Bx12 flavours)(آنسل) 12 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911058 كاندوم طعم دار (Ls Bx3 flavours) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911059 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx12 intensity) 12 ع (آنسل)-آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911060 كاندوم آجدار، نوك و شكلدار (Ls Bx3 intensity) (آنسل) 3 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911061 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx3 ribbed) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911062 كاندوم دارای شیارهای حلقوی (Ls Bx12 ribbed)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911063 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx3 ultra safe)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911064 كاندوم دارای ماده كشنده اسپرم (Ls Bx12 ultra safe) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911065 كاندوم بسیار نازك 3 (Ls Bx3 ultra thin) 3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911066 كاندوم بسیار نازك (Ls Bx12 ultra thin) 12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911067 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx3 xtra pleas ribbed)3 ع ( آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911068 كاندوم حلقوی و سر پستانكی (Ls Bx12 xtra pleas ribbed) 12 ع(آنسل) -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911069 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx3 original) 3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911070 كاندوم دارای شكل متناسب برای پوشیدن راحت (Ls Bx12 original) 12 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911071 كاندوم با ژل روان كننده اضافی (Ls Bx3 lube)3 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911072 كاندوم مجموعه متنوع از سایر انواع (Ls Bx12 variety)12 ع (آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911073 كاندوم با انتهای پستانك شكل برای پوشیدن ساده تر (Ls Bx3 play)3 ع(آنسل) - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
946043 قرص آمی تریپتیلین 25 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB پارس دارو
946044 قرص اسپیرونولاكتون 100 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946045 قرص اسپیرونولاكتون 25 م.گ 100ع - پارس دارو SPIRONOLACTONE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946046 قرص ایمی پرامین 10 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
946047 قرص ایمی پرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو IMIPRAMINE (PARSDAROU) 25MG TAB پارس دارو
946048 قرص پریماكین فسفات 15 م.گ 100ع - پارس دارو PRIMAQUINE (PARS DAROU) 15MG TAB پارس دارو
946049 قرص پیوگلیتازون 15 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946050 قرص پیوگلیتازون 30 م.گ 30ع - پارس دارو PIOGLITAZONE (PARS DAROU) 30MG TAB پارس دارو
946051 قرص واژینال تریپل سولفا 20ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) VAG TAB پارس دارو
946052 قرص تینیدازول 500 م.گ 20ع - پارس دارو TINIDAZOLE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946053 قرص دزیپرامین 25 م.گ 100ع - پارس دارو DESIPRAMINE (PARS DAROU) 25MG TAB پارس دارو
946054 قرص سفكسیم 200 م.گ 20ع - پارس دارو CEFIXIME (PARS DAROU) 200MG TAB پارس دارو
946055 قرص سفكسیم 400 م.گ 10ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 400MG TAB پارس دارو
946056 قرص فنوباربیتال 100 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 100MG TAB پارس دارو
946057 قرص فنوباربیتال 15 م.گ 100ع - پارس دارو PHENOBARBITAL (PARSDAROU) 15MG TAB پارس دارو
946058 قرص كاربامازپین 200 م.گ 100ع - پارس دارو CARBAMAZEPINE (PARSDAROU) 200MG TAB پارس دارو
946059 قرص واژینال كلوتریمازول (كانازول) 500م.گ 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 500MG VAG TAB پارس دارو
946060 قرص كتوتیفن 100ع - پارس دارو KETOTIFEN FUMARATE 1MG TAB پارس دارو
946036 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم / 50 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 50ML FOR SUSP پارس دارو
924114 دراژه فیتوون(درمان نارسایی مزمن وریدی) 30ع - امین PHYTOVEN® TAB 30 امين
929121 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 10MG TAB تهران دارو
929122 قرص آریپیپرازول (آری پی فای ) 15 میلی گرم 30ع - تهران دارو ARIPIFY® 15MG TAB تهران دارو
946061 قرص متوپرولول 50 م.گ 100ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
925075 قرص دنپزیل 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
925076 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 100ع - راموفارمین DONEPEZIL (RAMIN) 10MG TAB راموفارمين
912110 قرص سدیم فلوراید (زیمافلور) 0.25 م.گ 400 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912131 قرص بوپروپیون هیدروكلراید (زیبان) 150 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912128 قرص ویگاباترین (سابریل) 500 م.گ100 ع- سپاكو دارو SABRIL® 500MG TAB سپاکو دارو
912112 قرص لوپرامید 2 م.گ 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912124 آمپول آمیودارون هیدروكلراید (كوردارون) 150 م.گ/2م.ل 6 ع- سپاكودارو cordarone / Amiodarone 150mg/3ml سپاکو دارو
912127 آمپول نیمودپین (نیموتوپ) 10 م.گ / 50 م.ل 1 ع- سپاكو دارو NIMOTOP® 10MG/50ML VIAL سپاکو دارو
912130 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ /50 م.ل 1 ع - سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 50ML VIAL سپاکو دارو
912129 ویال آیوپرومید (اولتراویست) 300 م.گ / 100 م.ل 1 ع- سپاكو دارو ULTRAVIST® 300MGI/ML 100ML VIAL سپاکو دارو
912133 ویال مگلومین كامپاند (یوروگرافین) 76% 1 ع - سپاكودارو UROGRAFIN® 76% 100ML VIAL سپاکو دارو
912134 قرص مزالازین (پنتاسا ) 500 م.گ 100 ع- سپاكو دارو PENTASA® 500MG TAB سپاکو دارو
942060 كپسول داكسی سایكلین (داكسی كیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
942061 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - حکیم ESOMEPRAZOLE-HAKIM® 20MG CAP حکيم
942062 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 100 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 100MG CAP حکيم
942063 كپسول گاباپنتین (گاباكیم) 300 میلی گرم 30ع - حکیم GABAKIM® 300MG CAP حکيم
942064 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - حکیم GEMFIBROZIL-HAKIM® 300MG CAP حکيم
942066 كپسول امپرازول (امپراكیم) 20 میلی گرم 14ع - حکیم OMEPRAKIM® 20MG CAP حکيم
942067 كپسول ریفامپین 150 میلی گرم 100ع - حکیم RIFAMPIN-HAKIM® 150MG CAP حکيم
942068 كپسول ریفامپین 300 میلی گرم 100ع - حکیم RIFAMPIN-HAKIM® 300MG CAP حکيم
910404 فرص جوشان مولتی ویتامین ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب MULTIVITAMIN ADULT <KENDY> EFF TAB پوراطب
942092 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع- حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942093 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
942094 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - حكیم INDOMETHACIN-HAKIM® 100MG SUPP حکيم
942095 شربت ب - كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - حكیم VITAMIN B COMPLEX 60ML SYRUP حکيم
942098 شربت لوراتادین (لوراتكس) 60 میلی لیتر 1ع - حكیم LORATEX® 1MG/ML 60ML SYRUP حکيم
910134 قرص ملاتونین ( نیچرمید ) 3 میلی گرم 80ع - پوراطب NATURE MADE MELATONIN® 3 MG TAB 80 پوراطب
944001 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (TOLID DAROU) 250MG CAP توليدارو
944002 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 30MG CAP توليدارو
944003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو ATENOLOL (TOLID DAROU) 100MG TAB توليدارو
944004 دراژه بیزاكودیل 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو BISACODYL (TOLIDDAROU) 5MG TAB توليدارو
944005 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 10MG TAB توليدارو
944006 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 500 میلی گرم 20ع -تولیدارو CIPROQUINOL® 500MG TAB توليدارو
944007 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MONTELUKAST (T.D) 10MG TAB توليدارو
944008 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDDAROU) 120MG/5ML 60ML SOL توليدارو
944009 شربت دكسترومتورفان 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTROMETHORPHAN (TOLIDDAROU) 15MG/5ML 60ML SYRUP توليدارو
944010 شربت برونكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو BRONCHO TD® 120ML SYRUP توليدارو
944011 قطره خوراكی دایمتیكون (دایمتین) 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIN® ORAL DROP توليدارو
944012 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو ACETAMINOPHEN (TOLIDAROU) DROP توليدارو
944015 پماد كالاندولا (كالاندوتیدی) 15 گرمی 1ع - تولیدارو CALANDO T.D.® OINT توليدارو
944016 ژل موضعی آداپالن 0.1درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو ADAPALENE (TOLIDDAROU) 0.1% GEL توليدارو
944017 ژل موضعی رزماری (تیدی رز) 30 گرمی 1ع - تولیدارو TIDI ROSE® TOPICAL GEL 30G توليدارو
944013 پماد سوختگی كادبرن 30 گرمی 1ع - تولیدارو BURN OINTMENT (TOLIDARU) 30G OINT توليدارو
944014 پماد ترموراب 19 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 19G OINT توليدارو
935006 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 200MG CAP سجاد داروي شرق
935007 قرص متوپرولول ( متولوپرس ) 50 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB سجاد داروي شرق
935008 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 30MG TAB سجاد داروي شرق
935009 كپسول فلوكستین 10 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 10MG CAP سجاد داروي شرق
935010 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق FLUOXETINE HCL 20MG CAP سجاد داروي شرق
935011 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق CLOPIDOGREL 75MG TAB سجاد داروي شرق
935012 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 15MG TAB سجاد داروي شرق
935013 قرص پیوگلیتازون 45 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق PIOGLITAZONE 45MG TAB سجاد داروي شرق
935014 قرص كتورولاك ( ترادولاك ) 30ع - سجاد داروی شرق KETOROLAC 10MG TAB سجاد داروي شرق
922101 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 10ع- لقمان LEVOFLOXACIN (LOGHMAN) 500MG TAB لقمان
944018 كپسول آموكسی سیلین 500 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMOXICILLIN (TOLID DAROU) 500MG CAP توليدارو
944019 كپسول جم فیبروزیل 300 میلی گرم 100ع - تولیدارو GEMFIBROZIL (TOLIDDAROU) 300MG CAP توليدارو
944020 كپسول ارلیستات 120 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDAROU) 120MG CAP توليدارو
944021 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 20ع - تولیدارو ORLISTAT (TOLIDDAROU) 60MG CAP توليدارو
944022 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - تولیدارو LANSOPRAZOLE (TOLIDDAROU) 15MG CAP توليدارو
944023 كپسول مبورین 200 میلی گرم 50ع - تولیدارو MEBEVERINE (TOLIDAROU) 200MG CAP توليدارو
944024 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكینول) 250 میلی گرم 20ع - تولیدارو CIPROQUINOL® 250MG TAB توليدارو
944025 قرص كلونیدین (وازونیدین) 0.2درصد 100ع - تولیدارو VAZONIDIN® 0.2MG TAB توليدارو
944026 قرص ایزوسورباید (ایزورباید) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISORBIDE® 10MG TAB توليدارو
944027 قرص پروپرانول (پرانول) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 10MG TAB توليدارو
944028 قرص پروپرانول (پرانول) 20 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 20MG TAB توليدارو
944029 قرص پروپرانول (پرانول) 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو PRANOL® 40MG TAB توليدارو
944030 قرص آسپیرین (تداسا) 100 میلی گرم 100ع - تولیدارو TEDASA® 100MG TAB توليدارو
944031 قرص آ.ث.آ (اكسار) 100ع - تولیدارو AXAR® TAB توليدارو
944032 قرص سرماخوردگی بزرگسالان (رلیكول) 100ع - تولیدارو RELICOL® TAB توليدارو
944033 قرص آلومینیوم ام جی اس 100ع - تولیدارو ALUMINIUM MGS (TOLIDDAROU) TAB توليدارو
944034 قرص نیفیدیپین 10 میلی گرم 50ع - تولیدارو NIFEDIPINE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
944035 قرص دیسیكلومین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
944036 دراژه هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 10MG TAB توليدارو
944037 قرص دیپریدامول 25 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 25MG TAB توليدارو
944038 قرص دیپریدامول 75 میلی گرم 100ع - تولیدارو DIPYRIDAMOLE (TOLIDDAROU) 75MG TAB توليدارو
944040 قرص جینكوتیدی 40 میلی گرم 100ع - تولیدارو GINKGO TD® 4MG TAB توليدارو
944041 قرص آتورواستاتین (تیداتور) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDATOR® 20MG TAB توليدارو
944070 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/ 5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو AZITHROMYCIN (T.D) 200MG/5ML 30ML SUSP توليدارو
944071 آمپول پنتازوسین تیدی 30 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PENTAZOCINE (TOLIDDAROU) 30MG/1ML AMP توليدارو
944072 آمپول سیتی كولین ( تیدی كولین)250 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو TIDICHOLIN® 250MG/2ML AMP توليدارو
944073 آمپول دی سیكلومین (سیكلومین)20 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - تولیدارو CYCLOMIN® 20MG/2ML AMP توليدارو
944074 آمپول پروپرانولول (پرانول) 1 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو PRANOL® 1MG/1ML AMP توليدارو
944075 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20میلی گرم/ میلی لیتر 100ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
944076 آمپول نالوكسان (نالوكسان تیدی) 0.4 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو NALOXAN-T.D® 0.4MG/1ML AMP توليدارو
944077 آمپول برم هگزین ( موكولین) 4میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/2ML AMP توليدارو
931107 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 20 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 20MG CAP کيش مديفارم
944080 قطره خوراكی دكسترومتورفان ( دكستوفان) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DEXTOPHAN® 60MG/15ML ORAL DROP توليدارو
944081 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 20درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 20% 10ML OPH DROP توليدارو
944082 قطره استریل چشمی سولفاستامید (آكوادرین) 10درصد 1ع - تولیدارو AQUA-DRIN® 10% 10ML OPH DROP توليدارو
944083 قطره بینی نفازولین 0.05درصد 1ع - تولیدارو NAPHAZOLINE (TOLIDDAROU) 0.05% 10ML NASAL DROP توليدارو
944084 قطره خوراكی مولتی ویتامین + آهن (پدیاویت) 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MULTIVITAMIN+IRON DROP توليدارو
944085 قطره خوراكی ویتامین آ+د اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944086 قطره خوراكی دایمتیكون + زیره (دایمتیكس)30 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIMETIX® (TOLIDDARU) ORALDROPSUSPENSION 15 ML توليدارو
944087 شیاف بیزاكودیل اطفال 5 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 5MG SUPP توليدارو
944088 شیاف بیزاكودیل بالغین 10 میلی گرم 10ع - تولیدارو BISACODYL (TOLID DAROU) 10MG SUPP توليدارو
944089 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 100MG SUPP توليدارو
944090 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (T.D) 100MG SUPP توليدارو
944091 پماد ویتامین آ + د 30 گرمی 1ع - تولیدارو VITAMIN A+D (TOLIDDAROU) 30G OINT توليدارو
944092 پماد ترموراب 38 گرمی 1ع - تولیدارو THERMORUB® 38G OINT توليدارو
944093 ژل لوبریكانت 82 گرمی 1ع - تولیدارو LUBRICANT® 82G GEL توليدارو
944094 كرم هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو HYDROCORTISONE (TOLID DAROU) 1% 15G CREAM توليدارو
944095 كرم افلورنیتین (سورین) 13.9درصد 1ع - تولیدارو SURIN® 13.9% 30G CREAM توليدارو
944096 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 250 سی سی 1ع- تولیدارو TOLIDINE® 10% 250ML SOLUTION توليدارو
944097 اسكراپ پویدون آیوداین (تولیدین)7.5درصد 250 سی سی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 250ML SCRUB توليدارو
944098 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد 60 سی سی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 60ML SOLUTION توليدارو
944099 محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد لیتری 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 1L SOLUTION توليدارو
944100 اسكراب پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد لیتری 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 1L SCRUB توليدارو
944101 محلول پویدون آیوداین (تولیدین)10درصد گالنی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 3.8L SOLUTION توليدارو
944102 اسكراب محلول پویدون آیوداین (تولیدین) 7.5درصد گالنی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 7.5% 3.8L SCRUB توليدارو
944103 ژل واژینال پویدون آیوداین (تولیدین) 10درصد 80 گرمی 1ع - تولیدارو TOLIDINE® 10% 80G VAG GEL توليدارو
944104 قلم ضد احتقان بینی 1ع - تولیدارو NULL توليدارو
929119 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 5 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 5MG TAB تهران دارو
929120 قرص زولپیدم ( زوسلیپ ) 10 میلی گرم 30ع -تهران دارو ZOSLEEP® 10MG TAB تهران دارو
912135 قرص هیدرالازین (هیدراپرس) 25 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912136 قرص هیدرالازین (هیدراپرس)50 م.گ 30 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
924108 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
945001 پودر سوربیتول 20ع - پورسینا SORBITOL (PURSINA) 5G SACHET داروسازي پورسينا
945002 پودر كلستیرامین 10ع - پورسینا CHOLESTIRAMIN (PURSINA) 4G SACHET داروسازي پورسينا
945003 پودر او ار اس 10 ع -پورسینا ORS (PURSINA) 27G SACHET داروسازي پورسينا
945004 پودر ویتامین ث 10ع - پورسینا VITAMIN C-PS® 500MG SACHET داروسازي پورسينا
945005 پودر پسیلیوم پرتقالی 7ع - پورسینا PSYLLIUM ORANGE (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
945006 پودر پسیلیوم موزی 7ع - پورسینا PSYLLIUM BANANA (POURSINA) SACHET داروسازي پورسينا
945007 پودر متاموسیل 7ع - پورسینا METAMUCIL® SACHET داروسازي پورسينا
945008 قرص روكشدار دایجستیو 100ع - پورسینا DIGESTIVE EC TAB داروسازي پورسينا
945009 قرص دكسترو متورفان 30ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN HBR 15 TAB داروسازي پورسينا
945010 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - پورسینا OXAZEPAM 10MG TAB داروسازي پورسينا
945011 قرص آنتی هیستامین 100ع - پورسینا ANTIHISTAMINE DECONGESTANT (PURSINA) TAB داروسازي پورسينا
945012 قرص یدوكینول 100ع - پورسینا IODOQUINOL (DI-IODOHYDROXYQUINOLINE) 210MG TAB داروسازي پورسينا
945013 قرص لوامیزول 100ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945014 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 20MG TAB داروسازي پورسينا
945015 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا FAMOTIDINE 40MG TAB داروسازي پورسينا
945016 قرص الپرازولام 1 میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 1MG TAB داروسازي پورسينا
945021 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945022 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945023 قرص سیلدنافیل 25 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 25MG TAB داروسازي پورسينا
945024 قرص سیلدنافیل 100 میلی گرم 4ع - پورسینا SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB داروسازي پورسينا
945025 قرص كلرفنیرامین مالئات 4 میلی گرم 100ع - پورسینا CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروسازي پورسينا
945026 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 25 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 25MG TAB داروسازي پورسينا
945027 قرص لوزارتان ( پوزاركس ) 50 میلی گرم 30ع - پورسینا POZZAREX® 50MG TAB داروسازي پورسينا
945028 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945029 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 20MG TAB داروسازي پورسينا
945030 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
945031 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 1MG TAB داروسازي پورسينا
945032 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100ع - پورسینا RISPERIDONE 2MG TAB داروسازي پورسينا
945033 قرص استامینوفین كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - پورسینا ACETAMINOPHEN CODEINE (PORSINA) 300/10MG TAB داروسازي پورسينا
945034 قرص اتنولول 100 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945035 قرص اتنولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا ATENOLOL (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945036 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - پورسینا METOPROLOL (PURSINA) 50 TAB داروسازي پورسينا
945037 قرص گلی كلازید 100ع - پورسینا GLICLAZIDE 80MG TAB داروسازي پورسينا
945038 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945039 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - پورسینا SUMATRIPTAN (POURSINA) 100MG FC TAB داروسازي پورسينا
945040 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945041 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - پورسینا CITALOPRAM (PURSINA) 40MG TAB داروسازي پورسينا
945042 قرص ویتاگنوس 30ع - پورسینا VITAGNUS® 0.25MG TAB داروسازي پورسينا
945043 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 12.5MG TAB داروسازي پورسينا
945044 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 25MG TAB داروسازي پورسينا
945045 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - پورسینا CARVEDILOL (PURSINA) 6.25MG TAB داروسازي پورسينا
945046 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 30ع - پورسینا KETOTIFEN (PURSINA) 1MG TAB داروسازي پورسينا
945047 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - پورسینا RANITIDINE (PURSINA) 150MG TAB داروسازي پورسينا
945048 قرص سرترالین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945049 قرص سرترالین 50 میلی گرم 30ع - پورسینا SERTRALINE (PURSINA) 50MG TAB داروسازي پورسينا
945050 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945051 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 25MG TAB داروسازي پورسينا
945052 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا AMITRIPTYLINE-PS® 10MG TAB داروسازي پورسينا
937002 قرص آسیكلوویر 200 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 200MG TAB آوه سينا
937003 قرص آسیكلوویر 400 م.گ 30ع - آوه سینا ACICLOVIR 400MG TAB آوه سينا
945053 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا LORATADINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945054 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 5 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 5MG TAB داروسازي پورسينا
945055 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 10 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 10MG TAB داروسازي پورسينا
945056 قرص لیزینوپریل ( لیزیركس ) 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LISIREX® 20MG TAB داروسازي پورسينا
945057 قرص روكشدار پانكراتین 100ع- پورسینا PANCREATIN (PURSINA) EC TAB داروسازي پورسينا
945058 قرص انالاپریل 5 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
945059 قرص انالاپریل 10 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945060 قرص انالاپریل 20 میلی گرم 100ع - پورسینا ENALAPRIL (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945061 قرص كارنیتین 250 میلی گرم 100ع - پورسینا CARNITINE (PURSINA) 250MG TAB داروسازي پورسينا
945062 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 5MG TAB داروسازي پورسينا
911092 قطره ول بیبی 30 م.ل (وایتابیوتیك) 1 ع - آرمان فارمد دارو WELLKID BABY(VITABIOTICS) SYRUP آرمان فارمد دارو
912163 سرم تزریقی استامینوفن ( پاراستامول ) 1 گرمی 100م.ل 1 ع - سپاكو دارو PARACETAMOL-G.E.S® 1G/100ML P-BAG INJ سپاکو دارو
928025 ویال سفتازیدیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®500MG VIAL آفاشيمي
928026 ویال سفتازیدیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®1G VIAL آفاشيمي
928027 ویال سفتازیدیم 2000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZID®2G VIAL آفاشيمي
929051 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 25میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 25MG TAB تهران دارو
929052 قرص هیدروكسی زین ( تدازین ) 10میلی گرم 100ع - تهران دارو HYDROXYZINE HCL 10MG TAB تهران دارو
929054 قرص ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران دارو
929055 قرص ترامادول ( تدامول ) 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران دارو
929056 قرص آهسته رهش ترامادول ( تدامول ) 100 میلی گرم 100ع - تهران دارو TRAMADOL HCL SR 100MG TAB تهران دارو
929057 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 100ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
929058 قرص تولترودین (تولرین)1 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 1MG TAB تهران دارو
929059 قرص تولترودین (تولرین) 2 میلی گرم 100ع - تهران دارو TOLTERODINE 2MG TAB تهران دارو
929060 قرص تیزانیدین ( تیزاتد ) 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو TIZANIDINE 4MG TAB تهران دارو
929061 قرص دنپزیل 10 میلی گرم 30ع - تهران دارو DONEPEZIL 10MG TAB تهران دارو
929062 قرص سیپروفلوكساسین ( تدافارم )250 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 250MG TAB تهران دارو
929063 قرص سیپروفلوكساسین ( سیپروتد) 500 میلی گرم 20ع - تهران دارو CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB تهران دارو
929064 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 40 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 40MG TAB تهران دارو
929065 قرص فاموتیدین ( فاموتد ) 20 م.گ 100ع - تهران دارو FAMOTIDINE 20MG TAB تهران دارو
929067 قرص سرما خوردگی فلوگریفن ( روز، شب ) 60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929069 قرص سرما خوردگی فورت گریفن ( روز، شب ) 100ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929070 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 12.5MG TAB تهران دارو
929071 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 25MG TAB تهران دارو
929072 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - تهران دارو CARVEDILOL 6.25MG TAB تهران دارو
929073 قرص سرماخوردگی(كاف گریفن) (روز، شب)60ع - تهران دارو ADULT COLD تهران دارو
929075 قرص كلسیم دی فورت ( كلسی دكس ) 50ع - تهران دارو CAD-D تهران دارو
929077 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو CAPTOPRIL 50MG TAB تهران دارو
929078 قرص كلوپیدوگرل (تویکس ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو CLOPIDOGREL 75MG TAB تهران دارو
929079 قرص كوتریماكسازول اطفال ( كوتریكسول ) 100/20 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 100/20MG TAB تهران دارو
929080 قرص كوتریماكسازول بزرگسال ( كوتریكسول ) 400/80 میلی گرم 100ع - تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 400/80 MG TAB تهران دارو
929104 كپسول زونیساماید ( زونیتد ) 100 میلی گرم 60ع - تهران دارو ZONISAMIDE 100MG CAP تهران دارو
929105 كپسول سلكوكسیب ( سبكس ) 100 میلی گرم 80ع - تهران دارو CELECOXIB 100MG CAP تهران دارو
929108 كپسول ففوركس30ع - تهران دارو FEFOREX® CAP 2*15 تهران دارو
929109 كپسول ففوركس پلاس 30ع - تهران دارو FEFOREX PLUS تهران دارو
929110 كپسول گاباپنتین ( نوپینتین ) 300میلی گرم 30ع - تهران دارو GABAPENTIN 300MG CAP تهران دارو
929111 كپسول لوپرامید ( لومیدكس ) 30ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
929112 كپسول مولتی ویتامین 100 ع - تهران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC CAP تهران دارو
924094 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 200MG FC TAB امين
924095 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - امین OFLOXACIN 300MG FC TAB امين
911034 قرص گلوكزامین 1500 م.گ + كندروئیتین 1200 م.گ (ناترول) 60 ع - آرمان فارمد دارو ! آرمان فارمد دارو
911035 كپسول كوكیوتن ( ناترول) 50 م.گ 60 ع - آرمان فارمد دارو CO ENZYME Q10 <NATROL> 50MG CAP آرمان فارمد دارو
912099 قرص فوروزماید 28 ع - سپاكو دارو FUROSEMIDE 40MG TAB سپاکو دارو
923087 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14 ع - روزدارو ESOMEPRAZOLE 40MG CAP روز دارو
932087 ژل واژینال مترونیدازول ( متروماكس ) 0.75 درصد 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE 0.75% VAG GEL تهران شيمي
910510 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 500 میلی گرم 60ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 500MG CAP پوراطب
910511 كپسول گلوكزامد ( هلث برست ) 750 میلی گرم 30ع - پوراطب GLUCOSAMINE <HEALTH BURST> 750MG CAP پوراطب
910208 Micro Visc 10mg/ml 0.55 ml MICROVISC® 1% 0.55ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910209 Micro Visc 10mg/ml 0.85 ml MICROVISC® 1% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
910213 Micro Visc Plus 14mg/ml 0.85 ml MICROVISC PLUS® 1.4% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
925065 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - راموفارمین ESOMEPRAZOLE 40MG CAP راموفارمين
925066 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 15MG CAP راموفارمين
925067 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - راموفارمین LANSOPRAZOLE 30MG CAP راموفارمين
919087 قطره چشمی پیلوكارپین ( بایوكارپین ) 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی PILOCARPINE 2% 10ML OPH DROP باختر بيوشيمي
935001 قرص سیمواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق SIMVASTATIN 20MG TAB سجاد داروي شرق
935002 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 50MG TAB سجاد داروي شرق
935003 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ATENOLOL 100MG TAB سجاد داروي شرق
935004 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - سجاد داروی شرق OMEPRAZOLE 20MG CAP سجاد داروي شرق
935005 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - سجاد داروی شرق CELECOXIB 100MG CAP سجاد داروي شرق
929081 قرص كوتریماكسازول فورت ( كوتریكسول ) 800/160 میلی گرم 50ع- تهران دارو CO TRIMOXAZOLE 800/160 MG TAB تهران دارو
929082 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 12MG TAB تهران دارو
929083 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 4MG TAB تهران دارو
929084 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - تهران دارو GALANTAMINE 8MG TAB تهران دارو
929085 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )100ع - تهران دارو ADULT COLD TAB تهران دارو
929086 قرص سرماخوردگی كودكان ( گریفن ) 100ع - تهران دارو CHILDREN COLD TAB تهران دارو
929087 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 100ع - تهران دارو GLICLAZIDE 80MG TAB تهران دارو
929088 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - تهران دارو LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB تهران دارو
929089 قرص لوپرامید ( لومیدكس ) 100ع - تهران دارو LOPERAMIDE 2MG TAB تهران دارو
929091 قرص لیزینوپریل 20 میلی گرم 100ع - تهران دارو LISINOPRIL 20MG TAB تهران دارو
929093 قرص لیتیم كربنات ( لیتمون ) 300 میلی گرم 100ع - تهران دارو LITHIUM CARBONATE 300MG TAB تهران دارو
929094 قرص لووستیریزین (لوسیزین)5 میلی گرم 30ع - تهران دارو LEVOCETIRIZINE 5MG TAB تهران دارو
929095 قرص مبورین ( مورین )135میلی گرم 50ع - تهران دارو MEBEVERINE HCL 135MG TAB تهران دارو
929096 قرص نالیدیكسیك اسید ( نالیدكس ) 100ع - تهران دارو NALIDIXIC ACID 500MG TAB تهران دارو
929100 كپسول ایتراكونازول 100 میلی گرم 20ع - تهران دارو ITRACONAZOLE 100MG CAP تهران دارو
929101 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن ( تدافن ) 400 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 400MG PEARL تهران دارو
929102 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 30ع - تهران دارو TRAMADOL HCL 50MG CAP تهران دارو
929103 كپسول دیكلوفناك سدیم ( دیكوتارد ) 100میلی گرم 30ع - تهران دارو DICLOFENAC SODIUM SR 100MG CAP تهران دارو
931006 كرم موضعی كالامین 8 درصد 1ع - كیش مدیفارم CALAMINE 8% 30G CREAM کيش مديفارم
931007 پماد موضعی كالاندولا 1ع- كیش مدیفارم CALENDULA TOP OINT کيش مديفارم
931008 كرم موضعی كاپسایسین 0.025 درصد 1ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.025% CREAM کيش مديفارم
931009 كرم موضعی كاپسایسین 0.075 درصد1 ع - كیش مدیفارم CAPSAICIN 0.075% CREAM کيش مديفارم
931010 ژل موضعی كلیندامایسین 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 1% 15G GEL کيش مديفارم
931011 كرم واژینال كلیندامایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM کيش مديفارم
931012 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM کيش مديفارم
931013 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 1ع- كیش مدیفارم CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT کيش مديفارم
931014 كرم موضعی كلوتریمازول 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM کيش مديفارم
931015 كرم واژینال كلوتریمازول 1درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM کيش مديفارم
931016 كرم واژینال كلوتریمازول 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم CLOTRIMAZOLE 2% 20G VAG CREAM کيش مديفارم
931017 ژل موضعی دیكلوفناك 1 درصد 1ع - كیش مدیفارم DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL کيش مديفارم
931018 ژل موضعی اریترومایسین 2 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 2% TOP GEL کيش مديفارم
931019 ژل موضعی اریترومایسین 4 درصد 1ع - كیش مدیفارم ERYTHROMYCIN 4% TOP GEL کيش مديفارم
923091 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100 ع - روزدارو DOMPERIDONE MALEATE 10MG TAB روز دارو
912108 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 112 ع - سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
922086 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 37.5MG TAB لقمان
922087 قرص ونلافاكسین 75میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE 75MG TAB لقمان
922088 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع- لقمان MEBEVERINE 200MG ER CAP لقمان
929114 قرص ونلافاكسین( وكسور ) 37.5میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران دارو
910817 قرص جوشان كلسیم د ( سوپراویت ) 20ع - پوراطب CALCIUM D <KENDY> EFF TAB پوراطب
910820 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 2LSOLUTION پوراطب
910821 محلول پروسپت فوم ( اوروكلین ) 200 میلی لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FOAM® 200ML SOLUTION پوراطب
910822 محلول پروسپت فوم ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FOAM® 2L SOLUTION پوراطب
922083 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTIN 5MG TAB لقمان
922084 كپسول لانسوپرازول 15 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 15MG CAP لقمان
922085 كپسول لانسوپرازول 30 میلی گرم 28ع- لقمان LANSOPRAZOLE 30MG CAP لقمان
929115 قرص ونلافاكسین (وكسور ) 75 میلی گرم 30ع - تهران دارو VENLAFAXINE 75MG TAB تهران دارو
910818 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 500 میلی لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 500ML SOLUTION پوراطب
910819 محلول پروسپت مد ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT MED® 1L SOLUTION پوراطب
910823 محلول پروسپت فلور ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FLOOR® 2L SOLUTION پوراطب
910824 محلول پروسپت فلور ایكس ال ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT FLOOR® 5L SOLUTION پوراطب
910825 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 1L SOLUTION پوراطب
910826 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 2L SOLUTION پوراطب
910827 محلول پروسپت اینسترو ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT INSTRU® 5L SOLUTION پوراطب
910828 محلول پروسپت جت فورت ( اوروكلین ) 2 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT JET FORTE® 2L SOLUTION پوراطب
910829 محلول پروسپت جت فورت ( اوروكلین ) 5 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT JET FORTE® 5L SOLUTION پوراطب
910830 محلول پروسپت سونیك ( اوروكلین ) 1 لیتر 1 ع - پوراطب PROSEPT SONIC® 1L SOLUTION پوراطب
912102 قرص ایزوسورباید مونو نیترات ایكس ال 60 م.گ 28 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
935015 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 15 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 15MG CAP سجاد داروي شرق
935016 كپسول لنسوپرازول ( لنسوسد ) 30 میلی گرم 20ع - سجاد داروی شرق LANSOPRAZOLE 30MG CAP سجاد داروي شرق
935017 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - سجاد داروی شرق AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP سجاد داروي شرق
924102 قرص فنوباربیتال 15 میلی گرم 100ع - امین PHENOBARBITAL 15MG TAB امين
919088 قطره چشمی بریمونیدین 2 درصد 1ع - باختر بیوشیمی BRIMONIDINE 2% باختر بيوشيمي
922092 سوسپانسیون آموكسی سیلین 125 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 125MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
922089 سوسپانسیون آموكسی سیلین 250 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان AMOXICILLIN 250MG/5ML 100ML POW SUSP لقمان
922090 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500 /2.5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/2.5MG TAB لقمان
922091 قرص متفورمین / گلی بنكلامید 500/ 5 میلی گرم 100ع - لقمان METFORMIN/GLIBENCLAMIDE 500/5MG TAB لقمان
924103 قرص سیلدنافیل سیترات (سیلدآپ) 100 م.گ 10ع - امین SILDENAFIL CITRATE 100MG TAB امين
925073 قرص ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 100ع - راموفارمین URSODEOXYCHOLIC ACID راموفارمين
