ارزش ها

چشم انداز

قرار گرفتن در زمره پنج شرکت خصوصی پخش برتر در داروهای تولید داخل ، مکمل های دارویی و فرآورده های خونی از نظر تامین کنندگان،
مشتریان و جویندگان کار در صنعت پخش و پیشرو در استفاده در فناوری های نوین

ماموریت

ما متعهدیم محصولات و مکمل های دارویی و فرآورده های خونی را با کیفیت مناسب در داروخانه ها ،بیمارستان ها و مراکز درمانی سراسر کشور توزیع کنیم و در این راه به دانش ، تخصص و انگیزه همکارانمان متکی هستیم