person

جناب آقای دکتر محلاتی

مدیرعامل

جناب آقای دکتر فرهودی

معاونت فروش

person
person

جناب آقای دکتر بدری

معاونت خرید و بازرگانی

جناب آقای بیگلری

معاونت مالی

person
person

جناب آقای شمس

معاونت توسعه سرمایه های انسانی