925074 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - راموفارمین DOXEPIN HCL 10MG CAP راموفارمين
924104 قرص هیدروكلروتیازید / لوزارتان 12.5 / 50 میلی گرم 30ع - امین LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50/12.5MG TAB امين
929116 قرص متوپرولول ( تداپرول ) 50میلی گرم 30ع - تهران دارو METOPROLOL TARTRATE 50MG TAB تهران دارو
922093 سوسپانسیون آلومینیوم هیدروكساید 240 میلی گرم / 5 میلی لیتر 1ع- لقمان ALUMINIUM HYDROXIDE 320/5ML SUSP لقمان
924105 شربت سیپروهپتادین 60 سی سی 1ع - امین TREZ AMIN® 2MG/5ML ORAL SOLUTION امين
922099 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع- لقمان URSODEOXYCHOLIC ACID لقمان
932092 قرص آملودیپین 10 میلی گرم 100 ع - تهران شیمی AMLODIPINE 10MG TAB تهران شيمي
932093 شربت كتوتیفن ( زادیكس ) 1ع - تهران شیمی ZADIX® 1MG/5ML 100ML SYRUP تهران شيمي
917017 صابون كل تار 1% 100 گرمی1ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
922100 قرص ممانتین 20 میلی گرم 30ع- لقمان MEMANTINE 20MG TAB لقمان
922094 قرص آسیكلوویر 200 م .گ 30ع- لقمان ACICLOVIR 200MG TAB لقمان
922095 قرص آسیكلوویر 400 م .گ 60ع- لقمان ACICLOVIR 400MG TAB لقمان
922096 قرص آسیكلوویر 800 م .گ 40ع- لقمان ACICLOVIR 800MG TAB لقمان
932091 آمپول دگزامتازون 10 ع - تهران شیمی DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP تهران شيمي
929118 كپسول ایبوپروفن ( تدافن ) 200 میلی گرم 50ع - تهران دارو IBUPROFEN 200MG PEARL تهران دارو
924106 قرص سوپراكلد دی 100ع - امین ADULT COLD PREPARATION-4 TAB امين
910837 قالب reme sense - سیلفار !! پوراطب
910838 رول استیك reme scar 5.4 ml - سیلفار !! پوراطب
910839 رول استیك reme scar 10 ml - سیلفار !! پوراطب
920044 كرم موضعی آسیكلوویر 5درصد 10 گرمی 1ع - ایران ناژو ACICLOVIR 5% 10G CREAM ايران ناژو
920045 پماد موضعی موپیروسین 2درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو MUPIROCIN 2% 15G OINT ايران ناژو
920046 كرم موضعی بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE-NAJO® 0.1% 15G CREAM ايران ناژو
920047 كرم موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT ايران ناژو
920048 ژل موضعی آداپالن 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو ADAPALENE 0.1% 30G GEL ايران ناژو
920049 كرم موضعی كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CALAMINE 8% 30G CREAM ايران ناژو
920050 پماد چشمی بتامتازون 0.1درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو BETAMETHASONE 0.1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920051 پماد چشمی اریترومایسین 0.5درصد 3 گرمی 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN 0.5% 3G OPH OINT ايران ناژو
920052 كرم سیلور سولفادیازین 1درصد 50 گرمی 1ع - ایران ناژو SILVER SULFADIAZINE 10MG/G 50G CREAM ايران ناژو
920053 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - ایران ناژو TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM ايران ناژو
920054 كرم واژینال كلیندامایسین 2درصد 40 گرمی 1ع - ایران ناژو CLINDAMYCIN PHOSPHATE 2% 40G VAG CREAM ايران ناژو
920055 ژل موضعی دیكلوفناك 1درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو DICLOFENAC SODIUM 1% TOP GEL ايران ناژو
920056 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو PIROXICAM 0.5% GEL ايران ناژو
911089 خوشبو كننده دهان با طعم نعنا تازه سانوتكت ایمپكت 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
924107 قرص سیلی مارین + ب كمپلكس (لیورهرب پلاس ب) 30ع - امین LIVERHERB PLUS B® SCORED F.C. TAB 30 امين
954001 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954002 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - آریا ACARBOSE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954003 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 325MG TAB داروسازي آريا
954004 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - آریا ACETAMINOPHEN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954005 قرص استامینوفن كدئین(كدامول) 10-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
954006 قرص آملودیپین 5 م.گ 100ع - آریا AMLODIPINE-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
954007 كپسول آریا فن 20ع - آریا ARYAFEN® CAP داروسازي آريا
954008 قرص آتورواستاتین 10 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954009 قرص آتورواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954010 قرص آتورواستاتین 40 م.گ 30ع - آریا ATORVASTATIN-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
954011 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - آریا AZITHROMYCIN-ARYA® 250MG CAP داروسازي آريا
954012 قرص بیسموت ساب سیترات 40ع - آریا BISMUTH SUBCITRATE-ARYA® 120MG TAB داروسازي آريا
954013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 30ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
954014 قرص ستیریزین 10 م.گ 100ع - آریا CETIRIZINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954015 قرص سیپروفلوكساسین 250 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954016 قرص سیپروفلوكساسین 500 م.گ 20ع - آریا CIPROFLOXACIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954017 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954018 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 30ع - آریا CITALOPRAM-ARYA® 40MG TAB داروسازي آريا
954019 قرص كلاریترومایسین 250 م.گ 20ع - آریا CLARITHROMYCIN-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954020 قرص كلونازپام 1 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 1MG TAB داروسازي آريا
954021 قرص كلونازپام 2 م.گ 100ع - آریا CLONAZEPAM-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
954022 قرص كلوپیدوگرل 75 م.گ 30ع - آریا CLOPIDOGREL-ARYA® 75MG TAB داروسازي آريا
954023 قرص دیلتیازم 60 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® 60MG TAB داروسازي آريا
954024 قرص دیلتیازم 120 م.گ 30ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
954025 قرص ازتیمایب 10 م.گ 100ع - آریا EZETIMIBE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954026 كپسول فلوكستین 10 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 10MG CAP داروسازي آريا
954027 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - آریا FLUOXETINE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
954028 كپسول گاباپنتین 300 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 300MG CAP داروسازي آريا
954029 قرص گلی كلازید 80 م.گ 100ع - آریا GLICLAZIDE-ARYA® 80MG TAB داروسازي آريا
954030 قرص گلوكزامین 500 م.گ 60ع - آریا GLUCOSAMINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954031 قرص ایبوپروفن 200 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 200MG TAB داروسازي آريا
954032 قرص ایبوپروفن 400 م.گ 100ع - آریا IBUPROFEN-ARYA® 400MG TAB داروسازي آريا
954033 قرص ایندومتاسین 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
954034 قرص ایزوسورباید 10 م.گ 100ع - آریا ISOSORBIDE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
954035 قرص ایزوسورباید ( ایزوكور ) 40 م.گ 30ع - آریا ISOCOR® 40MG TAB داروسازي آريا
954036 قرص لووستیریزین 5 م.گ 100ع - آریا CETIZOX® 5MG TAB داروسازي آريا
954037 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - آریا LORATADINE-ARYA® 10MG TAB داروسازي آريا
939001 قرص كلوپیدوگرل ( پلاتومد ) 75 میلی گرم 30ع - تسنیم PLATOMED® 75MG TAB تسنيم
939002 قرص پیوگلیتازون ( دیاكات ) 15میلی گرم 30ع - تسنیم DIA-CUT® 15MG TAB تسنيم
939003 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم ( بلیستر ) 30ع - تسنیم PANTOPRAZOLE (TASNIM) 20MG CAP تسنيم
939004 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم ( ورقه ای ) 30ع - تسنیم PANTOPRAZOLE (TASNIM) 40MG CAP تسنيم
939005 کپسول تامسولوسين ( پروترال ) 0.4م.گ 30ع - تسنيم PROTRAL® 0.4MG CAP تسنيم
939006 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 5میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 5MG TAB تسنيم
939007 قرص ممانتین ( آلزیكسا ) 10میلی گرم 50ع - تسنیم ALZIXA® 10MG TAB تسنيم
939008 قرص مونته لوكاست (آسمورال ) 10 میلی گرم 30ع- تسنیم ASMORAL® 10MG TAB تسنيم
939009 كپسول ژلاتینی كلسیم D ( تالیكوئید ) 1000 میلی گرم 50ع - تسنیم TALIQUID® (HEALTH CARE PRIVATE LTD) 400MG SOFT GEL CAP تسنيم
939010 قرص آدولت کلد ( زكاماكس ) 50ع - تسنیم ZOCAMAX® TAB تسنيم
939011 كپسول دیكلوفناك سدیم 50ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
942069 كپسول ریواستیگمین (اگزكیم) 1.5 میلی گرم 30ع - حکیم EXELON HGC 1.5MG CAP - BULK BLISTER حکيم
942070 كپسول ریواستیگمین (اگزاکیم)3 میلی گرم 30ع - حکیم EXEKIM® 3MG CAP حکيم
942071 كپسول تتراسایكلین (تتراکیم) 250 میلی گرم 100ع - حکیم TETRAKIM® 250MG CAP حکيم
942073 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 4MG/ML 15ML ORAL DROP حکيم
942074 قطره خوراكی مولتی ویتامین (مولتی كیم) 15 میلی لیتر 1ع - حكیم MULTIVITAMIN DROP حکيم
942076 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن پرتقالی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942077 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن آلبالو (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942078 سوسپانسیون خوراكی ایبوپروفن توت فرنگی (ایبوكیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم IBUKIM® 100MG/5ML SUSP حکيم
942080 محلول موضعی اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 60ML SOL حکيم
942081 محلول موضعی ماینوكسیدیل 5درصد 60 میلی لیتر 1ع - حکیم MINOXIDIL-HAKIM® 5% TOP SOL حکيم
942082 پماد بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G OINT حکيم
942083 پماد تتراسایكلین 3درصد 15 گرمی 1ع - حکیم TETRACYCLINE-HAKIM® 3% OINT حکيم
942084 كرم بتامتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم BETAMETHASONE-HAKIM® 0.1% 15G CREAM حکيم
942085 كرم هیدروكینون 4درصد 30 گرمی 1ع - حكیم ELDOKIM® 4% 30G CREAM حکيم
942086 ژل كلیندامایسین 1درصد 15 گرمی 1ع - حکیم CLINDAMYCIN-HAKIM® 1% 15G GEL حکيم
942087 ژل دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 1درصد 60 گرمی 1ع - حكیم DICLOKIM® 1% 60G GEL حکيم
942088 ژل اریترومایسین 2درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% GEL حکيم
942089 ژل اریترومایسین 4درصد 30 گرمی 1ع - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 4% 30G GEL حکيم
942090 ژل پیروكسیكام 0.5درصد 60 گرمی 1ع - حكیم PIROXICAM-HAKIM® 0.5% 60G GEL حکيم
942091 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - حكیم DICLOFENAC-HAKIM® 50MG SUPP حکيم
944043 قرص سیتالوپرام (تیدی پرام) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIPRAM® 20 MG TAB توليدارو
944044 قرص آملودپین (آملوتیدی) 5 میلی گرم 100ع - تولیدارو AMLOTIDI® 5MG TAB توليدارو
944045 قرص سرترالین 50 میلی گرم 100ع - تولیدارو SERTRALINE (T.D) 50MG TAB توليدارو
944046 قرص ایزوكسوپرین (ایزوپرین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو ISUPRINE® 10MG TAB توليدارو
944047 قرص برم هگزین (موكولین) 8 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOLIN® 8MG TAB توليدارو
944048 قرص اگزازپام (سدارین) 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو SEDARIN® 10MG TAB توليدارو
944050 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 200 میلی گرم 20ع - تولیدارو SIMVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB توليدارو
944051 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 7.5MG TAB توليدارو
944052 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - تولیدارو MELOXICAM (TOLIDDAROU) 15MG TAB توليدارو
944053 قرص افلوكساسین (افلوكینول) 300 میلی گرم 20ع - تولیدارو OFLOQUINOL® 300MG TAB توليدارو
944054 قرص روكشدار ممانتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو MEMANTINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
944055 قرص رانیتیدین 300میلی گرم 100ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 300MG TAB توليدارو
944056 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 20ع - تولیدارو CLARITHROMYCIN (T.D) 500MG TAB توليدارو
944057 قرص ال-كارنیتین 250 میلی گرم 50ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
944058 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو CETIRIZINE (T.D) 10MG TAB توليدارو
944060 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 30ع - تولیدارو METOPROLOL (TOLIDDAROU) 50MG TAB توليدارو
944062 شربت دی سیكلومین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DICYCLOMINE (TOLIDDAROU) 10MG/5ML ELIXIR توليدارو
944063 شربت اكسپكتورانت (كوفكس) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو COUFEX® 60ML SYRUP توليدارو
944064 شربت گایافنزین (گایول) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GAYOL® 60ML SYRUP توليدارو
944065 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LACTULOSE (TOLIDDAROU) 10G/15ML 240ML SYRUP توليدارو
944066 شریت برم هگزین (موكولین) 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو MUCOLIN® 4MG/5ML 60ML ELIXIR توليدارو
944067 شربت رانیتیدین 75 میلی گرم / 5 میلی لیتر 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو RANITIDINE (TOLIDAROU) 75MG/5ML SYRUP توليدارو
944068 سوسپانسیون منیزیم هیدروكساید (لاكس مل) 8درصد 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو LAX-MEL® 8% 240ML SUSP توليدارو
944069 سوسپانسیون آلومینیوم ام.جی.اس (گسترال) 240 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GASTRAL® SUSP توليدارو
931108 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 30 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 30MG CAP کيش مديفارم
931109 كپسول دلوكستین ( سیمبالتین ) 60 میلی گرم 28ع - كیش مدیفارم CYMBALTIN® 60MG CAP کيش مديفارم
945017 قرص الپرازولام 0.5. میلی گرم 30ع - پورسینا ALPRAZOLAM 0.5MG TAB داروسازي پورسينا
945018 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - پورسینا LOVASTATIN (PURSINA) 20MG TAB داروسازي پورسينا
945019 قرص گلی بنگلامید 100ع - پورسینا GLIBENCLAMIDE 5MG TAB داروسازي پورسينا
945020 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - پورسینا HYDROXYZINE HCL 10MG TAB داروسازي پورسينا
945063 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا CETIRIZINE (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945064 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 30ع - پورسینا GALANTAMINE (PURSINA) 8MG TAB داروسازي پورسينا
945065 قرص زونیساماید 100 میلی گرم 30ع - پورسینا ZONISAMIDE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
945066 قرص مونته لوكاست 10 میلی گرم 30ع - پورسینا MONTELUKAST (PURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
945067 قرص ونلافاكسین 37/5 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 37.5MG TAB داروسازي پورسينا
945068 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - پورسینا VENLAFAXINE (PURSINA) 75MG TAB داروسازي پورسينا
945069 قرص موكسی فلوكساسین 400 میلی گرم 15ع -پورسینا MOXIFLOXACIN (PURSINA) 400MG TAB داروسازي پورسينا
945070 قرص بولدولاكس 30ع - پورسینا BULDOLAX® TAB داروسازي پورسينا
945071 قرص ساینار 30ع - پورسینا CYNAR® TAB داروسازي پورسينا
945072 كپسول والزارتان ( والزاركس ) 80 میلی گرم 30ع - پورسینا VALZZAREX® 80MG CAP داروسازي پورسينا
945073 كپسول والزارتان ( والزاركس ) 160 میلی گرم 30ع - پورسینا VALZZAREX® 160MG CAP داروسازي پورسينا
945074 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - پورسینا OMEPRAZOLE (POURSINA) 20MG CAP داروسازي پورسينا
945075 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - پورسینا ORLISTAT (PURSINA) 120MG CAP داروسازي پورسينا
945076 شربت اكسپكتورانت 1ع - پورسینا EXPECTORANT (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945077 شربت دكسترومتورفان 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945078 شربت دكسترومتورفان پی 1ع - پورسینا DEXTROMETHORPHAN P (POURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945079 شربت لوامیزول 1ع - پورسینا LEVAMISOLE 50MG TAB داروسازي پورسينا
945080 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتر 1ع - پورسینا KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 120ML SYRUP داروسازي پورسينا
945081 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (PURSINA) 60ML SYRUP داروسازي پورسينا
945082 الگزیر دیفن هیدرامین 1ع - پورسینا DIPHENHYDRAMINE HCL 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR داروسازي پورسينا
945083 شربت هیدروكسی زین 1ع - پورسینا HYDROXYZINE (PURSINA) SYRUP داروسازي پورسينا
945084 سوسپانسیون آلومینیوم ام جی اس 1ع - پورسینا ALUMINIUM MGS (POURSINA) SUSP داروسازي پورسينا
945085 سوسپانسیون فورازولیدون 1ع - پورسینا FURAZOLIDONE 50MG/15ML SUSP داروسازي پورسينا
945086 شربت پاسیفلورین 1ع - پورسینا PASSIFLORIN ® 0.6MG/5ML SOLUTION داروسازي پورسينا
945087 شربت برونكوسین 1ع - پورسینا BRONCHOSIN® SYRUP داروسازي پورسينا
945088 دهانشویه گیاهی هایزست 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945089 محلول اینهالر اكالیپتوس 60 سی سی 1ع - پورسینا !! داروسازي پورسينا
945090 قطره هایپیران 1ع - پورسینا HYPIRAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945091 قطره پرسیكا 1ع - پورسینا PERSICA® DROP داروسازي پورسينا
945092 قطره كارمینت 1ع - پورسینا CARMINT® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945093 قطره منتول 1ع - پورسینا MENTHOL® DROP داروسازي پورسينا
945094 قطره ویتاگنوس 1ع - پورسینا VITAGNUS® 30ML DROP داروسازي پورسينا
945095 قطره اورتان 1ع - پورسینا URTAN® ORAL DROP داروسازي پورسينا
945096 قطره كراتاسین 1ع - پورسینا CRATASIN® DROP 30 ML داروسازي پورسينا
945097 قطره كامیلاسین 1ع - پورسینا CAMILASIN® DROP داروسازي پورسينا
945098 قطره پروستاسین 1ع - پورسینا PROSTACIN® DROP داروسازي پورسينا
917020 اسپری دافع حشرات البسه درمین 60 میلی لیتری 1 عددی - گیلارانكو !! گيلارانکو
945099 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - پورسینا ATORVASTATIN 40MG TAB داروسازي پورسينا
920060 وازلین ویتامینه مس 40 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
912142 قرص پیموزاید (اوراپ فورت) 4 م.گ 60 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
923092 كپسول اس امپرازول 20 م.گ 14 ع- روزدارو ESOMEPRAZOLE (RUZDAROU) 20MG CAP روز دارو
931110 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( مگافن ) 200+40+325 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم MEGAFEN® CAP کيش مديفارم
917021 شامپو كل تار(درمین) 1درصد 150میلیگرم تیوپی 1ع- گیلارانكو DERMIN® 1% SHAMPOO گيلارانکو
932094 كپسول استامینوفن + ایبوبروفن + كافئین ( تری نوپین )40+200+325 میلی گرم 20ع - تهران شیمی TRINOPAIN® CAP تهران شيمي
924109 قرص سرماخوردگی روز (دكستاكلد) 100ع - امین DEXTACOLD® TAB امين
924110 قرص سرماخوردگی شب (دكستاكلد سی) 100ع - امین DEXTACOLD-C® TAB امين
920061 كرم شقاق و ترك سینه مس 45 گرمی 1ع - ایران ناژو !! ايران ناژو
922102 ویال ایمی پنم سیلاستاتین 250 میلی گرم 10ع- لقمان IMIPENEM/CILASTATIN (LOGHMAN) (250+250)MG VIAL لقمان
939012 قرص زكاماكس پلاس 50ع - تسنیم ZOCAMAX PLUS® TAB تسنيم
942007 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 1 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 1MG TAB حکيم
942008 قرص آسپیرین (آ.اس.آ ) 80 میلی گرم 100ع - حکیم ASA-HAKIM® 80MG EC TAB حکيم
942009 قرص آتنولول (آتنوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 100MG TAB حکيم
942010 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 10 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 10MG TAB حکيم
942011 قرص آتورواستاتین (آتوكیم) 20 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 20MG TAB حکيم
942012 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - حكیم ATOKIM® 40MG TAB حکيم
942013 قرص جوشان كلسیم 10ع - حكیم CALCIKIM+D® EFF TAB 20 حکيم
942014 قرص جوشان كلسیم د 20ع - حكیم CALCIUM D3-HAKIM® 500MG/200IU EFFERVESCENT TABLET حکيم
942015 قرص كارودیلول (كاردیول) 6.25 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 6.25MG TAB حکيم
942016 قرص كارودیلول (كاردیول) 12.5 میلی گرم 30ع - حکیم CARDIOL® 12.5MG TAB حکيم
942017 قرص ستیریزین (ستریكیم) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CETRIKIM® 10MG TAB حکيم
942018 قرص كلرودیازپوكساید 5 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942019 قرص كلرودیازپوكساید 10 میلی گرم 100ع - حکیم CHLORDIAZEPOXIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942020 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 250MG TAB حکيم
942021 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
942022 قرص كلیدینیوم سی (لیبراكیم) 100ع - حكیم LIBRAKIM® TAB حکيم
942023 قرص كلوپیدوگرل 75 میلی گرم 30ع - حكیم CLOPIDOGREL-HAKIM® 75MG TAB حکيم
942024 قرص كلوبازام (كلوزام) 10 میلی گرم 30ع - حکیم CLOZAM® 10MG TAB حکيم
942025 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 25MG EC TAB حکيم
942026 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حكیم DICLOKIM® 50MG EC TAB حکيم
942027 قرص دیفنوكسیلات (دیفنوكیم) 2.5 میلی گرم 100ع - حکیم DIPHNOKIM® 2.5MG TAB حکيم
942028 قرص دیكلوفناك سدیم (دیكلوكیم) 100 میلی گرم 30ع - حكیم DICLOKIM® 100MG SR TAB حکيم
942029 قرص دنپزیل (آلزاكیم) 5 میلی گرم 30ع - حکیم ALZAKIM® 5MG TAB حکيم
942030 قرص گلی بنگلامید 5 میلی گرم 100ع - حكیم GLIBENCLAMIDE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
942031 قرص گلوكزامین كندروتین 30ع - حكیم GLOCUSAMINE CHONDROITIN- TAB3*10 حکيم
942032 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 200 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 200MG TAB حکيم
942033 قرص ایبوبروفن (ایبوكیم) 400 میلی گرم 100ع - حكیم IBUKIM® 400MG TAB حکيم
942034 قرص لوپرامید 2 میلی گرم 100ع - حکیم LOPERAMIDE-HAKIM® 2MG TAB حکيم
942035 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
942036 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - حكیم LOVASTATIN-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942037 قرص متوكلوپرامید 10 میلی گرم 100ع - حکیم METOCLOPRAMIDE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942038 قرص سوماتریپتان (میگراكیم) 50 میلی گرم 4ع - حكیم MIGRAKIM® 50MG TAB حکيم
942045 قرص پروپرانولول 10 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942056 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 10ع - حكیم !! حکيم
942059 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - حكیم CELECOXIB-HAKIM® 100MG CAP حکيم
942065 كپسول ایندومتاسین (ایندوكیم) 25 میلی گرم 100ع - حكیم INDOKIM® 25MG CAP حکيم
942075 سوسپانسیون استامینوفن 120 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 120MG/5ML SUSP حکيم
942079 محلول موضعی اریترومایسین 2درصد 60 میلی لیتری 1عدد - حکیم ERYTHROMYCIN-HAKIM® 2% 60ML SOL حکيم
942096 شربت ستیریزین (ستریكیم) 60 میلی لیتری 1ع - حكیم CETRIKIM® 5MG/5ML 60ML SYRUP حکيم
942097 شربت كتوتیفن 120 میلی لیتری 1ع - حكیم KETOTIFEN-HAKIM® 1MG/5ML 120ML SYRUP حکيم
945100 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/10 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945101 قرص آملودپین / آتورواستاتین 5/20 میلی گرم 30ع - پورسینا AMLODIPINE/ATORVASTATIN (PURSINA) 5/20MG TAB داروسازي پورسينا
945102 قرص سیمواستاتین 10 میلی گرم 30ع - پورسینا SIMVASTATIN (POURSINA) 10MG TAB داروسازي پورسينا
924111 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - امین CELEBRIN® 200MG CAP امين
924112 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 250 میلی گرم 100ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 250MG TAB امين
924113 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - امین LANSOPRAZOLE (AMIN) 15MG CAP امين
929123 كپسول پروبایوتیك ( فوربیوكپ ) 24ع - تهران دارو !! تهران دارو
946001 قرص كلروكین 100ع - پارس دارو CHLOROQUINE (PARSDAROU) 150MG TAB پارس دارو
946002 قرص واژینال كلوتریمازول 100 م.گ 6ع - پارس دارو CANAZOLE® 100MG VAG TAB پارس دارو
946003 قرص مترونیدازول 250 م.گ 100ع - پارس دارو METRONIDAZOLE 250MG TAB پارس دارو
946004 قرص واژینال مترونیدازول 500 م.گ 10ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 500MG VAG TAB پارس دارو
946005 قرص متوپرولول 50 م.گ 30ع - پارس دارو METOPROLOL (PARSDAROU) 50MG TAB پارس دارو
946006 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 250MG TAB پارس دارو
946007 قرص ناپروكسن ای سی 500 م.گ 100ع - پارس دارو NAPROXEN (PARSDAROU) 500MG EC TAB پارس دارو
942072 قطره خوراكی استامینوفن 15 میلی لیتر 1ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
946008 قرص واژینال نیستاتین ( 100 هزار واحد) 14ع - پارس دارو NYSTATIN (PARSDAROU) 100,000 IU VAG TAB پارس دارو
946009 قرص جویدنی نیكلوزاماید 500 م.گ 4ع - پارس دارو NICLOSAMIDE (PARS DAROU) 500MG TAB پارس دارو
946010 كپسول جم فیبروزیل 300 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 300MG CAP پارس دارو
946011 كپسول سفالكسین 250 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 250MG CAP پارس دارو
946012 كپسول سفالكسین 500 م.گ 100ع - پارس دارو CEFALEXIN (PARSDAROU) 500MG CAP پارس دارو
946013 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - پارس دارو CELECOXIB (PARS DAROU) 100MG CAP پارس دارو
946014 كپسول فلورازپام 15 م.گ 100ع - پارس دارو FLURAZEPAM 15MG CAP پارس دارو
946015 كپسول فلوكستین 20 م.گ 100ع - پارس دارو FLUOXETINE HCL 20MG CAP پارس دارو
946016 كپسول فلوكونازول 100 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE 100MG CAP پارس دارو
946017 كپسول فلوكونازول 50 م.گ 10ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 50 MG CAP پارس دارو
946018 كپسول فلوكونازول 150 م.گ 4ع - پارس دارو FLUCONAZOLE (PARSDAROU) 150 MG CAP پارس دارو
946019 كرم آسیكلوویر (آلوویر) 5درصد 1ع - پارس دارو ALOVIR® 5% 10G CREAM پارس دارو
946020 كرم بتامتازون 0.1% 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G CREAM پارس دارو
946021 كرم ترتینوئین 0.05% 1ع - پارس دارو TRETINOIN (PARSDAROU) 0.05% CREAM پارس دارو
946022 كرم واژینال تریپل سولفا 78 گرمی 1ع - پارس دارو TRIPLE SULFA (PARSDAROU) 78G VAG CREAM پارس دارو
946023 كرم واژینال كلیندامایسین (دالاواگ) 2% 1ع - پارس دارو DALAVAG® 2% 40G VAG CREAM پارس دارو
946024 كرم واژینال كلوتریمازول (كانازول) 2 % 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 2% 20G VAG CREAM پارس دارو
946025 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرم 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 15G TOP CREAM پارس دارو
946026 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم(با اپلیكاتور) 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 50G VAG CREAM پارس دارو
946027 كرم هیدروكینون 4% 1ع - پارس دارو HYDROQUINONE (PARS DAROU) 4% CREAM پارس دارو
946028 محلول موضعی كلوتریمازول (كانازول) 1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو CANAZOLE® 1% 20ML SOLUTION پارس دارو
946029 محلول موضعی بتامتازون 0.1% 20 م.ل 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE 0.1% LOTION پارس دارو
946030 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع - پارس دارو BETAMETHASONE (PARSDAROU) 0.1% 15G OINT پارس دارو
946031 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - پارس دارو TRIAMCINOLONE N N (PARSDAROU) 1% 15G OINT پارس دارو
946032 پماد موپیروسین 15 گرمی 1ع - پارس دارو MUPIROCIN (PARS DAROU) 2% 15G OINT پارس دارو
946033 ژل واژینال مترونیدازول(مترواژ ) 1 ع - پارس دارو METROVAGE® 0.75% 70G VAG GEL پارس دارو
946034 ژل موضعی مترونیدازول 1ع - پارس دارو METRONIDAZOLE (PARSDAROU) 0.75% 30G GEL پارس دارو
946035 سوسپانسیون سفكسیم 100میلی گرم/ 100 م.ل 1ع - پارس دارو CEFIXIME (PARSDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP پارس دارو
946037 سوسپانسیون سفالكسین 125 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 125MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946038 سوسپانیون سفالكسین 250 میلی گرم 1ع - پارس دارو CEFALEXIN 250MG/5ML 100ML POW FOR SUSP پارس دارو
946039 قرص جویدنی آ اس آ 100 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 100MG CHEWABLE TAB پارس دارو
946040 قرص آ اس آ 325 م.گ 100ع - پارس دارو ASA 325MG TAB پارس دارو
946041 قرص آ اس آ 80 م.گ ای سی 100ع - پارس دارو ASA 80MG EC TAB پارس دارو
946042 قرص آمی تریپتیلین 10 م.گ 100ع - پارس دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB پارس دارو
946062 قرص آلوپورینول 300 م.گ 100ع - پارس دارو ALLOPURINOL (PARS DAROU) 300MG TAB پارس دارو
946063 قرص ازتیمایب 10 م.گ 20ع - پارس دارو EZETIMIBE (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
921019 قرص كراتاگوس 30 ع - ایران داروك CRATAEGUS (IRAN DAROUK) TAB ايران داروک
921020 قرص روكشدارو هراكلس 30 ع - ایران داروك HERACLES® F.C. TAB ايران داروک
921021 قرص آسكورفیت30 ع - ایران داروك ASCORPHYT 100® CHEWABLE TABLET ايران داروک
921022 قرص روكشدار آی دی ویت 30 ع - ایران داروك ID-VIT® TAB ايران داروک
921023 قرص روكشدار فیتوریلكس 30 ع - ایران داروك PHYTORELAX® F.C. TAB ايران داروک
921024 قرص روكشدار اپی یون 30 ع - ایران داروك EPIONE® EC TAB ايران داروک
921025 قرص روكشدار ایزی فلو30 ع - ایران داروك EASY FLOW® F.C. TAB ايران داروک
921026 قرص روكشدار لیبیدوكس 30 ع - ایران داروك LIBIDOX® F.C. TAB ايران داروک
921027 قرص جویدنی فیتوسپرین 100میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 100MG CHEW TAB ايران داروک
921028 قرص روكشدار فیتوسپرین 81 میلی 30 ع - ایران داروك PHYTOSPIRIN® 81MG F.C. TAB ايران داروک
944105 قرص مدافینیل 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLIDDAROU) 100MG TAB توليدارو
920062 محلول اریترومایسین 4درصد 60 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو ERYTHROMYCIN-NAJO® 4% 60ML SOL ايران ناژو
929132 قرص فلوكسامین ( وُكسام ) 100 میلی گرم 30ع - تهران دارو VOXAM® 100MG TAB تهران دارو
954038 قرص لوواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا LOVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954039 قرص مزالازین 500 م.گ 30ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954040 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - آریا METFORMIN-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
954041 قرص مكلوبماید 150 م.گ 30ع - آریا MOCLOBEMIDE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
954042 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - آریا OMEPRAZOLE-ARYA® 20MG CAP داروسازي آريا
954043 كپسول اورلیستات 120 م.گ 60ع - آریا ORLISTAT-ARYA® 120MG CAP داروسازي آريا
954044 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )20 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 20MG TAB داروسازي آريا
954045 قرص پنتوپرازول ( پنتوسك )40 میلی گرم 30ع - آریا PANTOSEC® 40MG TAB داروسازي آريا
954046 قرص آري – تک ( راني تيدين )150 م.گ 100ع - آريا RANITIDINE-ARYA® 150MG TAB داروسازي آريا
954047 قرص ریزدرونیت سدیم 35 م.گ 4ع - آریا RISONEX® 35MG TAB داروسازي آريا
954048 كپسول ریواستیگمین 3 م.گ 30ع - آریا RIVASTIGMINE-ARYA® 3MG CAP داروسازي آريا
954049 كپسول ریواستیگمین 1.5 م.گ 30ع - آریا RIVASTIGMINE-ARYA® 1.5MG CAP داروسازي آريا
954050 قرص سیمواستاتین 20 م.گ 30ع - آریا SIMVASTATIN-ARYA® 20MG TAB داروسازي آريا
954051 كپسول تامسولوسین 0/4 م.گ 30ع - آریا TAMSULOSIN-ARYA® 0.4MG CAP داروسازي آريا
954052 قرص ترازوسین 2 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 2MG TAB داروسازي آريا
954053 قرص ترازوسین 5 م.گ 100ع - آریا TERAZOCIN-ARYA® 5MG TAB داروسازي آريا
954054 قرص تیكلوپیدین 250 م.گ 30ع - آریا TICLOPIDINE-ARYA® 250MG TAB داروسازي آريا
954055 قرص توپیرامات 100 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954056 قرص توپیرامات 50 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954057 قرص توپیرامات 25 م.گ 100ع - آریا TOPIRAMATE-ARYA® 25MG TAB داروسازي آريا
954058 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 100MG TAB داروسازي آريا
954059 قرص ترامادول 50 م.گ 100ع - آریا TRAMADOL-ARYA® 50MG TAB داروسازي آريا
954060 قرص ویتامین آ 25000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 25000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
954061 قرص ویتامین آ 50000 واحد 100ع - آریا VITAMIN A-ARYA® 50000IU CHEWABLE TAB داروسازي آريا
944108 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید (دیسپاسمین) 20 میلی گرم/ میلی لیتر 10ع - تولیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (TOLIDDAROU) 20MG/1ML AMP توليدارو
910917 Prosept Elbow wall Dispenser 500 ml !! پوراطب
910918 Prosept Automatic Dispenser 800 ml !! پوراطب
910919 Prosept Elbow wall Dispenser 1000 ml !! پوراطب
942114 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 30ع - حكیم TIZANIDINE-HAKIM® 4MG TAB حکيم
942115 قرص پروپرانولول 20 میلی گرم 100ع - حکیم PROPRANOLOL-HAKIM® 20MG TAB حکيم
942116 قرص جویدنی مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - حکیم MONTELUKAST-HAKIM® 5MG CHEWABLE TAB حکيم
955001 شامپو مراقبت از مو ضد ریزش آنتی شوت 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955002 شامپو ضد شوره خفیف كلیمبازول 50 - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955003 شامپو روزانه دهیدراته و موخوره سیلیسیوم ارگانیك - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955004 شامپو موهای خیلی چرب سافت كلی ( آرژیل دوس) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955005 شامپو كراتین موی نازك و شكننده 150 م.ل - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955006 شامپو سدر (موهای چرب معمولی) - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955007 شامپو رزماری موهای نرمال - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955008 شامپو ضد خارش پوست و كف سر حساس آلوئه ورا - هگور !! بوته سبز مهر آئين
955009 صابون آنتی باكتریال - نوباكتر !! بوته سبز مهر آئين
955010 پنبه دیسك - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955011 ریمل حجم دهنده و بلند كننده مشكی - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
932036 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - تهران شیمی OXAZEPAM 10MG TAB تهران شيمي
932037 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932038 قرص پنتوپرازول ( پنتومید ) 40 میلی گرم 28ع - تهران شیمی PANTOPRAZOLE 40MG TAB تهران شيمي
932039 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RABEPRAZOLE 20MG TAB تهران شيمي
932040 قرص سیمواستاتین ( سیواسترول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SIMVASTATIN 20MG TAB تهران شيمي
932041 قرص سوماتریپتان (سومیتركس) 100 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMATRIPTAN SUCCINATE 100MG FC TAB تهران شيمي
932042 قرص كلسیم +د ( ساپ دی كال ) 50ع - تهران شیمی CALCIUM-D TAB تهران شيمي
932043 قرص تربینافین 30ع - تهران شیمی TERBINAFINE HCL 250MG TAB تهران شيمي
932044 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 100MG TAB تهران شيمي
932045 قرص ویتامین ب1 ( تیاماكس ) 300 میلی گرم 100ع - تهران شیمی VITAMIN B1 300MG TAB تهران شيمي
932046 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 100MG TAB تهران شيمي
932047 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG TAB تهران شيمي
932048 قرص ترازودون ( ترازولكس ) 50 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRAZODONE HCL 50MG TAB تهران شيمي
932049 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 100 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 100MG TAB تهران شيمي
932050 قرص تری میپرامین ( تریمونتیل ) 25 میلی گرم 100ع - تهران شیمی TRIMIPRAMINE MALEATE 25MG TAB تهران شيمي
932051 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی VENLAFAXINE 37.5MG TAB تهران شيمي
932052 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم م.گ 30ع- تهران شیمی VENLAFAXINE 75MG TAB تهران شيمي
932053 كپسول آزیترومایسین ( آزیروسین ) 250 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN DIHYDRATE 250MG CAP تهران شيمي
932054 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - تهران شیمی CELECOXIB 100MG CAP تهران شيمي
932055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تهران شیمی OMEPRAZOLE 20MG CAP تهران شيمي
932056 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ 5ع- تهران شیمی CLINDAMYCIN PHOSPHATE 300MG/2ML AMP تهران شيمي
932057 آمپول متوكلوپرامید ( دمتیك ) 10 میلی گرم /میلی لیتر 100ع - تهران شیمی METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP تهران شيمي
932058 آمپول اندانسترون ( دمیترون ) 4 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی ONDANSETRON HCL 4MG/2ML AMP تهران شيمي
932059 آمپول گرانی سترون 5ع - تهران شیمی GRANISETRON 1MG/1ML AMP تهران شيمي
932060 آمپول هیوسین ( هیوتكس ) 20 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE 20MG/1ML AMP تهران شيمي
932061 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 5 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 5MG/1ML AMP تهران شيمي
932062 آمپول میدازولام ( میداماكس ) 15 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی MIDAZOLAM HCL 15MG/3ML AMP تهران شيمي
932063 آمپول كلرپرومازین ( نورمازین ) 50 میلی گرم /میلی لیتر 10ع - تهران شیمی CHLORPROMAZINE HCL 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932064 آمپول پرومتازین ( كموپروزین ) 50 میلی گرم 5ع - تهران شیمی PROMETHAZINE 50MG/2ML AMP تهران شيمي
932065 آمپول پیروكسیكام ( روماكام ) 10ع - تهران شیمی PIROXICAM 20MG/1ML AMP تهران شيمي
932066 آمپول ترامادول 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP تهران شيمي
932067 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 100MG/5ML 30 ML SUSP تهران شيمي
932068 سوسپانسیون آزیترومایسین ( آزیروسین ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی AZITHROMYCIN 200MG/5ML 30ML SUSP تهران شيمي
932069 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARITHROMYCIN 125MG/5ML SUSP تهران شيمي
932070 سوسپانسیون كوتریموكسازول ( كوتریكسول ) 1ع - تهران شیمی CO TRIMOXAZOLE 200/40 MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
932071 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 1ع - تهران شیمی DIPHENHYDRAMINE COMPOUND 60ML SYRUP تهران شيمي
932072 سوسپانسیون اریترومایسین ( اریتروماكس ) 200 میلی گرم 1ع - تهران شیمی ERYTHROMYCIN ETHYLSUCCINATE 200MG/5ML 100ML SUSP تهران شيمي
932073 شربت گایافنزین 1ع - تهران شیمی GUAIFENESIN 100MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
932074 شربت هیدروكسی زین 1ع - تهران شیمی HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP تهران شيمي
932075 سوسپانسیون ایبوپروفن (ایبوپین)100 میلی گرم 1ع - تهران شیمی IBUPROFEN 100MG/5ML SUSP تهران شيمي
932076 سوسپانسیون مترونیدازول ( متروماكس ) 125 میلی گرم 1ع - تهران شیمی METRONIDAZOLE BENZOATE 125MG/5ML 120ML SUSP تهران شيمي
932077 شربت پرومتازین ( كموپروزین ) 60 میلی لیتر 1 ع -تهران شیمی PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP تهران شيمي
932078 كرم كالامین ( كالامكس ) 8 درصد 1ع - تهران شیمی CALAMINE 8% 30G CREAM تهران شيمي
932079 كرم كلوبتازول ( كلوكورت ) 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM تهران شيمي
932080 پماد كلوبتازول 0.05 درصد 1ع - تهران شیمی CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT تهران شيمي
932081 كرم كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 15G TOP CREAM تهران شيمي
932082 كرم واژینال كلوتریمازول ( كلومازول ) 1 درصد 1ع - تهران شیمی CLOTRIMAZOLE 1% 50G VAG CREAM تهران شيمي
932083 كرم دكسپانتنول ( دپانتكس ) 5 درصد 1ع - تهران شیمی DEXPANTHENOL 5% 30G CREAM تهران شيمي
932084 پماد فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G OINT تهران شيمي
932085 كرم فلوئوسینولون 0.025 درصد 1ع - تهران شیمی FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM تهران شيمي
932086 كرم لیدوكائین پی ( زایلا پی ) 1ع - تهران شیمی LIDOCAINE P 15G CREAM تهران شيمي
932088 ژل پیروكسیكام ( روماكام ) 1ع - تهران شیمی PIROXICAM 0.5% GEL تهران شيمي
932089 كرم تربینافین(بینافین) 1 درصد 1ع - تهران شیمی TERBINAFINE HCL 1% 15G CREAM تهران شيمي
932090 كرم واژینال تریپل سولفا 1ع - تهران شیمی TRIPLE SULFA 78G VAG CREAM تهران شيمي
941009 قرص سرماخوردگی بزرگسالان فارما 100ع - فارماشیمی ADULT COLD (PHARMACHEMI) TAB فارما شيمي
941010 قرص سرماخوردگی اطفال 100ع - فارماشیمی CHILDREN COLD (PHARMACHEMIE) TAB فارما شيمي
941011 قرص دیفنوكسیلات 2.5 م.گ 100ع - فارماشیمی DIPHENOXYLATE (PHARMACHEMIE) 2.5MG TAB فارما شيمي
941012 قرص استامینوفن كدئین 10-300 م.گ 100ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN CODEINE (PHARMACHEMI) (300+10)MG TAB فارما شيمي
941013 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی ATENOLOL (PHARMACHEMI) 100MG TAB فارما شيمي
941014 قرص سیتالوپرام 20 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 20MG TAB فارما شيمي
941015 قرص سیتالوپرام 40 م.گ 100ع - فارماشیمی CITALOPRAM (PHARMA) 40MG TAB فارما شيمي
941016 قرص كلسیم - د 500 م.گ 50ع - فارماشیمی !! فارما شيمي
941017 قرص لوزارتان 25 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 25MG TAB فارما شيمي
941018 قرص لوزارتان 50 م.گ 100ع - فارماشیمی LOSARTAN (PHARMACHEMIE) 50MG TAB فارما شيمي
941019 قرص ترامادول 100 م.گ 100ع - فارماشیمی TRAMADOL (PHARMA) 100MG TAB فارما شيمي
941020 قرص لوراتادین 10 م.گ 100ع - فارماشیمی LORATADINE (PHARMACHEMI) 10MG TAB فارما شيمي
941022 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 4ع - فارماشیمی SILDENAFIL (PHARMACHEMIE) 100MG TAB فارما شيمي
941023 قرص الانزاپین 5 م.گ 100ع - فارماشیمی SILDENAFIL-PHARMA® 50MG TAB فارما شيمي
915017 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 50 میلی گرم 30ع - مداوا LOSARTAN POTASSIUM 50MG TAB مداوا
917001 صابون كل تار 2درصد100 گرمی 1ع - گیلارانكو COAL TAR 2% SOAP گيلارانکو
917011 كرم پرمترین 5درصد 30 گرم - گیلارانكو PERMETRIN 5% TOP CREAM گيلارانکو
918005 پرل روماتیدین (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا ROMATIDIN® <WEBBER NATURALS> 350MG CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
916008 صابون پریتیون زینک ( پن ضد شوره ) 2 درصد 1ع - ساپونین PYRITHIONE ZINC 2% SOAP ساپونين ايران
924046 دراژه گارلت 100ع- امین GARLET® X100 TAB امين
924054 دراژه آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - امین ATORVASTATIN 20MG TAB امين
924063 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 100ع - امین FLUCONAZOLE 50MG CAP امين
924073 كپسول امپرازول 20میلی گرم 14ع - امین OMEPRAZOLE 20MG CAP امين
924081 شربت پرومتازین 60 میلی لیتر 1ع - امین PROMETHAZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP امين
925006 شربت اكسپكتورانت كدئین ( پكتورامین سی ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین EXPECTORANT CODEINE 60ML SYRUP راموفارمين
925014 شربت كتوتیفن ( كترام ) 120 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETOTIFEN FUMARATE 1MG/5ML 100ML SYRUP راموفارمين
925022 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - راموفارمین ACETAMINOPHEN 500MG TAB راموفارمين
925031 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - راموفارمین RANITIDINE 150MG TAB راموفارمين
920057 كرم موضعی كاپسایسین 0.75درصد 60 گرمی 1ع - ایران ناژو CAPSAICIN 0.075% CREAM ايران ناژو
920059 كپسول لانسوپرازول 30 م.گ 14ع - ایران ناژو LANSOPRAZOLE 30MG CAP ايران ناژو
917018 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
917019 شامپو لیندان 1% همراه با شانه دندانه ریز یك عددی - گیلارانكو LINDANE (GAMMA BENZENE HEXACHLORIDE) 1% SHAMPOO گيلارانکو
910840 dosing pump for 5 lit !! پوراطب
912114 شیاف استامینوفن (پاراستامول) 125 م.گ 6 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
924123 قطره دایمتیكون فعال شده (سایمتیكن) 30 سی سی 1ع - امین DIMETHICONE (ACTIVATED) (AMIN) 40MG/ML ORAL DROP امين
910847 محلول پروسپت ایمپرژن ( اوروكلین ) 1 لیتر 1ع - پوراطب PROSEPT IMPERSSION® 1L SOLUTION پوراطب
942109 قرص متوپرولول 50 میلی گرم 100ع - حکیم METOPROLOL-HAKIM® 50MG TAB حکيم
942110 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - حكیم DOMPERIDONE-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942111 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوپروفن (تایلوكیم) 325 / 30 / 200 میلی گرم 30ع - حكیم TYLOKIM® 325/30/200MG CAP حکيم
942112 قرص بی پریدین 2 میلی گرم 100ع - حکیم BIPERIDEN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
950001 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 1 گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 1G VIAL دانا
950058 كپسول ژلاتینی سودوافدرین (سودوژل) 90ع - دانا SEUDOGEL® 30MG SOFT GEL CAP دانا
950078 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 375 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 500/125MG TAB دانا
950079 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 250 میلی گرم /5میلی لیتر 1ع - دانا AMORAX® 250MG/5ML POW SUSP دانا
950081 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)312میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 312 SUSP دانا
950082 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاموكس)156میلی گرم 1ع - دانا CLAMOX® 156 (125/31) POW SUSP دانا
950083 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100میلی گرم/ 50 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 50ML FOR SUSP دانا
950084 سوسپانسیون سفكسیم (زاكسیم) 100 میلی گرم/ 100 میلی لیتر 1ع - دانا ZAXIME® 100MG/5ML 100ML FOR SUSP دانا
950085 سوسپانسیون سفالكسین (سفال - ایكس)250میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 250MG/5ML SUSP دانا
950086 سوسپانسیون آمپی سیلین(آمپیرال) 250میلی گرم 1ع - دانا AMPIRAL® 250MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950087 سوسپانسیون سفالكسین (سفال -ایكس ) 125میلی گرم 1ع - دانا CEFAL-X® 125MG/5ML 100ML SUSP دانا
950088 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 200میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 200MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
950089 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس ) 400میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 400MG/5ML POWDER FOR SUSP دانا
939013 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 100ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
951001 قرص آ.اس. آ 80 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 80MG EC TAB جالينوس
951002 قرص آ . اس . آ 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951003 قرص آ . اس . آ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ASA-JALINOUS® 325 MG TAB جالينوس
951004 قرص آدولت كلد 100ع - جالینوس GRIP STOP® TAB جالينوس
951005 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951006 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ATENOLOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951007 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
929133 قرص والسارتان ( واساران ) 40 میلی گرم 30ع- تهران دارو VASARAN® 40MG TAB تهران دارو
929134 قرص والسارتان (واساران ) 80 میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 80MG TAB تهران دارو
932095 قرص كلسیم كربنات ( كلسیماكس ) 500 میلی گرم ( بلیستر ) 100ع - تهران شیمی CALCIMAX® 500MG TAB تهران شيمي
951036 قرص سیپروهپتادین 4میلی گرم 100ع - جالینوس CYPROHEPTADINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
951046 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 300MG CAP جالينوس
919094 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 10MG CAP باختر بيوشيمي
919095 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 18 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 18MG CAP باختر بيوشيمي
919096 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 25 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 25MG CAP باختر بيوشيمي
919097 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 40 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 40MG CAP باختر بيوشيمي
919098 كپسول آتوموكستین ( آتوبایوكس ) 60 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی ATOBIOX® 60MG CAP باختر بيوشيمي
917022 شامپو سلنیوم سولفاید(سلكو) 1درصد تیوپی 140 میلی لیتر 1ع- گیلارانكو !! گيلارانکو
951071 قرص تادالافیل (جیالیكسو) 20 میلی گرم 4ع - جالینوس JIALIXO® 20MG TAB جالينوس
923097 قرص ریسپریدون 1 میلی گرم 100 ع- روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 1MG TAB روز دارو
923098 قرص ریسپریدون 2 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE 2MG TAB روز دارو
923099 قرص ریسپریدون 4 میلی گرم 100 ع - روزدارو RISPERIDONE (RUZDAROU) 4MG TAB روز دارو
948102 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 100ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948103 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 100ع - ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
924124 كپسول ارسوداكسی كولیك اسید 300 میلی گرم 100ع - امین URSODEOXYCHOLIC ACID (AMIN) 300MG CAP امين
912147 قرص باكلوفن 10 م.گ 84 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912148 قرص گلی كلازید 80 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912151 ویال گادودیامید ( امنی اسكن) 287 م.گ 1 ع- سپاكو دارو OMNISCAN® 0.5MMOL/ML 15ML VIAL سپاکو دارو
912153 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 10 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912154 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 18 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912155 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 25 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912156 كپسول آتوموكستین هیدركلراید ( استراترا ) 40 م.گ 28 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912144 قرص لودوپابسرازید ( مادوپار )125 م.گ 30 ع - سپاكو دارو MADOPAR 125 MG TAB سپاکو دارو
912157 قرص لودوپابنسرازید ( مادوپار) 250 م.گ 100ع - سپاكو دارو MADOPAR® 250MG TAB سپاکو دارو
912146 قرص وراپامیل هیدروكلراید ( ایزوپتین ) 40 م.گ 30 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912145 كپسول گالانتامین ( رمنیل ) 8 م.گ 28ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
942113 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - حکیم MEMANTINE-HAKIM® 5MG TAB حکيم
923100 كپسول مبورین 200 م.گ 30ER ع - روزدارو MEBEVERINE (RUZDAROU) 200MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923101 قرص دی والپروئكس 250 م.گ 50 ع- روزدارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 250MG TAB روز دارو
928021 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین250/250 میلی گرم 1ع - آفاشیمی CILAPENEM®(250+250)MG VIAL آفاشيمي
910842 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 200 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 200MG POWDER FOR INJ پوراطب
910843 ویال جم سیتابین ( آزودوس ) 1000 میلی گرم 1ع - پوراطب GEMCITABINE-AZEVEDOS® 1G POWDER FOR INJ پوراطب
910844 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 40 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 40MG/2ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910845 ویال ایرینوتكان ( آزودوس ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب IRINOTECAN-AZEVEDOS® 100MG/5ML SOLUTION FOR INJECTION پوراطب
910846 ویال متیل پردنیزولون سدیم سوكسینات ( لیزامتیل ) 500 میلی گرم 1ع - پوراطب LISAMETHYLE® 500MG VIAL پوراطب
951008 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس ATORVASTATIN (JALINOUS) 20MG TAB جالينوس
951009 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - جالینوس ALLOPURINOL-JALINOUS® 100MG TAB جالينوس
951010 قرص آنتی هیستامین دكونژستانت 100ع - جالینوس ANTIHISTAMINE DECONGESTANT-JALINOUS® TAB جالينوس
942101 قرص ویتامین ب 1 ( ویتاكیم) 300 میلی گرم 100ع - حكیم VITAKIM-B® 300MG TAB حکيم
929124 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 2.6 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 2.6MG TAB تهران دارو
929125 قرص نیتروگلیسیرین ( تداگلیز ) 6.4 میلی گرم 50ع - تهران دارو TEDAGLYSE® 6.4MG TAB تهران دارو
929126 قرص آملوراید-اچ ( تداراید - اچ ) 100ع - تهران دارو TEDARIDE-H® 5/50MG TAB تهران دارو
932096 قرص سوماتریپتان ( سومیتركس ) 50 میلی گرم 4ع - تهران شیمی SUMITREX® 50MG TAB تهران شيمي
915035 قرص هیدروكسی كلروكین ( مداكوئینیل ) 200 میلی گرم 100ع - مداوا HYDROXYCHLOROQUINE 200MG TAB مداوا
915038 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 6.25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 6.25MG TAB مداوا
915039 قرص كارودیلول ( كارویمد ) 25 میلی گرم 30ع - مداوا CARVIMOD® 25MG TAB مداوا
950026 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 3/375 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 3G/375MG VIAL دانا
950027 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 4/5 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 4G/500MG VIAL دانا
950028 ویـــال پنی سیلین3-3-6 (تری پن) 1ع - دانا PENICILLIN 6-3-3 VIAL دانا
950029 ویـــال پنی سیلین ال آ 1200000 (بنزاپن) 1ع - دانا BENZA-PEN® 1200000IU VIAL دانا
950030 ویـــال پنی سیلین 400000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 400000 IU VIAL دانا
950031 ویـــال پنی سیلین 800000 (پروكاپن) 1ع - دانا PROCA-PEN® 800000IU VIAL دانا
950032 ویـــال ایمیپنم +سیلاستاتین(سیلاویل ) 250 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (250+250)MG VIAL دانا
950033 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (500+500)MG VIAL دانا
950034 ویـــال ایمیپنم + سیلاستاتین (سیلاویل )750 میلی گرم 1ع - دانا CILAVIL® (750+750)MG VIAL دانا
950035 ویـــال مروپنم (مروكسان ) 1 گرم 1ع - دانا MEROXAN® 1G VIAL دانا
950036 ویـــال مروپنم (مروكسان) 500 میلیگرم 1ع - دانا MEROXAN® 500MG VIAL دانا
950037 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950038 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 200 میلی گرم 90ع - دانا E-VIGEL® 200IU PEARL دانا
950039 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 400 میلی گرم 60ع - دانا E-VIGEL® 400IU PEARL دانا
950040 كپسول ژلاتینی ویتامین ای (ای ویژل) 600 میلی گرم 50ع - دانا E-VIGEL® 600MG PEARL دانا
950041 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 200 میلی گرم 60ع - دانا GELOFEN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950042 كپسول ژلاتینی ایبوپروفن (ژلوفن) 400 میلی گرم 50ع - دانا GELOFEN® 400MG PEARL دانا
950043 كپسول ژلاتینی روغن كرچك (ژلاكس) 1000 میلی گرم 50ع - دانا GELAX® 1000MG SOFT GEL CAP دانا
950044 كپسول ژلاتینی امگا3+ویتامین A,E (كاردیو ركس) 50ع - دانا !! دانا
950045 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 100 میلی گرم 100ع - دانا !! دانا
950046 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 300 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
950047 كپسول ژلاتینی روغن كبد ماهی (كادویژل) 1000 میلی گرم 50ع - دانا !! دانا
950048 كپسول ژلاتینی امگا 3 (امگا ركس) 50ع - دانا !! دانا
950049 كپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 50 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
950050 كپسول ژلاتینی ستیریزین (آلراید) 10 میلی گرم 20ع - دانا ALERAGEL® 10MG SOFT GEL CAP دانا
924098 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 100ع - امین LOVASTATIN 20MG TAB امين
922082 كپسول اورلیستات (اورلیسلیم) 120 میلی گرم 60ع- لقمان ORLISTAT 120MG CAP لقمان
923088 پودر او . آر . اس (با طعم لیمو) 10 ع - روزدارو ORS SACHET روز دارو
924099 كپسول مبورین (ایریمب) 200 میلی گرم 30ع - امین MEBEVERINE 200MG ER CAP امين
912101 قرص دیدروژسترون( دوفاستون) 10 م.گ 84 ع - سپاكو دارو DYDROGESTERONE 10MG TAB سپاکو دارو
912107 قرص سولفاسالازین(سالازوپرینا) 500 م.گ 50 ع- سپاكو دارو SULFASALAZINE 500MG TAB سپاکو دارو
924100 شربت زینك گلوكونات 1ع - امین ZINC GLUCONATE 50MG SYRUP امين
923089 قرص ممانتین (مموكسا ) 5 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 5MG TAB روز دارو
923090 قرص ممانتین (مموكسا ) 10 میلی گرم 30 ع - روزدارو MEMANTIN 10MG TAB روز دارو
925068 قرص سوماتریپتان ( آنتی میگرامین ) 50 میلی گرم 4ع - راموفارمین SUMATRIPTAN SUCCINATE 50MG FC TAB راموفارمين
924101 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B1 300MG TAB امين
925069 قرص سرماخوردگی ( كلدیرام ) 100ع - راموفارمین ADULT COLD TAB راموفارمين
925070 كپسول دولكستین 30 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 30MG CAP راموفارمين
925071 كپسول دولكستین 60 میلی گرم 30ع - راموفارمین DULOXETINE 60MG CAP راموفارمين
925072 شربت زینك سولفات 1ع - راموفارمین ZINC SULFATE SYRUP راموفارمين
910815 كپسول استنشاقی فورمترول بلوایر 12 میكروگرم 60 عددی - پوراطب FORMETROL BLUAIR® 12MCG INHALATION POWDER پوراطب
910816 کپسول دوکسیوم 30ع - پوراطب CALCIUM DOBESILATE 500MG CAP پوراطب
924115 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 500 میلی گرم 50ع - امین DIVALPROEX (AMIN) 500MG TAB امين
915042 قرص لوزارتان ( لوزامد ) 25 میلی گرم 100ع - مداوا LOZAMOD® 25MG TAB مداوا
915043 قرص لوراتادین ( آلرمین ) 10 میلی گرم 30ع - مداوا ALERMIN® 10MG TAB مداوا
912544 قرص پاروكسیتین (پاكسیل) 20 م.گ 56ع - سپاكو دارو PAXIL® 20MG TAB سپاکو دارو
942102 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 30ع- حکیم TERAZOSIN-HAKIM® 2MG TAB حکيم
931111 قرص كوئتیاپین (کوئمایند) 100 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 100MG TAB کيش مديفارم
931112 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 150 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 150MG TAB کيش مديفارم
931113 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 200 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 200MG TAB کيش مديفارم
931114 قرص كوئتیاپین ( کوئمایند ) 25 میلی گرم 30ع - كیش مدیفارم QUEMIND® 25MG TAB کيش مديفارم
946064 قرص زولپیدم 10 م.گ 20ع - پارس دارو ZOLPIDEM (PARSDAROU) 10MG TAB پارس دارو
923093 قرص دی والپروئكس سدیم 500 م.گ 50 ع - روز دارو DIVALPROEX (RUZ DAROU) 500MG TAB روز دارو
923094 قرص مبورین 135 م.گ 30 ع - روز دارو !! روز دارو
923095 كپسول ونلافاكسین 37.5 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXIN (RUZDAROU) 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
923096 كپسول ونلافاكسین 75 م.گ 30ER ع - روز دارو VENLAFAXINE (ROUZ DAROU) 75MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
910135 قرص اسید فولیك ( نیچرمید ) 100ع - پوراطب FOLIC ACID (NATUREMADE) TAB 100 پوراطب
942103 قرص جوشان مولتی ویتامین 20ع - حكیم !! حکيم
910115 قرص كلسیم د ( نیچرمید ) 500 میلی گرم 90ع - پوراطب CALCIUM WITH VIT D (NATUREMADE) TAB 90 پوراطب
944106 كرم كالامین 8درصد 30 گرمی 1ع - تولیدارو CALAMINE (TOLIDDAROU) 8% 30G TOP CREAM توليدارو
924116 قرص متوپرولول تارتارات 50 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL (AMIN) 50MG TAB امين
924117 شربت دی سیكلومین 60 سی سی 1ع - امین DICYCLOMINE (AMIN) 10MG/5ML ORAL SOLUTION امين
942104 قرص جوشان ویتامین ث پرتقالی (ویتاكیم) 500 میلی گرم 20ع- حكیم !! حکيم
920063 قرص دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - ایران ناژو DICLOFENAC-NAJO® 100MG ER TAB ايران ناژو
942106 قرص سیپروفلوكساسین (سیپروكیم) 500 میلی گرم 20ع - حکیم CIPROKIM® 500MG TAB حکيم
911078 شربت سیمبوكل ایمیون فورت (فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911079 شربت سیمبوكل كودكان ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911080 شربت سیمبوكل اورجینال ( فارما كر) 120 م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
932097 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 5MG TAB تهران شيمي
932098 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 10 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 10MG TAB تهران شيمي
932099 قرص آریپیپرازول ( سروزول ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی SEROZOL® 15MG TAB تهران شيمي
932100 قرص رالوكسیفن ( رالوكا ) 60میلی گرم 30ع - تهران شیمی RALOCA® 60MG TAB تهران شيمي
932101 كپسول دیكلوفناك 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی CHEMOFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تهران شيمي
932102 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 7.5میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 7.5MG TAB تهران شيمي
932103 قرص روپینیرول 0.25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.25MG TAB تهران شيمي
928017 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 228 م.گ 1ع - آفاشیمی CO AMOXICLAV (AFA CHEMIE) 228MG/5ML POWDER FOR SUSP آفاشيمي
928018 سوسپانسیون كو آموكسی كلاو (كلاویماكس) 457 م.گ 1ع - آفاشیمی CLAVIMAX ® 457 آفاشيمي
928019 ویال سفتریاكسون 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON® 500MG VIAL آفاشيمي
928020 ویال سفتریاكسون 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAXON®1G VIAL آفاشيمي
945103 قرص كوئتیاپین 100 میلی گرم 30ع - پورسینا QUETIAPINE (PURSINA) 100MG TAB داروسازي پورسينا
946065 قرص جم فیبروزیل 450 م.گ 100ع - پارس دارو GEMFIBROZIL (PARSDAROU) 450MG TAB پارس دارو
942105 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع- حكیم MEFENAMIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
912522 شیاف ایندومتاسین (آلویژن)100 م.گ 20ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
948001 قرص اتامبوتول 400 میلی گرم 100ع - ایران دارو ETHAMBUTOL HCL 400MG TAB ايران دارو
948002 قرص استازولامید 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو ACETAZOLAMIDE (I.D) 250MG TAB ايران دارو
948003 قرص استامینوفن كافئین ( لگزانول ) 65/500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEXANOL® 500/65MG TAB ايران دارو
948004 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948005 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 10MG TAB ايران دارو
948006 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 25MG TAB ايران دارو
948007 قرص آمی تریپتیلین 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو AMITRIPTYLINE 50MG TAB ايران دارو
948008 قرص اكسی بوتینین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو OXYBUTYNIN (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948009 قرص تری هگزیفنیدیل (تریفن) 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو TRIPHEN® 2MG TAB ايران دارو
948010 قرص تریامترن اچ 100ع - ایران دارو TRIAMTERENE-H (IRANDAROU) TAB ايران دارو
948011 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - ایران دارو CIMETIDINE (IRANDAROU) 200MG TAB ايران دارو
932104 قرص متفورمین ( متفورتكس ) 1000میلی گرم 30ع - تهران شیمی METFORTEX® 1000MG TAB تهران شيمي
948013 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - ایران دارو RANITIDINE (IRANDARU) 150MG TAB ايران دارو
948014 قرص كاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 25MG TAB ايران دارو
948015 قرص لووستیریزین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVOCETIRIZINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948016 قرص لووتیراستام 250 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 250MG TAB ايران دارو
948017 قرص لووتیراستام 500 میلی گرم 30ع - ایران دارو LEVETIRACETAM (IRAN DAROU) 500MG TAB ايران دارو
948018 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو MEMANTINE (IRANDAROU) 10MG TAB ايران دارو
948019 قرص كاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو CAPTOPRIL (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
948020 قرص پتافناك 30ع - ایران دارو POTAFENAC® 50MG TAB ايران دارو
948021 قرص یوهمبین 5/4 میلی گرم 30ع - ایران دارو YOHIMBINE (IRANDAROU) 5.4MG TAB ايران دارو
948022 قرص یوهمبین 2 میلی گرم 100ع - ایران دارو YOHIMBINE HCL 2MG TAB ايران دارو
948023 قرص كلرفنیرآمین 4 میلی گرم 100ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB ايران دارو
948024 قرص ب كمپلكس 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948025 قرص كلسیم د ( استئو دی ) 50ع - ایران دارو OSTEO-D® TAB ايران دارو
948026 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948027 قرص ترامادول ( ایرامادول ) 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 100MG TAB ايران دارو
948028 قرص ناپروكسن 375 میلی گرم 100ع - ایران دارو NAPROXEN (IRAN DAROU) 375MG TAB ايران دارو
948029 قرص ناپروكلد 30ع - ایران دارو NAPROCOLD® TAB ايران دارو
948030 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو IRAMADOL® 50MG TAB ايران دارو
948031 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 20MG TAB ايران دارو
948032 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو CITALOPRAM (IRANDAROU) 40MG TAB ايران دارو
948033 قرص بوسپیرون ( بوسپانكس ) 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BUSPANEX® 5MG TAB ايران دارو
948034 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 100ع - ایران دارو DIMETHICONE (IRAN DAROU) 40MG TAB ايران دارو
948035 قرص كلوبازوم 10 میلی گرم 100ع - ایران دارو SEIZIRAN® 10MG TAB ايران دارو
924120 شربت هانی توس (آویشن + عسل) 1ع - امین HONEY TUSS- AMIN® SYRUP 120 ML امين
924118 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - امین HYDROCHLOROTHIAZIDE (AMIN) 50MG TAB امين
924119 قطره آ + د + آهن + زینك (آدیتن پلاس مینرال) 15 سی سی 1ع - امین ADITEN PLUS MINERAL® 15 ML ORAL DROP امين
924121 قرص گرین برن ( كنترل كننده وزن) 30ع - امین GREEN BURN® TAB 30 امين
924122 قطره كیدی كولیك (دایمتیكون + شوید + رازیانه) 1ع - امین AMIN- KIDI COLIC® SUSPENSION 30 ML امين
948086 ژل كلیندامایسین 1ع - ایران دارو CLINDAMYCIN (IRAN DAROU) 1% 15G GEL ايران دارو
919092 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 5 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
919093 قرص ریزاتریپتان ( بایومیگریل ) 10 میلی گرم 10ع - باختربیوشیمی BIOMIGRIL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
935018 قرص رابپرازول ( پروتورابكس ) 20 میلی گرم 28ع - سجاد داروی شرق PROTORABEX® 20MG TAB سجاد داروي شرق
935019 قرص بوپرنورفین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق BUPRENORPHINE (SAJAD DAROU) 2MG SL TAB سجاد داروي شرق
935020 قرص والپروات سدیم 200 میلی گرم 50ع - سجاد داروی شرق VALPROATE SODIUM (SAJADDAROU) 200MG TAB سجاد داروي شرق
935021 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق FAMOTIDINE (SAJAD DAROU) 40MG TAB سجاد داروي شرق
935022 كپسول مبورین رتارد ( كولیبسان ) 200 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق COLIBSAN® 200MG ER CAP سجاد داروي شرق
935023 قرص تولترودین 1 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935024 قرص تولترودین 2 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق TOLTERODINE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
942107 قرص جوشان مولتی ویتامین اطفال 20ع - حكیم !! حکيم
929128 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 400میلی گرم 50ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 400IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929129 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 100 میلی گرم 60ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 100IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929130 كپسول ویتامین ای ( تداژل ) 600 میلی گرم 50ع - تهران دارو VITAMIN E-TEDAGEL® 600IU SOFTGEL 50 تهران دارو
929131 كپسول امگا 3 ( تداژل ) 1000میلی گرم 50ع - تهران دارو OMEGA-3 TEDAGEL® 1000MG SOFTGEL تهران دارو
942108 كپسول سافت ژل ویتامین ای 400 میلی گرم 100ع - حكیم VITAMIN E (HAKIM) 400IU SOFTGEL حکيم
925079 قرص لووسیتریزین 5 میلی گرم 100ع - راموفارمین LEVOCETIRIZINE (RAMIN) 5MG TAB راموفارمين
911081 ژل تزریقی سینوویال فورت ( آی بی اس ای) 1/6% 32 م.گ/2م.ل 1 ع - آرمان فارمد دارو SYNOVIAL®FORTE 1.6% 2ML PREFILLED SYRINGE آرمان فارمد دارو
948049 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - ایران دارو TETRACYCLINE (IRANDAROU) 250MG CAP ايران دارو
948050 كپسول ویتامین پلاس مینرال 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948051 كپسول هماتینیك 100ع - ایران دارو !! ايران دارو
948052 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - ایران دارو DOXYCYCLINE (IRANDAROU) 100MG CAP ايران دارو
948053 كپسول نالتركسون 25 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 25MG CAP ايران دارو
948054 كپسول نالتركسون 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو NALTREXONE HCL 50MG CAP ايران دارو
948055 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948056 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 100 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 100MG CAP ايران دارو
948057 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 300 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 300MG CAP ايران دارو
948058 كپسول گاباپنتین ( گاباتین ) 400 میلی گرم 30ع- ایران دارو GABATIN® 400MG CAP ايران دارو
948059 كپسول پنتوپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 20MG CAP ايران دارو
948060 كپسول پنتوپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو PANTOPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948061 كپسول ارلیستات 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو ORLISTAT (IRANDAROU) 60MG CAP ايران دارو
948062 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 50MG CAP ايران دارو
948063 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 75MG CAP ايران دارو
948064 كپسول پرگابالین 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 100MG CAP ايران دارو
948065 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 150MG CAP ايران دارو
948066 كپسول پرگابالین 300 میلی گرم 30ع - ایران دارو PREGABALIN (IRAN DAROU) 300MG CAP ايران دارو
948067 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو OMEPRAZOLE (IRANDAROU) 20MG CAP ايران دارو
948068 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - ایران دارو ESOMEPRAZOLE (IRAN DAROU) 40MG CAP ايران دارو
948069 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 20MG CAP ايران دارو
948070 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 30MG CAP ايران دارو
948071 كپسول دولوكستین 60 میلی گرم 30ع - ایران دارو SYMOXETIN® 60MG CAP ايران دارو
948072 كپسول دابیگاتران 75 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 75MG CAP ايران دارو
948073 كپسول دابیگاتران 110 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 110MG CAP ايران دارو
948074 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MERELAX® 200MG ER CAP ايران دارو
948075 كپسول دابیگاتران 150 میلی گرم 30ع - ایران دارو DABIGATRAN (IRAN DARU) 150MG CAP ايران دارو
948076 شربت ب كمپلكس 60 میلی لیتر 1ع - ایران دارو !! ايران دارو
948077 شربت مولتی ویتامین 1ع - ایران دارو MULTIVITAMIN® SYRUP 60 ML ايران دارو
948078 شربت كلرفنیرآمین 1ع - ایران دارو CHLORPHENIRAMINE MALEATE 2MG/5ML 60ML SYRUP ايران دارو
948079 شربت لوراتادین ( لورادین ) 1ع - ایران دارو LORADINE® 60ML SYRUP ايران دارو
948080 پماد جلدی تتراسایكلین 3% 1ع - ایران دارو TETRACYCLINE 3% OINT ايران دارو
948081 پماد تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRANDAROU) 0.1% 15G OINT ايران دارو
948082 پماد تریامسینولون ان ان 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE N N (IRANDAROU) OINT ايران دارو
948083 كرم تریامسینولون استوناید 0/1% 1ع - ایران دارو TRIAMCINOLONE (IRAN DAROU) 0.1% 15G CREAM ايران دارو
948084 كرم ترتینوئین 0.05% 15 گرم 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.05% 15G CREAM ايران دارو
948085 ژل ترتینوئین 25% 1ع - ایران دارو TRETINOIN (IRANDAROU) 0.025% 15G GEL ايران دارو
942099 قرص جویدنی ویتامین ث 250 میلی گرم 30ع - حكیم VITAMIN C-HAKIM® 250MG CHEWABLE TAB (3FLAVOR) 3*10 حکيم
950002 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 500 میلی گرم 1ع - دانا AMPICILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
925077 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 250MG TAB راموفارمين
925078 قرص لوتیراستام 500 میلی گرم 50ع - راموفارمین LEVETIRACETAM (RAMIN) 500MG TAB راموفارمين
915033 قرص سیلدنافیل ( مداگرا ) 50 میلی گرم 4ع - مداوا MODAGRA® 50MG TAB مداوا
950003 ویـــال آمپی سیلین (آمپی ویل) 250 میلی گرم 1ع - دانا AMPIVIL® 250MG VIAL دانا
950004 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 1.5 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 1G/0.5G VIAL دانا
950005 ویـــال آمپی سیلین /سولباكتام (آمپی سول) 3 گرم 1ع - دانا AMPISUL® 2G/1G VIAL دانا
950006 ویـــال سفازولین 1 گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 1 GR VIAL دانا
950007 ویـــال سفازولین 250 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 250MG VIAL دانا
950008 ویـــال سفازولین 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFAZOLIN 500MG VIAL دانا
950009 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 1 گرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 1 GR VIAL دانا
950010 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 500 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 500MG VIAL دانا
950011 ویـــال سفتریاكسون (سفتریانا) 250 میلیگرم 1ع - دانا CEFTRIAXONE 250MG VIAL دانا
950012 ویـــال سفتی زوكسیم 1 گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME (DANA) 1G VIAL دانا
950013 ویـــال سفتی زوكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFTIZOXIME SODIUM 500MG VIAL دانا
950014 ویـــال كلوگزاسیلین 250 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 250MG VIAL دانا
950015 ویـــال كلوگزاسیلین 500 میلی گرم 1ع - دانا CLOXACILLIN SODIUM 500MG VIAL دانا
950016 ویـــال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - دانا !! دانا
950017 ویـــال سفوتاكسیم 500 میلی گرم 1ع - دانا CEFOTAXIME 500MG VIAL دانا
950018 ویـــال وانكومایسین (وانكوماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا VANCOMAX® 500MG VIAL دانا
950019 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 2 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 2G VIAL دانا
950020 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 1 گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 1G VIAL دانا
950021 ویـــال سفتازیدیم (زاك زیدیم) 500 میلی گرم 1ع - دانا ZACZIDIM® 500MG VIAL دانا
950022 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 1000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 1G VIAL دانا
950023 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 500 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 500MG VIAL دانا
950024 ویـــال سفیپیم (سپیماكس) 2000 میلی گرم 1ع - دانا CEPIMAX® 2G VIAL دانا
950025 ویـــال پیپراسیلین تازوباكتام (پیپراتاز) 2/25 میلی گرم 1ع - دانا PIPRATAZ® 2G/250MG VIAL دانا
950051 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 325 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
950052 كپسول ژلاتینی استامینوفن ( استاژل ) 500 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL® 500MG CAP(SOFT GEL) دانا
950053 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)25000 واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 25000IU PEARL دانا
950054 كپسول ژلاتینی ویتامین آ (آویژل)50000واحد 100ع - دانا A-VIGEL® 50000IU PEARL دانا
950055 كپسول ژلاتینی ویتامین D3 (دی ویژل) 50000 100ع - دانا D-VIGEL® 50000IU CAP دانا
950056 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (كلد ژل ) 50ع - دانا COLD-GEL® CAP(SOFT GEL) دانا
950057 كپسول ژلاتینی نیفدیپین (نیفی ژل) 100ع - دانا NIFI-GEL® 10MG PEARL دانا
948087 كرم آسیكلوویر 5% 10 گرم 1ع - ایران دارو ACICLOVIR (IRAN DAROU) 5% CREAM ايران دارو
948088 پماد هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% 15G TOPICAL OINT ايران دارو
948089 كرم هیدروكورتیزون جلدی 1% 15 گرم 1ع - ایران دارو HYDROCORTISONE (IRAN DAROU) 1% CREAM ايران دارو
948090 ژل دهانی بنزوكائین 1ع - ایران دارو BENZOCAINE (IRAN DARU)7.5% BUCCAL GEL ايران دارو
948091 پماد كلوبتازول 0/5% 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRANDARU) 0.05% OINT ايران دارو
948092 لوسیون ترتینوئین 0.05% 1ع - ایران دارو TRETINOIN 0.05% LOTION ايران دارو
948093 اسپری لیدوكائین 10% 100 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 100ML SPRAY ايران دارو
948094 اسپری لیدوكائین 10% 50 میلی لیتر 1ع - ایران دارو LIDOCAINE (IRANDAROU) 10% 50ML SPRAY ايران دارو
948095 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی(زانوكسیل) مخصوص روز 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948096 محلول موضعی ماینوكسیدیل تركیبی (زانوكسیل) مخصوص شب 1ع - ایران دارو XANOXIL NIGHT® 5/5/0.025/0.025% TOP SOLUTION ايران دارو
948097 پودر وی ام پروتئین با طعم موز 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948098 پودر وی ام پروتئین با طعم شكلات 10ع - ایران دارو !! ايران دارو
948099 ساشه استیل سیستئین ویتامین ث 10ع - ایران دارو ACETYLCYSTEINE+ASCORBIC ACID (I.D) 600/75MG SACH ايران دارو
948100 ساشه سوربیتول 5 گرم 20ع - ایران دارو SORBITOL (IRANDAROU) 5G SACHET ايران دارو
948101 شیاف مورفین (استاتكس) 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو STATEX® 10MG SUPP ايران دارو
948012 كپسول ویتامین تراپوتیك 100ع - ایران دارو MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (IRANDAROU) CAP ايران دارو
950059 كپسول ژلاتینی دیفن هیدرامین (دی -اچ ژل) 25 میلی گرم 100ع - دانا DH-GEL® 25MG SOFT GEL CAP دانا
950080 سوسپانسیون آموكسی سیلین (آموراكس) 125 میلی گرم 1ع - دانا AMORAX® 125MG/5ML 100ML POW SUSP دانا
951011 قرص استامینوفن استریپ 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951012 قرص استامینوفن بلیستر 325 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN-JALINOUS® 325MG TAB جالينوس
951013 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN 500MG TAB جالينوس
951014 قرص استامینوفن كدئین استریپ 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951015 قرص استامینوفن كدئین بلیستر 300 / 10 میلی گرم 100ع - جالینوس ACETAMINOPHEN CODEINE-JALINOUS® 300/10MG TAB جالينوس
951016 قرص اسید فولیك 1 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID 1MG TAB جالينوس
951017 قرص اسید فولیك 5 میلی گرم 100ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
951018 قرص اگزازپام 10 میلی گرم 100ع - جالینوس OXAZEPAM 10MG TAB جالينوس
951019 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - جالینوس INDOMETHACIN-JALINOUS® 25MG CAP جالينوس
951020 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - جالینوس IBUPROFEN-JALINOUS® 400MG TAB جالينوس
951021 كپسول امپرازول20 میلی گرم 14ع - جالینوس OMEPRAZOLE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
951022 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 100ع - جالینوس EZETIMIBE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951023 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - جالینوس TIZANIDINE-JALINOUS® 4MG TAB جالينوس
951024 قرص دایمتیكون 40 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMETHICONE-JALINOUS® 40MG TAB جالينوس
951025 قرص اسید فولیك (دیلی فولیك) 0.4 میلی گرم 60ع - جالینوس FOLIC ACID-JALINOUS® 5MG TAB جالينوس
951026 قرص دمپریدون 10 میلی گرم 30ع - جالینوس DOMPERIDONE (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
951027 قرص دیمن هیدرینات 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DIMENHYDRINATE-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951028 قرص دیكلوفناك 25 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 25MG TAB جالينوس
951029 قرص دیكلوفناك 50 میلی گرم 100ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 50MG TAB جالينوس
951030 كپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 1.5MG CAP جالينوس
951031 كپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 3MG CAP جالينوس
951032 كپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم 100ع - جالینوس RIVASTIGMINE-JALINOUS® 4.5MG CAP جالينوس
951033 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - جالینوس RANITIDINE-JALINOUS® 150MG TAB جالينوس
951034 قرص سیمواستاتین10 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951035 قرص سیمواستاتین20 میلی گرم 30ع - جالینوس SIMVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
951037 كپسول فلوكستین 20 میلی گرم 100ع - جالینوس FLUOXETINE-JALINOUS® 20MG CAP جالينوس
951038 قرص كارودیلول 6/25 میلی گرم 100ع- جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 6.25MG TAB جالينوس
951039 قرص كارودیلول 12/5 میلی گرم 100ع - جالینوس CARVEDILOL-JALINOUS® 12.5MG TAB جالينوس
951040 قرص كاربامازپین 200 میلی گرم 100ع - جالینوس CARBAMAZEPINE-JALINOUS® 200MG TAB جالينوس
951041 قرص كلسیم D3 بلیستر 60ع - جالینوس !! جالينوس
951042 قرص كلسیم D3 قوطی 100ع - جالینوس !! جالينوس
951043 قرص كلسیم كربنات بلیستر500 میلی گرم 50ع - جالینوس !! جالينوس
951044 قرص كلسیم كربنات قوطی 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951045 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - جالینوس GABAPENTIN-JALINOUS® 100MG CAP جالينوس
951048 قرص لودوپا سی 10+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/10MG TAB جالينوس
951049 قرص لودوپا سی 25+100 میلی گرم 100ع - جالینوس LEVODOPA-C-JALINOUS® 100/25 MG TAB جالينوس
951050 قرص لودوپا سی فورت 25+250 میلی گرم 100ع- جالینوس LEVODOPA-C FORTE-JALINOUS® 250/25 TAB جالينوس
951051 قرص ویتامین ب1 - 100 میلی گرم 100ع- جالینوس VITAMIN B1 100MG TAB جالينوس
951052 قرص ویتامین ب1 - 300 میلی گرم 100ع - جالینوس VITAMIN B1-JALINOUS® 300MG TAB جالينوس
951053 قرص ویتامین ب6- 40 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951054 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - جالینوس HYOSCINE-JALINOUS® 10MG TAB جالينوس
951055 قرص یدوكینول 210 میلی گرم 100ع - جالینوس IODOQUINOL-JALINOUS® 210MG TAB جالينوس
951056 قرص ریلوزول (ریلونورم ) 50 میلی گرم 28ع - جالینوس RILONORM® 50MG TAB جالينوس
951057 قرص پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 28 ع - جالینوس PANZOL® 20MG TAB جالينوس
951058 قرص پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 28ع - جالینوس PANZOL® 40MG TAB جالينوس
951059 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 20 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 20MG CAP جالينوس
951060 كپسول پنتوپرازول (پنزول) 40 میلی گرم 14ع - جالینوس PANZOL® 40MG CAP جالينوس
935025 قرص آسپیرین 100 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق ASA (SAJAD DAROU) 100MG CHEWABLE TAB سجاد داروي شرق
922103 قرص پرامیپكسول 0.35 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.35MG TAB لقمان
922104 قرص پرامیپكسول 0.18 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.18MG TAB لقمان
922105 قرص پرامیپكسول 0.7 میلی گرم 100ع- لقمان PRAMIPEXOLE (LOGHMAN) 0.7MG TAB لقمان
951047 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - جالینوس LOVASTATIN-JALINOUS® 20MG TAB جالينوس
951061 كپسول فروس سولفات /فولیك اسید (فرولیك) 30ع - جالینوس !! جالينوس
951062 قرص زینك گلوكونات 15 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 15MG TABLET جالينوس
951063 قرص زینك گلوكونات 30 میلی گرم 100ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 30MG TABLET جالينوس
951064 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 7.5MG TAB جالينوس
951065 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - جالینوس MELOXICAM-JALINOUS® 15MG TAB جالينوس
951066 قرص كلسیم /منیزیم /زینك +ویتامین د 30ع - جالینوس !! جالينوس
951067 كپسول بیوتین 300 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951068 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - جالینوس ORLISTAT-JALINOUS® 120MG CAP جالينوس
951069 قرص ویتامین د3- 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
951070 قرص ال آرژنین 500 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
929135 قرص والسارتان ( واساران ) 160میلی گرم 30ع - تهران دارو VASARAN® 160MG TAB تهران دارو
929136 كپسول پنتوپرازول ( پنتوبست ) 20 میلی گرم 28ع - تهران دارو PANTOBEST® 20MG CAP تهران دارو
929137 كپسول پنتوپرازول ( پنتوبست ) 40میلی گرم 28ع - تهران دارو PANTOBEST® 40MG CAP تهران دارو
910849 MEDIFOAM AD - 10*10-0.2 - biopol !! پوراطب
910850 MEDIFOAM AD - 10*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910851 MEDIFOAM AD - 20*20-0.2 - biopol !! پوراطب
910854 MEDIFOAM H - 10*10-0.3 - biopol !! پوراطب
910853 MEDIFOAM S - 10*20-0.5 - biopol !! پوراطب
910855 MEDICARE 4*20-0.15 - biopol !! پوراطب
910856 MEDICARE 12*15-0.15 - biopol !! پوراطب
910857 HEALODERM 10*10-0.1 - biopol !! پوراطب
928022 ویـــال ایمیپنم / سیلاستاتین500/500 میلی گرم 1ع - آفاشیمی Cilapenem®(500+500)MG VIAL آفاشيمي
950060 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین( استاژل - سی) 300/10میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
950061 كپسول ژلاتینی ناپروكسن (پروكساژل) 200 میلی گرم 40ع - دانا NAPROXEN (DANA) 200MG SOFTGEL CAP دانا
950062 كپسول ژلاتینی آنتی هیستامین دكونژستانت(هیستاژل ) 60ع - دانا HISTAGEL® SOFT GEL CAP دانا
950063 كپسول ژلاتینی نیتروگلیسیرین (نیتروژل) 50ع - دانا NITROGEL® 0.4MG SL PEARL دانا
950064 كپسول ژلاتینی دكسترومتورفان (ژلوكاف) 90ع - دانا GELOCOUGH® 15MG SOFT GEL CAP دانا
950065 كپسول ژلاتینی سرماخوردگی بزرگسالان (ژلوفن سینوس) 40ع - دانا GELOFEN-SINUS® SOFT GEL CAP دانا
950066 كپسول ژلاتینی روغن گل مغربی(پریموژل ) 1 گرم 50ع - دانا PRIMOGEL® 1000MG SOFTGEL دانا
950067 كپسول ژلاتینی متوكلوپرامید (ژلوپرامید) 75ع - دانا GELOPRAMID® 10MG SOFT GEL CAP دانا
950068 كپسول ژلاتینی روغن گردو (والنوژل) 60ع - دانا WALNUGEL® 500MG SOFTGEL دانا
950069 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 500MG CAP دانا
950070 كپسول آموكسی سیلین (آموراكس ) 250 میلی گرم 100ع - دانا AMORAX® 250MG CAP دانا
950071 كپسول آمپی سیلین ( آمپیرال ) 500 میلی گرم 100ع - دانا AMPIRAL® 500MG CAP دانا
950072 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG CAP دانا
950073 كپسول سفكسیم (زاكسیم ) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG CAP دانا
950074 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 100ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950075 قرص سفكسیم (زاكسیم) 200 میلی گرم 20ع - دانا ZAXIME® 200MG TAB دانا
950076 قرص سفكسیم (زاكسیم) 400 میلی گرم 10ع - دانا ZAXIME® 400MG TAB دانا
950077 قرص كو آموكسی كلاو (كلاموكس) 625 میلی گرم 20ع - دانا CLAMOX® 250/125MG TAB دانا
910720 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 30ع - پوراطب !! پوراطب
910721 كپسول مولتی ویتامین مینرال ( ویتالی تون ) ( آلپكس فارما ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
950090 كپسول نرم ژلاتینی لوراتادین (لوراتاژل) 10 میلی گرم 90ع - دانا LORATADINE (DANA) 10MG SOFT GEL CAP دانا
951072 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 50ع- جالینوس !! جالينوس
919099 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 1 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 1MG TAB باختر بيوشيمي
919100 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 2 میلی گرم 100ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 2MG TAB باختر بيوشيمي
919101 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 3 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISBIODAL® 3MG TAB باختر بيوشيمي
919102 قرص ریسپریدون ( ریسبایودال ) 4 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی RISPERIDONE 4MG TAB باختر بيوشيمي
911083 كپسول امگا3 روغن ماهی ( لیزی) 500 م.گ 100 ع - آرمان فارمد دارو OMEGA 3 FISH OIL آرمان فارمد دارو
911084 كپسول شارك لیورایل (SLO)( لیزی)500 م.گ 60 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911085 كپسول امگا3 + ویتامین د (30ع) و قرص كلسیم كربنات (60ع)(كلسیم دوئت) ( لیزی) 90 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911086 كپسول مولتی ویتامین مینرال(32ع) + امگا 3 (32ع)(هلث دوئت) 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911087 كپسول امگا3 فورت (لیزی) 1000 م.گ 64 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
928023 ویال مروپنم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®500MG VIAL آفاشيمي
928024 ویال مروپنم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAPENEM®1G VIAL آفاشيمي
941033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین (فارماپین) 200+40+325 م.گ 20ع -فارماشیمی PHARMAPAIN® CAP فارما شيمي
941035 پودر سوربیتول 5 گرمی 20ع - فارماشیمی SORBITOL (PHARMACHIMI) 5G SACHET فارما شيمي
941036 پودر باریم سولفات 150 گرمی 15ع - فارماشیمی BARIUM SULFATE 135G SACHET فارما شيمي
941040 شیاف دیكلوفناك 100 م.گ 5ع - فارماشیمی DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP فارما شيمي
941041 شیاف استامینوفن 125 م.گ 5ع - فارماشیمی ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP فارما شيمي
941044 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE (PHARMA) 1% 50G VAG CREAM فارما شيمي
941046 كرم واژینال كلیندامایسین 2% 40 گرمی 1ع - فارماشیمی CLINDAMYCIN (PHARMA) 2% 40G VAG CREAM فارما شيمي
941047 كرم موضعی كلوتریمازول 1% 15 گرمی 1ع - فارماشیمی CLOTRIMAZOLE-PHARMA® 1% 15G TOP CREAM فارما شيمي
941048 ژل موضعی پیروكسیكام 0.5% 60 گرمی 1ع - فارماشیمی PIROXICAM-PHARMA® 60G GEL فارما شيمي
910114 قرص مولتی كامپلیت ( نیچرمید ) 90ع - پوراطب MULTI COMPLETE <NATURE MADE> TAB پوراطب
919090 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 5MG TAB باختر بيوشيمي
919091 قرص پراسوگرل ( بایوسوگرل ) 10 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی BIOSUGREL® 10MG TAB باختر بيوشيمي
942001 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 325MG TAB حکيم
942002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 50ع - حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 500MG TAB حکيم
942003 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
942004 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 100 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 100MG TAB حکيم
942005 قرص آلوپورینول (آلوكیم) 300 میلی گرم 100ع - حکیم ALLOKIM® 300MG TAB حکيم
942006 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 30ع - حکیم ALPROKIM® 0.5MG TAB حکيم
915034 پودر سدیم پلی استیرن سولفونات ( آیونكس 454 ) 1ع - مداوا SODIUM POLYSTYRENE SULFONATE 454 G POW FOR SUSP مداوا
912160 شیاف استامینوفن(پاراستامول) (Aliud) 125م.گ 10 ع- سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912161 شیاف استامینوفن (پارستامول)(CT) 125م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
912162 شیاف استامینوفن (پارستامول)(ratiopharm)125 م.گ10 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
946066 كپسول زیدوویودین 300 م.گ 100ع - پارس دارو ZIDOVUDINE (PARSDAROU) 100MG CAP پارس دارو
911090 قرص خوشبو کننده دهان با طعم نعناع خنک 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911091 قرص خوشبوکننده دهان با طعم هلو 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
923102 كپسول ونلافاكسین 150 م.گ 30 ع - روزدارو VENLAFAXINE (RUZ DAROU) 150MG EXTENDED RELEASE CAP روز دارو
917023 ژل برطرف كننده ترك پا درمین (حاوی گلیسرین و اوره) 60 گرمی 1ع - گیلارانكو DERMIN® 60G GEL گيلارانکو
947001 الكل 96% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947002 الكل 70% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947003 الكل 70% گالن 5 لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
947004 الكل 99.5% یك لیتری 1ع - صنایع شیمیایی اتانول غدیر !! صنايع شيميايي اتانول غدير
944107 قرص كلسیم - د (كلسیرادون) 50ع - تولیدارو CALCIRADON® TAB توليدارو
921029 قرص فیتوفاژ 30 ع - ایران داروك PHYTOPHAGE® TAB ايران داروک
921030 قرص زین تیگو 30 ع- ایران داروك ZINTIGO® TABLET ايران داروک
921031 قرص تریگ لو 30 ع- ایران داروك TRIG-LOW® TAB ايران داروک
921032 كرم دیاپ كر 1 ع - ایران داروك DIAP-CARE® CREAM ايران داروک
921033 قرص گرین مینس 30 ع - ایران داروك GREEN MINCE® TAB ايران داروک
921034 شربت فیكولاكس 1 ع - ایران داروك FICOLAX® SYRUP ايران داروک
921035 پماد موضعی ركتوس 30 گرمی1 ع - ایران داروك RECTUS® OINT ايران داروک
921036 كرم جوینت ایز 1 ع - ایران داروك JOINT-EASE® CREAM ايران داروک
921037 محلول موضعی میرتوهیل 1 ع - ایران داروك MYRTUHEAL® TOPICAL SOLUTION ايران داروک
929127 قرص تریامترن-اچ (تریامترن / هیدروكلروتیازید ) 25/50میلی گرم 100ع - تهران دارو TRIAMTERENE-H-TEDAPHARM® TAB تهران دارو
948036 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو AMLODIPINE (IRANDAROU) 5MG TAB ايران دارو
948037 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - ایران دارو MELOXICAM (IRANDAROU) 15MG TAB ايران دارو
948038 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948039 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - ایران دارو RIZATRIPTAN (IRAN DAROU) 10MG TAB ايران دارو
948040 قرص مدافنیل 100 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 100MG TAB ايران دارو
948041 قرص مدافنیل 200 میلی گرم 30ع - ایران دارو MODAFINIL (IRAN DAROU) 200MG TAB ايران دارو
948042 قرص ملوكسیكام 7/5 میلی گرم 30ع - ایران دارو !! ايران دارو
948043 قرص روكشدار پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - ایران دارو PRASUGREL (IRAN DARU) 5MG TAB ايران دارو
948044 قرص روكشدار پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو PROGAN® 10MG TAB ايران دارو
948045 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 30ع - ایران دارو LORATADINE (IRAN DARU) 10MG ORODISPERSIBLE TAB ايران دارو
948046 قرص بیوتین 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو BIOTIN (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948047 قرص فولیك اسید 5 میلی گرم 100ع - ایران دارو FOLIC ACID (IRAN DAROU) 5MG TAB ايران دارو
948048 قرص هیدروكلروتیازید 50 میلی گرم 100ع - ایران دارو HYDROCHLOROTHIAZIDE (IRANDAROU) 50MG TAB ايران دارو
949001 سرم قندی 10% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 10% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949002 سرم قندی 10% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949003 سرم قندی 10% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 10% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949004 سرم قندی 5% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE (IPP) 5% 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949005 سرم قندی 5% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949006 سرم قندی 5% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE 5% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949007 سرم قندی نمكی 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949008 سرم قندی نمكی 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949009 سرم قندی نمكی 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 5% 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949010 سرم 1/3 و 2/3 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949011 سرم 1/3 و 2/3 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949012 سرم مانیتول 10% 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 10% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949013 سرم مانیتول 20% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی MANNITOL 20% 0.5L INF فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949014 سرم لاكتات رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949015 سرم لاكتات رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER LACTATE (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949016 سرم رینگر 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGER (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949017 سرم رینگر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949018 سرم رینگر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی RINGERS (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949019 سرم نمكی تزریقی 45% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949020 سرم نمكی تزریقی 45% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 0.5L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949021 سرم نمكی تزریقی 45% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.45% (IPP) 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949022 سرم نمكی تزریقی 9% 250 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 250ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949023 سرم نمكی تزریقی 9% 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% (IPP) 500ML INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949024 سرم نمكی تزریقی 9% 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% 1L INF P-BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949025 سرم شستشو 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949026 سرم شستشو 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949027 آب مقطر 500 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 500ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949028 آب مقطر 1000 میلی لیتر 1ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 1000ML FOR INJ BOTTLE فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949029 ویال آب مقطر 5 میلی لیتر 50ع - فرآورده های تزریقی !! فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
910020 كپسول كرن بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910021 كپسول ژلاتینی آكای بری ( سنتری ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910022 قرص جویدنی پاپایا آنزیم ( سنتری ) 100ع - پوراطب !! پوراطب
910023 قرص كلسیم سیترات د ( سنتری ) 75ع - پوراطب !! پوراطب
955012 محلول استحكام بخش ناخن (ساینتی فیك) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955013 محلول جلوگیری از خوردن و جویدن ناخن (ماوالا استاپ) - ماوالا !! بوته سبز مهر آئين
955014 دئودورانت رول لوتوس فرشور وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955015 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق گل پنبه !! بوته سبز مهر آئين
955016 ایوروشه بهداشتی بدن ژردن دوموند دئودورانت رول ضد تعریق اسطوخودوس !! بوته سبز مهر آئين
955017 كرم مرطوب كننده صورت ریچ24 ساعته هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955018 ژل پاك كننده و شاداب كننده صورت هیدرا وژتال - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955019 ژل پاك كننده و لایه بردار ملایم پیور سیستم (مخصوص پوست چرب) 125 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955020 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم تغذیه كننده دست !! بوته سبز مهر آئين
955021 كرم زیبایی دست و ناخن1*2 مراقبت از زیبایی - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955022 ایوروشه بهداشتی بدن مراقبت از زیبایی دست و ناخن كرم مرطوب كننده دست با تاثیر پایدار !! بوته سبز مهر آئين
955023 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال آنتی پلیكور شامپو ضد شوره !! بوته سبز مهر آئين
955024 شامپو ضد ریزش مو آنتی شوت سوان وژتال 200 م.ل - ایوروشه !! بوته سبز مهر آئين
955025 ایوروشه بهداشتی مو سوان وژتال كاپیلر شامپو هاماملیس300ml !! بوته سبز مهر آئين
955026 كرم دست 5% اوره 75 م.ل(تیوپی) - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
955027 اوسرین درمانی اوره ژل پاك كننده 5% !! بوته سبز مهر آئين
955028 كرم ضدآفتاب SPF 50(تیوپی) 50 م.ل - اوسرین !! بوته سبز مهر آئين
911082 كپسول میگراساپورت 60 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911088 پرل ویسكودرم (آی بی اس ای) 30 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
925080 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 75MG CAP راموفارمين
925081 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 50ع - راموفاریمن PREGABALIN (RAMIN) 150MG CAP راموفارمين
910603 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم لیمو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910605 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم پرتقال ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910602 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم آلبالو ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910606 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم منتول ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910604 قرص مكیدنی اكالیپتوس بدون شكر با طعم نعنا ( نات سور ) 12ع - پوراطب !! پوراطب
910600 ویال آلبومین انسانی(اوكتافارما)(یخچالی)20% 50م.ل1ع-پوراطب OCTALBIN® (HUMAN) 20% 50ML VIAL پوراطب
951073 قرص منیزیم اكساید 250 میلی گرم 100ع - جالینوس !! جالينوس
956001 چسب ضدجوش Benq-Miacare day -طب ایده آل !! طب ایده آل
951074 قرص كلسیم سیترات + ویتامین د 100ع - جالینوس CALCIUM CITRATE+VITAMIN D - TAB 100 جالينوس
920064 كرم موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE (IRAN NAJO) 0.1% 30G CREAM ايران ناژو
920065 پماد موضعی مومتازون 0.1درصد 30 گرمی 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30G OINT ايران ناژو
920066 لوسیون موضعی مومتازون 0.1 درصد 30 میلی لیتر 1ع - ایران ناژو MOMETASONE-NAJO® 0.1% 30ML LOTION ايران ناژو
920067 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOBETASOL-NAJO® 0.05% 15G OINT ايران ناژو
929138 كپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - تهران دارو Mebeverin-Tedapharm 200 mg تهران دارو
929139 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 15میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoperazole-Tedapharm 15mg تهران دارو
929140 كپسول لانسوپرازول ( لنسوزول ) 30میلی گرم 28ع - تهران دارو Lansoprazole-Tedapharm30(lansozol) تهران دارو
929141 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - تهران دارو Olanzapine-Tedafarm 5mg تهران دارو
946067 كپسول امپرازول 20 م.گ 14ع - پارس دارو OMEPRAZOLE (PARSDAROU) 20MG CAP پارس دارو
946068 قرص والپروات سدیم (دی والپروئكس) 200 م.گ 10ع - پارس دارو !! پارس دارو
939014 كپسول دیكلوفناك ( ولتادك ) 100 میلی گرم پیوسته رهش 50ع - تسنیم VOLTADEC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP تسنيم
924125 قرص لوزارتان 50 میلی گرم 100ع - امین LOSARTAN (AMIN) 50MG TAB امين
924126 قرص ویتامین ب6 40 میلی گرم 100ع - امین VITAMIN B6 - 40 MG SC TAB 10*10 امين
948104 كرم كلوبتازول 0/05 % 1ع - ایران دارو CLOBETASOL (IRAN DARU) 0.05% CREAM ايران دارو
910700 ویال كلسیم فولینات ( تترافولین ) ( ایستی ) 100 میلی گرم 1ع - پوراطب ! پوراطب
957001 پماد تالنتین 30 گرمی 1ع - رازك TALENTIN® OINT رازک
957002 قرص تالنتال 100ع - رازك TALENTAL® 480MG F.C TABLET رازک
957003 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957004 قرص استامینوفن/ كافئین (كات پین) 20ع - رازك CUTPAIN RAZAK® 500/65MG TAB رازک
957005 قرص لوو ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك LEVOCETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957006 شربت ویتامكس 120 میلی لیتر 1ع - رازك !! رازک
957007 قرص سرترالين 50 ميلي گرم 30ع - رازك SERTRALINE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957008 قرص سرترالین (سرترازین) 100 میلی گرم 30ع- رازك SERTRALINE (RAZAK) 100MG TAB رازک
957009 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 30ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957010 قرص لوزارتان (لوزار) 25 میلی گرم 100ع - رازك LOSARTAN POTASSIUM 25MG TAB رازک
957011 قرص لوزارتان (لوزار) 50 میلی گرم 30ع - رازك LOZAR® 50MG TAB رازک
957012 شربت لاكتولوز 240 میلی لیتر 1ع - رازك LACTULOSE (RAZAK) 10G/15ML 240ML SYRUP رازک
957013 قرص سرماخوردگي (كلداستاپ ) 20ع - رازك COLD STOP RAZAK® TAB رازک
957014 قرص متوكاربامول 500 میلی گرم 100ع - رازك METHOCARBAMOL (RAZAK) 500MG TAB رازک
957015 كپسول پلت ارلیستات (زنیكو) 60 میلی گرم 30ع - رازك XENIKO® 60MG CAP رازک
957016 كپسول دیكلوفناك ( رازوفناك ) 100 میلی گرم 30ع - رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
957017 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957018 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 7.5MG TAB رازک
957019 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 5 میلی گرم 100ع - رازك DONEPEZIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957020 قرص دنپنزیل (آری سپتین) 10 میلی گرم 100ع- رازك DONEPEZIL (RAZAK) 10MG TAB رازک
957021 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 30ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957022 قرص دومپریدون 10 میلی گرم 100ع - رازك DOMPERIDONE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957023 كپسول داكسی سایكلین 100 میلی گرم 100ع - رازك DOXYCYCLINE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957024 قرص هیوسین ان بوتیل بروماید 10 میلی گرم 100ع - رازك HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAZAK) 10MG TAB رازک
957025 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - رازك THEOPHYLLINE G 120ML SYRUP رازک
957026 شربت والپروات سدیم 120 میلی لیتر 1ع - رازك VALPROATE SODIUM (RAZAK) 200/5ML 120ML SYRUP رازک
957027 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957028 شربت زوفا 1ع - رازك !! رازک
957029 شربت زوفا عسلی 1ع - رازك !! رازک
957030 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957031 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - رازك MEFENAMIC ACID 250MG CAP رازک
957032 كپسول رلیفن 20ع - رازك RELIEFEN® CAP رازک
957033 كپسول رلیفن 100ع- رازك RELIEFEN® CAP رازک
957034 قرص سیپروفلوكساسین 250 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN (RAZAK) 250MG TAB رازک
957035 قرص سیپروفلوكساسین 500 میلی گرم 20ع - رازك CIPROFLOXACIN HCL 500MG TAB رازک
957036 قرص ماپروتیلین 75 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 75MG TAB رازک
957037 قرص جمی فلوكساسین ( جموكس )320 میلی گرم 5ع - رازك GEMOX® 320MG TAB رازک
957038 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957039 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - رازك AMLODIPINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957040 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع- رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957041 كپسول هماتینیك 100ع - رازك HEMATINIC CAP رازک
957042 قرص کارودیلول ( كاردول ) 6.25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 6.25MG TAB رازک
957043 قرص کارودیلول (كاردول ) 12/5 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 12.5MG TAB رازک
957044 قرص کارودیلول (كاردول ) 25 میلی گرم 30ع - رازك CARVEDILOL (RAZAK) 25MG TAB رازک
957045 قرص تادالافیل 20میلی گرم 2ع - رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957046 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع- رازك TADALAFIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957047 قرص لیزینوپریل (لیزینوراز) 5 میلی گرم 4ع - رازك LISINOPRIL (RAZAK) 5MG TAB رازک
957048 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957049 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 100ع - رازك MELOXICAM (RAZAK) 15MG TAB رازک
957050 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE 2HCl 10MG TAB رازک
957051 قرص ستیریزین 5 میلی گرم 30ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG TAB رازک
957052 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - رازك NAPROXEN 250MG TAB رازک
957053 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 20ع - رازك NAPROXEN (RAZAK) 500MG TAB رازک
957054 قرص آتورواستاتین (رازو آتورواستاتین) 10میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 10MG TAB رازک
957055 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - رازك ATORVASTATIN (RAZAK) 20MG TAB رازک
957056 قرص سوماتریپتان 50 میلی گرم 5ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 50MG FC TAB رازک
957057 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 4ع - رازك SUMATRIPTAN (RAZAK) 100MG FC TAB رازک
957058 شربت استامینوفن 60 میلی لیتر 1ع - رازك ACETAMINOPHEN 120MG/5ML 60ML SOL رازک
957059 كپسول فولایرون 30ع - رازك FOLIRON® (RAZAK) CAP رازک
957060 كپسول فولایرون / زینك 30ع - رازك FOLIRON+ZINC® CAP رازک
957061 پماد مارینتول فورت (رزماری) 1ع- رازك ROSEMARY® 30G OINT رازک
957062 پماد كامودرما 15 گرمی 1ع - رازك KAMODERMA® OINTMENT رازک
957063 ژل كلینداپلاس 30 گرمی 1ع - رازك CLINDAPLUS® 1.2/0.025% 30G GEL رازک
957064 ژل آداپالن 0/1درصد، 30 گرمی 1ع - رازك ADAPALENE (RAZAK) 0.1% 30G TOP GEL رازک
957065 ژل مارینتول (رزماری) 30 گرمی 1ع - رازك MARYNTHOL® GEL رازک
957066 قرص پلی كوزانول 10 میلی گرم 30ع - رازك POLICOSANOL® (RAZAK) 10MG TAB رازک
957067 شربت فیژان 120 میلی لیتر 1ع - رازك FIJAN® 120ML SYRUP رازک
957068 شربت تیمورانت 120 میلی لیتر 1ع - رازك THYMORANT® 120ML SYRUP رازک
957069 شربت زینك سولفات 5 / 5 میلی لیتر 1ع - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 5mg/5ml SYRUP رازک
957070 شربت زینك سولفات بزرگسالان 10/5 میلی لیتر - رازك ZINC SULPHATE (RAZAK) 10MG/5ML SYRUP رازک
951075 كپسول زینك پلاس 5 میلی گرم 30ع - جالینوس !! جالينوس
951076 كپسول زینك پلاس 10 میلی گرم 30ع - جالینوس ZINC PLUS JALINOUS® 10 MG CAP 3*10 جالينوس
951077 كپسول زینك پلاس 15 میلی گرم 30ع - جالینوس ZINC-JALINOUS® 15MG TABLET جالينوس
939015 كپسول فروس گلایسین سولفات ( پل ایرون جی ) 30ع - تسنیم !! تسنيم
957071 شربت پروسپیتان 120 میلی لیتر 1ع - رازك PRUSPITAN® SYRUP رازک
957072 كپسول سلكوكسیب 200 میلی لیتر 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957073 كپسول سلكوكسیب 200 میلی گرم 100ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 200MG CAP رازک
957074 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957075 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 4ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957076 قرص سیلدنافیل (ویگراز) 100 میلی گرم 2ع- رازك VIGRAZ® 100MG TAB رازک
957077 كپسول تامسولوسین (تاموسین) 0/4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
957078 كپسول تیوتكسین 5 میلی گرم 100ع - رازك THIOTHIXENE 5MG CAP رازک
957079 كپسول دوكسپین 10 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 10MG CAP رازک
957080 كپسول دوكسپین 25 میلی گرم 30ع - رازك DOXEPIN (RAZAK) 25MG CAP رازک
957081 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAMADOL (RAZAK) 50MG CAP رازک
957082 كپسول تتراسایكلین 250 میلی گرم 100ع - رازك TETRACYCLINE (RAZAK) 250MG CAP رازک
957083 كپسول ریواستیگمین 1.5میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 1.5MG CAP رازک
957084 كپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 3MG CAP رازک
957085 كپسول ریواستیگمین 4.5 میلی گرم 30ع - رازك RIVASTIGMINE (RAZAK) 4.5MG CAP رازک
957086 قرص سیلدنافیل 50 میلی گرم 5ع - رازك SILDENAFIL CITRATE 50MG TAB رازک
957087 قرص آلومینیوم ژل 300 میلی گرم 100ع - رازك ALUMINIUM HYDROXIDE 300 TAB رازک
957088 كپسول پیروكسیكام 10 میلی گرم 100ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 10MG CAP رازک
957089 كپسول زونیساماید 100 میلی گرم 100ع - رازك ZONISAMIDE (RAZAK) 100MG CAP رازک
957090 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 100MG CAP رازک
957091 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 300MG CAP رازک
957092 كپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - رازك GABAPENTIN-RAZAK® 400MG CAP رازک
957093 قرص ترازودن 50 میلی گرم 100ع - رازك TRAZODONE (RAZAK) 50MG TAB رازک
957094 قرص ماپروتیلین 25 میلی گرم 100ع - رازك MAPROTILINE (RAZAK) 25MG TAB رازک
957095 قرص آنتي هيستامين دكونژستان 100ع - رازك ANTIHISTAMINE DECONGESTANT TAB رازک
957096 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 0.5MG TAB رازک
957097 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 30ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957098 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 40ع - رازك ALPRAZOLAM (RAZAK) 1MG TAB رازک
957099 قرص پرازوسین 1 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN 1MG TAB رازک
957100 قرص پرازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك PRAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB رازک
957101 قرص انالاپریل مالئات 5 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL MALEATE 5MG TAB رازک
957102 قرص انالاپریل مالئات 20 میلی گرم 100ع - رازك ENALAPRIL (RAZAK) 20MG TAB رازک
957103 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 30ع - رازك CELECOXIB (RAZAK) 100MG CAP رازک
957104 پماد جلدی تتراسایكلین هیدروكلراید 3درصد 1ع - رازك TETRACYCLINE 3% OINT رازک
957105 ژل دیكلوفناك 60 گرمی 1ع - رازك DICLOFENAC (RAZAK) 1% 60G GEL رازک
957106 ژل پیروكسیكام 0.5 درصد 60 گرمی 1ع - رازك PIROXICAM (RAZAK) 0.5% 60G GEL رازک
957107 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - رازك CETIRIZINE (RAZAK) 5MG/5ML 60ML SYRUP رازک
957108 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - رازك EXPECTORANT (RAZAK) 60ML SYRUP رازک
956002 چسب ضد حساسیت دولایه 1.25*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956003 چسب ضد حساسیت دولایه 2.5*9 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
956004 چسب ضد حساسیت رنگ پوست 9*1.25 Benq-Anscare - طب ایده آل !! طب ایده آل
916018 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - ساپونین METFORMIN (SAPONIN) 500MG TAB ساپونين ايران
916019 قرص ویتامین ب1 300 میلی گرم 100ع - ساپونین !! ساپونين ايران
931117 كپسول اس امپرازول (نكسیفارم) 40 م.گ 14ع - كیش مدیفارم NEXIPHARM® 40MG CAP کيش مديفارم
931118 كپسول ایتراكونازول (مایكومیس ) 100 م.گ 10ع - كیش مدیفارم MYCOMISS® 100MG CAP کيش مديفارم
919103 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 2.5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی ZOLMIGRAN® 2.5MG TAB باختر بيوشيمي
919104 قرص زولمی تریپتان ( زولمیگران ) 5 میلی گرم 10ع - باختر بیوشیمی Zolmigran® باختر بيوشيمي
919105 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 500 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 500MG TAB باختر بيوشيمي
919106 قرص والاسایكلوویر ( والبایوویر ) 1000 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی VALBIOVIR® 1000MG TAB باختر بيوشيمي
919107 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 75 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 75MG TAB باختر بيوشيمي
919108 قرص بوپروپیون ( بوپروبایوكس ) 100 میلی گرم 60ع - باختر بیوشیمی BUPROBIOX® 100MG TAB باختر بيوشيمي
942117 قطره استامینوفن توت فرنگی 15 میلی لیتر 1ع- حكیم ACETAMINOPHEN-HAKIM® 100MG/ML DROP حکيم
928028 ویال سفازولین 250 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®250MG VIAL آفاشيمي
928029 ویال سفازولین 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL®500MG VIAL آفاشيمي
928030 ویال سفازولین 1000م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOL® 1G VIAL آفاشيمي
958001 سرنگ دو تكه 2سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958002 سرنگ سه تكه 2.5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958003 سرنگ دو تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958004 سرنگ سه تكه 5سی سی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958005 سرنگ دو تكه 10سی سی1 ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
932105 قرص آزیترومایسین ( آزیروسین ) 500 میلی گرم 6ع - تهران شیمی AZIROCIN® 500MG TAB تهران شيمي
954062 قرص ایندومتاسین (ایندومت ) 75 م.گ 30ع - آریا INDOMET® 75MG EXTENDED RELEASE TAB داروسازي آريا
928031 ویال سفتی زوكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®500MG VIAL آفاشيمي
928032 ویال سفتی زوكسیم 1000 م.گ 1ع - آفاشیمی AFAZOX®1G VIAL آفاشيمي
917024 پماد موضعی كلوبتازول 0.05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G OINT گيلارانکو
946069 محلول مومتازون 0/1 درصد 30 م.ل 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30ML LOTION پارس دارو
946070 پماد بتامتازون 0/1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو !! پارس دارو
946071 محلول كلوتریمازول/بتامتازون 30 م.ل 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 30ML LOTION پارس دارو
946072 كرم كلوتریمازول/بتامتازون(1/0.05) درصد 1ع - پارس دارو LOTRIBET® 1/0.05% 15G TOP CREAM پارس دارو
946073 كرم تربینافین 1 درصد 15 گرمی 1ع - پارس دارو TERBINAFINE (PARSDAROU) 1% 15G CREAM پارس دارو
946074 كرم مومتازون 0.1 درصد 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G CREAM پارس دارو
924127 كپسول كفول (فروس سولفات/اسید فولیك) 30ع - امین COFOL® CAP امين
924128 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - امین ESOMEPRAZOLE 20MG CAP امين
956005 چسب ضدجوش 3 عددی Benq Miacare day - طب ایده آل !! طب ایده آل
956006 آنژیوكت صورتی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956007 آنژیوكت آبی (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
956008 آنژیوكت سبز (MediPluse (Pluseflon - طب ایده آل !! طب ایده آل
942118 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - حكیم EZETIMIBE 10MG TAB حکيم
942119 كپسول فنوفیبرات 200 میلی گرم 30ع - حكیم FENOFIBRATE 200MG CAP حکيم
942120 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - حکیم FEXOFENADINE 60MG TAB حکيم
924129 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 100ع - امین ACETAMINOPHEN/CAFEINE (AMIN) 500/65MG TAB امين
924130 کپسول دلوکستین 20 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 20MG CAP امين
924131 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 30MG CAP امين
924132 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 100ع - امین DULOXETINE (AMIN) 60MG CAP امين
912164 شیاف استامینوفن (پارستامول) (stada) 125م .گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
912165 شیاف استامینوفن (پارستامول) (brrlin chemie)125 م. گ 10ع - سپاکو دارو !! سپاکو دارو
942121 قرص استامینوفن كافئین (تایلوكیم اكسترا) 500/65 میلی گرم 30ع- حكیم TYLOKIM EXTRA® 500/65MG TAB حکيم
923103 قرص لووفلوكساسین 250 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 250MG TAB روز دارو
923104 قرص لووفلوكساسین 500 م.گ 10 ع - روزدارو LEVOFLOXACIN (RUZDAROU) 500MG TAB روز دارو
923105 سوسپانسیون سفکسیم 100 م.گ/ 5 م.ل 1 ع - روزدارو CEFIXIME (RUZDAROU) 100MG/5ML 100ML FOR SUSP روز دارو
944110 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10ع - تولیدارو DICLOFENAC (TOLID DAROU) 50MG SUPP توليدارو
950093 ویال پنی سیلین G پتاسیم 5000000 U - دانا PENICILLIN G POTASSIUM 5,000,000 U VIAL دانا
950091 كپسول نرم سایمیتیكون(فلاتوژل) 125 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 125MG SOFT GEL CAP دانا
950092 كپسول نرم سایمیتیكون (فلاتوژل) 180 میلی گرم 100ع - دانا FLATUGEL® 180MG SOFT GEL CAP دانا
960001 قرص استامینوفن كدئین 10+300 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN CODEINE-SHAFA® (300+10)MG TAB شفا
960002 قرص استامینوفن 325 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 325MG TAB شفا
960003 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - شفا ACETAMINOPHEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960004 قرص استامینوفن كافئین 500 م.گ 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE-SHAFA® 500/65MG TAB شفا
960005 قرص هیوسین 10 م.گ 100ع - شفا SHAFA-HYOSCINE® 10MG TAB شفا
960006 قرص فاموتیدین 20 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE 20MG TAB شفا
960007 فاموتیدین 40 م.گ 30ع - شفا FAMOTIDINE-SHAFA® 40MG TAB شفا
960008 قرص بیسموت ساب سیترات 120 م.گ 40ع - شفا BISMUTH SUBCITRATE-SHAFA® 120MG TAB شفا
960009 قرص لوراتادین 10 م.گ 30ع - شفا LORATADINE-SHAFA® 10MG TAB شفا
960010 قرص متفورمین 500 م.گ 100ع - شفا METFORMIN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960011 قرص سوماتریپتان 50 م.گ 10ع - شفا SUMATRIPTAN-SHAFA® 50MG TAB شفا
960012 قرص ناپروكسن 250 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 250MG TAB شفا
960013 قرص ناپروكسن 500 م.گ 100ع - شفا NAPROXEN-SHAFA® 500MG TAB شفا
960014 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 20 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 20MG TAB شفا
960015 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 10 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 10MG TAB شفا
960016 قرص آتورواستاتین ( لیپوفیكس ) 40 م.گ 30ع - شفا LIPOFIX® 40MG TAB شفا
960017 قرص سرماخوردگی بزرگسالان قوی (قرص گریپین 3) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
960018 قرص نیتروگلیسرین 2.6 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 2.6MG ER TAB شفا
960019 قرص نیتروگلیسرین 6.4 م.گ 50ع - شفا MYOCARDIN® 6.4MG ER TAB شفا
960020 كپسول آزیترومایسین 250 م.گ 6ع - شفا AZITHROMYCIN-SHAFA® 250MG CAP شفا
960021 قرص آسپرین 80 م.گ 100ع - شفا ASA-SHAFA® 80MG EC TAB شفا
960022 قرص اسیدفولیك 1 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960023 قرص كلسیم دی 500 م.گ 100ع - شفا !! شفا
960024 قرص كاپتوپریل 50 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
960025 قرص شفا كاپتوپریل 25 م.گ 100ع - شفا CAPTOPRIL-SHAFA® 25MG TAB شفا
960026 قرص آلندرونیت سدیم 10 م.گ 100ع - شفا OSIMAX® 10MG TAB شفا
960027 قرص رانیتیدین 150 م.گ 100ع - شفا RANITIDINE-SHAFA® 150MG TAB شفا
960028 شامپو کتوکونازول 2% 100 م.گ 1ع - شفا KETOCONAZOLE 2% 100ML SHAMPOO شفا
960029 قرص آلگوویت 300 م.گ 100ع - شفا ALGOVIT® 1000MG TAB شفا
960030 شامپو پیریتیون زینك 2 درصد 140 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960031 لاک پاک کن با استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960032 لاک پاک کن بدون استون 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960033 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960034 محلول دهانشویه آنتی سپتیک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960035 محلول دهانشویه آنتی پلاک 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960036 محلول دهانشویه آنتی پلاک 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960037 محلول دهانشویه اطفال 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960038 محلول دهانشویه اطفال 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960039 محلول دهانشویه آنتی تارتار 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960040 محلول دهانشویه آنتی تارتار 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960041 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 250 م.ل 1ع - شفا !! شفا
960042 محلول دهانشویه آنتی سپتیک بدون الکل 100 م.ل 1ع - شفا !! شفا
922106 قرص رپاگلیناید 0/5 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
922107 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
922108 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع- لقمان REPAGLINIDE (LOGHMAN) 2MG TAB لقمان
961001 اسپری تاخیری با رایحه موز 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961002 ژل تاخیری Longtime - دلتا دارو !! دلتا دارو
961003 ژل جمع كننده Tingle - دلتا دارو POWER DELTA ZEX TINGLE® 65ML GEL دلتا دارو
961004 ژل گرم كننده Warmer - دلتا دارو POWER DELTAZEX WARMER® 65ML GEL دلتا دارو
961005 ژل روان كننده Easier - دلتا دارو POWER DELTA ZEX EASIER® 65ML GEL دلتا دارو
962001 قرص روكشدار فروس سولفات (آهن)100ع - ماد !! ماد
962002 قرص فرس سولفات(آهن) + اسید فولیك 100ع - ماد !! ماد
962003 قرص فروس سولفات (آهن )+ویتامین ث 60ع - ماد !! ماد
962004 قرص ویتایرون(آهن+اسیدفولیك+ویتامین C,B12) 60ع - ماد !! ماد
962005 قرص زینكوفر(آهن+روی+ویتامینC) 30ع - ماد !! ماد
962006 قرص اسید فولیك 1 م.گ 100ع - ماد !! ماد
962007 قطره فروس سولفات (آهن )خوراكی با طعم توت فرنگی 15م.ل 1ع - ماد !! ماد
962008 قرص ویتامین ب1 100 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 100MG TAB ماد
962009 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - ماد VITAMIN B1 (MAAD) 300MG TAB ماد
932106 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 25 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 25MG TAB تهران شيمي
932107 قرص كوئتیاپین ( سایكوئل ) 100 میلی گرم 30ع - تهران شیمی QUETIAPINE 100MG TAB تهران شيمي
929142 قرص هیدروكلوتیازید_لوزارتان 12.5/50 میلی گرم 50ع - تهران دارو LOSARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE-TEDAPHARM® 50/12.5MG TAB تهران دارو
961006 اسپری تاخیری با رایحه نارگیل 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961007 اسپری تاخیری با رایحه نسکافه 1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961008 اسپری تاخیری با رایحه طالبی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961009 اسپری تاخیری با رایحه رز1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961010 اسپری تاخیری با رایحه تافی1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961011 اسپری تاخیری با رایحه وانیل1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
961012 اسپری تاخیری با رایحه هندوانه1ع - دلتا دارو !! دلتا دارو
911093 ICE POWER SPORT SPRAY 125 ML ICEPOWER® 125ML SPRAY آرمان فارمد دارو
949030 کپسول مبورین 200 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی MEBEVERINE (I.P.P) 200MG ER CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949031 کپسول تامسولوسین 0.4 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی WATER FOR INJECTION (IPP) 5ML P-AMP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949032 کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - فرآورده های تزریقی OMEPRAZOLE (IPP) 20MG CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949033 كپسول استامینوفن+ایبوپروفن+كافئین( پیكفن ) 30ع - فرآورده های تزریقی PICFEN® CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949034 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی ASA (IPP) 80MG EC TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949035 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 30ع - فرآورده های تزریقی ORLISTAT (IPP) 120MG CAP فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
949036 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - فرآورده های تزریقی IBUPROFEN (IPP) 400MG TAB فرآورده هاي تزريقي و دارويي ايران
921038 شربت تیمكس كتابی 140 سی سی1 ع - ایران داروك THYMEX® 140ML SYRUP ايران داروک
921039 قرص مونوپوتكس بلیستر 30 ع - ایران داروك MONOPOTEX® TAB ايران داروک
924133 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - امین LORATADINE (AMIN) 10MG ORODISPERSIBLE TAB امين
917025 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5% 140 م.ل تیوپی 1ع - گیلارانكو SELCO® 2.5% 140ML SHAMPOO گيلارانکو
915044 قرص ویتامین ث ( مداویت ث ) 250 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
932108 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 5 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 5MG TAB تهران شيمي
932109 قرص ریزاتریپتان ( ریزاتان ) 10 میلی گرم 4ع - تهران شیمی RIZATAN® 10MG TAB تهران شيمي
932110 قرص ملوكسیكام ( روماتوبیك ) 15 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROMATOBIC® 15MG TAB تهران شيمي
922109 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 60ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922110 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 30MG CAP لقمان
922111 كپسول زیدوودین 300 میلی گرم 100ع- لقمان ZIDOVUDINE (LOGHMAN) 300MG CAP لقمان
950094 كپسول نرم ژلاتینی امگا 9-6-3 50ع - دانا !! دانا
924134 قرص آریپیپرازول 5 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 5MG TAB امين
924135 قرص آریپیپرازول 10 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 10MG TAB امين
924136 قرص آریپیپرازول 15 میلی گرم 100ع - امین ARIPIPRAZOLE (AMIN) 15MG TAB امين
924137 قرص ریزاتریپتان 5 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 5MG TAB امين
924138 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 10ع - امین RIZATRIPTAN (AMIN) 10MG TAB امين
922112 كپسول تامسولوسین پیوسته رهش 0.4 میلی گرم 30ع- لقمان OMNICINME® 0.4MG EXTENDED RELEASE CAP لقمان
929143 کپسول ارلیستات ( ارلیست ) 120میلی گرم 20ع - تهران دارو ORLISET® 120MG CAP تهران دارو
929144 كپسول اكالیپتوس 1500 میلی گرم 5ع - تهران دارو EUCALYPTUS-TEDAGEL® 1.5G SOFTGEL (FOR INH) تهران دارو
915045 قرص تیزانیدین ( سیردالود ) 4 میلی گرم 30ع - مداوا SIRDALUD® 4MG TAB مداوا
924139 دراژه پروستاهرب 30ع - امین PROSTAHERB® F.C. TAB 30 امين
942122 قرص فروس سولفات ( فروشل) 50 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
963001 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 50MG TAB داروپخش
963002 قرص آمی تریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE 25MG TAB داروپخش
963003 آمپول آمینوفیلین 250 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش AMINOPHYLLINE (DP) 250MG/10ML AMP داروپخش
963004 قرص ارگوتامین سی 100ع - داروپخش ERGOTAMINE C (DAROUPAKHSH) 1/100MG TAB داروپخش
963005 شربت اكسپكتورانت كدئین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT CODEINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963006 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DAROUPAKHSH) 50MG SUPP داروپخش
963007 كپسول ایندومتاسین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش INDOMETHACIN 25MG CAP داروپخش
963008 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 5ع - داروپخش INDOMETHACIN (DP) 100MG SUPP داروپخش
963009 قطره چشمی بتامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
963010 پماد بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G OINT داروپخش
963011 قطره چشمی تیمولول 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TIMOLOL (DAROU PAKHSH) 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963012 آمپول بتامتازون ال آ 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش BETAMETHASONE LA 1ML AMP داروپخش
963013 شربت پیراستام 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش PIRACETAM 0.333G/ML SYRUP داروپخش
963014 قرص پرفنازین 2 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 2MG TAB داروپخش
963015 قرص پرفنازین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 4MG TAB داروپخش
963016 قرص پرفنازین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش PERPHENAZINE 8MG TAB داروپخش
963017 قرص پیراستام 800 میلی گرم 50ع - داروپخش PIRACETAM 800MG TAB داروپخش
963018 شربت پیروینیوم 50 میلی لیتر 1ع - داروپخش PYRVINIUM PAMOATE 50MG/5ML SUSP داروپخش
963019 قطره چشمی جنتامایسین 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش GENTAMICIN 3MG/ML OPH DROP داروپخش
963020 شربت تئوفیلین جی 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش THEOPHYLLINE G (DP) 120ML SYRUP داروپخش
963021 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش BETAMETHASONE 4MG/1ML AMP داروپخش
963022 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 75 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش DICLOFENAC SODIUM 75MG/3ML AMP داروپخش
963023 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
963024 قطره چشمی دگزامتازون 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DEXAMETHASONE 0.1% OPH DROP داروپخش
963025 قرص سالبوتامول 100ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG TAB داروپخش
963026 شربت سالبوتامول 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش SALBUTAMOL SULFATE 2MG/5ML 120ML SYRUP داروپخش
963027 قرص سيپروهپتادين (سيپراکتين) 4 م.گ CYPROHEPTADINE HCL 4MG TAB داروپخش
963028 قرص فروس سولفات ( فریرون ) 100ع - داروپخش FERROUS SULFATE EQ TO 50MG FE++ TAB داروپخش
963029 کرم فنی توئین سدیم 1% 30 گرم 1ع - داروپخش PHENYTOIN SODIUM 1% 30G CREAM داروپخش
963030 قطره چشمی كرومولین سدیم 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش CROMOLYN SODIUM 2% 5ML OPH DROP داروپخش
963031 قرص کلرفنیرامین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 4MG TAB داروپخش
963032 آمپول كلرفنیرامین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش CHLORPHENIRAMINE MALEATE 10MG/1ML AMP داروپخش
963033 آمپول تری كورتال 2 میلی لیتر 5ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963034 پماد كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G OINT داروپخش
963035 كرم كلوبتازول 15 گرم 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% 15G CREAM داروپخش
963036 آمپول متوكاربامول 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش METHOCARBAMOL 1000MG/10ML AMP داروپخش
963037 قرص متوكاربامول 100ع - داروپخش METHOCARBAMOL (DP) 500MG TAB داروپخش
963038 پماد متیل سالیسیلات 30 گرم 1ع - داروپخش METHYL SALICYLATE 30% 30G OINT داروپخش
963039 شربت سرماخوردگي کودکان 60 ميلي ليتر 1ع OTC- داروپخش PEDIATRIC GRIPPE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963040 آمپول ویتامین د 3 300.000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN D3 (COLECALCIFEROL) 300,000U AMP داروپخش
963041 پماد ویتامین آ د 30 گرم 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
963042 آمپول ویتامین ب 12 1000 میكرو گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP داروپخش
963043 قرص ویتامین ث 250 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN C (ASCORBIC ACID) 250MG TAB داروپخش
963044 قرص هیدروكسی زین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963045 قرص هیدروكسی زین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش HYDROXYZINE (DP) 25MG TAB داروپخش
963046 شربت هیدروكسی زین 120 میلی لیتر 1ع - داروپخش HYDROXYZINE HCL 10MG/5ML SYRUP داروپخش
963047 آمپول مگلومین 60% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 60% 20ML AMP داروپخش
963048 آمپول مگلومین 76% 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش MEGLUMINE COMPOUND 76% 20ML AMP داروپخش
963049 قرص نورتریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 10MG TAB داروپخش
963050 قرص نورتریپتیلین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش NORTRIPTYLINE (DAROU PAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963051 قرص لوزارتان ( لوزاتن 25) میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 25 TAB داروپخش
963052 قرص لوزارتان ( لوزاتن ) 50 میلی گرم 100ع - داروپخش LOZATEN® 50MG TAB داروپخش
963053 پماد هیدروکورتیزون 1% 15 گرم 1ع - داروپخش HYDROCORTISONE (DP) 1% 15G OINT داروپخش
963054 الگزیر برم هگزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش BROMHEXINE (DP) 4MG/5ML 60ML ELIXIR داروپخش
963055 لوسیون کلوبتازول 0.05% 25 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLOBETASOL PROPIONATE 0.05% LOTION داروپخش
963056 قطره چشمی تتراکائین هیدروکلراید 0.5% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش TETRACAINE HCL 0.5% 5ML OPH DROP داروپخش
963057 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DAROUPAKHSH) 10MG/2ML AMP داروپخش
963058 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش RANITIDINE 50MG/2ML AMP داروپخش
963059 آمپول ویتامین ب 1 ب6 ب 12(یخچالی) 10ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 AMP داروپخش
963060 پودر ا آر اس 20/57 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
963061 پماد زینك اكساید 25% 1ع - داروپخش ZINC OXIDE (DAROUPAKHSH) 25% 30G OINT داروپخش
930007 كپسول زینك پلاس + ویتامین ث 60ع - ویتالیا VITALIA VITAMIN C PLUS ZINK® CAP 60 اسپيد شاهد
931119 كپسول امپرازول ( مپرازون ) 20 میلی گرم 14ع - كیش مدیفارم MEPRAZON® 20MG CAP کيش مديفارم
910922 محلول پروسپت مد 5 لیتر - اوروكلین PROSEPT MED® 5LSOLUTION پوراطب
957109 شربت لاکسیتا 120 سی سی 1ع - رازک !! رازک
939016 كپسول فروس گلایسین سولفات + اسید فولیك (پلیرون اف ) 30ع - تسنیم PELLIRON F® CAP 3*10 تسنيم
957110 قرص کلدیفن 20ع - رازک COLDIFEN® TAB رازک
957111 كپسول زینك + ث 300 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
944111 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 100 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 100MG CAP توليدارو
944112 كپسول فنوفیبرات (لیپوسولوین) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LIPOSOLVIN® 200MG CAP توليدارو
944113 كپسول دلوكستین (دپرسول) 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 20MG CAP توليدارو
944114 كپسول دلوكستین(دپرسول) 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 30MG CAP توليدارو
944115 كپسول دلوكستین (دپرسول) 60 میلی گرم 30ع - تولیدارو DEPRESOL® 60MG CAP توليدارو
944116 قرص استیل سیستئین (موكوسولوین) 200 میلی گرم 100ع - تولیدارو MUCOSOLVIN® 200MG TAB توليدارو
944117 قرص پرامی پکسول 0.7 میلی گرم 30ع - تولیدارو SOPEXOL® 0.7MG TAB توليدارو
944118 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 40MG CAP توليدارو
944119 كپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 14ع - تولیدارو ESOMEPRAZOLE (TOLID DAROU) 20MG CAP توليدارو
924140 شربت اندانسترون (اندامین) 60 م.ل 1ع - امین ONDANSETRON (AMIN) 4MG/5ML ORAL SOLUTION امين
924141 دراژه والسارتان 80 میلی گرم 30ع - امین VALSARTAN (AMIN) 80MG TAB امين
960043 شامپو سلنیوم سولفاید 2.5 % 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
960044 شامپو سلنیوم سولفاید 1% 1ع - شفا SELENIUM SULFIDE-SHAFA® 2.5% SHAMPOO شفا
942123 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 30ع - حکیم PREGABALIN-HAKIM® 50MG CAP حکيم
941051 قرص فولیك اسید(FERRO-IRON) - فارماشیمی !! فارما شيمي
925082 قرص سیتالوپرام ( سیتالورامین ) 20 میلی گرم 30ع - راموفارمین CITALORAMIN® 20 MG TAB راموفارمين
917026 كرم موضعی كلوبتازول 0/05 درصد 15 گرمی 1ع - گیلارانكو CLOBETASOL-GILARANCO® 0.05% 15G CREAM گيلارانکو
924142 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 100ع - امین DICLOFENAC (AMIN) 100MG EXTENDED RELEASE CAP امين
924143 شربت بیبی کلد (استامینوفن+دیفن هیدرامین+فتیل افرین) 60 میلی لیتر 1ع - امین BABY COLD® SYRUP امين
958006 آنژیوكت صورتی 20 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
924144 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 40ع - امین METFORMIN (AMIN) 1000MG TAB امين
942124 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - حكیم VENLAFAXINE-HAKIM® 75MG TAB حکيم
957112 كپسول پلی كوزانول 20 میلی گرم 30ع - رازك !! رازک
928033 کپسول سفکسیم 200 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 200MG TAB آفاشيمي
928034 کپسول سفکسیم 400 م.گ 100ع - آفاشیمی CEFIXIME (TEHRANCHEMIE) 400MG TAB آفاشيمي
928035 ویال سفوتاكسیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
928036 ویال سفوتاكسیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFOTAXIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
951078 قرص استامینوفن كافئین 500/65 میلی گرم 30ع - جالینوس ACETAMINOPHEN/CAFFEINE (JALINOUS) 500/65MG TAB جالينوس
958007 آنژیوكت آبی 2 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958008 آنژیوكت سبز 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
958009 آنژیوكت زرد 2 جی 1ع - پارس سرنگ !! پارس سرنگ
956009 سرنگ سرپیچ دار 2 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956010 سرنگ سرپیچ دار 5 سی سی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
924145 قطره كتوتیفن 30 میلی لیتر شیشه 1ع - امین KETOTIFEN (AMIN) 1MG/ML 30ML ORAL DROP امين
956011 سرنگ انسولین سرسوزن سرخود تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956012 سرنگ سر سوزن جدا تك عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
956013 سرنگ انسولین سرسوزن جدا 10 عددی Lifen - طب ایده آل !! طب ایده آل
925083 شربت كتوتیفن ( كترام ) 60 میلی لیتر 1ع - راموفارمین KETRAM® 1MG/5ML 120ML SYRUP راموفارمين
916020 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - ساپونین ATENOLOL (SAPONIN) 50MG TAB ساپونين ايران
950095 كپسول نرم ژلاتینی استامینوفن كافئین ایبوپروفن (ژلوفن كمپاند )325+40+200میلی گرم 30ع - دانا GELOFEN COMPOUND® SOFT GEL CAP دانا
912166 آمپول اندانسترون 4م.گ/2م.ل 10 ع - سپاكودارو !! سپاکو دارو
912168 آمپول ریفالدین 600م.گ/10م.ل 1 ع- سپاکودارو !! سپاکو دارو
922113 كپسول ونلافاكسین آهسته رهش 150 میلی گرم 100ع- لقمان VENLAFAXINE (LOGHMAN) 150MG EXTENDED RELEASE CAP لقمان
922114 کپسول اس امپرازول 20 میلی گرم 28ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 20MG CAP لقمان
922115 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 14ع- لقمان ESOMEPRAZOLE (LOGHMAN) 40MG CAP لقمان
925084 کپسول ارلیستات 60 میلی گرم 50ع - راموفارمین FAT-STOP EXIR® 60MG CAP راموفارمين
910200 پودر کاکائو 1ع - پوراطب !! پوراطب
910220 شیر خشك سیمیلاك گین 1ع - پوراطب !! پوراطب
910221 شیرخشك سیمیلاك گین پلاس 1ع - پوراطب !! پوراطب
915046 قرص دیكلوفناك سدیم ( ولتارن ) 75 میلی گرم 30ع - مداوا VOLTAREN FCT 75MG TABLET - BULK BLISTER مداوا
924146 دراژه كوئتیاپین 25 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 25MG TAB امين
924147 دراژه كوئتیاپین 100 میلی گرم 100ع - امین SERAMIN® 100MG TAB امين
929145 كپسول ونلافاكسین ( وكسور ) 150 میلی گرم 20ع - تهران دارو VEXOR ER® 150MG EXTENDED RELEASE CAP تهران دارو
956014 ماسك سه لایه كشی Nokast - طب ایده آل !! طب ایده آل
932111 قرص آملودیپین 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی ANGIOVASC® 2.5MG TAB تهران شيمي
932112 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 120MG TAB تهران شيمي
932113 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 30ع - تهران شیمی FEXOFENADINE (T.C) 180MG TAB تهران شيمي
932114 قرص روپینیرول 0.5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 0.5MG TAB تهران شيمي
932115 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 1MG TAB تهران شيمي
932116 قرص روپینیرول 5 میلی گرم 30ع - تهران شیمی ROPINIROLE (TC) 5MG TAB تهران شيمي
932117 کپسول داتیسین 300 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DATICIN® 300MG CAP تهران شيمي
932118 سوسپانسیون كلاریترومایسین ( كلاریسین ) 250 میلی گرم 1ع - تهران شیمی CLARICIN® 250MG/5ML SUSP تهران شيمي
932119 آمپول کموپروزین 50 میلی گرم /میلی لیتر 5ع - تهران شیمی CHEMOPROZIN® 50MG/2ML AMP تهران شيمي
923106 قرص ویتامین ب 1 300 م.گ100 ع - روزدارو VITAMIN B1 (RUZDAROU-SHARGH) 300MG TAB روز دارو
950096 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - دانا WATER FOR INJECTION (DANA) 5ML P-AMP دانا
910898 دیسپنسر چشمی - پوراطب !! پوراطب
910899 دیسپنسر اهرمی - پوراطب !! پوراطب
910900 كارتریج مد پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910901 كارتریج ژل پروسپت 1 لیتری - پوراطب !! پوراطب
910929 ژل سوختگی 75 م.ل - بورنشیلد !! پوراطب
910923 پانسمان سوختگی 45*20 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910927 پانسمان سوختگی 40*60 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910933 پانسمان سوختگی 50*1 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
910934 پانسمان سوختگی 50*2.5 سانتی متری - بورنشیلد !! پوراطب
957113 قرص آملودیپین / آتورواستاتین (آموستاتین) 5 / 20 میلی گرم 30ع- رازك AMOSTATINE® (5+20)MG TAB رازک
922116 قرص لوزارتان / هیدروکلروتیازید (لوکرازید) 12.5/50 میلی گرم 30ع- لقمان LOCRAZIDE® 50/12.5MG TAB لقمان
964001 کپسول ارلیستات( ونوستات ) 120 م.گ 84 ع - ابوریحان VENUSTATE® 120MG CAP ابوریحان
963062 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963063 آمپول آتروپین 0.5% 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش ATROPINE SULFATE (DP) 0.5MG/1ML AMP داروپخش
963064 آمپول ب كمپلكس 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX (DAROU PAKHSH) 2ML AMP داروپخش
963065 آمپول اپی نفرین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 1MG/1ML AMP داروپخش
963066 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)5000 واحد5ع -داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 5000U VIAL داروپخش
963067 آمپول ویتامین ب 6 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (D.P) 100MG/2ML AMP داروپخش
963068 آمپول پانكرونیوم بروماید(یخچالی) 2 م.ل 10ع - داروپخش PANCURONIUM BROMIDE (DP) 4MG/2ML AMP داروپخش
963069 آمپول ویتامین ث (یخچالی) 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN C (DP) 500MG/5ML AMP داروپخش
963070 قطره چشمی نفازولین هیدروکلرراید 0.1% 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.1% 10ML OPH DROP داروپخش
963071 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN & MINERAL- CAP 10*10 داروپخش
963072 كپسول مولتی ویتامین تراپوتیك 100ع - داروپخش MULTIVITAMIN THERAPEUTIC (DP) CAP داروپخش
963073 شربت دیفن هیدرامین كامپاند 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963074 شربت لوراتادین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش LORATADINE (DAROUPAKHSH) 1MG/ML 60ML SYRUP داروپخش
963077 لوسیون بتامتازون 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش BETAMETHASONE 0.1% LOTION داروپخش
963078 كرم بتامتازون 15 گرم 1ع - داروپخش BETAMETHASONE (DP) 0.1% 15G CREAM داروپخش
963079 ژل دیكلوفناك ( دیكلن ) 60 گرم 1ع - داروپخش DICLEN® 60G GEL داروپخش
963080 ژل پیروكسیكام 60 گرم 1ع - داروپخش PIROXICAM (DP) 0.5% GEL داروپخش
963081 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 50MG SUPP داروپخش
963082 قرص توپیرامات 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963083 قرص توپیرامات 100 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKSH) 100MG TAB داروپخش
963084 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - داروپخش DILTIAZEM HCL 60MG TAB داروپخش
963085 قرص والسارتان 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 40MG TAB داروپخش
963086 قرص والسارتان 80 میلی گرم 100ع - داروپخش VALSARTAN (DP) 80MG TAB داروپخش
963087 قرص گریزوفولوین 125 میلی گرم 100ع - داروپخش GRISEOFULVIN 125MG TAB داروپخش
963088 قرص هیدروكلرتیازید 100ع - داروپخش HYDROCHLOROTHIAZIDE 50MG TAB داروپخش
963090 قرص لوزارتان /هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 100ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963092 قرص ویتامین ب 6 40 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B6 - 40 MG TAB 10*10 داروپخش
963093 قرص سرماخوردگی بزرگسالان 100ع - داروپخش ADULT COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963094 قرص کوتریموکسازول 400/80 میلی گرم 100ع - داروپخش CO TRIMOXAZOLE (D.P) 400/80 MG TAB داروپخش
963095 قرص ب كمپلكس 100ع - داروپخش VITAMIN B COMPLEX TAB داروپخش
963096 قرص آمی تریپتیلین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش AMITRIPTYLINE (D.P) 10MG TAB داروپخش
963097 قرص متیل دوپا 250 میلی گرم 100ع - داروپخش METHYLDOPA (DAROU PAKHSH) 250MG TAB داروپخش
920068 پماد موضعی هیدروكورتیزون 1درصد 15 گرمی 1ع - ایران ناژو HYDROCORTISONE-NAJO® 1% 15G OINT ايران ناژو
963098 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ATENOLOL (DP) 100MG TAB داروپخش
963099 قرص تئوفیلین ای آر 200 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 200MG ER TAB داروپخش
963100 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - داروپخش ACETAMINOPHEN CODEINE (DP) (300+10)MG TAB داروپخش
963101 آمپول آمیكاسین 500 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 500MG/2ML AMP داروپخش
963075 قرص مایکوفنولات ( سایتوسپت ) 500 میلی گرم 50ع - داروپخش CYTOCEPT® 500MG TAB داروپخش
963076 قرص آمی تریپتیلین ( تریپلین ) 100 میلی گرم 100ع - داروپخش TRIPLINE® 100MG TAB داروپخش
963089 آمپول هپارین 5000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 5000U/1ML AMP داروپخش
963091 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)1500واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) 1500 U VIAL داروپخش
963102 آمپول منوتروپین (HMG) (یخچالی)75واحد 5ع - داروپخش MENOTROPINS (DAROUPAKHSH) AMP داروپخش
963103 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963104 آمپول انوکساپارین سدیم 60 میلی گرم 0.6 میلی لیتر 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (6000U) 0.6ML AMP داروپخش
963105 ویال انسولینNPH(دی پی سولین ان)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-N® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963106 کپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - داروپخش OMEPRAZOLE (D.P) 20MG CAP داروپخش
963107 كپسول سافت ژل ویتامین ای ( ای ویتال ) 400 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963108 کپسول گاباپنتین 400 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 400MG CAP داروپخش
963109 قرص موکسی فلوکساسین 400 میلی گرم 10ع - داروپخش MOXIFLOXACIN (DAROUPAKHSH) 400MG TAB داروپخش
963110 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - داروپخش RANITIDINE (RAMOPHARMIN) 150MG TAB داروپخش
963111 قرص آسیکلوویر 200 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 200MG TAB داروپخش
963112 قرص ویتامین ب 1 100 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 100MG TAB داروپخش
964002 كپسول ارلیستات ( ونوستات ) 60 م.گ 84 ع - ابوریحان VENUSTATE® 60MG CAP ابوریحان
963113 قرص آ اس آ كدئینه 100ع - داروپخش ASA CODEINE (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963114 قرص سیپرو فلوکساسین 500 میلی گرم 20ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 500MG TAB داروپخش
963115 قرص كلسیم د 50ع - داروپخش CALCIUM-D TAB داروپخش
963116 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 20MG FC TAB داروپخش
963117 كپسول ونلافاكسین اس آر 75 میلی گرم 30ع - داروپخش VENLAFAXINE (D.P) 75MG SUSTAINED RELEASE CAP داروپخش
955029 ایوروشه عطریات دئودورانت رول آن بادام كالیفرنیا 50 م.ل زنانه !! بوته سبز مهر آئين
955030 ایوروشه بهداشتی مو نوتری ریپیر شامپو ترمیم كننده مو 300 م.ل !! بوته سبز مهر آئين
965001 ویال آلبومین انسانی(یخچالی)20%50م.ل1ع - پالایش و پژوهش خون ALBIOMIN 20%,50 ml پالایش و پژوهش خون
965002 ویال IVIG(یخچالی)5گرم/100م.ل 1ع - پالایش و پژوهش خون INTRATECT® 5G 100ML VIAL پالایش و پژوهش خون
963118 ویال انسولین ساده(دی پی سولین آر)(یخچالی)10 م.ل1ع -داروپخش DIPISULIN-R® 1000IU/10ML VIAL داروپخش
963119 ویال انسولین مخلوط(دی پی سولین70/30)(یخچالی)10م.ل1ع-داروپخش DIPISULIN® 70/30 VIAL داروپخش
963120 آمپول گرانیسترون 3 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
963121 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
963122 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 5MG/1ML AMP داروپخش
963123 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 3 میلی لیتر 5ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
963124 آمپول هپارین 10000 واحد 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش HEPARIN (DAROUPAKHSH) 10000U/1ML AMP داروپخش
963125 قرص کارودیلول 12.5 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 12.5MG TAB داروپخش
963126 قرص فنوباربیتال 60 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 60MG TAB داروپخش
963127 قرص فنوباربیتال 100 میلی گرم 100ع - داروپخش PHENOBARBITAL 100MG TAB داروپخش
963128 قرص ترازودون هیدروكلراید 50 میلی گرم 100ع - داروپخش TRAZODONE (DAROUPAKHSH) 50MG TAB داروپخش
963129 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - داروپخش TIZANIDINE (D.P) 4MG TAB داروپخش
963130 قرص آسیکلوویر 400 میلی گرم 30ع - داروپخش ACICLOVIR (DP) 400MG TAB داروپخش
963131 قرص کاپتوپریل 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 25MG TAB داروپخش
963132 قرص کاپتوپریل 50 میلی گرم 100ع - داروپخش CAPTOPRIL 50MG TAB داروپخش
963133 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 30ع - داروپخش CARVEDILOL (DP) 6.25MG TAB داروپخش
963134 قرص گالانتامین 8 میلی گرم 100ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 8MG TAB داروپخش
963135 كپسول استامینوفن كافئین ایبوپروفن ( دی پی فن ) 30ع - داروپخش DIPIFEN® CAP داروپخش
963136 كپسول دوكسیپن (داكسپین) 10 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963137 كپسول دوكسپین (داكسپین)25 میلی گرم 100ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
963138 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 50ع - داروپخش URSODEOXYCHOLIC ACID (D.P) 250MG CAP داروپخش
963139 كپسول كوكیوتن 30 میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963140 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 5ع - داروپخش DICLOFENAC (DP) 100MG SUPP داروپخش
966001 آمپول سدیم بیكربنات كوهلر 8.4 درصد 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966002 قرص مكمل اس ایكس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966003 ویال هیدروكورتیزون بیوكودكس 100 م.گ 1IV/IMع - گسترش بازرگانی داروپخش HYDROCORTISONE-BIOCODEX® 100MG/2ML VIAL گسترش بازرگانی داروپخش
966004 ویال گروتروپین معمولی(هورمون رشد)(یخچالی)4واحدی1ع-گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966005 آب مقطر گروتروپین معمولی 1 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
963141 شربت ستیریزین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 5MG/5ML 60ML SYRUP داروپخش
963142 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش DIPHENHYDRAMINE (DP) 60ML SYRUP داروپخش
963143 شربت مولتی ویتامین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش MULTIVITAMIN SYRUP داروپخش
963144 کرم فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (D.P) 0.025% 15G CREAM داروپخش
963145 کرم کتوکونازول 2% 30 گرم 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (DP) 2% 30G CREAM داروپخش
963146 پماد موپیروسین 15 گرم 1ع - داروپخش MUPIROCIN (D.P) 2% 15GR OINT داروپخش
963147 پماد میرتوپلكس 5 گرم 1ع - داروپخش MYRTOPLEX® 10% 5GR OINT داروپخش
963148 لوسیون ترتینوئین 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
963149 لوسیون تولنفتات 1% 10میلی لیتر 1ع - داروپخش TOLNAFTATE 1% TOP SOLUTION داروپخش
963150 لوسیون كتوكونازول 2% 20 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOCONAZOLE (D.P) 2% LOTION داروپخش
963151 قطره خوراكی استامینوفن 100 میلی گرم 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش ACETAMINOPHEN (DAROUPAKHSH) 100MG/ML DROP داروپخش
963152 قطره چشمی بریمونیدین تارتارات 0.2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش BRIMONIDINE (DP) 0.2% OPH DROP داروپخش
963153 قطره چشمی دورزولامید 2% 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش DORZOLAMIDE (DP) 2% OPH DROP داروپخش
963154 قطره چشمی کتوتیفن 5 میلی لیتر 1ع - داروپخش KETOTIFEN (D.P) 0.025% 5ML OPHT DROP داروپخش
963155 قطره چشمی لاتانو پروست(یخچالی)50 میكرو/2.5م.ل1ع -داروپخش LATANOPROST (DP) 50MCG/ML OPH DROP داروپخش
963156 قطره بینی نفازولین هیدروکلراید 0.05% 10 میلی لیتر 1ع - داروپخش NAPHAZOLINE (DP) 0.05% 10ML NASAL DROP داروپخش
963157 ژل آداپالن 0.1% 30 گرم 1ع - داروپخش ADAPALENE (DP) 0.1% 30G GEL داروپخش
924148 قرص ال كارنتین (امین كارنتین) 250 میلی گرم 100ع - امین L CARNITINE-AMIN® 250MG TAB امين
924149 قرص كلسیم سیترات+ویتامین د (كلسیت دی) 50ع - امین !! امين
924150 قرص لیدی ویتن (پرناتال) 50ع - امین !! امين
924151 شربت ایوی توس 1ع - امین IVY TUSS® 120ML SYRUP امين
924152 قرص واسكوهرب 50ع - امین VASCOHERB® F.C. TAB 50 امين
963158 کپسول دوکسیپن 10 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 10MG CAP داروپخش
963159 قطره خوراكی فروس سولفات ( فریرون ) 1ع - داروپخش FERIRON® ORAL DROP داروپخش
963160 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP داروپخش
929146 كپسول تامسولوسین 30ع - تهران دارو TEDALOSIN® 0.4MG CAP تهران دارو
929147 كپسول زونیساماید 50 میلی گرم 60ع - تهران دارو ZONITED® 50MG CAP تهران دارو
929148 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 60MG TAB تهران دارو
928037 ویال سفپیم 500 م.گ 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 500MG VIAL آفاشيمي
928038 ویال سفپیم 1 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 1G VIAL آفاشيمي
928039 ویال سفپیم 2 گرم 1ع - آفاشیمی CEFEPIME (AFA CHEMIE) 2G VIAL آفاشيمي
963161 آمپول اپی نفرین 0.01% 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش EPINEPHRINE (DP) 0.01% 10ML AMP داروپخش
963162 شربت تنتوراپیوم 1% 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش OPIUM (DAROUPAKHSH) 10MG/ML 250ML ORAL TINCTURE داروپخش
963163 شربت متادون 25 میلی گرم 250 میلی لیتر 1ع - داروپخش METHADONE (DAROUPAKHSH) 25MG/5ML 250ML SYRUP داروپخش
963164 ژل مترونیدازول 0.75% 30 گرم 1ع - داروپخش METRONIDAZOLE (D.P) 0.75% 30G TOP GEL داروپخش
963165 قرص آ اس آ 325 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA (DP) 325MG TAB داروپخش
963166 قرص آ اس آ 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ASA 100MG CHEWABLE TAB داروپخش
963167 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)25م.گ 2.5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 25MG/2.5ML AMP داروپخش
963168 آمپول آتراكوریوم(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - داروپخش ATRACURIUM (DAROU PAKHSH) 50MG/5ML AMP داروپخش
924153 قرص بنفوتیامین 50 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924154 قرص بنفوتیامین 80 میلی گرم 100ع - امین !! امين
924155 قرص بنفوتیامین 100 میلی گرم 100ع - امین !! امين
966006 ویال گروتروپین آكوا(هورمون رشد)(یخچالی)4واحدی1ع -گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
929149 كپسول امگا 9.6.3 ( تداژل ) 1200 میلی گرم 50ع - تهران دارو !! تهران دارو
963169 آمپول كوریونیك گنادوتروفینHCG(یخچالی)500 واحد 5ع - داروپخش CHORIONIC GONADOTROPHIN (HUMAN) (D.P) 500U VIAL داروپخش
963170 آمپول كلیندامایسین 150 میلی گرم 10ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 300MG/2ML AMP داروپخش
963171 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963172 آمپول ترامادول 50 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG/1ML AMP داروپخش
963173 قرص ویتامین ب 1 300 میلی گرم 100ع - داروپخش VITAMIN B1 (DP) 300MG TAB داروپخش
963174 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963175 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963176 قرص مبورین 135 میلی گرم 100ع - داروپخش MEBEVERINE (DAROUPAKHSH) 135MG TAB داروپخش
963177 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963178 قرص تادالافیل 10 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 10MG TAB داروپخش
963179 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 4ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963180 قرص تادالافیل 20 میلی گرم 20ع - داروپخش TADALAFIL (D.P) 20MG TAB داروپخش
963181 قرص پیوگلیتازون 15 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 15MG TAB داروپخش
963182 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
963183 قرص آملودیپین ( آموپین ) 5 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963184 قرص سیپروفلوکساسین 250 میلی گرم 30ع - داروپخش CIPROFLOXACIN (DP) 250MG TAB داروپخش
963185 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963186 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 40MG TAB داروپخش
963187 قرص کلوپیدگرول ( دی پیکس ) 75میلی گرم 30ع - داروپخش DIPIX® 75MG TAB داروپخش
963188 قرص آملودیپین آتورواستاتین 5میلی گرم 20 میلی گرم 30ع - داروپخش AMLODIPINE/ATORVASTATIN (DP) 5/20MG TAB داروپخش
950097 شارب بگ کلرور سدیم 100 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
950098 شارب بگ كلرور سدیم 250 میلی گرم 1ع - دانا !! دانا
964003 كپسول فنوفیبرات( تریرول ) 100 م.گ 100 ع - ابوریحان TRIROLE® 100MG CAP ابوریحان
964004 قرص نیترازپام (زیپكس) 5 م.گ30 ع - ابوریحان ZIPEX® 5MG TAB ابوریحان
964005 قرص لوونورژسترل (اووسیز) 1.5 م.گ 1 ع - ابوریحان OVOCEASE® 1.5MG TAB ابوریحان
964006 قرص لوزارتان (كاردیوسان ) 25 م.گ 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 25MG TAB ابوریحان
964007 قرص لتروزول (لتراكس ) 2.5 م.گ 30 ع - ابوریحان LETRAX® 2.5MG TAB ابوریحان
964008 قرص استروژن كونژوگه (استرومارین) 0.625 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 0.625MG TAB ابوریحان
964009 قرص كنتراسپتیو ال دی(اوسپت-ال دی) 210 ع- ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964010 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 210 ع _ ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
964011 قرص فیناستراید (فیناید ) 1 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 1MG TAB ابوریحان
964012 قرص فیناستراید (فیناید ) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان FINIDE® 5MG TAB ابوریحان
964013 قرص فکسوفنادین 60 میلی گرم 100 ع - ابوریحان FEXOFENADINE (ABURAIHAN) 60MG TAB ابوریحان
964014 قرص سیپروترون كمپاند 21 ع - ابوریحان CYPROTERONE COMPOUND TAB ابوریحان
964015 قرص سیپروترون استات 50 میلی گرم 50 ع - ابوریحان CYPROTERONE ACETATE 50MG TAB ابوریحان
964016 قرص دمپریدون مالئات (دومپریدون) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان DOMPERIDONE (ABU) 10MG TAB ابوریحان
964017 كپسول فینگولیمود 0.5 م.گ 28 ع - ابوریحان FINGOLIMOD (ABURAIHAN) 0.5MG CAP ابوریحان
964018 قرص دگزامتازون 0.5 میلی گرم100 ع - ابوریحان DEXAMETHASONE (ABURAYHAN) 0.5MG TAB ابوریحان
964019 قرص پرِدنیزولون 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE (ABURAIHAN) 5MG TAB ابوریحان
964020 قرص بتامتازون 0.5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.5MG TAB ابوریحان
964021 قرص اسپیرونولاکتون 25 میلی گرم100 ع - ابوریحان SPIRONOLACTONE 25MG TAB ابوریحان
964022 قرص مدروكسی پروژسترون استات 5 میلی گرم 100 ع - ابوریحان MEDROXYPROGESTERONE (ABURAYHAN) 5MG TAB ابوریحان
964023 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع- ابوریحان NAPROXEN (ABURAIHAN) 500MG SUPP ابوریحان
964024 شیاف گلیسیرین اطفال (لاکساتور)1 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 1G SUPP ابوریحان
964025 شیاف گلیسیرین(لاکساتور) 2 گرم 10 ع - ابوریحان LAXATOR® 2G SUPP ابوریحان
964026 شیاف دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
964027 شیاف دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان DICLOFENAC SODIUM 100MG SUPP ابوریحان
964028 شیاف پروژسترون 200 میلی گرم 10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 200MG SUPP ابوریحان
964029 شیاف پروژسترون(فرتیژست) 400 میلی گرم10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 400MG SUPP ابوریحان
964030 شیاف بیزاكودیل (لاكسادیل )5 میلی گرم 10 ع - ابوریحان LAXADYL® 5MG SUPP ابوریحان
964031 شیاف بیزاكودیل(لاكسادیل ) 10 میلی گرم10 ع - ابوریحان LAXADYL® 10MG SUPP ابوریحان
964032 شیاف ایندومتاسین 50 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN (ABURAIHAN) 50MG SUPP ابوریحان
964033 شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم 10 ع - ابوریحان INDOMETHACIN 100MG SUPP ابوریحان
964034 شیاف استامینوفن كودكان 125 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN 125MG PED SUPP ابوریحان
964035 شیاف استامینوفن 325 میلی گرم 10 ع - ابوریحان ACETAMINOPHEN (ABURAYHAN) 325MG SUPP ابوریحان
964036 شیاف آنتی هموروئید 10 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID SUPP ابوریحان
964037 پماد هیدروکورتیزون استات 1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان HYDROCORTISONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
964038 پماد لیدوكائین اچ 5% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان LIDOCAINE H 5% 15GR OINT ابوریحان
964039 پماد فلوسینولون 0.025% 15 گرمی1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE (ABURAIHAN) 0.025% 15G OINT ابوریحان
964040 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 1% 15G OINT ابوریحان
964041 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ابوریحان ANTIHEMORRHOID (ABURAYHAN) OINT ابوریحان
964042 کرم فلوسینولون 0.025% 15 گرمی 1 ع - ابوریحان FLUOCINOLONE ACETONIDE 0.025% 15G CREAM ابوریحان
964043 كرم اوره (اوركس)10% 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964044 آمپول هپارین سدیم (كلوتین) 5000 واحد 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان CLOTIN® 5000IU/1ML AMP ابوریحان
964045 آمپول ناندرولون دكانوات (دكابولكس)25 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان DECABOLEX® 25MG/1ML AMP ابوریحان
964046 آمپول میدازولام 5 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان MIDAZOLAM (ABURAIHAN) 5MG/1ML AMP ابوریحان
964047 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر1 ع - ابوریحان METHYLPREDNISOLONE ACETATE 40MG/1ML AMP ابوریحان
964048 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژن) 75 م.گ 10 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964049 آمپول لیدوكائین 2% 5 میلی لیتر 5 ع - ابوریحان LIDOCAINE (ABURAYHAN) 2% 5ML AMP ابوریحان
964050 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ALBORZDAROU) 20MG/2ML AMP ابوریحان
964052 آمپول دگزامتازون (آكوازون) 8 م.گ 2 م.ل 100 ع - ابوریحان AQUASON® 8MG/2ML AMP ابوریحان
964053 آمپول تستسترون انانتات 250 میلی گرم 1 میلی لیتر10 ع - ابوریحان TESTOSTERON ENANTATE (ROTEXMEDICA) 250MG/ML AMP ابوریحان
964054 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 50 م.گ 1 م.ل 10 ع - ابوریحان PROGESTERONE 50MG/1ML AMP ابوریحان
964055 آمپول بتامتازون 4میلی گرم در 1 میلی لیتر 10 ع - ابوریحان BETAMETHASONE (ABURAIHAN) 4MG/1ML AMP ابوریحان
964056 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 10 واحد 1 م.ل 10 ع - ابوریحان OXYTOCIN (ABURAIHAN) 10IU AMP ابوریحان
964057 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)25م.گ/2.5م.ل5ع-ابوریحان ANECUR® 25MG/2.5ML AMP ابوریحان
964058 آمپول آتروكوریم بسیلات(آنكور)(یخچالی)50م.گ 5م.ل 5ع - ابوریحان ANECUR® 50MG/5ML AMP ابوریحان
964051 آمپول دیكلوفناك سدیم (دیكلوژین) 75 م.گ 3 م.ل 5 ع- ابوریحان DICLOGIN® 75MG/3ML AMP ابوریحان
963189 سرم دكستروز 5% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963190 سرم دکستروز 5% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE 5% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963191 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 0.5L P-BOTT داروپخش
963192 سرم سدیم کلراید 0.9% شستشو یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% IRRIG 1L P-BOTT داروپخش
963193 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963194 سرم دکستروز 5% سدیم کلراید 0.9% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 5% 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963195 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% نیم لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963196 سرم دکستروز 3.33% سدیم کلراید 0.3% یک لیتری 1ع - داروپخش DEXTROSE NACL 3.33% 0.3% (DP) 1L INF P-BOT داروپخش
963197 سرم رینگر نیم لیتری 1ع - داروپخش RINGERS (DP) 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963198 سرم رینگر یک لیتری 1ع - داروپخش RINGERS 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963199 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% 0.5L INF P-BOTTLE داروپخش
963200 سرم سدیم کلراید 0.9% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE 0.9% (DP) 1L INF P-BOTTLE داروپخش
963201 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی نیم لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 500ML INF داروپخش
963202 سرم سدیم کلراید 0.45% تزریقی یک لیتری 1ع - داروپخش SODIUM CHLORIDE (DAROU PAKSH) 0.45% 1L INF داروپخش
963203 پماد فلوئوسینولون 1ع - داروپخش FLUOCINOLONE (DP) 0.025% 15G OINT داروپخش
967001 ویال پكلی تاكسل(آریتاكسل) 300 م.گ/50 م.ل 1 ع - بهان دارو فایز ARITAXEL® 300MG/50ML VIAL بهان دارو فایز
967002 ویال ایرینوتكان 300 م.گ/15 م.ل 1 ع - بهان دارو فایز IRINOTECAN-ARIES® 300MG/15ML SOLUTION FOR INJECTION بهان دارو فایز
967003 ویال اگزالیپلاتین(آگزیوپلاتین) 50 م.گ 1 ع - بهان دارو فایز AXIOPLATIN® 50MG/30ML VIAL بهان دارو فایز
967004 ویال اگزالیپلاتین(آگزیوپلاتین) 100 م.گ 1 ع - بهان دارو فایز AXIOPLATIN® 100MG/50ML VIAL بهان دارو فایز
963204 آمپول آیوپك 240 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963205 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 10 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 10ML AMP داروپخش
963206 آمپول آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 5ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML AMP داروپخش
963207 ویال آیوپک 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963208 ویال آیوپك 240 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963209 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963210 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963211 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963212 ویال آیودیكسانول 320 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 320MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963213 ویال آیوپك 240 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 240MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963214 ویال آیوپك 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAQUE® 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963215 ویال ایوپامیدول 370 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963216 ویال ایوپامیدول 300 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 300MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963217 كپسول اس امپرازول 40 میلی گرم 30ع - داروپخش ESOMEPRAZOLE (DAROUPAKHSH) 40MG CAP داروپخش
963218 كپسول دولوكستین 30 میلی گرم 30ع - داروپخش DULOXETINE (DAROUPAKHSH) 30MG CAP داروپخش
963219 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 100MG CAP داروپخش
963220 كپسول اسپینال زد 300ع - داروپخش SPINAL-Z® CAP داروپخش
963221 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 30ع - داروپخش TRAMADOL (DP) 50MG CAP داروپخش
963222 کپسول ریواستیگمین 3 میلی گرم 100ع - داروپخش RIVASTIGMINE (DP) 3MG CAP داروپخش
963223 کپسول تامسولوسین 100ع - داروپخش TAMSULOSIN (D.P) 0.4MG CAP داروپخش
963224 شربت اكسپكتورانت 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش EXPECTORANT-PAKDAROU® 60ML SYRUP داروپخش
963225 ژل ترتینوئین 0.025% 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN (DAROUPAKHSH) 0.025% TOP GEL داروپخش
963226 پماد مکوئینول 1ع - داروپخش MEQUINOL-T (DAROUPAKHSH) 2/0.01% 60ML SOL داروپخش
963227 پماد کلسی پوتریول 50گرم 1ع - داروپخش CALCIPOTRIOL (DAROUPAKHSH) 50MCG/G 30 G OINT داروپخش
963228 پودر باریوم سولفات ( بارکس) 135 گرم 1ع - داروپخش BARIUM SULFATE 135G SACHET داروپخش
963229 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 100ع - داروپخش AMLODIPINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963230 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 1MG TAB داروپخش
963231 قرص ممانتین هیدروکلراید 10 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963232 قرص سوماتریپتان 100 میلی گرم 10ع - داروپخش SUMATRIPTAN (DP) 50MG FC TAB داروپخش
963233 قرص ایزونیازید 100 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 100MG TAB داروپخش
963234 قرص ایزونیازید 300 میلی گرم 100ع - داروپخش ISONIAZID (DP) 300MG TAB داروپخش
963235 قرص دیفنوكسیلات 2.5 میلی گرم 100ع - داروپخش DIPHENOXYLATE (D.P) 2.5MG TAB داروپخش
963236 قرص ریزدرونیت 35 میلی گرم 10ع - داروپخش RISEDRONATE (DAROU PAKHSH) 35MG TAB داروپخش
963237 قرص ویتامین ایی 100 میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963238 قرص ایبوپروفن 400 میلی گرم 100ع - داروپخش IBUPROFEN (DP) 400MG TAB داروپخش
963239 قرص تئوفیلین ای-آر 100 میلی گرم 100ع - داروپخش THEOPHYLLINE (DP) 100MG SR TAB داروپخش
954063 قرص مزالازین 500 م.گ 60ع - آریا MESALAZINE-ARYA® 500MG TAB داروسازي آريا
948105 ساشه ا آر اس 10ع - ایران دارو ORS (IRAN DAROU) SACHET ايران دارو
963240 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 30ع - داروپخش FEXOFENADINE (DAROUPAKHSH) 120MG TAB داروپخش
963241 محلول كلیندامایسین 60 میلی لیتر 1ع - داروپخش CLINDAMYCIN (DP) 1% 60ML SOL داروپخش
950099 کپسول ژلاتینی رانیتیدین (ژلوتید) 150 میلی گرم 90ع - دانا GELOTID® 150MG SOFT CAP دانا
969001 اسپری بینی Ectoin Rhinitis - پارس كورش طب ECTOIN RHINITIS NASAL SPRAY پارس کورش طب
969002 قطره آلرژی چشمی Ectoin Allergy 2% - پارس كورش طب Ectoin Allergy 2% 0.5ML EYES DROP پارس کورش طب
969003 پوار بینی Rhinophar - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
969004 ژل لوبریكانت بیوگلاید نچرال 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969005 ژل لوبریكانت بیوگلاید گیلاس 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969006 ژل لوبریكانت بیوگلاید موز 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
969007 ژل لوبریكانت بیوگلاید قهوه تاخیری 1ع - پارس كورش طب LUBRICANT® 82G GEL پارس کورش طب
957114 كپسول نرم كلسیم / ویتامین د 30ع - رازك !! رازک
957115 كپسول نرم مخمر آبجو 60ع - رازك !! رازک
945104 قرص خط دار سرما خوردگی بزرگسالان ( پورسینا كلد ) 30ع - پورسینا PURSINA COLD® TAB داروسازي پورسينا
910935 برن وست 6-14 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910936 برن وست 24-36 ماه - برونشیلد !! پوراطب
910937 برن وست 4-5 سال - برونشیلد !! پوراطب
963242 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 0.5MG TAB داروپخش
963243 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - داروپخش REPAGLINIDE (DP) 2MG TAB داروپخش
963244 قرص توپیرامات 25 میلی گرم 30ع - داروپخش TOPIRAMATE (DAROUPAKHSH) 25MG TAB داروپخش
963245 قرص مونته لوكاست 5 میلی گرم 30ع - داروپخش MONTELUKAST (DP) 5MG CHEWABLE TAB داروپخش
963246 قرص گلوكزامین كندراتین 500/400میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963247 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش ATORVASTATIN (DP) 10MG TAB داروپخش
963248 قرص او فلوكساسین 300 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 300MG FC TAB داروپخش
963249 قرص او فلوكساسین 200 میلی گرم 30ع - داروپخش OFLOXACIN (DP) 200MG FC TAB داروپخش
963250 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش CETIRIZINE (DP) 10MG TAB داروپخش
963251 كارتریج پرزوكائین ائی 50ع - داروپخش PERSOCAINE E® 2% CARTRIGE داروپخش
963252 كارتریج دنتانست 3% - 1.8 میلی لیتر 50ع - داروپخش DENTANEST® 1.8ML CARTRIDGE داروپخش
964059 قرص اورسوداكسی كولیك اسید 250 م.گ 60 ع - ابوریحان URSODEOXYCHOLIC ACID (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
964060 قرص رپاگلیناید (نیوبت)0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 0.5MG TAB ابوریحان
964061 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 1 م.گ 100 ع - ابوریحان NEWBET® 1MG TAB ابوریحان
964062 قرص رپاگلیناید(نیوبت) 2 م.گ 100 ع - ابوریحان PRAGLINIDE® 2MG TAB ابوریحان
964063 قرص لیزینوپیل (لیزونكس) 20 م.گ 100 ع - ابوریحان LISONEX® 20MG TAB ابوریحان
964064 كرم مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964065 پماد مومتازون(مومكین) 0.1% 30 گرمی 1 ع - ابوریحان MOMEKIN® 0.1% 30G OINT ابوریحان
948106 پماد فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% TOP OINT ايران دارو
948107 كرم فلوئوسینولون 1ع - ایران دارو FLUOCINOLONE (IRANDARU) 0.025% CREAM ايران دارو
923107 قرص متوپرولول 50 م.گ 30 ع - روزدارو METOPROLOL (ROUZ DAROU) 50MG TAB روز دارو
963253 آمپول جنتامایسین 80 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 80MG/2ML AMP داروپخش
963254 آمپول آمیكاسین 100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش AMIKACIN (DP) 100MG/2ML AMP داروپخش
963255 آمپول ویتامین ب 6 300 میلی گرم 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B6 (DP) 300MG/3ML AMP داروپخش
963256 كپسول سلكوكسیب ( سلكسیب ) 200 میلی گرم 60ع - داروپخش CELEXIB® 200MG CAP داروپخش
963257 قطره خوراكی متوكلوپرامید 15 میلی لیتر 1ع - داروپخش METOCLOPRAMIDE (DP) 4MG/ML 15ML ORAL DROP داروپخش
946075 پماد مومتازون 1% 30 گرمی 1ع - پارس دارو MOMECORT® 0.1% 30G TOP OINT پارس دارو
944120 شیاف ایندومتاسین (ایندوساپ) 50میلی گرم 10ع - تولیدارو INDOSUPP® 50MG SUPP توليدارو
960045 قرص كلسیم دی 500 م.گ 50ع - شفا !! شفا
957116 كپسول تامسولوسین 0.4 میلی گرم 30ع - رازك TAMUSIN® 0.4MG CAP رازک
963258 قرص كلسیم د فورت 100ع - داروپخش CALCIUM-D.FORT (DP) 500MG TAB داروپخش
963259 قرص گلوكزامین سولفات 500 میلی گرم 60ع - داروپخش !! داروپخش
963260 قرص آسپارتام 100ع - داروپخش !! داروپخش
963261 كپسول لووكارنیتین كوآنزیم كیوتن 100ع - داروپخش !! داروپخش
939017 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 60 میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 60MG TAB تسنيم
939018 قرص فكسوفنادین ( فل تسم تی ) 120میلی گرم 30ع - تسنیم FEXOFENADINE (TASNIM) 120MG TAB تسنيم
925085 قرص ملاتونین 3 میلی گرم 30ع - راموفارمین MELATONIN (RAMOPHARMIN) 3MG TAB 100 راموفارمين
966007 كپسول آكوا پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش AQUA PLUS (NATURES GIFTS) PEARL گسترش بازرگانی داروپخش
966008 كپسول ژلاتینی فمی كامفورت 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش FEMICOMFORT® SOFT GEL گسترش بازرگانی داروپخش
966009 كپسول ژلاتینی شارك 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966010 كپسول ژلاتینی كید اسیست 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966011 قرص وان دیلی 120 ع - گسترش بازرگانی داروپخش ONE DAILY® TAB گسترش بازرگانی داروپخش
966012 كپسول ژلاتینی ان آر جی 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966013 قرص بتر فرو 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش BETTER FERRO (BEST FORMULATION) TAB گسترش بازرگانی داروپخش
966014 كپسول ژلاتینی سینیور چویس 100 ع- گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966015 قرص كلسی بالانس 120 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966016 قرص دیلی پلاس 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش DAILY PLUS® TAB گسترش بازرگانی داروپخش
966017 قرص ب كمپلكس 60 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966018 كپسول ژلاتینی سون اوشن شارك لیور اویل 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش SEVEN OCEANS SHARK LIVER OIL® SOFT GEL گسترش بازرگانی داروپخش
966019 كپسول ژلاتینی سون اوشن گارلیك ویت فیش اویل 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966020 كپسول ژلاتینی امگا3 د 3 - 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966021 كپسول ژلاتینی امگا 3-6-9 - 100 ع - گسترش بازرگانی داروپخش NATURAL LIFE OMEGA 3,6&9® 1000MG SOFTGEL گسترش بازرگانی داروپخش
966022 كپسول ژلاتینی Mother Care - یكصد ع گسترش بازرگانی داروپخش MATHER CARE® SOFT GEL گسترش بازرگانی داروپخش
961013 اسپري سرد ( پاوردلتازکس ) 400 ميلي ليتر 1ع- دلتا دارو !! دلتا دارو
957117 كپسول دیكلوفناك (رازوفناك) 100 میلی گرم 100ع- رازك RAZO FENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP رازک
964066 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان MONTEX® 5MG CHEWABLE TAB ابوریحان
964067 قرص مونته لوكاست (مونتكس) 10 م.گ 10 ع - ابوریحان MONTEX® 10MG TAB ابوریحان
935026 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 0.5MG TAB سجاد داروي شرق
935027 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 1MG TAB سجاد داروي شرق
935028 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 30ع - سجاد داروی شرق REPAGLINIDE (SAJADDAROU) 2MG TAB سجاد داروي شرق
963262 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - داروپخش LOVASTATIN (DP) 20MG TAB داروپخش
963263 ویال آیودیكسانول 270 میلی گرم 50 میلی لیتر 10ع- داروپخش IODIXANOL (DAROUPAKHSH) 270MG I/ML 50ML VIAL داروپخش
963264 ویال گادوپنتات دی میگلومین 20میلی لیتر 24ع - داروپخش GADOPENTETATE DIMEGLUMINE (D.P) 469MG/ML 20ML VIAL داروپخش
963265 آمپول گرانیسترون 1 میلی گرم 1 میلی لیتر 5ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 1MG/ML 1ML AMP داروپخش
964068 آمپول هیدروكسی پروژسترون كاپروات(فمولایف) 250 میلی گرم 10 ع -ابوریحان FEMOLIFE® 250MG/ML AMP ابوریحان
963267 آمپول متیل پردنیزولون استات 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش METHYLPREDNISOLONE ACETATE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
963266 قرص دی والپروئكس سدیم 500 میلی گرم 90ع - داروپخش DIVALPROEX (D.P) 500MG TAB داروپخش
946076 قرص استامینوفن 500 م.گ 100ع - پارس دارو !! پارس دارو
924156 كپسول مولتی ویتامین مینرال 100ع - امین MULTIVITAMIN MINERAL - CAP 100 امين
924157 قرص فروس فومارات(آمی فر-اف) 100ع - امین FERROUS FUMARATE 60MG F.C. TAB 100 امين
918028 قرص زینك( وبر نچرالز) 25 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918029 كپسول پروبیوتیك (وبر نچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا COMPLETE PROBIOTIC (NATURAL FACTORS OF NUTRITIONAL PRODUCTS LTD) CAP کارآوران طب آسيا-کاطا
964069 قرص دیوالپروئكس سدیم 250 م.گ 60 ع - ابوریحان DIVALDIN® 250MG TAB ابوریحان
964070 قرص آملودیپین/ آتورواستاتین 20/5 م .گ 30 ع - ابوریحان COLIPTEN® 5/20MG TAB ابوریحان
963268 آمپول ویتامین ب 12 100 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش VITAMIN B12 (DP) 100MCG/1ML AMP داروپخش
963269 آمپول هیدروكورتیزون ( هیدروكورتال ) 100 میلی گرم 5ع -داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963272 آمپول هیدروكورتیزون (هیدروكورتال)100 میلی گرم 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش HYDROCORTAL® 100MG AMP داروپخش
963273 آمپول جنتامایسین 20 میلی گرم 2 میلی لیتر 100ع - داروپخش GENTAMICIN (DP) 20MG/2ML AMP داروپخش
963274 آمپول جنتامایسین 40 میلی گرم 1 میلی لیتر 100ع - داروپخش GEMYCIN® 40MG AMP داروپخش
963276 آمپول پرفنازین 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش PERPHENAZINE (DAROUPAKHSH) 5MG/1ML AMP داروپخش
963277 آمپول آب مقطر تزریقی 5 میلی لیتر 50ع - داروپخش WATER FOR INJECTION (DP) 5ML P-AMP داروپخش
963278 ویال آیوپامیدول 370 میلی گرم 20 میلی لیتر 24ع - داروپخش IOPAMIDOL (D.P) 370MG I/ML 20ML VIAL داروپخش
963279 قطره چشمی اولوپاتادین 0.1% 1ع - داروپخش OLOPATADINE (DAROUPAKHSH) 0.1% 5ML OPH DROP داروپخش
963280 كپسول ونلافاكسین 150 میلی گرم 30ع - داروپخش VENLAFAXINE (D.P) 150MG SUSTAINED RELEASE CAP داروپخش
963281 سافت ژل لیپكس 50ع - داروپخش !! داروپخش
963282 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 300میلی گرم 100ع - داروپخش !! داروپخش
963283 كپسول ژلاتینی ویتامین ث ( سی پرل ) 1000میلی گرم 30ع - داروپخش !! داروپخش
963284 كپسول ژلاتینی ویتامین ای ( ای ویتال ) 200واحد 100ع - داروپخش !! داروپخش
963285 قرص آرتریفلكس سی 30ع - داروپخش !! داروپخش
963287 كپسول گاباپنتین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 100MG CAP داروپخش
963288 كپسول گاباپنتین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش GABAPENTIN (DP) 300MG CAP داروپخش
963289 كپسول ریواستیگمین 1.5 میلی گرم 100ع - داروپخش RIVASTIGMINE (DP) 1.5MG CAP داروپخش
963290 ژل ترتینوئین 0.05 15 گرم 1ع - داروپخش TRETINOIN 0.05% GEL داروپخش
963292 شیاف استامینوفن بزرگسالان 5ع - داروپخش ACETAMINOPHEN 325MG SUPP داروپخش
963293 قرص آ ث آ 100ع - داروپخش ACA (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
963294 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
963295 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 60ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
963296 قرص ریزاتریپتان 10 میلی گرم 15ع - داروپخش RIZATRIPTAN (DP) 10MG TAB داروپخش
963297 قرص ممانتین هیدروكلراید 5 میلی گرم 10ع - داروپخش MEMANTINE (DP) 5MG TAB داروپخش
963299 قرص ریتودرین هیدروكلراید 10 میلی گرم 100ع - داروپخش RITODRINE-DAROUPAKHSH® 10MG TAB داروپخش
925086 قرص دیكلوفناك پتاسیم ( لوفناك ) 50 میلی گرم 100ع - راموفارمین LOFENAC® 50MG TAB راموفارمين
963302 قرص لوزارتان/هیدروکلروتیازید ( لوزاتن اچ ) 30ع - داروپخش LOZATEN-H® 12.5/50MG TAB داروپخش
963303 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - داروپخش LORATADINE 10MG TAB داروپخش
963304 قرص اكسكاربازپین 300 میلی گرم 100ع - داروپخش OXCARBAZEPINE (DAROUPAKHSH) 300MG TAB داروپخش
963305 قرص كلوزاپین 25 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 25MG TAB داروپخش
963306 قرص كلوزاپین 100 میلی گرم 100ع - داروپخش CLOZAPINE (DP) 100MG TAB داروپخش
963307 قرص ازتیمایب 10 میلی گرم 30ع - داروپخش EZETIMIBE (DP) 10MG TAB داروپخش
963308 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 20ع - داروپخش CITALOPRAM (DP) 40MG FC TAB داروپخش
963309 پودر ا آر اس 27.9 گرم 1ع - داروپخش ORS (DAROUPAKHSH) SACHET داروپخش
910938 قرص شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا ( ویدر سویت ) 60ع - پوراطب !! پوراطب
910939 ساشه شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 1.5 گرمی ( ویدر سویت ) 40ع - پوراطب !! پوراطب
910940 پودر شیرین كننده كم كالری گیاهی استویا 150 گرمی ( ویدر سویت ) 1ع - پوراطب !! پوراطب
963310 قرص سرماخوردگی كودكان ( چیلدرن كلد ) 100ع - داروپخش CHILDREN COLD (DAROUPAKHSH) TAB داروپخش
942125 قرص مونته لوكاست 10میلی گرم 30ع - حكیم MONTELUKAST-HAKIM® 10MG TAB حکيم
942126 قرص والسارتان 80میلی گرم 30ع - حكیم VALSARTAN-HAKIM® 80MG TAB حکيم
924158 كپسول پرگابالین 50 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 50MG CAP امين
924159 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 75MG CAP امين
924160 كپسول پرگابالین 100 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 100MG CAP امين
924161 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 150MG CAP امين
924162 كپسول پرگابالین 200 میلی گرم 100ع - امین PREGABALIN (AMIN) 200MG CAP امين
944121 قرص جمی فلوكساسین 320 میلی گرم 5ع - تولیدارو GEMIFLOXACIN (TOLID DAROU) 320MG TAB توليدارو
944122 كپسول پرگابالین 75 میلی گرم 30ع - تولیدارو PREGABALIN (TOLID DAROU) 75MG CAP توليدارو
944123 كپسول پرگابالین 150 میلی گرم 30ع - تولیدارو PREGABALIN (TOLID DAROU) 150MG CAP توليدارو
964071 آمپول كلیندامایسین 300 م.گ/2 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 300MG/2ML AMP ابوریحان
964072 قرص دروسپیرنون/اتینیل استرادیول( روكین ) 21 ع - ابوریحان ROKIN® 3/0.03MG TAB ابوریحان
964073 كپسول پرگابالین (ژینكس) 100 م.گ 30 ع - ابوریحان GEANEX® 75MG CAP ابوریحان
964074 كرم كپسایسین(پپرسین) 25% 1 ع - ابوریحان PEPERCIN® 0.025 CREAM ابوریحان
964075 آمپول استرادیول والرات (استراوال) 10 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان ESTRAVAL® 10MG/1ML AMP ابوریحان
964076 آمپول فورزماید 40 م.گ/4 م.ل 10 ع - ابوریحان FUROSEMIDE (ABURAIHAN) 40MG AMP ابوریحان
964077 قرص لووتیروكسین سدیم (لووتین)0/1 میلی گرم 100 ع - ابوریحان LEVOTHYROXINE SODIUM 0.1MG TAB ابوریحان
964079 آمپول كتورولاك ترومتامین 30 میلی گرم/1 میلی لیتر 5 ع (بیمارستانی) - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 30MG/ML INJ ابوریحان
964080 آمپول كلسی تونین(میانین)(یخچالی)50واحد/م.ل 1ع - ابوریحان MIANIN® 50 IU/ML AMP ابوریحان
964081 آمپول گرانیسترون (گراتریل) 1م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG/1ML AMP ابوریحان
964083 قرص اتینیل استرادیول0/05میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL (ABURAYHAN) 0.05MG TAB ابوریحان
964084 قرص اتینیل استرادیول0/5میلی گرم 100 ع - ابوریحان ETHINYLESTRADIOL 0.5MG TAB ابوریحان
964085 قرص استرادیول والرات2 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 2MG TAB ابوریحان
964086 قرص استرادیول والرات1م.گ 100 ع - ابوریحان ESTRADIOL VALERATE (ABURAYHAN) 1MG TAB ابوریحان
964103 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 2.6 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 2.6MG TAB ابوریحان
964104 قرص نیتروگلیسیرین (تری كانتین) 6.4 میلی گرم 50 ع - ابوریحان TRICONTIN® 6.5MG TAB ابوریحان
964105 قرص نیمودیپین (سروتاپ) 30 میلی گرم 30 ع - ابوریحان CEROTOP® 30MG TAB ابوریحان
964106 قر ص والسارتان (آدوان ) 40 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 40MG TAB ابوریحان
964107 قرص والسارتان (آدوان ) 80 میلی گرم 100 ع - ابوریحان ADOVAN® 80MG TAB ابوریحان
964087 قرص استروژن كانژوگه (استرومارین)1.25 میلی گرم 100 ع - ابوریحان CONJUGATED ESTROGENS 1.25MG TAB ابوریحان
964088 قرص پردنیزولون(پردنیزولون فورت)50 میلی گرم 100 ع - ابوریحان PREDNISOLONE FORT (ABURAIHAN) 50MG TAB ابوریحان
964089 قرص توپیرامات(كانوكس) 25میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 25MG TAB ابوریحان
964090 قرص توپیرامات(كانوكس) 50میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 50MG TAB ابوریحان
964091 قرص توپیرامات(كانوكس) 100میلی گرم 60 ع - ابوریحان CONVEX® 100MG TAB ابوریحان
964092 قرص رابپرازول (رابزول)20 میلی گرم 30 ع - ابوریحان RABEZOL® 20MG TAB ابوریحان
964093 رالوكسیفن (رالوفن)60م.گ 30 ع - ابوریحان RALOFEN® 60MG TAB ابوریحان
964094 قرص كتورولاك ترومتامین10میلی گرم 30 ع - ابوریحان KETOROLAC (ABURAYHAN) 10MG TAB ابوریحان
964095 قرص كنتراسپتیوDE(مارولین) 21 ع - ابوریحان MAROLIN® X21 TAB ابوریحان
964078 آمپول پروژسترون (فرتیژست) 25میلی گرم/میلی لیتر10 ع - ابوریحان FERTIGEST® 25MG AMP ابوریحان
964082 آمپول گرانیسترون(گراتریل)3م.گ/3م.ل 5 ع - ابوریحان GRATRIL® 3MG/ML 3ML AMP ابوریحان
964108 قرص والسارتان (آدوان ) 160 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ADOVAN® 160MG TAB ابوریحان
964109 ژل آداپالن (آكنالن)0.1 % 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G TOP GEL ابوریحان
964110 كرم آداپالن(آكنالن) 0.1% 1 ع - ابوریحان ACNALEN® 0.1% 30G CREAM ابوریحان
964111 كرم واژینال استروژن كونژوگه (استرومارین)0.625 میلی گرم 1 ع - ابوریحان ESTROMARIN® 0.625MG VAG CREAM ابوریحان
964112 كرم اوره(اوركس) 20 %30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964113 كرم اوره(اوركس) 5% 30 گرم 1 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964096 قرص كنتراسپتیو تری فازیك (تری فاربه) 210 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
964097 قرص كابرگولین(كابولین)0/5 میلی گرم 8 ع - ابوریحان CABOLIN® 0.5MG TAB ابوریحان
964098 قرص كابرگولین(كابولین) 1 میلی گرم 20 ع - ابوریحان CABOLIN® 1MG TAB ابوریحان
964099 قرص گرانیسترون (گراتریل) 1میلی گرم 30 ع - ابوریحان GRATRIL® 1MG TAB ابوریحان
964100 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 280 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
964101 قرص لوزارتان(كاردیوسان) 50میلی گرم 100 ع - ابوریحان CARDIOSAN® 50MG TAB ابوریحان
964102 قرص لوونورژسترل (اووسیز)0.75میلی گرم 20 ع - ابوریحان OVOCEASE® 0.75MG TAB ابوریحان
918032 قرص تریپل جوینت ( وبرنچرالز) 50 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918031 كپسول گلوكزامین/كندروتین ( وبرنچرالز) 500/400 میلی گرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
970001 آمپول پروپوفول(اولترافول)(یخچالی)1%/20م.ل5ع-آرام كیمیای كاسپین ULTRAFOL® 200MG/20ML AMP آرام کیمیای کاسپین
970002 ویال پروپوفول(اولترافول)(یخچالی)1%/20م.ل5ع-آرام كیمیای كاسپین ULTRAFOL® 200MG/20ML VIAL آرام کیمیای کاسپین
970003 ویال پروپوفول(اولترافول)(یخچالی)1%/50م.ل1ع-آرام كیمیای كاسپین ULTRAFOL® 500MG/50ML VIAL آرام کیمیای کاسپین
924163 قرص یوری فكت 50ع - امین URIFECT® (AMIN) TAB امين
911094 قرص هیر فولیك من (وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC MAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911095 قرص هیر فولیك وومن ( وایتابیوتیك) 60 ع - آرمان فارمد دارو HAIRFOLLIC WOMAN® TAB 60 آرمان فارمد دارو
911096 قرص ول من كانسپشن ( وایتابیوتیك) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN CONCEPTION® TAB 30 آرمان فارمد دارو
911097 ژل تزریقی ویسكودرم 0.8% (ای بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911098 ژل تزریقی ویسكودرم 1.6% ( آی بی اس ای) 1 ع - آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
911099 ژل تزریقی ویسكودرم 2% ( آی بی اس ای) 1 ع -آرمان فارمد دارو !! آرمان فارمد دارو
950100 كپسول نرم ژلاتینی CLA (كونژوگیتد لینولئیك اسید) 1 گرمی 50ع - دانا !! دانا
942127 كپسول ارسودوكسی كولیك اسید 250 میلی گرم 30ع - حكیم URSODEOXYCHOLIC ACID-HAKIM® 250MG CAP حکيم
942128 الگزیر دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - حکیم DIPHENHYDRAMINE-HAKIM® 12.5MG/5ML 60ML ELIXIR حکيم
915047 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 24ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915048 قرص اتیدرونات 200 میلی گرم 100ع - مداوا !! مداوا
915049 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 500 میلی گرم 30ع - مداوا CARTIJOINT® 500MG CAP مداوا
915050 كپسول گلوكزامین سولفات ( كارتیجوینت ) 750 میلی گرم 10ع - مداوا CARTIJOINT® 750MG SACHET مداوا
922117 سوسپانسیون كوآموكسی كلاو400/57 میلی گرم 1ع- لقمان CO-AMOXICLAV (LOGHMAN) 457 (400/57)/5ML POW SUSP لقمان
922118 كپسول فلوكونازول150 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 150MG CAP لقمان
922120 قرص روپینیرول0.25 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.25MG TAB لقمان
922121 قرص روپینیرول0.5 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 0.5MG TAB لقمان
922122 قرص روپینیرول 1 میلی گرم 60ع- لقمان ROPINIROLE (LOGHMAN) 1MG TAB لقمان
922124 پماد بتامتازون 0.1% 15 گرمی 1ع- لقمان BETAMETHASONE (LOGHMAN) 0.1% 15G OINT لقمان
922126 كپسول دولوكستین60 میلی گرم 100ع- لقمان DULOXETINE (LOGHMAN) 60MG CAP لقمان
922119 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 100MG CAP لقمان
922123 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع- لقمان FLUCONAZOLE (LOGHMAN) 50MG CAP لقمان
924164 قرص جویدنی كلسی فام-ام.جی 30ع - امین CALCIFAM-MG® CHEWABLE TAB امين
942129 كپسول پنتوپرازول (پنتوكیم) 40 م .گ 28ع - حکیم PANTOKIM® 40MG CAP حکيم
942130 كپسول دولوكستین 20 میلی گرم 30ع - حكیم DOXYKIM® 100MG CAP حکيم
942131 قرص آتنولول (آنتوكیم) 50 میلی گرم 100ع - حکیم ATENOKIM® 50MG TAB حکيم
963311 آمپول ویتامین ب 1 ب 6 ب 12 5ع - داروپخش VITAMIN B1/B6/B12 (D.P) AMP داروپخش
963312 قرص گالانتامین 4 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 4MG TAB داروپخش
963313 قرص گالانتامین 12 میلی گرم 60ع - داروپخش GALANTAMINE (DP) 12MG TAB داروپخش
919109 قرص والگانسایكلوویر ( سایتوبایوویر ) 450 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی CYTOBIOVIR® 450MG TAB باختر بيوشيمي
964114 قرص گالانتامین(آلزامین)12 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 12MG TAB ابوریحان
964115 قرص گالانتامین(آلزامین) 8 میلی گرم 30 ع - ابوریحان ALZAMIN® 8MG TAB ابوریحان
964116 قرص گالانتامین(آلزامین) 4 میلی گرم 30 - ابوریحان ALZAMIN® 4MG TAB ابوریحان
964117 آمپول آلفنتانیل (آلفیجكت) 5 م.گ/10 م.ل5 ع - ابوریحان ALFIJECT® 5MG/10ML AMP ابوریحان
964118 آمپول اكسی توسین (یخچالی) (بیمارستانی) 5 واحد/م.ل 5 ع - ابوریحان OXYTOCIN 5U/1ML AMP ابوریحان
964119 آمپول اوكتروتاید 0.05 م.گ/م.ل (یخچالی) 1 ع - ابوریحان OCTREOTIDE (ABURAYHAN) 0.05MG AMP ابوریحان
964120 ویال بوپیواكائین 0.5% 10 م.ل 1 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964121 ویال بوپیواكائین 25% 10 م.ل 1ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.25% 10ML VIAL ابوریحان
964122 آمپول بوپیواكائین(نامبو كائین) 0.5% 10 م.ل 5 ع - ابوریحان NUMBOCAINE® 0.5% 10ML VIAL ابوریحان
964123 آمپول پامیدرونات(پامیدیا) 90 م.گ 1 ع - ابوریحان PAMIDIA® 90MG AMP ابوریحان
964124 آمپول تروپیسترون 5 م.گ 5 م.ل 5 ع - ابوریحان NAVOTRON® 5MG/5ML AMP ابوریحان
964125 ویال تیوپنتال (تیوپن) 1 گرم 1 ع - ابوریحان THIOPEN® 1G VIAL ابوریحان
964126 ویال تیوپنتال (تیوپن) 500 م.گ 1 ع - ابوریحان THIOPEN® 500MG VIAL ابوریحان
924165 قرص لوتیراستام 250 میلی گرم 100ع - امین LEVETIRACETAM (AMIN) 250MG TAB امين
948108 پماد چشمی اریترومایسین 0.5% 1ع - ایران دارو ERYTHROMYCIN (OSVEH) 0.5% 3G OPH OINT ايران دارو
948109 پماد چشمی ویتامین آ 1ع - ایران دارو VITAMIN A (IRANDAROU) 250U/G 3G OPH OINT ايران دارو
971001 قرص كوتریموكسازول ( دوكوتری ) 800/160 میلی گرم 30ع - رها DUCOTRI® 800/160 MG TAB رها
971002 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 100ع - رها !! رها
971003 قرص متفورمین ( رهامت ) 500 میلی گرم 100ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
971004 قرص كتوتیفن 1 میلی گرم 100ع - رها KETOTIFEN (RAHA)1MG TAB رها
971005 قرص لودوپاسی فورت 250 میلی گرم 100ع - رها LEVODOPA-C FORTE (RAHA) 250/25MG TAB رها
971007 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.7 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.7MG TAB رها
971008 قرص پرامی پكسول (پاركیسول) 0.18 میلی گرم 30ع - رها PARKISOL® 0.18MG TAB رها
971009 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - رها AMLODIPINE (RAHA) 5MG TAB رها
971010 قرص رهامون(سرماخوردگي شب) OTC100ع-رها RAHAMOON® TAB رها
971070 اسپری بینی اكسی متازولین ( اكسی نوز ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها OXYNOSE® 0.05% 15ML NASAL SPRAY رها
971071 اسپری بینی سدیم کلراید ( دكوسالین ) 0.65% 20 میلی لیتر 1ع -رها DECOSALIN® 0.65% 20ML NASAL SPRAY رها
971034 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 100ع - رها !! رها
971072 اسپري بيني بكلومتازون ( بكلام ) 0.05%20 ميلي ليتر 1ع - رها BEKLAM® 50MCG/DOSE NASAL SPRAY رها
971073 اسپری بینی فلوتیكازون ( فلازون ) 0.05%20 میلی لیتر 1ع - رها FELAZON® 50MCG/DOSE 200DOSE NASAL SPRAY رها
971074 اسپری بینی نوزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها !! رها
971075 اسپری بینی سزالین ( روغن كنجد ) 15 میلی لیتر 1ع - رها SESALIN® NASAL SPRAY رها
971076 اسپری بینی كرومولین سدیم ( مولینوز ) 2 % 1ع - رها MOLINOSE® 20MG/ML 20ML NASAL SPRAY رها
971077 اسپری بینی دسموپرسین استات(دسمورین)(یخچالی) 1ع - رها DESMORIN® 10MCG/DOSE 5ML NASAL SPRAY رها
971078 شربت سرماخوردگي كودكان 1ع (OTC)- رها PEDIATRIC GRIPPE (RAHA) 60ML SYRUP رها
971079 شربت دكسترومتورفان پي ( پزوفان ) 1ع (otc)- رها PSEUPHAN® SYRUP رها
971080 شربت ديفن هيدرامين كامپاند 1ع (otc) - رها DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (RAHA) 60ML SYRUP رها
971081 شربت دكسترومتورفان 1ع - رها DEXTROMETHORPHAN (RAHA) 15MG/5ML 60ML SYRUP رها
971082 شربت جینكوویتون 120میلی لیتر 1ع - رها GINKGOVITON® SYRUP رها
971083 شربت تئوفیلین جی 1ع - رها THEOPHYLLINE G (RAHA) 120ML SYRUP رها
971084 شربت سالبوتامول 1ع - رها SALBUTAMOL (RAHA) 2MG/5ML 120ML SYRUP رها
971085 شربت راسیپ( سیپروهپتادین ) 1ع - رها RACIP® 2MG/5ML ORAL SOLUTION رها
971086 آمپول ویتامین ب 12 1000 1 میلی لیتر 10ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
971035 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 200 میلی گرم 100ع - رها RAHAKIN® 200MG TAB رها
971087 آمپول ویتامین ب12 1000 1 میلی لیتر 100ع - رها VITAMIN B12 (RAHA) 1000MCG/1ML AMP رها
971088 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 5ع - رها RAVIT-B® AMP رها
971036 قرص روكشدار والپرات سدیم ( رهاکین ) 500 میلی گرم 30ع - رها RAHAKIN® 500MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971006 قرص تیزانیدین 4 میلی گرم 100ع - رها TIZANIDINE (RAHA) 4MG TAB رها
971037 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 200 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 200MG ER TAB رها
971089 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( راویت بی ) 10ع - رها RAVIT-B® AMP رها
971090 آمپول متیل پردنیزولون 1 میلی لیتر 10ع - رها METHYLPREDNISOLONE ACETATE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
971038 قرص پیوسته رهش كاربامازپین ( تگاتارد ) 400 میلی گرم 100ع - رها TEGATARD® 400MG ER TAB رها
971091 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - رها TRIAMCINOLONE (RAHA) 40MG/1ML AMP رها
971092 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 100ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
971039 قرص دیكلوفناك ( ولدیك ) 100 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 100MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971040 قرص سنتوم 60ع - رها SENTUM® TAB 60 رها
971093 آمپول دیفن هیدرامین 1 میلی لیتر 10ع(OTC) - رها DIPHENHYDRAMINE (RAHA) 50MG/1ML AMP رها
971094 آمپول كلرفنیرآمین مالئات 1 میلی لیتر 10ع - رها CHLORPHENIRAMINE (RAHA) 10MG/1ML AMP رها
971095 آمپول كتورولاك ( كتروفال ) 10ع(بيمارستاني)-رها KETROFAL® 30MG/ML AMP رها
971041 قرص سنتوم 120ع - رها !! رها
971011 قرص سرماخوردگی روز ( رها كلدروز ) 100ع - رها RAHA COLD DAY® TAB رها
971096 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 1 10ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 20MG/ML AMP رها
971097 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 10ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
971042 قرص كلسیم منیزیم زینك (كلسی فان) 90ع - رها !! رها
971098 آمپول بتامتازون 1 میلی لیتر 100ع - رها BETAMETHASONE (RAHA) 4MG/1ML AMP رها
971012 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 5 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 5MG TAB رها
971013 قرص اكسی كدون ( اكسیدون ) 15 میلی گرم 100ع - رها OXIDON® 15MG TAB رها
971099 قطره چشمی نفازولین 0.1% 1ع - رها NAPHAZOLINE (RAHA) 0.1% 10ML OPH DROP رها
971043 قرص پراسوگرل 5 میلی گرم 30ع - رها SUREL® 5MG TAB رها
971044 قرص پراسوگرل 10 میلی گرم 30ع - رها SUREL®10MG TAB رها
971014 قرص تاینی فن 80 میلی گرم 30ع - رها TINYPHEN® 80MG DISPERSIBLE TAB رها
971100 قطره چشمی بتامتازون (رابت) 0.1% 5 میلی لیتر 1ع - رها RABET® 0.1% OPH DROP رها
971045 كپسول گاباپنتین ( سیرنتین ) 100 میلی گرم 100ع - رها GABAPENTIN (RAHA) 100MG CAP رها
971101 قطره چشمی سولفاستامید 10% 1ع - رها SULFACETAMIDE (RAHA) 10% 10ML OPH DROP رها
971046 كپسول گاباپنتین ( سیرنتین ) 300 میلی گرم 100ع - رها SIRENTIN® 300MG CAP رها
971102 قطره چشمي رافيکول0/5درصد(کلرامفنيکل)(يخچالی)1ع-رها RAPHICOL®0.5% OPH DROP رها
971103 قطره چشمی تیمولول (تیمولین) 1ع - رها TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
971015 قرص تاینی فن 125 میلی گرم 25ع - رها TINYPHEN® 125MG ORAL DISINTEGRATING TAB رها
971104 قطره چشمی اشك مصنوعی(آیاوت) 1ع - رها EYEAWET® 10ML OPH DROP رها
971047 كپسول مفنامیك اسید 100ع - رها MEFENAMIC ACID (RAHA) 250MG CAP رها
971105 قطره كتورولاك ( كتروفال ) 1ع - رها KETROFAL® 0.5% OPH DROP رها
971048 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - رها OMEPRAZOLE (RAHA) 20MG CAP رها
971049 كپسول استامینوفن ایبوپروفن كافئین ( رهافن ) 50ع - رها RAHAFEN® CAP رها
971050 كپسول لنسوپرازول ( رهازل ) 30 میلی گرم 30ع - رها RAHAZOL® 30MG CAP رها
971051 كپسول پیوسته رهش مبورین ( کولومب ) 200 میلی گرم 50ع - رها COLOMEB® 200MG ER CAP رها
971052 كپسول فولیك اسید فروسولفات ( رهافول ) 30ع - رها RAHAFOL® E.R. CAP رها
971053 كپسول آمانتادین ( ویرالس ) 100ع - رها VIRALESS® 100MG CAP رها
971054 پماد ویتامین آ د ( پ.آ.د ) 30 گرم 1ع (otc)- رها P.A.D® 30G OINT رها
971055 پماد موضعی غضروف ساز، مسكن و ضد التهاب ( رهامین ) 30 گرم 1ع - رها RAHAMIN® OINT رها
971057 خمیر دهانی تریامسینولون ( تریادنت ) 10 گرم 1ع - رها TERIADENT® 0.1% MOUTH PASTE رها
971058 پماد تریامسینولون ان ان 15 گرم 1ع - رها TRIAMCINOLONE N N (RAHA) 15G OINT رها
971059 كرم واژینال كلوتریمازول 2% 50 گرم (با 7 اپلیكاتور) 1ع - رها !! رها
971016 قرص تاینی فن 160 میلی گرم 20ع - رها TINYPHEN® 160MG DISPERSIBLE TAB رها
971060 كرم كلوتریمازول بتامتازون دی پروپیونات ( دیپروكل ) 1ع - رها DIPROCOL® (1/0.05)% CREAM رها
971017 قرص متفورمین ( رهامت ) 1000 میلی گرم 90ع - رها RAHAMET® 1000MG TAB رها
960046 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - شفا OMEPRAZOLE (SHAFA) 20MG CAP شفا
971061 كرم دكسپانتنول ( درموپان ) 30 گرم 1ع (otc)- رها DERMOPAN® 5% CREAM رها
960047 قرص ایبوبروفن 400 م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 400MG TAB شفا
971062 كرم سرتاكونازول ( سرتول ) 2% 1ع - رها SERTOL® 2% TOP CREAM رها
971018 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 50MG TAB رها
971019 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - رها ATENOLOL (RAHA) 100MG TAB رها
971063 ژل ايبوپروفن 1ع (otc)- رها IBUPROFEN (RAHA) 5% TOP GEL رها
960048 قرص ایبوبروفن 200م.گ 100ع - شفا IBUPROFEN-SHAFA® 200MG TAB شفا
971064 ژل آداپالن ( آدالن ) 1ع - رها ADALEN® 0.1% TOP GEL رها
960049 قرص سیلدنافیل 100 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 100MG TAB شفا
971020 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 10MG TAB رها
971065 كرم كلیندامایسین 1ع - رها CLINDAMYCIN (RAHA) 2% VAG CREAM رها
960050 قرص سیلدنافیل 50 م.گ 8ع - شفا SILDENAFIL-SHAFA® 50MG TAB شفا
971021 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 100ع - رها ATORVASTATIN (RAHA) 20MG TAB رها
960051 قرص آتنولول 50 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 50MG TAB شفا
971066 ژل ایزوترتینوئین ( ایزوتن ) 0.05% 30 گرم 1ع - رها ISOTEN® 0.05% TOP GEL رها
960052 قرص آتنولول 100 م.گ 100ع - شفا ATENOLOL-SHAFA® 100MG TAB شفا
971022 قرص دیكلوفناك سدیم 50 میلی گرم 100ع - رها VOLDIC® 50MG TAB رها
971023 قرص هیوسین 10 میلی گرم 100ع - رها HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (RAHA) 10MG TAB رها
971024 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع -رها RANITIDINE (RAHA) 150MG TAB رها
971067 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.25% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.25% 15ML NASAL SPRAY رها
971068 اسپری بینی فنیل افرین ( دکوفن ) 0.5% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOPHEN® 0.5% 15ML NASAL SPRAY رها
971025 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 30ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971026 قرص پیوسته رهش ستیریزین سودوافدرین ( ستادین ) 100ع - رها CETADIN® 5/120 MG TAB رها
971069 اسپری بینی نفازولین ( دکوفزول ) 0.05% 15 میلی لیتر 1ع - رها DECOFZOL® 0.05% NASAL SPRAY رها
971027 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 30ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
971028 قرص پیوسته رهش آنتی هیستامین دكونژستان ( رافدرین ) 100ع - رها RAFEDRIN® ER TAB رها
971029 قرص ایبوبروفن 400 میلی گرم 100ع - رها IBUPROFEN (RAHA) 400MG TAB رها
971030 قرص دیلتیازم 60 میلی گرم 100ع - رها DILTIAZEM (RAHA) 60MG TAB رها
971031 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 30ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971032 قرص مبورین ( کولومب ) 135 میلی گرم 100ع - رها COLOMEB® 135MG TAB رها
971033 قرص كربنات كلسیم ویتامین د ( كلسی پروز د ) 90ع - رها !! رها
971056 كرم واژینال كلوتریمازول 1% 50 گرم با اپلیكاتور 1ع - رها CLOTRIMAZOLE (RAHA) 1% VAG 50G CREAM رها
944124 قرص مدافینیل 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو MODAFINIL (TOLID DAROU) 200MG TAB توليدارو
944125 شیاف ناپروكسن 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو NAPROXEN (TOLID DAROU) 500MG SUPP توليدارو
964127 قرص ال كارنیتین (برنولیپ) 330 م.گ 30 ع - ابوریحان !! ابوریحان
964128 قرص ال آرژنین 500 م.گ90 ع - ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 500MG TAB ابوریحان
964129 قرص ال آرژنین 1000 م.گ 100ع- ابوریحان L-ARGININE (ABURAIHAN) 1000MG TAB ابوریحان
954064 كپسول سلكوكسیب 100 م.گ 60ع - آریا CELECOXIB-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
910941 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع فلفلی ( كامپس ) 50ع- پوراطب !! پوراطب
910942 قرص خوش بوكننده دهان با طعم نعناع ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910943 قرص خوش بوكننده دهان با طعم بادرنجبویه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
910944 قرص خوش بوكننده دهان با طعم انگور فرنگی سیاه ( كامپس ) 50ع - پوراطب !! پوراطب
950101 كپسول نرم ژلاتینی كلد ژل فورت(روز و شب) 16ع - دانا COLD-GEL FORT DAY & NIGHT® SOFT GEL CAP دانا
964130 قرص میزوپروستول(میزوتك) 100 میكروگرم 100 ع - ابوریحان MISOTEC® 100MCG TAB ابوریحان
912181 آمپول كوتریموكسازول ( كوتریم ) 400/80 م .گ/ 5 م.ل 5 ع - سپاكو دارو Cotrim-ratiopharm 400/80 MG/5ML Amp سپاکو دارو
912182 قرص آنتی سیانوزید (دیفرارل)100 م.گ 60 ع - سپاكو دارو DIFRAREL® 100MG TAB سپاکو دارو
917027 اسپری دافع حشرات البسه درمین 250 م.ل 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
963300 قرص ملاتونین 60ع - داروپخش !! داروپخش
919110 قرص مزالازین ( بایوساگل ) 800 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی BIOSACOL® 800MG TAB باختر بيوشيمي
919111 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 10 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 10MG TAB باختر بيوشيمي
919112 قرص رزوواستاتین ( بایورز ) 20 میلی گرم 60ع - باختربیوشیمی BIOROZ® 20MG TAB باختر بيوشيمي
950102 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 200 میلی گرم 50ع - دانا MUCOFENESIN® 200MG SOFT GEL CAP دانا
950103 كپسول نرم گایافنزین (موكوفنزین) 100 میلی گرم 60ع - دانا MUCOFENESIN® 100MG SOFT GEL CAP دانا
950104 كپسول نرم سیتریزین كلراید 10 میلی گرم 90ع - دانا !! دانا
928040 كپسول آمپی سیلین 500 م.گ 100 ع - آفا شیمی AMPICILLIN (AFA CHEMIE) 500MG CAP آفاشيمي
971106 قرص متفورمین ( رهامت ) 500میلی گرم 120ع - رها RAHAMET® 500MG TAB رها
971107 قرص فولیك اسید 1 میلی گرم 200ع - رها !! رها
971108 پماد سوختگی الئا 1ع - رها !! رها
918033 كپسول تونالین CLA( وبرنچرالز) 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا CLA (WN PHARMACEUTICALS) 1000MG SOFTGEL کارآوران طب آسيا-کاطا
918034 كپسول ویتامین E (وبرنچرالز) 60 ع -كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
966023 كپسول جاست فور هیر100ع - گسترش بازرگانی داروپخش JUST FOR HAIR® SOFTGEL گسترش بازرگانی داروپخش
929150 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 28ع - تهران دارو ROSUVASTATIN (TEHRAN DAROU) 20MG TAB تهران دارو
966024 آمپول لیدوكائین 5% با دكستروز 7.5% -25 ع (داخل نخاعی)- گسترش بازرگانی داروپخش LIDOCAINE 5%+DEXTROSE 7.5% (ORION) 2ML AMP گسترش بازرگانی داروپخش
918035 كپسول فلكسید اویل ( وبر نچرالز)1000 م.گ 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
918036 قرص زیر زبانی ویتامین ب 12 ( وبر نچرالز)1000 میكروگرم 60 ع - كاروان طب آسیا-كاطا !! کارآوران طب آسيا-کاطا
966025 قرص پریگناتال 30 ع - گسترش بازرگانی داروپخش !! گسترش بازرگانی داروپخش
966026 قرص نوونورم 2 م.گ 90 ع - گسترش بازرگانی داروپخش NOVONORM 2MG TABLET گسترش بازرگانی داروپخش
966027 آمپول پروپوفول(پوفول)(یخچالی)20م.ل5ع-گسترش بازرگانی داروپخش POFOL® 200MG/20ML VIAL گسترش بازرگانی داروپخش
963270 آمپول دیكلوفناك ( دیكلن ) 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش DICLEN® 75MG/3ML AMP داروپخش
963271 آمپول انوكساپارین سدیم 10000 5ع - داروپخش ENOXAPARIN SODIUM (D.P) 100MG/ML (10000U) 1ML AMP داروپخش
915052 قرص آتورواستاتین ( لیپیمد ) 40 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 40MG TAB مداوا
915053 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 20 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 20MG TAB مداوا
915054 قرص آتور واستاتین ( لیپیمد ) 10 میلی گرم 100ع - مداوا LIPIMOD® 10MG TAB مداوا
964131 قرص كنتراسپتیو اچ دی (اوسپت-اچ دی) 21 ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE HD X21 TAB ابوریحان
950105 كپسول ژلاتینی استامینوفن (استاژل ) 325 میلی گرم 40ع - دانا ACETAGEL® 325MG CAP(SOFT GEL) دانا
919113 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 62.5 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 62.5MG TAB باختر بيوشيمي
919114 قرص بوسنتان ( سنتوبایوكس ) 125 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SENTOBIOX® 125MG TAB باختر بيوشيمي
961014 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- آقایان )5 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 5% AEROSOL FOAM دلتا دارو
961015 اسپری فوم موی سر ماینوكسیدیل ( پاورهر- خانمها )2 % 1ع - دلتا دارو POWER HAIR DELTAZEX® 2% AEROSOL FOAM دلتا دارو
957118 قرص ترازوسین 2 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 2MG TAB-30 رازک
957119 قرص ترازوسین 5 میلی گرم 100ع - رازك TERAZOSIN (RAZAK) 5MG TAB-100 رازک
957120 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 100ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957121 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - رازك METFORMIN (RAZAK) 1000MG TAB رازک
957122 قرص مزالازین 500 میلی گرم 30ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957123 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - رازك MESALAZINE (RAZAK) 500MG TAB-100 رازک
957124 قرص تئوفیلین 200 میلی گرم 100ع - رازك THEOPHYLLINE (RAZAK) 200MG ER TAB رازک
963301 قطره آ +د+روی+آهن 1ع - داروپخش VITAMIN A+D (DAROUPAKHSH) 30G OINT داروپخش
944126 قطره خوراكی مولتی ویتامین اطفال 15 میلی لیتر 1ع - تولیدارو !! توليدارو
944127 شربت جینكوتیدی 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو GINKO TD® 120 ML SYRUP توليدارو
944128 قرص سیناكلست 30 میلی گرم 30ع - تولیدارو CINACALCET (TOLID DAROU) 30MG TAB توليدارو
972001 ویال پنتوپرازول (پپتیكر)40م گ 1ع - روناك دارو PEPTICARE® 40MG FOR INFUSION روناک دارو
972002 ویال سیپروفلوكساسین (سیپروكس) 200م گ / 20م ل 1ع - روناك دارو CIPROX® 200MG/20ML VIAL روناک دارو
972003 ویال زولدرونیك اسید (زولنا) 4م گ / 5م ل 1ع - روناك دارو ZOLENA® 4MG/5ML INJ روناک دارو
972004 ویال متیل پردنیزولون سوسینات (مدرولین) 500 م گ 1ع - روناك دارو MEDROLIN® 500MG VIAL روناک دارو
972005 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)4000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN®100MG/ML(4000U)0.4ML SYRINGE روناک دارو
972006 آمپول آماده به تزریق انوكساپارین سدیم (رولكسان)6000م ل 10ع - روناك دارو ROLEXAN® 100MG/ML(6000U)0.6ML SYRINGE روناک دارو
972007 ویال دفروكسامین (دسفوناك) 500 م گ 1ع - روناك دارو DESFONAK® 500MG VIAL روناک دارو
972008 ویال كلسیم فولینات(روفولین)(یخچالی)200 م.گ 1ع - روناك دارو ROFOLIN® 200MG/20ML VIAL روناک دارو
972009 ویال كلسیم فولینات(روفولین)(یخچالی)30م.گ/3م.ل1ع-روناك دارو ROFOLIN® 30MG/3ML VIAL روناک دارو
972010 ویال انسولینNPH(رونولین ان)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972011 ویال انسولین ساده(رونولین آر)(یخچالی)10م.ل/100واحدی1ع-روناك دارو !! روناک دارو
972012 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل3ع-روناك دارو !! روناک دارو
972013 كارتریج انسولین گلارژین(روناژین)(یخچالی)300م.گ/م.ل5ع-روناك دارو !! روناک دارو
963291 آمپول تریامسینولون 1 میلی لیتر 10ع - داروپخش TRIAMCINOLONE (D.P) 40MG/1ML AMP داروپخش
973001 آمپول فولیتروپین (سینال اف) (یخچالی)75واحد 1 ع - سیناژن CINNAL-F® 75IU VIAL سیناژن
973002 ویال بوسرلین(سینا فكت) (یخچالی) 5.5م.گ/5.5 م.ل 1 ع - سیناژن CINNAFACT® 5.5MG/5ML VIAL سیناژن
944129 پماد مومتازون 0.1درصد 15 گرمی 1ع - تولیدارو MOMETASONE (TOLID DAROU) 0.1% 15G TOP OINT توليدارو
944130 قرص رزوواستاتین 5 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 5MG TAB توليدارو
944131 قرص رزوواستاتین 10 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 10MG TAB توليدارو
944132 قرص رزوواستاتین 20 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 20MG TAB توليدارو
944133 قرص رزوواستاتین 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو ROSUVASTATIN (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
929151 قرص فكسوفنادین ( فكسوتد ) 180 میلی گرم 100ع - تهران دارو FEXOTED® 180MG TAB تهران دارو
935029 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 60 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 60MG TAB سجاد داروي شرق
935030 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 180 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 180MG TAB سجاد داروي شرق
935031 قرص فكسوفنادین ( سافكسوفست ) 120 میلی گرم 100ع - سجاد داروی شرق SAFEXOFAST® 120MG TAB سجاد داروي شرق
925087 قرص كتورولاك ( توراپین ) 10 میلی گرم - راموفارمین TORAPAIN® 10MG TAB راموفارمين
971109 شربت كلسیم، منیزیم، روی، ویتامین د (كلسی فان) 1ع - رها !! رها
964132 آمپول تستوسترون انانتات 100 م.گ/1م.ل 10 ع - ابوریحان TESTOSTRONE ENANTATE (ABURAHAN) 100MG/1ML AMP ابوریحان
964133 آمپول سوكسینیل كولین كلراید(سوكسیل) 100 م.گ 5 ع - ابوریحان SUCCYL® 20MG/ML AMP ابوریحان
964134 آمپول سیس آتراكوریوم(آنسیس) 20 م.گ/10م.ل 5 ع - ابوریحان ANECIS® 2MG/ML 10ML AMP ابوریحان
964135 آمپول كلیندامایسین 600-4 م.ل 5 ع - ابوریحان CLINDAMYCIN (ABURAYHAN) 600MG/4ML AMP ابوریحان
964136 قرص اگزامستان(آنارزین) 25 م.گ 30 ع - ابوریحان ENAROZIN® 25MG TAB ابوریحان
964137 قرص آلپرازولام(سدالام) 0.5 م.گ 100 ع - ابوریحان SEDALAM® 0.5MG TAB ابوریحان
964138 قرص آلپرازولام(سدالام) 1 م.گ 100 ع- ابوریحان SEDALAM® 1MG TAB ابوریحان
964140 قرص ازتیمایب(ریبكول) 10میلی گرم 50 ع - ابوریحان REABCHOL® 10MG TAB ابوریحان
964143 قرص تیزانیدین(اسپالكس) 4 م.گ 100 ع -ابوریحان SPALEX® 4MG TAB ابوریحان
942132 كپسول استنشاقی فورموترول (فرماگال) 12 میكروگرم 60ع - حکیم !! حکيم
964144 قرص دیوالپروئكس سدیم(دیوالدین) 500م.گ 30 ع - ابوریحان DIVALDIN® 500MG TAB ابوریحان
964145 قرص زولپیدم(ریپدم) 10 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 10MG TAB ابوریحان
964146 قرص زولپیدم(ریپدم) 5 م.گ 30 ع - ابوریحان RAPIDEM® 5MG TAB ابوریحان
964147 قرص فكسوفنادین (رینوفكس) 120 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 120MG TAB ابوریحان
964148 قرص فكسوفنادین (رینوفكس)180 م.گ 30 ع - ابوریحان RHINOFEX® 180MG TAB ابوریحان
964149 كپسول فنوفیبرات (تریرول ) 200 م.گ 100 ع -ابوریحان TRIROLE® 200MG CAP ابوریحان
964150 قرص كلرمادینون استات (دالیا)2 م.گ 21 ع - ابوریحان DAHLIA® 2/0.03MG TAB ابوریحان
964151 قرص لوتیراستام 250 م.گ 60 ع - ابوریحان LEVETIRACETAM (ABURAYHAN) 250MG TAB ابوریحان
964152 قرص مژسترول (برندوكر)20 م.گ 30 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 20MG TAB ابوریحان
964153 قرص مژسترول (برندوكر)40 م.گ 100 ع - ابوریحان BRENDOCARE® 40MG TAB ابوریحان
964154 قرص ملوكسیكام 15 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 15MG TAB ابوریحان
964155 قرص ملوكسیكام 7.5 م.گ 30 ع - ابوریحان MELOXICAM (ABURAIHAN) 7.5MG TAB ابوریحان
964156 كپسول ونلافاكسین (زلكسور) 37.5 م.گ 30 ع - ابوریحان VENLAFAXINE (ABURAIHAN) 37.5MG EXTENDED RELEASE CAP ابوریحان
964157 كرم بتامتازون جلدی 15 گ 1 ع - ابوریحان BETAMETHASONE 0.1% 15G CREAM ابوریحان
964158 كرم كپسایسین(پپرسین ) 0.075 % 1 ع - ابوریحان PEPERCIN® 0.075% CREAM ابوریحان
964159 پماد كلسی پوتریول 5% - بتامتازون دی پروپیونات 64% (پسوریابت) 1 ع -ابوریحان PSORIABET® 0.005%/0.064% OINT ابوریحان
964141 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 20 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 20MG CAP ابوریحان
964142 كپسول اس امپرازول (نكسیتور) 40 م.گ 15 ع - ابوریحان NEXITOR® 40MG CAP ابوریحان
942133 كپسول آمانتادین 100 میلی گرم 30ع - حکیم AMANTADINE-HAKIM® 100MG CAP حکيم
954065 كپسول گاباپنتین 100 م.گ 100ع - آریا GABAPENTIN-ARYA® 100MG CAP داروسازي آريا
971110 ***** TIMOLIN® 0.5% 5ML OPH DROP رها
942134 قرص لوراتادین (لوراتكس) 10 میلی گرم 100ع - حکیم LORATEX® 10MG TAB حکيم
957125 قرص گلوكزامین ( گلوكزارین) 500 میلی گرم 100ع - رازك GLUCORAZIN® 500MG TAB رازک
944134 قرص سیتاگلیپتین 50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 50MG TAB توليدارو
944135 قرص سیتاگلیپتین 25 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN (TOLID DAROU) 25MG TAB توليدارو
944136 قرص فبوكسوستات 40 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 40MG TAB توليدارو
944137 قرص فبوكسوستات 80 میلی گرم 30ع - تولیدارو FEBUXOSTAT (TOLID DAROU) 80MG TAB توليدارو
944138 قرص سیتاگلیپتین + متفورمین 500/50 میلی گرم 20ع - تولیدارو SITAGLIPTIN/METFORMIN (TOLID DAROU) 50/500MG TAB توليدارو
944139 كپسول استامینوفن/كافئین/ایبوبرفن (تیدیفن) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو TIDIFEN® CAP توليدارو
944140 شیاف مزالازین 500 میلی گرم 10ع - تولیدارو MESALAZINE(TOLIDDAROU)500MG SUPP توليدارو
929152 كپسول دایمتیكون 125 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 125MG SOFT GEL CAP تهران دارو
929153 كپسول دایمتیكون 180 میلی گرم 60ع - تهران دارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (TEHRANDAROU) 180MG SOFT GEL CAP تهران دارو
942135 شربت مولتی ویتامین (مولتی كیم) 120 میلی لیتر 1ع - حكیم !! حکيم
924166 قرص سوپراكلد (قرص روز) 50ع - امین SUPRACOLD-D® TAB امين
963275 آمپول میدازولام 15 میلی گرم 10ع - داروپخش MIDAZOLAM (DP) 15MG/3ML AMP داروپخش
944143 شربت تیدوسپان 120 میلی لیتر 1ع - تولیدارو Tidospan 120ml توليدارو
919115 قرص سوفوسبوویر ( سوبایوویر ) 400 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی SOBIOVIR® 400MG TAB باختر بيوشيمي
919116 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 120 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 120MG CAP باختر بيوشيمي
919117 كپسول دی متیل فومارات ( میلوبایوكس ) 240 میلی گرم 30ع - باختر بیوشیمی MYELLOBIOX® 240MG CAP باختر بيوشيمي
919118 قرص فامپریدین ( فامبایوكس) 10 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی FAMBIOX® 10MG EXTENDED RELEASE TAB باختر بيوشيمي
954066 قرص استامینوفن كدئین (كدامول) 20-300 م.گ 100ع - آریا CODAMOL® 300/20MG TAB داروسازي آريا
942136 كپسول ویتامین ث/زینك 300/5 میلی گرم 30ع - حكیم VITAMIN C/ZINC-HAKIM® CAP حکيم
964160 قرص لاینسترنول 0.5میلی گرم 28 ع - ابوریحان LYNESTRENOL (ABURAIHAN) X28 TAB ابوریحان
960053 قرص استامینوفن كدئین 20-300 م.گ 100ع - شفا !! شفا
950106 كپسول ژلاتینی استامینوفن كدئین (استاژل سی) 20-300 میلی گرم 50ع - دانا ACETAGEL-C® 300/20MG SOFT GEL CAP دانا
939020 قرص جویدنی مونته لوكاست ( آسمورال ) 5 میلی گرم 30ع - تسنیم ASMORAL® 5MG CHEWABLE TAB تسنيم
939021 قرص آزیترومایسین ( آزپین ) 250 میلی گرم 6ع - تسنیم AZPIN® 250MG TAB تسنيم
911104 ویال IVF-C(ال جی)(یخچالی)5000واحد 3ع - آرمان فارمد دارو IVF-C® 5000IU VIAL آرمان فارمد دارو
911105 ویالIVF - M (ال جی)(یخچالی) 1ع -آرمان فارمد دارو IVF-M® 75IU VIAL آرمان فارمد دارو
964161 كپسول ونلافاكسین(زلكسور) 75 م.گ 30 ع - ابوریحان VENLAFAXINE (ABURAIHAN) 75MG EXTENDED RELEASE CAP ابوریحان
964162 پماد كلسی پوتریول 50میكروگرم/گرم-30گرمی (پسوریامنت) 1 ع -ابوریحان PSORIAMENT® 50MCG/G 30G OINT ابوریحان
964163 كپسول كوركومین 250م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 250MG CAP ابوریحان
964164 كپسول كوركومین 500 م.گ 60 ع - ابوریحان CURCUMIN-ABURAIHAN® 500MG CAP ابوریحان
964165 قرص كنتراسپتیوال دی (اوسپت ال-دی) 21ع - ابوریحان CONTRACEPTIVE LD X21 TAB ابوریحان
932121 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 2.5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/2.5MG TAB تهران شيمي
932120 قرص متفورمین +گلی بنكلامید 500 / 5 میلی گرم 100ع - تهران شیمی GLYCOMIN® 500/5MG TAB تهران شيمي
921040 قرص لیوروفیت 60 ع - ایران داروك LIVEROFIT® TAB 60 ايران داروک
944144 كپسول پیروكسیكام 10 میلی گرم 100ع - تولیدارو PIROXICAM (TOLIDDAROU) 10MG CAP توليدارو
921041 شربت تیمكس پلاس 140 م.ل 1 ع - ایران داروك THYMEX PLUS® 140ML SYRUP ايران داروک
969008 ژل لوبریكانت بیوگلاید توت فرنگی 1ع - پارس كورش طب !! پارس کورش طب
931120 قرص سوماتریپتان ( سومیگرال ) 50 میلی گرم 4ع - كیش مدیفارم SUMATRIPTAN (MEDIPHARM) 50MG FC TAB کيش مديفارم
929154 قرص سیتالوپرام ( سیتالوتد ) 20 میلی گرم 30ع - تهران دارو CITALOTED® 20MG TAB تهران دارو
950107 كپسول سفالكسین (سفال- ایكس) 500 میلی گرم 60ع - دانا CEFAL-X® 500MG CAP دانا
950108 كپسول ژلاتینی زینك پلاس + ب كمپلكس 60ع - دانا ZINC PLUS B-COMPLEX- SOFTGEL 3*20 دانا
911100 ICE POWER COLD GEL 75ML ROLL ICE POWER® 75ML COLD GEL آرمان فارمد دارو
917028 پماد موضعی موپیروسین 2% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو MUPIROCIN-GILARANCO® 2% 15GR OINT گيلارانکو
939022 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 1 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 1MG TAB تسنيم
939023 قرص رپاگلیناید ( گلیرز ) 2 میلی گرم 50ع - تسنیم GLYROZE® 2MG TAB تسنيم
929155 كپسول ایتراكونازول ( ایترانكس ) 100 میلی گرم 10ع - تهران دارو ITRANEX® 100MG CAP تهران دارو
924167 قرص كتورولاك 10 میلی گرم 100ع - امین KETOROLAC (AMIN) 10MG TAB امين
963286 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 100ع - داروپخش PIOGLITAZONE (DP) 30MG TAB داروپخش
957126 كپسول پیاسیدن 300 میلی گرم 15ع - رازك !! رازک
971111 آمپول دگزامتازون 10ع - رها DEXAMETHASONE (RAHA) 8MG/2ML AMP رها
942137 قرص روكشدار د3 - 1000 واحد 100ع - حكیم VITAMIN D3 HAKIM 1000® F.C TAB 100 حکيم
975001 قطره ویتامین D3 (قطره كید 3 بی اس كی)400 واحد/ میلی لیتر 1ع- بنیان سلامت كسری VITAMIN D3 - 400 IU/15 ML DROP بنیان سلامت کسری
975002 قرص قهوه سبز (گرین كافی بی اس كی) 60ع - بنیان سلامت كسری GREEN COFFEE BSK® 400 MG TAB 60 بنیان سلامت کسری
939024 كپسول فروس +فولیك اسید ( فولی دی ) 30ع -تسنیم FOLIDAY® CAP 3*10 تسنيم
917029 اسپری دافع حشرات البسه درمین 450 میلی لیتری 1 ع - گیلارانكو !! گيلارانکو
942138 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - حكیم ACETAMINOPHEN CODEINE-HAKIM® (300+20)MG TAB حکيم
957127 قرص پیوگلیتازون 30 میلی گرم 30ع - رازك PIOGLITAZONE (RAZAK) 30MG TAB رازک
921042 شربت كاراوی میكسچر كتابی 140 سی سی 1 ع - ایران داروك CARAWAY MIXTURE® 140ML SYRUP ايران داروک
921043 شربت سناگراف 60سی سی با ساشه 1 ع - ایران داروك SENA-GRAPH® 60ML SYRUP ايران داروک
932122 قرص رابپرازول ( رابیمیزول ) 20 میلی گرم 30ع - تهران شیمی RABIMIZOL® 20MG TAB تهران شيمي
976001 قرص سامی لاكس 30ع - سامی ساز SAMILAX® TAB سامی ساز
976002 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
976003 کارديوسپرين 80 ( آ-اس-آ 80م.گ) 100ع- سامي ساز ASA (SAMISAZ) 80MG EC TAB سامی ساز
976004 قرص ترامادول 50 میلی گرم 100ع - سامی ساز TRAMADOL (SAMISAZ) 50MG TAB سامی ساز
976005 قرص ترامادول 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز TRAMADOL (SAMISAZ) 100MG TAB سامی ساز
976006 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز METFORMIN (SAMISAZ) 500MG TAB سامی ساز
976007 قرص آتنولول 50 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 50MG TAB سامی ساز
976008 قرص آتنولول 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز ATENOLOL (SAMISAZ) 100MG TAB سامی ساز
976009 قرص گلی بن كلامید 100ع - سامی ساز GLIBENCLAMIDE (SAMISAZ) 5MG TAB سامی ساز
976010 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 10MG TAB سامی ساز
976011 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز ATORVASTATIN (SAMISAZ) 20MG TAB سامی ساز
976012 قرص دونپزیل (دونپت) 5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 5MG TAB سامی ساز
976013 قرص دونپزیل (دونپت) 10 میلی گرم 30ع - سامی ساز DONEPT® 10MG TAB سامی ساز
976014 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 15 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 15MG TAB سامی ساز
976015 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 30 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 30MG TAB سامی ساز
976016 قرص پیوگلیتازون (پیتوز) 45 میلی گرم 40ع - سامی ساز PITOZE® 45MG TAB سامی ساز
976017 قرص تادالافیل (تیافیل) 10 میلی گرم 5ع - سامی ساز TIAFIL® 10MG TAB سامی ساز
976018 قرص تادالافیل (تیافیل) 20 میلی گرم 5ع - سامی ساز TIAFIL® 20MG TAB سامی ساز
976019 قرص استامینوفن كدئین 300/10 میلی گرم 100ع - سامی ساز ACETAMINOPHEN CODEINE (SAMISAZ) 300/10MG TAB سامی ساز
976020 قرص مبورین (كولوفین) 135 میلی گرم 100ع - سامی ساز COLOFINE® 135MG TAB سامی ساز
976021 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 7.5 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 7.5MG TAB سامی ساز
976022 قرص ملوكسیكام (ملوكسیب) 15 میلی گرم 100ع - سامی ساز MELOXIBE® 15MG TAB سامی ساز
976023 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز MISOGLANDIN® 100MCG TAB سامی ساز
976024 قرص میزوپروسنول (میزوگلندین) 200 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
976025 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 60 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 60MG TAB سامی ساز
976026 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 120 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 120MG TAB سامی ساز
976028 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 20 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 20MG TAB سامی ساز
976029 قرس اس امپرازول (مكسوپرازول) 40 میلی گرم 30ع - سامی ساز MAXOPRAZOL® 40MG TAB سامی ساز
976030 قرص لوتیراستام (اپی استام) 250 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 250MG TAB سامی ساز
976031 قرص لوتیراستام (اپی استام) 500 میلی گرم 100ع - سامی ساز EPICETAM® 500MG TAB سامی ساز
976032 قرص ونلافكسین (دپركسین) 37.5 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 37.5MG TAB سامی ساز
976033 قرص ونلافكسین (دپركسین) 75 میلی گرم 30ع - سامی ساز DEPRAXIN® 75MG TAB سامی ساز
976034 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 0.5 میلی گرم 100ع- سامی ساز PRAGLINIDE® 0.5MG TAB سامی ساز
976035 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 1 میلی گرم 100ع - سامی ساز PRAGLINIDE® 1MG TAB سامی ساز
976036 قرص رپاگلیناید (پراگلیناید) 2 میلی گرم 100ع - سامی ساز PRAGLINIDE® 2MG TAB سامی ساز
976037 قرص كوئتیاپین (كوئپین) 25 میلی گرم 100ع - سامی ساز QUEPIN® 25MG TAB سامی ساز
976038 قرص كوئتیاپین (كوئپین) 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز QUEPIN® 100MG TAB سامی ساز
976039 قرص پنتوپرازول (پنتوس) 20 میلی گرم 14ع - سامی ساز PANTOSS® 20MG TAB سامی ساز
976041 قرص مدافینیل (ناركوفنیل) 100 میلی گرم 30ع - سامی ساز NARCOFINIL® 100MG TAB سامی ساز
976042 كپسول لنسوپرازول (لنسوپركس) 15 میلی گرم 30ع - سامی ساز LANSOPREX® 15MG CAP سامی ساز
976043 كپسول لنسوپرازول (لنسوپركس) 30 میلی گرم 30ع - سامی ساز LANSOPREX® 30MG CAP سامی ساز
976044 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 75 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 75MG CAP سامی ساز
976045 گپسول پرگابالین (گاباپرل) 100 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 100MG CAP سامی ساز
976046 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 150 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 150MG CAP سامی ساز
976047 كپسول پرگابالین (گاباپرل) 300 میلی گرم 100ع - سامی ساز GABAPREL® 300MG CAP سامی ساز
976048 كپسول مبورین (كولوفین) 200 میلی گرم 30ع - سامی ساز COLOFINE® 200MG EXTENDED RELEASE CAP سامی ساز
924168 دراژه متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع - امین METOPROLOL ER (AMIN) 47.5MG ER TAB امين
963298 آمپول آیرون سوكروز 20 میلی گرم میلی لیتر 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش IRON SUCROSE (DAROUPAKHSH) 20MG FE++/ML 5ML AMP داروپخش
910948 ویال آنتیRH(رزوناتیو)(یخچالی)(اكتافارما)1250 واحد/2م.ل1ع - پوراطب RHESONATIV® 1250IU 2ML AMP پوراطب
976027 قرص فكسوفنادین (آلگزافن) 180 میلی گرم 30ع - سامی ساز ALLEXAFEN® 180MG TAB سامی ساز
976040 قرص پنتوپرازول (پنتوس) 40 میلی گرم 14ع- سامی ساز PANTOSS® 40MG TAB سامی ساز
929156 كپسول آپرپیتانت ( اپریتد ) 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران دارو APRITED® 125/80/80MG CAP تهران دارو
929157 قرص سیتالوپرام(سیتالوتد) 40 م.گ 30ع- تهران دارو CITALOPRAM HBR 40MG FC TAB تهران دارو
944145 قرص ال كارنیتین 250میلی گرم 100ع - تولیدارو L-CARNITINE (TOLIDDAROU) 250MG TAB توليدارو
939025 قرص جوشان ویتامین ث + عسل مانوكا + رزهیپ + پروپولیس + سالیكسا ( مییل سی ) 20ع - تسنیم MIELE C® EFF TAB 20 تسنيم
911109 قرص ول من اسپرت (وایتابیوتیكس) 30 ع - آرمان فارمد دارو WELLMAN® TAB آرمان فارمد دارو
963314 آمپول گرانیسترون 3 میلی لیتر 10ع - داروپخش GRANISETRON (D.P) 3MG/3ML AMP داروپخش
977001 قرص آتورواستاتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 10MG TAB کیمیدارو
977002 قرص آتورواستاتین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 20MG TAB کیمیدارو
977003 قرص آتورواستاتین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو LIPOCHEM® 40MG TAB کیمیدارو
977004 قرص آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN(CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977005 قرص آزیترومایسین 500 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN()CHEMIDAROU)500MG TAB کیمیدارو
977006 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 0.5MG TAB کیمیدارو
977007 قرص آلپرازولام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALPRAZOLAM (CHIMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
977008 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو OSTOMAX® 10MG TAB کیمیدارو
977009 قرص آلندرونیت ( استومكس ) 70 میلی گرم 5ع - كیمیدارو OSTOMAX® 70MG TAB کیمیدارو
977010 قرص آلوپورینول 100 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ALLOPURINOL (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
977011 قرص آملودیپین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977012 قرص آملودیپین آتورواستاتین ( تنسولیپ ) 5.20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو AMLODIPINE/ATORVASTATIN (CHEMIDAROU) 5/20MG TAB کیمیدارو
977013 قرص اریترومایسین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 400MG TAB کیمیدارو
977014 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 100ع - كیمیدارو ACETAMINOPHEN(KIMIDAROU)325MG TAB کیمیدارو
977015 قرص استامینوفن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TYLANOL® 500MG TAB کیمیدارو
977016 قرص افلوكساسین 200 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 200MG FC TAB کیمیدارو
977017 قرص افلوكساسین 300 میلی گرم 20ع - كیمیدارو OFLOXACIN (CD) 300MG FC TAB کیمیدارو
977018 قرص الانزاپین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو OLANZAPINE (CHEMIEDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977019 قرص اورباكم ( كلوبازام ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو URBACHEM® 10MG TAB کیمیدارو
977020 قرص باكلوفن 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 10MG TAB کیمیدارو
977021 قرص باكلوفن 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو BACLOFEN 25MG TAB کیمیدارو
977022 قرص بیسموت ساب سیترات 120 میلی گرم 40ع - كیمیدارو BISMUTH SUBCITRATE 120MG TAB کیمیدارو
977023 قرص پانكراتین 100ع - كیمیدارو PANCREATIN TAB کیمیدارو
977024 قرص پنتوپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CD) 20MG TAB کیمیدارو
977025 قرص پنتوپرازول 40 میلی گرم 20ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CHIMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977026 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 10MG TAB کیمیدارو
977027 قرص تادالافیل ( تیاگریكس ) 20 میلی گرم 4ع - كیمیدارو TIAGRIX® 20MG TAB کیمیدارو
977028 قرص پیوسته رهش ترامادول 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو TRAMADOL (CHEMIE DAROU) 100MG SR TAB کیمیدارو
977029 قرص تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE (CHEMIDAROU) 1MG TAB کیمیدارو
977030 قرص تری فلوئوپرازین 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 2MG TAB کیمیدارو
977031 قرص تری فلوئوپرازین 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 5MG TAB کیمیدارو
977032 قرص تی لاكتاز 3000 واحد 50ع - كیمیدارو TILACTASE (CHEMIDAROU) TAB کیمیدارو
977033 قرص تینیدازول 500 میلی گرم 20ع - كیمیدارو TINIDAZOLE (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977034 قرص دایجستیو 100ع - كیمیدارو DIGESTIVE (CHEMIDAROU) EC TAB کیمیدارو
977035 قرص دیازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG TAB کیمیدارو
977036 قرص دیازپام 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 5MG TAB کیمیدارو
977037 قرص دیازپام 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM 10MG TAB کیمیدارو
977038 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 5MG TAB کیمیدارو
977039 قرص دنپزیل ( آلپزیل ) 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ALPEZIL® 10MG TAB کیمیدارو
977040 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 125 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 125MG TAB کیمیدارو
977041 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 250 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 250MG TAB کیمیدارو
977042 قرص دیوالپروئكس ( والپومیكس ) 500 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VALPOMIX® 500MG TAB کیمیدارو
977043 قرص رابپرازول 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو RABEPRAZOLE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977044 قرص رانیتیدین 150 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 150MG FC TAB کیمیدارو
977045 قرص رانیتیدین ( فیلم كوت رانیتیدین ) 300 میلی گرم 100ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHEMIDAROU) 300MG TAB کیمیدارو
977046 قرص رپاگلیناید 0.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 0.5MG TAB کیمیدارو
977047 قرص رپاگلیناید 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINAIDE 1MG TAB کیمیدارو
977048 قرص رپاگلیناید 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو REPAGLINIDE 2MG TAB کیمیدارو
977049 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 5 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 5MG TAB کیمیدارو
977050 قرص ریزاتریپتان ( میگریتان ) 10 میلی گرم 4ع - كیمیدارو MIGRITAN® 10MG TAB کیمیدارو
977051 قرص زولپیدم 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977052 قرص زولپیدم 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو ZOLPIDEM (CHIMIDAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977053 قرص سایمتیدین 200 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CIMETIDINE (CD) 200MG TAB کیمیدارو
977054 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977055 قرص ستیریزین 10 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CETIRIZINE (CHEMIE DAROU) 10MG TAB کیمیدارو
977056 قرص سوكرالفیت 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو SUCRALFATE (CHIMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977057 قرص سوتالول 80 میلی گرم 30ع - كیمیدارو SOTALOL-CD® 80MG TAB کیمیدارو
977058 قرص سیتالوپرام 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977059 قرص سیتالوپرام 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHEMIE DAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977060 قرص فاموتیدین 20 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIEDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977061 قرص فاموتیدین 40 میلی گرم 30ع - كیمیدارو FAMOTIDINE (CHEMIDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977062 قرص فلوفنازین 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 1MG TAB کیمیدارو
977063 قرص فلوفنازین 2.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE 2HCL 2.5MG TAB کیمیدارو
977064 قرص فوروزماید 40 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 40MG TAB کیمیدارو
977065 قرص فكسوفنادین 60 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 60MG TAB کیمیدارو
977066 قرص فكسوفنادین 120 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 120MG TAB کیمیدارو
977067 قرص فكسوفنادین 180 میلی گرم 100ع - كیمیدارو FEXOFENADINE (CHEMIE DAROU) 180MG TAB کیمیدارو
977068 قرص كارودیلول 6.25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 6.25MG TAB کیمیدارو
977069 قرص كارودیلول 12.5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 12.5MG TAB کیمیدارو
977070 قرص كارودیلول 25 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CARVEDILOL (CHEMIE DAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977071 قرص كلاریترومایسین 250 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977072 قرص كلاریترومایسین 500 میلی گرم 28ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977073 قرص كوتریموكسازول اطفال 100/20 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHEMIEDAROU) 100/20MG TAB کیمیدارو
977074 قرص كوتریموكسازول بزرگسال 400/80 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CHIMIEDAROU) 400/80MG TAB کیمیدارو
977075 قرص كوتریموكسازول 800/160 میلی گرم 20ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 800/160 MG TAB کیمیدارو
977076 قرص گلی بن گلامید 5 میلی گرم 100ع - كیمیدارو GLIBENCLAMIDE (CHEMIDAROU) 5MG TAB کیمیدارو
977077 قرص گلی كلازید 80 میلی گرم 60ع - كیمیدارو GLICLAZIDE 80MG TAB کیمیدارو
977078 قرص لاموتریژین 25 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977079 قرص لاموتریژین 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
977080 قرص لاموتریژین 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو LAMOTRIGINE (CHEMIDAROU) 100MG TAB کیمیدارو
977081 قرص لورازپام 1 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 1MG TAB کیمیدارو
977082 قرص لورازپام 2 میلی گرم 100ع - كیمیدارو LORAZEPAM 2MG TAB کیمیدارو
977083 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977084 قرص لوزارتان 25 ملی گرم 100ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 25MG TAB کیمیدارو
977085 قرص لوزارتان 50 ملی گرم 30ع - كیمیدارو LOSARTAN (CHEMIDAROU) 50MG TAB کیمیدارو
977086 قرص لوزارتان هیدروكلروتیازید 12.5/50 میلی گرم 30ع - كیمیدارو HYDROZAAR® 50/12.5MG TAB کیمیدارو
977087 قرص لوواستاتین 20 میلی گرم 20ع - كیمیدارو LOVASTATIN (CHEMIDAROU) 20MG TAB کیمیدارو
977088 قرص متفورمین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 500MG TAB کیمیدارو
977089 قرص متفورمین 1000 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMFORMIN® 1000MG TAB کیمیدارو
977090 قرص ملوكسیكام 7.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 7.5MG TAB کیمیدارو
977091 قرص ملوكسیكام 15 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MELOCOX® 15MG TAB کیمیدارو
977092 قرص ممانتین 5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMOTIN® 5MG TAB کیمیدارو
977093 قرص ممانتین 10 میلی گرم 30ع - كیمیدارو MEMANTIN 10MG TAB کیمیدارو
977094 قرص ناپروكسن 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977095 قرص ناپروكسن 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو NAPROXEN (CHEMIDAROU) 500MG TAB کیمیدارو
977096 قرص ونلافاكسین 37.5 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 37.5MG TAB کیمیدارو
977097 قرص ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 75MG TAB کیمیدارو
977098 آمپول ایبوپروفن 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو IBUPROFEN (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977099 آمپول ترامادول 50 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو TRAMADOL HCL 50MG/1ML AMP کیمیدارو
977100 آمپول تری فلوئوپرازین 1 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو TRIFLUOPERAZINE 1MG/1ML AMP کیمیدارو
977101 آمپول پامیدرونیت سدیم 90 میلی گرم/10 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو PAMIDRONATE (CHEMIDAROU) 90MG/10ML AMP کیمیدارو
977102 آمپول پیروكسیكام ( پیروكسیكم ) 20 میلی گرم/1 میلی گرم 10ع - كیمیدارو PIROXICHEM® 20MG/1ML AMP کیمیدارو
977103 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977104 آمپول دیازپام 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو DIAZEPAM (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977105 آمپول رانیتیدین 50 میلی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو RANITIDINE (CHIMIDAROU) 50MG/2ML AMP کیمیدارو
977106 آمپول سایمتیدین 200 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CIMETIDINIE (CHIMIDAROU) 200MG/2ML AMP کیمیدارو
977107 آمپول فلوفنازین دكانوات 25 میلی گرم/1 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو FLUPHENAZINE DECANOATE 25MG/1ML AMP کیمیدارو
977108 آمپول فنوباربیتال 200 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو PHENOBARBITAL (CD) 200MG/1ML AMP کیمیدارو
977109 آمپول فوروزماید 20 میلی گرم/2 میلی لیتر 100ع - كیمیدارو FUROSEMIDE (CHEMIEDAROU) 20MG/2ML AMP کیمیدارو
977110 آمپول كافئین سیترات 30 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CAFFEINE (AS CITRATE) (CEMIDAROU) 30MG/3ML AMP کیمیدارو
977111 آمپول كلیندامایسین 300 ملی گرم/2 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 300MG/2ML AMP کیمیدارو
977112 آمپول كلیندامایسین 600 ملی گرم/4 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CLINDAMYCIN (CHEMIDAROU) 600MG/4ML AMP کیمیدارو
977113 آمپول كوتریماكسازول 400/80 میلی گرم/5 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو CO TRIMOXAZOLE (CD) 400/80 MG/5ML AMP کیمیدارو
977114 آمپول دیكلوفناك سدیم (كیمی فناك) 75 میلی گرم/3 میلی لیتر 5ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 75MG/3ML AMP کیمیدارو
977115 آمپول لورازپام 2 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 2MG/ML AMP کیمیدارو
977116 آمپول لورازپام 4 میلی گرم/میلی لیتر 5ع - كیمیدارو LORAZEPAM (CHEMIDAROU) 4MG/ML AMP کیمیدارو
977117 آمپول متوكلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو METOCLOPRAMIDE (CHEMIDAROU) 10MG/2ML AMP کیمیدارو
977118 آمپول میدازولام 5 میلی گرم/1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو MIDAZOLAM (CD) 5MG/1ML AMP کیمیدارو
977119 آمپول ویتامین ب1 ب6 ب12 ( نوروبیت ) 5ع (یخچالی) - كیمیدارو NOROBIT® AMP کیمیدارو
977120 ویال آزیترومایسین 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 500MG VIAL کیمیدارو
977121 ویال پنتوپرازول 40 میلی گرم 1ع - كیمیدارو PANTOPRAZOLE (CD) 40MG INJECTION کیمیدارو
977122 آمپول هپارین 5000 واحد 10ع - كیمیدارو HEPARIN SODIUM (CHEMIE DAROU) 5000U/1ML AMP کیمیدارو
977123 آمپول هیوسین ان بوتیل بروماید 20 میلی گرم 1 میلی لیتر 10ع - كیمیدارو HYOSCINE-N-BUTYL BROMIDE (CHEMIE DAROU) 20MG/ML AMP کیمیدارو
977124 قطره استامینوفن ( تایلانول ) 1ع - كیمیدارو TYLANOL® 100MG/ML DROP کیمیدارو
977125 قطره سیتالوپرام 40 میلی گرم/میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CITALOPRAM (CHIMIDAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
977126 سوسپانسیون آزیترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 15ML SUSP کیمیدارو
977127 سوسپانسیون آزیترومایسین ( زیتروكم ) 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 30 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ZITHROCHEM® 200MG/5ML 30ML SUSP کیمیدارو
977128 سوسپانسیون اریترومایسین 200 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو ERYTHROCHEM® 200MG/5ML 100ML FOR SUSP کیمیدارو
977129 سوسپانسون كلاریترومایسین 125 میلی گرم/5 میلی لیتر 100 میلی لیتر 1ع - كیمیدارو CLARITHROMYCIN 125MG/5ML 100ML SUSP کیمیدارو
977130 قطره خوراكی سایمتیكون اسانس شوید اسانس رازیانه ( كولیك پد ) 1ع - كیمیدارو COLIC PED® DROP 30 ML کیمیدارو
977131 قطره دایمتیكون 1ع - كیمیدارو DIMETHICONE (ACTIVATED) (CHEMIE DAROU) 40MG/ML ORAL DROP کیمیدارو
977132 قطره ویتامین آ+د 1ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
977133 كپسول آزیترومایسین 250 میلی گرم 6ع - كیمیدارو AZITHROMYCIN (CHEMIE DAROU) 250MG CAP کیمیدارو
977134 كپسول امپرازول 20 میلی گرم 14ع - كیمیدارو OMEPRAZOLE (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
977135 كپسول اورلیستات 60 میلی گرم 42ع - كیمیدارو XENISTAT® 60MG CAP کیمیدارو
977136 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 21ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
977137 كپسول اورلیستات 120 میلی گرم 84ع - كیمیدارو XENISTAT® 120MG CAP کیمیدارو
977138 كپسول ایر فوزینك 30ع - كیمیدارو IRFOZINC® CAPSULE 30 کیمیدارو
977139 كپسول پرگابالین ( پری گابین ) 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PREGABIN® 75MG CAP کیمیدارو
977140 كپسول پرگابالین ( پری گابین ) 150 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PREGABIN® 150MG CAP کیمیدارو
977141 كپسول تامسولوسین ( پروستام ) 0.4 میلی گرم 30ع - كیمیدارو PROSTAM® 0.4MG CAP کیمیدارو
977142 كپسول ترامادول 50 میلی گرم 60ع - كیمیدارو TRAMADOL (CHIMIDAROU) 50MG CAP کیمیدارو
977143 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 1.5 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 1.5MG CAP کیمیدارو
977144 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 3 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 3MG CAP کیمیدارو
977145 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 4.5 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 4.5MG CAP کیمیدارو
977146 كپسول ریواستیگمین ( ریواكسون ) 6 میلی گرم 28ع - كیمیدارو RIVAXON® 6MG CAP کیمیدارو
977147 كپسول سلكوكسیب 100 میلی گرم 60ع - كیمیدارو CELECOXIB 100MG CAP کیمیدارو
977148 كپسول فلوكونازول 50 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 50MG CAP کیمیدارو
977149 كپسول فلوكونازول 100 میلی گرم 10ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 100MG CAP کیمیدارو
977150 كپسول فلوكونازول 150 میلی گرم 4ع - كیمیدارو FLUCONAZOLE (CHEMIDAROU) 150MG CAP کیمیدارو
977151 كپسول پیوسته رهش دیكلوفناك سدیم ( كیمی فناك ) 100 میلی گرم 30ع - كیمیدارو CHEMIFENAC® 100MG EXTENDED RELEASE CAP کیمیدارو
977152 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 15MG CAP کیمیدارو
977153 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - كیمیدارو LANSOPRAZOLE (CHEMIDAROU) 30MG CAP کیمیدارو
977154 كپسول مفنامیك اسید 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MEFENAMIC ACID (CHIMIDAROU) 250MG CAP کیمیدارو
977155 كپسول استامینوفن / كافئین / ایبوپروفن ( دلتافن ) 325 / 40 / 200 میلی گرم 30ع - كیمیدارو DELTAFEN® CAP کیمیدارو
977156 كپسول پیوسته رهش ونلافاكسین 75 میلی گرم 30ع - كیمیدارو VENLAFAXINE (CHEMIDAROU) 75MG EXTENDED RELEASE CAP کیمیدارو
977157 كپسول ایزوترتینوئین ( ردوكار ) 30ع - كیمیدارو ISOTRETINOIN (CHEMIDAROU) 20MG CAP کیمیدارو
977158 فراورده اچ پك 56ع - كیمیدارو !! کیمیدارو
921101 كپسول ویستالكس(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك VISTALEX® CAP 30_PP ايران داروک
921102 كپسول كاردوبست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك CARDOBEST® CAP 30_PP ايران داروک
921103 كپسول گلوكوجاست(هلث برست) 30 ع - پوراطب ایران داروك GLUCOJUST® CAP 30_PP ايران داروک
917030 شامپو پرمترین 1% همراه با شانه دندانه ریز حاوی 2بطری 60میلی لیتر دو عددی - گیلارانكو PERMETHRIN 1% 60ML SHAMPOO گيلارانکو
963315 آمپول دگزامتازون 2 میلی لیتر 10ع - داروپخش DEXAMETHASONE 8MG/2ML AMP داروپخش
975003 گپسول كوآنزیم كیوتن (كیوتن بی اس كی) 100 میلی گرم 60ع - بنیان سلامت كسری Q10 BSK®CAP 60 بنیان سلامت کسری
975004 قطره ویتامین د3 (قطره كید 3 فورت) 12000IU/ml - بنیان سلامت كسری !! بنیان سلامت کسری
963316 كپسول مولتی ویتامین دوران یائسگی 100ع - داروپخش !! داروپخش
951079 كپسول دلوكستین 20 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 20MG CAP جالينوس
951080 كپسول دلوكستین 30 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
951081 كپسول دلوكستین 60 میلی گرم 30ع - جالینوس DULOXETINE (JALINOUS) 60MG CAP جالينوس
951082 قرص سیستین ب6 ال-آرژنین/زینك - جالینوس !! جالينوس
929158 قرص استامینوفن كدئین 300/20میلی گرم 100ع- تهران دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (TEHRANDAROU) (300+20)MG TAB تهران دارو
919119 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 200 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919120 قرص ایبوپروفن لایزین ( ایبایوفن ال ) 400 میلی گرم 30ع - باختربیوشیمی IBIOFEN-L® 400MG TAB باختر بيوشيمي
924169 قرص روكشدار فروس سولفات(آمی فر-اس) 100ع - امین !! امين
924170 قرص روكشدار فروس سولفات + فولیك اسید(آمی فر پلاس) 100ع - امین !! امين
924171 شربت ب كمپلكس + زینك (پنتا ویتن پلاس زینك) 120 سی سی 1ع - امین PENTA VITEN PLUS ZINC® 120 ML SYRUP امين
924172 قطره مولتی ویتامین + آهن (ویتن پلاس) 1ع - امین VITEN® ORAL DROP امين
929159 كپسول تامسولوسین (تدالوسین) 0.4 میلی گرم 30ع - تهران دارو TEDALOSIN® 0.4MG CAP تهران دارو
932123 قرص والپروات سمی سدیم (دیواپوكس) 250 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 250MG TAB تهران شيمي
932124 قرص دی والپروئكس (دیواپوكس) 500 میلی گرم 30ع - تهران شیمی DIVAPOX® 500MG TAB تهران شيمي
932125 قرص لوتیراستام ( لویستام) 250 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 250MG TAB تهران شيمي
932126 قرص لوتیراستام ( لویستام) 500 میلی گرم 30 ع - تهران شیمی LEVICETAM® 500MG TAB تهران شيمي
977159 قرص آلگوكم 300 میلی گرم 50ع - كیمیدارو ALGOCHEM® 300 MG TABLET کیمیدارو
977160 قرص مزالازین 250 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 250MG TAB کیمیدارو
977161 قرص مزالازین 400 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 400MG TAB کیمیدارو
977162 قرص مزالازین 500 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 500MG E.C TAB کیمیدارو
977163 قرص مزالازین 800 میلی گرم 100ع - كیمیدارو MESALAZINE (CHEMIDAROU) 800MG TAB کیمیدارو
944146 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 200 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 200MG TAB توليدارو
944147 قرص روكشدار ایبوبروفن لیزین (لایزوفن) 400 میلی گرم 30ع - تولیدارو LYSOFEN® 400MG TAB توليدارو
944148 شیاف واژینال كلیندامایسین 100 میلی گرم 3ع - تولیدارو CLINDAMYCIN (TOLID DATOU) 100MG VAGINAL SUPP توليدارو
944149 شربت سالبوتامول سولفات (5م.ل/2م.گ) 120 میلی لیتر - تولیدارو SALBUTAMOL (TOLID DAROU) 2MG/5ML 120ML SYRUP توليدارو
951083 قرص فلووكسامین مالئات 50 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 50MG TAB جالينوس
951084 قرص فلووكسامین مالئات 100 میلی گرم 30ع - جالینوس FLUVOXAMINE (JALINOUS) 100MG TAB جالينوس
951085 كپسول دیكلوفناك سدیم 100 میلی گرم 30ع - جالینوس DICLOFENAC-JALINOUS® 100MG EXTENDED RELEASE CAP جالينوس
932127 قرص ریلوزول (ریلومكس ) 50 میلی گرم 28ع - تهران شیمی RILUMAX® 50MG TAB تهران شيمي
951086 كپسول آتوموكستین (استراتین) 10 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 10MG CAP جالينوس
951087 كپسول آتوموكستین (استراتین) 18 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 18MG CAP جالينوس
951088 كپسول آتوموكستین (استراتین) 25 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 25MG CAP جالينوس
951089 كپسول آتوموكستین (استراتین) 40 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 40MG CAP جالينوس
951090 كپسول آتوموكستین (استراتین) 60 میلی گرم 30ع - جالینوس STRATIN® 60MG CAP جالينوس
951091 كپسول لنسوپرازول 15 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 15MG CAP جالينوس
951092 كپسول لنسوپرازول 30 میلی گرم 14ع - جالینوس LANSOPRAZOLE (JALINOUS) 30MG CAP جالينوس
951093 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 5 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (IJALINOUS) 5MG TAB جالينوس
951094 قرص پراسوگرل (سوگرلین) 10 میلی گرم 28ع - جالینوس PRASUGREL (JALINOUS) 10MG TAB جالينوس
920069 كرم موضعی كلوتیمازول/بتامتازون (كلوتریزون) 30 گرمی 1ع - ایران ناژو CLOTRISON® 1/0.05% 30G TOP CREAM ايران ناژو
957128 قرص سیستین ب6 60ع - رازك !! رازک
944150 شربت دیفن هیدرامین 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE (TOLID DAROU) 60ML ORAL SOLUTION توليدارو
944151 شربت دیفن هیدرامین كمپاند 60 میلی لیتر 1ع - تولیدارو DIPHENHYDRAMINE COMPOUND (TOLID DAROU) 60ML SYRUP توليدارو
917031 پماد موضعی بتامتازون 1% 15 گرمی 1ع - گیلارانكو BETAMETHASONE-GILARANCO® 0.1% 15G OINT گيلارانکو
924173 قرص آلندرونیك اسید/كوله كلسی فرول (فوزامین دی) 70م.گ/140میكروگرم 4ع - امین ALENDRONIC ACID/COLECALCIFEROL (AMIN) 70MG/5600IU TAB امين
919121 ژل داخل مفصلی هیالورونات سدیم ( هایورث ) 1 درصد 1ع - باختر بیوشیمی HYORTH GEL باختر بيوشيمي
929160 قرص آ.اس.آ 80 میلی گرم 40ع - تهران دارو ASA (TEHRANDAROU) 80MG EC TAB تهران دارو
963317 سوسپانسیون باریم سولفات 240 گرم / 240 میلی لیتر - داروپخش BAREX® 240G/240ML SUSP داروپخش
963318 كپسول داكسپین 25 میلی گرم 60ع - داروپخش DOXIPEN® 25MG CAP داروپخش
932128 قرص پرامی پكسول (پراكسول) 0.7 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.7MG TAB تهران شيمي
932129 قرص پرامی پكسول (پراكسول ) 0.18 میلی گرم 30ع - تهران شیمی PRAXOL® 0.18MG TAB تهران شيمي
932130 كپسول آپرپیتانت 125/80/80میلی گرم 3ع -تهران شیمی APREPITANT (TEHRAN CHEMIE) 125/80/80MG CAP تهران شيمي
963319 آمپول لیدوكائین 2 درصد 5 میلی لیتر 10ع - داروپخش LIDOCAINE (D.P) 2% 5ML AMP داروپخش
920070 پماد آنتی هموروئید 15 گرمی 1 ع - ایران ناژو ANTIHEMORRHOID-NAJO® 15G RECTAL OINT ايران ناژو
971112 قرص آلپرازولام 0.5 میلی گرم 100 ع - رها SEDALAM® 0.5MG TAB رها
971113 قرص لوراتادین 10 میلی گرم 100ع - رها LORATADINE (RAHA) 10MG ORODISPERSIBLE TAB رها
971114 قرص متوپرولول سوكسینات 47/5 میلی گرم 100ع (OTC)- رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 47.5MG EXTENDED RELEASE TAB رها
971115 قرص متوپرولول سوكسینات 95 میلی گرم 100ع - رها METOPROLOL SUCCINATE (RAHA) 95MG EXTENDED RELEASE TAB رها
960054 كپسول ارلیستات 120 م.گ 60ع - شفا ORLISTAT-SHAFA® 120MG CAP شفا
960055 كپسول استامینوفن،كافئین،ایبوپروفن(شفافن) 30ع - شفا ACETAMINOPHEN/CAFFEINE/IBUPROFEN-SHAFA® CAP شفا
910212 Micro Visc Phaco 25mg/ml 0.85 ml MICROVISC PHACO® 2.5% 0.85ML PREFILLED SYRINGE پوراطب
950109 كپسول نرم كلسی تریول 0.25 میكروگرم 90ع - دانا CALCITRIOL (DANA) 0.25MCG SOFT GEL CAP دانا
912545 آمپول ویتامین K1 (كناكیون) 10 میلی گرم/میلی لیتر 5 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
920071 پماد چشمی تتراساكلین 1% 3گرمی 1ع - ایران ناژو TETRACYCLINE-NAJO® 1% 3G OPH OINT ايران ناژو
920072 پماد چشمی ویتامین آ 5گرمی 1ع - ایران ناژو VITAMIN A-NAJO® 250U/G 5G OPH OINT ايران ناژو
951095 قرص آل آرژنین 1000 میلی گرم 100ع - جالینوس L-ARGININE - 1000 MG TAB 100 جالينوس
916021 قرص اببوپروفن 400 میلی گرم 100ع - ساپونین IBUPROFEN (SAPONIN) 400MG TAB ساپونين ايران
929161 قرص دایمیتیكون 40 میلی گرم 30ع - تهران دارو !! تهران دارو
929162 قرص لووفلوكساسین 500 میلی گرم 7ع- تهران دارو LEVOFLOXACIN (TEHRAN DAROU) 500MG TAB تهران دارو
911106 ویال هورمون رشد (یوتروپین) (یخچالی) 4 واحد(ال جی)1ع -آرمان فارمد دارو EUTROPIN® 4IU VIAL آرمان فارمد دارو
971116 قرص بو پروپيون 150 م.گ 100 ع - رها BUPROPION (RAHA) 150MG EXTENDED RELEASE TAB رها
964166 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 60میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964167 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 250 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964168 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 1000 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
964169 محلول پوویدون آیوداین 10 درصد 3800 میلی لیتر 1ع - ابوریحان !! ابوریحان
924174 قرص آمي لوپرا ( لوپراميد) 30ع – امين LOPERAMIDE (AMIN) 2MG TAB امين
966028 پاستیل فیبر(مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE FIBER® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966029 پاستیل كلسیم پلاس ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE CALCIUM PLUS VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966030 پاستیل اكیناسه ویتامین ث و زینك (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE ECHINACEA PLUS VITAMIN C&ZINC® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966031 پاستیل ویتامین ث (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN C® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966032 پاستیل ویتامین د (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE VITAMIN D® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966033 پاستیل مولتی ویتامین+مینرال فروت سبزیجات+فیبر (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE MULTIVITAMIN&MINERAL®GUMMY 60 FRUITS,VEGETABLES,FIBER گسترش بازرگانی داروپخش
966034 پاستیل مولتی ویتامین شوگرفری (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE SUGAR FREE MULTIVITAMIN® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966035 پاستیل دی اچ آ امگا-3 (مستر تامی) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش MR.TUMEE DHA OMEGA-3® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
966036 پاستیل مولتی ویتامین بزرگسالان (تی آركیو) قوطی 60ع-گسترش بازرگانی داروپخش T.RQ ADULT MULTIVITAMINS® GUMMY 60 گسترش بازرگانی داروپخش
954067 قرص دیلتیازم 120 م.گ 100ع - آریا DILTIAZEM-ARYA® SR 120MG TAB داروسازي آريا
942139 قرص جویدنی ویتامین ث لیمویی250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
942140 قرص جویدنی ویتامین ث آلبالویی 250 میلی گرم 30ع - حكیم !! حکيم
978001 كرم موبر نرمال 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978002 كرم موبر پوستهای خشك 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978003 كرم موبر پوستهای حساس 100 م.ل (ویت ) 1ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978004 نوار موم سرد معمولی (ویت ) 20ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978005 نوار موم سرد پوستهای خشك (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978006 نوار موم سرد پوستهای حساس (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978007 نوار موم صورت (ویت ) 20 ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
978008 نوار زیر بغل پوستهای حساس (ویت ) 16ع - فاریاب دارو !! فاریاب دارو
911112 كپسول ژلاتيني كيوتن 50 م.گ QH Plus(فلورا) 60ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
950110 كپسول ژلاتینی كلسیم د3 50ع - دانا !! دانا
963320 قرص ونلافاكسین 37.5 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 37.5MG TAB داروپخش
963321 قرص ونلافاكسین 75 م.گ 100ع - داروپخش VENLAFAXINE (DAROUPAKHSH) 75MG TAB داروپخش
960056 قرص آكاربوز 100 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 100MG TAB شفا
960057 قرص آكاربوز 50 م.گ 100ع - شفا ACARBOSE-SHAFA® 50MG TAB شفا
960058 قرص ویتامین ب1 100 م.گ - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 100MG TAB شفا
960059 قرص ویتامین ب1 300 م.گ 100ع - شفا VITAMIN B1-SHAFA® 300MG TAB شفا
979001 كپسول زینك پلاس (ویتالیا) 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
979002 قرص ایزن پلاس (آهن+اسیدفولیك+ویتامین های گروه ب+ث)(ویتالیا) 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
979003 كپسول زینك پلاس + ویتامین ث 60ع - سپنتا طبیبان توانبخش !! سپنتا طبیبان توانبخش
912546 اینهالر ایپراتروپیوم ( آترونت ) 250/2 م.ل 20 ع - سپاكو دارو !! سپاکو دارو
925088 استریپ دهانی ویتامین د3 ( تینورام ) 10ع - راموفارمین VITAMIN D3 THINORAM® 2000 IU SACHET 10 راموفارمين
963322 قرص سولفاسالازین 500 م.گ 100ع - داروپخش SULFASALAZINE (DAROU PAKHSH) 500MG TAB داروپخش
919122 قرص نویراپین ( بایوویراپین ) 200 م.گ 30ع - باختربیوشیمی BIOVIRAPINE® 200MG TAB باختر بيوشيمي
919123 قرص زیدوودین/لامیوودین ( كوبایوویر ) 300/150 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی CO-BIOVIR® 300/150MG TAB باختر بيوشيمي
919124 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 30م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 30MG TAB باختر بيوشيمي
919125 كپسول داكلاتاسویر ( داكلی بایوكس ) 60م.گ 30ع - باختربیوشیمی DAKLIBIOX® 60MG TAB باختر بيوشيمي
919126 قرص لدیپسوویر/سوفوسبوویر ( لدی بایوكس ) 90/400 م.گ 30ع - باختر بیوشیمی LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR (BAKHTAR BIOCHEMIE) 90/400MG TAB باختر بيوشيمي
923108 قرص استامینوفن كدئین 300/20 میلی گرم 100ع - روز دارو ACETAMINOPHEN CODEINE (RUZDAROU) 300/20MG TAB روز دارو
911107 قرص جمی فلوكساسین 320 م.گ (فكتیو) (ال جی) 5 ع - آرمان فارمد !! آرمان فارمد دارو
960060 كپسول تامسولوسین 0.4 م.گ 30ع - شفا TAMSULOSIN-SHAFA® 0.4MG CAP شفا
950111 كپسول ژلاتینی دیكلوفناك پتاسیم 25 م.گ 90ع - دانا DICLOFENAC POTASSIUM (DANA) 25MG SOFT GEL CAP دانا
929163 قرص استامینوفن 325 میلی گرم 30ع -تهران دارو ACETAMINOPHEN 325MG TAB تهران دارو
929164 قرص استامینوفن ( استامین ) 500 م.گ 30ع - تهران دارو ACETAMINOPHEN 500MG TAB تهران دارو
929165 قرص سرماخوردگی بزرگسالان ( گریفن )30ع - تهران دارو GRIPHEN® ADULT TAB تهران دارو
929166 قرص دیمن هیدرینات ( تراولین ) 30ع - تهران دارو DIMENHYDRINATE 50MG TAB تهران دارو
942141 قرص آلپرازولام (آلپروكیم) 0.5 میلی گرم 100ع - ح